Έγγραφο ΓΕΣ: Πληροφόρηση επί Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Θεμάτων–Τι πρέπει να γνωρίζεις (ΒΙΝΤΕΟ)

Έγγραφο ΓΕΣ: Πληροφόρηση επί Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Θεμάτων–Τι πρέπει να γνωρίζεις (ΒΙΝΤΕΟ)

Η ΔΟΙ/ΓΕΣ, με το παρακάτω έγγραφό της, ενημερώνει για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα, στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ του προσωπικού (στρατιωτικού και πολιτικού) το οποίο αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία, λόγω αποστρατείας ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ: Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Πληροφόρηση επί Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Θεμάτων)

ΣΧΕΤ.: α. ΣΚ 20-1 «Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό» (ΦΕΚ Α'42 /10-4-84), β. ΠαΔ 8-9/1997 «Κωδικοποίηση Διαδικασιών και Απαιτουμένων Δικαιολογητικών για τον Κανονισμό της Σύνταξης από το Δημόσιο...», γ. ΠΔ 169/2007 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων», δ. Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού κ.λπ», ε. ΠαΔ 0-15/2017 «Αρμοδιότητα Υπογραφής Εγγράφων», στ. ΣΚ 3-12/2018 «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΓΕΣ», ζ. Φ.073/1/1268159/Σ.3530/05 Ιουλ 23/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4

1. Σας γνωρίζουμε, ότι το ΓΕΣ στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ του προσωπικού (στρατιωτικού και πολιτικού) το οποίο αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία, λόγω αποστρατείας ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης, έχει προβεί στην λήψη σειράς πρωτοβουλιών, προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών σύνταξης και υποβολής της συνταξιοδοτικής αλληλογραφίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και το διαδίκτυο.

2. Ειδικότερα:

α. Έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο «army.gr» και συγκεκριμένα στη διαδρομή «Αρχική Σελίδα > Θέματα Προσωπικού > Στρ. - Πολ. Προσωπικό > Οικονομικά > Παροχές - Συντάξεις»:

(1) Ενημερωτικός οδηγός επί των συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικού προσωπικού.

(2) Υποδείγματα του συνόλου των αιτήσεων και λοιπών εντύπων, που αφορούν στη συνταξιοδότηση, τη λήψη μερίσματος, εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και λοιπών παροχών, για το Στρατιωτικό και το Πολιτικό προσωπικό, με οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή αυτών.

(3) Βίντεο όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο της διαδικασίας συμπλήρωσης και αποστολής της συνταξιοδοτικής αλληλογραφίας, για το στρατιωτικό προσωπικό.

(4) Βίντεο με αναλυτικές οδηγίες, για την απογραφή του συνταξιοδοτούμενου στρατιωτικού προσωπικού για υγειονομική κάλυψη στον ΕΦΚΑ (Δημόσιο).

β. Έχουν επιτευχθεί η:

(1) Ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του μεγαλύτερου τμήματος αυτών, με μέριμνα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ).

(2) Παροχή της δυνατότητας υποβολής της συνταξιοδοτικής αλληλογραφίας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(3) Διαβίβαση της συνταξιοδοτικής αλληλογραφίας απευθείας από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β στο σύνολο των εμπλεκομένων φορέων (ΕΦΚΑ, ΜΤΣ, ΜΤΠΥ, ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΠΔΥ), ΕΛΌΑΣ, κ.λπ) χωρίς να απαιτείται η εκδήλωση οιασδήποτε ενέργειας από πλευράς του συνταξιοδοτούμενου.

(4) Άμεση ενημέρωση του συνταξιοδοτούμενου προσωπικού με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κλήση σε κινητό τηλέφωνο, για την άμεση αποκατάσταση τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων.

γ. Καταργήθηκε με το (ζ) σχετικό, η (β) όμοια ΠαΔ, με την οποία ρυθμίζονταν τα αντικείμενα του θέματος, καθόσον αυτή είχε καταστεί πλέον μη εύχρηστη - λειτουργική, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που είχαν επέλθει, στη δομή και τις αρμοδιότητες των ασφαλιστικών φορέων αναφοράς και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Οδηγίες - Δικαιολογητικά αποστρατείας στελεχών Στρατού Ξηράς

3. Κατόπιν των παραπάνω καθορίζονται τα παρακάτω:

α. Η εκδήλωση ενεργειών με μέριμνα των ΜΔ - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ, προς τις Μονάδες - Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους, για ενημέρωση του υπηρετούντος στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού:

(1) Επί των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος, με έμφαση στη χρήση της πληροφόρησης που παρέχει το ΓΕΣ/ΔΟΙ, προς το προσωπικό που αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία, μέσω της ιστοσελίδας «army.gr»

(2) Ως προς τις αρμοδιότητες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) επί συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των (γ) έως (στ) σχετικών, οι οποίες αφορούν σύμφωνα και με το (ε) σχετικό, αποκλειστικά και μόνο, στις διοικητικές ενέργειες διαβίβασης της σχετικής αλληλογραφίας στους αρμόδιους φορείς (ΕΦΚΑ, ΓΛΚ, κ.λπ).

β. Η υποβολή τυχόν ερωτημάτων επί των αντικειμένων του θέματος, ιεραρχικά, στις οικείες ΜΔ - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ, όπου θα εξετάζεται η δυνατότητα απάντησης, σύμφωνα με τις κατά καιρούς εκδοθείσες διαταγές και εφόσον τα τεθέντα σε αυτές ζητήματα άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΣΥ. Να ληφθεί υπόψη ότι η παροχή πληροφόρησης επί γενικότερων συνταξιοδοτικών θεμάτων, όπως η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εκτιμήσεων αναφορικά με τα ποσά της σύνταξης, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΓΕΣ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Έγγραφο ΓΕΣ: Νέα διαδικασία αναγνώρισης στο 2πλάσιο Χρόνου Υπηρεσίας έως 5 έτη σε οποιαδήποτε Μονάδα-Υπηρεσία ΕΔ

γ. Η κατάργηση της:

(1) Αυτοπρόσωπης παρουσίας στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β, για τη συμπλήρωση και την υποβολή της συνταξιοδοτικής αλληλογραφίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αυτής, μέσω συστημένης αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(2) Αποστολής, στο πολιτικό προσωπικό που αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία, των αιτήσεων -δικαιολογητικών συνταξιοδότησης σε «άμεσα μορφή (έντυπα), από το ΓΕΣ/Β5, καθόσον αυτά πλέον καθίστατο, άμεσα προσβάσιμα από τους ενδιαφερόμενους στον ιστότοπο «army.gr».

δ. Σε τυχόν περιπτώσεις προσωπικού (στρατιωτικού ή πολιτικού), το οποίο δεν διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι αιτήσεις και τα έντυπα της παραγράφου 2α(2) του παρόντος, να χορηγούνται με μέριμνα των Μονάδων Υπηρεσιών όπου αυτό υπηρετεί.

Το σχετικό έγγραφο:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Αν προχωρησει οντως σωστα , μπραβο στον κο Αρχηγο και στους επιτελεις που το υλοποιησαν!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οι αργίες του 21-22 ξεχάστηκαν;

    ΑπάντησηΔιαγραφή