Έτσι γίνεται η Παρακράτηση Εισφοράς Υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Σ.Ξ.–Δείτε το ΦΕΚ

Έτσι γίνεται η Παρακράτηση Εισφοράς Υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Σ.Ξ.–Δείτε το ΦΕΚ

Παροχές, κρατήσεις, διαχείριση κεφαλαίου και οργάνωση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (Ε.Λ.Π.Σ.Ξ.)

Αναρτήθηκε η ΚΥΑ Φ.951.1/127/1448368/Σ.54/29 Δεκ 23/ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Έθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β’354/19 Ιαν 24), καθώς και στις 22-1-24 στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ6Α86-Μ9Ν) η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας που εξειδικεύει τις παροχές προς το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους από τον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (Ε.Λ.Π.Σ.Ξ.) που συστάθηκε στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού με τον ν.5018/2023 και καθορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα:

1. Σε εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 95 του Ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α'25), εκδόθηκε η ΚΥΑ [Φ.951.1/127/1448368/Σ.54/29 Δεκ 23/ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β’354/19 Ιαν 24)], με την οποία καθορίζονται θέματα που αφορούν σε Παροχές, Κρατήσεις, Διαχείριση Κεφαλαίου και Οργάνωση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (Ε.Λ.Π.Σ.Ξ.).

2. Ειδικότερα, στο άρθρο 25 της ΚΥΑ, καθορίζονται ως πόροι του εν λόγω Ειδικού Λογαριασμού, οι παρακάτω κρατήσεις:

α. 1% επί του επιδόματος αλλοδαπής του άρθρου 16 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94), συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων.
β. 1% επί της αποζημίωσης, την οποία λαμβάνουν τα στελέχη, τα οποία υπηρετούν στην Κύπρο [Φ.843/9/30881/Σ.6172/12 Απρ 18/ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β’ 1313/17 Απρ 18)],
γ. 3% επί της καταβαλλόμενης ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού του άρθρου 17 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94).

3. Η κράτηση της παραπάνω παρ. 2α βαρύνει και τα έξοδα εγκατάστασης [άρθρο 20 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94)] λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα εν λόγω έξοδα αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής.

4. Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 της ΚΥΑ:

α. Έναρξη ισχύος των ανωτέρω κρατήσεων από 19 Ιαν 24.
β. Για το χρονικό διάστημα από 1 Απρ 23 μέχρι 18 Ιαν 24, η κράτηση των παραπάνω παρ. 2α και 2β, καθορίζεται σε 0,3%.

5. Στο πλαίσιο μέριμνας υπέρ του προσωπικού και λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην Αρ. Πρωτ. 2/57873/24 Αυγ 10/Υπ. Οικ./Γ.Γ.Δ.Π./Γ.Λ.Κ./Γρ. Γεν. Γραμ, η παρακράτηση των διαφορών, που θα προκύψουν από την εφαρμογή των καθοριζόμενων στις παραπάνω παρ. 2 έως 4, θα πραγματοποιηθεί σε 2 δόσεις αναδρομικά (μισθοδοσίες μηνός Απρ και Μαΐ 24), για τα στελέχη του ΣΞ και των ΚΣ, τα οποία με μισθοδοσία μηνός Απρ 24:

(1) Συνεχίζουν να λαμβάνουν αποδοχές εξωτερικού.
(2) Δεν λαμβάνουν πλέον αποδοχές εξωτερικού καθόσον έχουν επαναπατριστεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της ΚΥΑ (1 Απρ 23) και έπειτα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΜΤΣ: Αυτές είναι οι παροχές Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας στα στελέχη Σ.Ξ.–Ποιες κατηγορίες αφορούν–Δείτε την απόφαση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (Ε.Λ.Π.Σ.Ξ.)

Με το Ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α'25), συστάθηκε ο Ε.Λ.Π.Σ.Ξ., ως ειδικός λογαριασμός του ΜΤΣ, ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ, διαμέσου του ΓΕΣ/ΔΟΙ και διοικείται από το ΔΣ/ΜΤΣ (εξαιρουμένων των μελών που προέρχονται από την ΕΛΑΣ και την ΕΑΑΣ).

Σε εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 95 του Ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α'25), εκδόθηκε, κατόπιν απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ/ΕΛΠΣΞ, η απόφαση του κ. ΥΦΕΘΑ, η οποία αφορά στις «Παροχές, Κρατήσεις, Διαχείριση Κεφαλαίου και Οργάνωση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (Ε.Λ.Π.Σ.Ξ.)».

Σκοπός του Ε.Λ.Π.Σ.Ξ. είναι η οργάνωση και ενάσκηση αλληλοβοήθειας στο εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) και των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, με την παροχή βοηθήματος για δαπάνες που δεν αναγνωρίζει το Δημόσιο, καθώς και συμπληρωματικού βοηθήματος για δαπάνες που αναγνωρίζει το Δημόσιο.

Δικαιούχοι των παροχών του Ε.Λ.Π.Σ.Ξ. είναι οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ). Ως άμεσα ασφαλισμένοι θεωρούνται το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ και των ΚΣ των ΕΔ, ενώ ως έμμεσα ασφαλισμένοι θεωρούνται τα μέλη οικογένειας στρατιωτικών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 62/2023.

Ειδικότερα, οι παροχές του Ε.Λ.Π.Σ.Ξ. αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

α. Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
β. Αγορά προθέσεων ορθοπεδικών ειδών και υγειονομικών συσκευών για ατομική χρήση.
γ. Οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και ορθοδοντική περίθαλψη.
δ. Διαγνωστικές εξετάσεις, παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες.
ε. Τοκετό.
στ. Αγορά γυαλιών οράσεως.
ζ. Αγορά ή ενοικίαση ακουστικών βαρηκοΐας.
η. Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που δεν αναγνωρίζονται.
θ. Έκτακτα οικονομικά βοηθήματα για κάλυψη αναγκών υγείας.
ι. Έξοδα κηδείας.
ια. Δαπάνη παιδικών κατασκηνώσεων και ειδικών κατασκηνώσεων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ).
ιβ. Έξοδα δικηγορικής αμοιβής και
ιγ. Άτοκα δάνεια για έκτακτες ανάγκες.

Οι παραπάνω παροχές:

α. Δεν δύναται να υπερβαίνουν το συνολικά δαπανηθέν ποσό
β. Υπολογίζονται σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.
γ. Καταβάλλονται στον λογαριασμό μισθοδοσίας του άμεσα ασφαλισμένου, μετά από σχετική αίτησή του και έγκρισή της από το ΔΣ/ΜΤΣ/ΕΛΠΣΞ.

Η απαίτηση για παροχή βοηθήματος παραγράφεται μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου χρονικά απαιτούμενου δικαιολογητικού.

Η αίτηση για παροχή βοηθήματος συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ειδικότερα καθορίζονται στα άρθρα 4 έως 15 της ΚΥΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α'25), ως χρόνος έναρξης καταβολής των παροχών του ΕΛΠΣΞ καθορίζεται η 01 Ιαν 26 και αφορά σε δαπάνες και έξοδα που θα πραγματοποιηθούν μετά την υπόψη ημερομηνία.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ-ΚΥΑ ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια