ΜΤΣ: Αυτές είναι οι παροχές Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας στα στελέχη Σ.Ξ.–Ποιες κατηγορίες αφορούν–Δείτε την απόφαση

ΜΤΣ: Αυτές είναι οι παροχές Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας στα στελέχη Σ.Ξ.–Ποιες κατηγορίες αφορούν–Δείτε την απόφαση

Παροχές, κρατήσεις, διαχείριση κεφαλαίου και οργάνωση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (Ε.Λ.Π.Σ.Ξ.)

Αναρτήθηκε χθες (22-1-24) στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ6Α86-Μ9Ν) η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας που εξειδικεύει τις παροχές προς το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους από τον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (Ε.Λ.Π.Σ.Ξ.) που συστάθηκε στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού με τον ν.5018/2023 και καθορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι παροχές του Ε.Λ.Π.Σ.Ξ. αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη,
β) αγορά προθέσεων ορθοπεδικών ειδών και υγειονομικών συσκευών για ατομική χρήση,
γ) οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και ορθοδοντική περίθαλψη,
δ) διαγνωστικές εξετάσεις, παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες,
ε) τοκετός,
στ) αγορά γυαλιών οράσεως,
ζ) αγορά ή ενοικίαση ακουστικών βαρηκοΐας,
η) δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που δεν αναγνωρίζονται,
θ) έκτακτα οικονομικά βοηθήματα για κάλυψη αναγκών υγείας,
ι) έξοδα κηδείας,
ια) δαπάνη παιδικών κατασκηνώσεων και ειδικών κατασκηνώσεων Ατόμων με Αναπηρίες,
ιβ) έξοδα δικηγορικής αμοιβής και
ιγ) άτοκα δάνεια για έκτακτες ανάγκες.

Οι παροχές δεν υπερβαίνουν το συνολικά δαπανηθέν ποσό, υπολογίζονται σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο και καταβάλλονται μετά από έγκριση του άρθρου 15 από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αίτησης του άμεσα ασφαλισμένου στον λογαριασμό μισθοδοσίας του.

Μεταξύ άλλων:

– Για την αγορά προθέσεων, ορθοπεδικών ειδών και υγειονομικών συσκευών για ατομική χρήση καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό επί της δαπάνης που εγκρίνει το Δημόσιο για την κάλυψη μέχρι το 90% του συνολικού ποσού, σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.
– Για την οδοντοθεραπεία, την οδοντοπροσθετική και ορθοδοντική περίθαλψη δύναται να καταβληθεί ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ε.Λ.Π.Σ.Ξ. μέρος της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της αναγνωριζόμενης δαπάνης και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Αυτό το ποσό δεν υπερβαίνει το 50% της διαφοράς αυτής και το κρατικό τιμολόγιο.
– Για τις διαγνωστικές εξετάσεις, παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες, καθώς και την αγορά ή ενοικίαση ακουστικών βαρηκοΐας, καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό επί της δαπάνης που εγκρίνει το Δημόσιο, το οποίο προκύπτει ως ποσοστό της διαφοράς μεταξύ της αναγνωριζόμενης δαπάνης και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Αυτό το ποσό δεν υπερβαίνει το 50% της διαφοράς αυτής καθώς και το κρατικό τιμολόγιο.
– Για τον τοκετό δύναται να καταβληθεί ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ε.Λ.Π.Σ.Ξ. ποσό 250 ευρώ για κάθε τέκνο.
– Για τον μη φυσιολογικό τοκετό καταβάλλεται, πλέον του παραπάνω ποσού, το υπολειπόμενο πόσο από εκείνο που εγκρίθηκε από την υγειονομική επιτροπή μέχρι να καλυφθεί το 90% της δαπάνης που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο.
– Για γυαλιά οράσεως αναγνωρίζεται η αγορά:

α) Ενός ζεύγους γυαλιών οράσεως κάθε 4 έτη για ασφαλισμένους ηλικίας κάτω των 18 ετών.
β) Τεσσάρων ζευγών γυαλιών οράσεως για ασφαλισμένους ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών.
γ) Έξι ζευγών γυαλιών οράσεως για ασφαλισμένους ηλικίας άνω των 40 ετών.

Το ανώτατο όριο ποσού για αγορά κάθε ζεύγους γυαλιών οράσεως, καθορίζεται ως εξής:

α) Για τον άμεσα ασφαλισμένο 50 ευρώ πλέον του δικαιούμενου από το Δημόσιο, το οποίο δεν υπερβαίνει, αθροιστικά με το ποσό που καταβάλλει το Δημόσιο, 90% της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε από τον ασφαλισμένο.
β) Για τον έμμεσα ασφαλισμένο 80 ευρώ πλέον του δικαιούμενου από το Δημόσιο, το οποίο δεν υπερβαίνει το 90% της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε από τον ασφαλισμένο.

– Για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που δεν αναγνωρίζονται από το Δημόσιο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 62/2023, δύναται να καταβληθεί ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ε.Λ.Π.Σ.Ξ. ποσό έως 50% επί της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε από τον ασφαλισμένο, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 ευρώ.
– Για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, που αφορά σε σοβαρά θέματα υγείας των ασφαλισμένων και δεν καλύπτεται από τις παροχές της παρούσας, δύναται να καταβληθεί ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ε.Λ.Π.Σ.Ξ., ποσό έως 2.000 ευρώ.
– Για έξοδα παιδικών κατασκηνώσεων και ειδικών κατασκηνώσεων ΑμεΑ:

1. Καταβάλλεται ποσό για τα έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα έως 15 ευρώ ημερησίως και έως 15 ημέρες για την αντιμετώπιση εξόδων:

α) Κατασκηνωτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων καλοκαιρινών δραστηριοτήτων – summer camp της ημεδαπής.
β) Διεθνών κατασκηνωτικών προγραμμάτων μέσω του οργανισμού CLIMS.

2. Καταβάλλεται ποσό για τη συμμετοχή των έμμεσα ασφαλισμένων τέκνων ΑμεΑ σε ειδικές κατασκηνώσεις έως 35 ευρώ ημερησίως και έως 15 ημέρες.

Τα εν λόγω βοηθήματα καταβάλλονται στους ασφαλισμένους, οι οποίοι δεν έλαβαν αποζημίωση για τα έξοδα παιδικών κατασκηνώσεων και ειδικών κατασκηνώσεων ΑμεΑ, από τη στρατιωτική υπηρεσία.

– Δύναται να χορηγηθεί ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ε.Λ.Π.Σ.Ξ. άτοκο δάνειο για έκτακτες ανάγκες (καταστάσεις που προκύπτουν εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή φυσικών καταστροφών και αφορούν αντιμετώπιση ατυχημάτων ή επείγουσα επισκευή της κύριας κατοικίας του άμεσα ασφαλισμένου), οι οποίες δεν δύναται να αντιμετωπισθούν από τις μηνιαίες αποδοχές του άμεσα ασφαλισμένου και δεν καλύπτονται από το Δημόσιο ή άλλο Οργανισμό ή Ταμείο.

Οι μηνιαίες δόσεις του δανείου παρακρατούνται από τη μισθοδοσία του άμεσα ασφαλισμένου.

Το ύψος του δανείου δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του πληρωτέου μηνιαίου μισθού τού άμεσα ασφαλισμένου και η εξόφληση γίνεται με κράτηση επί του μηνιαίου μισθού από το Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο Στρατού Ξηράς (ΟΛΚΕΣ), με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 36.

Άμεσα ασφαλισμένος που δεν έχει αποπληρώσει προγενέστερο δάνειο που έχει λάβει από τον Ε.Λ.Π.Σ.Ξ. δεν δικαιούται να λάβει νέο δάνειο.

Το δάνειο δύναται να αποπληρωθεί πριν από τον καθορισμένο χρόνο εξόφλησής του.

Σε περίπτωση αποστρατείας πριν από την αποπληρωμή του δανείου, το ανεξόφλητο υπόλοιπο παρακρατείται από το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα αποστρατείας ή της άτοκης επιστροφής κρατήσεων από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Στρατού (Ε.Λ.Ο.Α.Σ.).

Με την ίδια απόφαση:

– Καθορίζεται κράτηση ποσοστού 1% επί του επιδόματος αλλοδαπής συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων προσαυξήσεων, καθώς και επί της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα στελέχη που υπηρετούν στην Κύπρο. Για το χρονικό διάστημα από 01-04-2023 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας, (σ.σ. από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) η εν λόγω κράτηση καθορίζεται σε ποσοστό 0,3%.
– Καθορίζεται κράτηση ποσοστού 3% επί της καταβαλλόμενης ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Δείτε αναλυτικά την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

7 Σχόλια

 1. Κύριε Πρόεδρε του ΔΣ/ΜΤΣ ( Κύριε Χατσίκα Δημήτριε)
  Κύριε Γεν. Διευθυντά /ΜΤΣ ( Κύριε Μπαράκο Κων/νο )
  Βγάζετε Ανακοινώσεις για οτιδήποτε άλλο εκτός από το θέμα του έξτρα μερίσματος το οποίο έδωσε το ΜΤΑ και το ΜΤΝ τέλος του 2023 , αλλά το ΜΤΣ όχι μόνο δεν έδωσε , αλλά ούτε Κουβέντα για τους ανθρώπους σας τίθενται τα ερωτήματα ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ? ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ? ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΟΧΑΔΕΛΦΙΣΜΟΣ ? Δεν έχει περάσει Νομοθέτημα για αυτό ? Δεν οφείλετε να πείτε τι μέλλει γενέσθαι με αυτό το θέμα ?
  Η Σιωπή σας Κύριοι και Η Οσφυοκαμψία σας υμνώντας τους Πολιτικούς
  σας Προϊσταμένους προκειμένου να μην χάσετε τις καρέκλες σας δείχνει τον Ανθρωπισμό σας σε τι επίπεδο βρίσκεται .
  Κύριε πρόεδρε της ΕΑΑΣ ( Κύριε Δεβούρο Ιωάννη ) εκτός του ότι είστε Πρόεδρος των Αποστράτων του Στρατού , είστε και μέλος του ΜΤΣ έτσι δεν είναι ?
  Ούτε και εσείς είχατε τον Ανδρισμό να βγάλετε μια ανακοίνωση για το έξτρα μέρισμα , ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ .
  Κανείς ούτε από την Αεροπορία και το Ναυτικό έγινε Πλούσιος με το έξτρα Μέρισμα , αλλά η Απαξίωση προς τους Απόστρατους του Στρατού , σημαίνει ότι πλέον η Ανθρωπιά σας έχει εκλείψει και το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η καρέκλα σας και το χτύπημα στην πλάτη από τους Πολιτικούς σας προϊσταμένους .
  Όσες ανακοινώσεις και να βγάλετε για οτιδήποτε άλλο θέμα εκτός από αυτό του έξτρα μερίσματος κανείς όχι μόνο δεν τις διαβάζει , αλλά εισπράττετε την οργή , τον Θυμό , και οτιδήποτε άλλο αρνητικό χαρακτηρισμό . Ξέρετε κύριοι Ο Σεβασμός δεν αγοράζετε αλλά εισπράττετε από τους Ανθρώπους αυθόρμητα , δυστυχώς για εσάς σε αυτόν τον τομέα έχετε αποτύχει πλήρως .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εδώ εμείς που θα φύγουμε με σύνταξη σε λίγα χρόνια κινδυνεύουμε να μην πάρουμε τίποτα από το ΜΤΣ γιατί είναι ελλειμματικό και εσείς θέλετε να πάρετε έξτρα; Άρα κοιτάτε μόνο την πάρτη σας. Μόνο το σήμερα.

   Διαγραφή
  2. Πριν γράψεις τον καημό σου για τα φραγκοδιφραγκα έπρεπε να διαβάσεις το άρθρο 30 του Ν 5018/2023

   Διαγραφή
 2. Φοβερές παροχές!! Το όνειρο κάθε ένστολου θα πραγματοποιηθεί! Τις κρατήσεις μην ξεχνάτε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποιες είναι οι παροχές προς τους αποστράτους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αφηστε και τιποτα για τους εν ενεργεια ρε σεις αποστρατοι που θελετε κι εξτρα μερισμα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δυστυχώς ο καθείς το ρόλο του.Μόνο που άλλος πληρώνει και άλλος πληρώνεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή