Έγγραφο ΓΕΣ: Νέα διαδικασία αναγνώρισης στο 2πλάσιο Χρόνου Υπηρεσίας έως 5 έτη σε οποιαδήποτε Μονάδα-Υπηρεσία ΕΔ

Έγγραφο ΓΕΣ: Νέα διαδικασία αναγνώρισης στο 2πλάσιο Χρόνου Υπηρεσίας έως 5 έτη σε οποιαδήποτε Μονάδα-Υπηρεσία ΕΔ

Σύμφωνα με από 17 Μαϊ 23 έγγραφο ΓΕΣ/ΔΟΙ, που δημοσιοποιήσε η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ., με Θέμα: «Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Συμπληρωματικές Οδηγίες - Διευκρινίσεις για την Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας Μέχρι Πέντε (5) Έτη στο Διπλάσιο ως Συντάξιμη Υπηρεσία)»:

1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (ιβ) σχετικού, με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 23 του (ι) όμοιου [Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α' 219)] και εν αναμονή εκδόσεως της σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Υ) ότι, καθορίζεται νέα διαδικασία αναγνώρισης στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας, έως πέντε (5) έτη, ο οποίος διανύθηκε ή διανύεται σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

2. Ειδικότερα, με τη νέα διαδικασία καθορίζονται οι ενέργειες των εμπλεκομένων για την αναγνώριση του υπόψη χρόνου Υπηρεσίας, όπως στο Παράρτημα «Α» του παρόντος.

3. Επισημαίνεται ότι, ο παραπάνω χρόνος υπηρεσίας αναγνωρίζεται:

α. Οποτεδήποτε, ακόμα και κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης, με σχετική αίτηση του στελέχους.

β. Με την καταβολή εισφοράς, η οποία υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν, όταν παρασχέθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία και όχι όταν υποβλήθηκε η σχετική αίτηση από το ενδιαφερόμενο στέλεχος.

γ. Με παρακράτηση των αναλογούντων εισφορών σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν δύνανται να ξεπερνούν τους μήνες αναγνώρισης.

4. Σε περιπτώσεις όπου τα στελέχη έχουν καταταγεί μέχρι και την 30 Σεπ 90, η υπόψη αναγνώριση πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή εισφορών.

5. Διευκρινίζεται ότι:

α. Οι Δνσεις Ο-Σ είναι αποκλειστικά υπεύθυνες στο να βεβαιώνουν τον χρόνο που έχει διανυθεί σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και αναγνωρίζεται στο διπλάσιο ως προς τη σύνταξη.

β. Παρέχεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων, προς αναγνώριση υπηρεσίας στο διπλάσιο.

γ. Η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, αφορά όλα τα στελέχη ανεξαρτήτως φορέα κύριας ασφάλισης (πρώην Δημόσιο και πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

δ. Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει, εφόσον η έξοδος από την Υπηρεσία πραγματοποιηθεί με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως φύλου.

6. Για τυχόν αναφορές αναγνώρισης του υπόψη χρόνου υπηρεσίας, που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα και δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί, η αναγνώριση να πραγματοποιηθεί με βάση των καθορισθέντων στη παρούσα διαταγή.

7. Με το παρόν παύει να ισχύει η διαδικασία αναγνώρισης που καθορίστηκε με τα (δ), (ε), (ζ) και (η) σχετικά και καταργείται κάθε διαταγή, η οποία αντίκειται με αυτό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΥΘΕΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ Ν.4997/2022 (ΦΕΚ Α' 219)

1. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

α. Υποβάλουν αίτηση - αναφορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήματος, επί της οποίας:

(1) Αναφέρουν τον επιθυμητό χρόνο, έως πέντε (5) έτη, προς αναγνώριση και προαιρετικά, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επιθυμούν να αναγνωρίσουν.

(2) Σε περίπτωση που δεν αναγραφεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθεί αναγνώριση για το πρώτο χρονολογικά διαθέσιμο χρονικό διάστημα, μέχρι τη συμπλήρωση του επιθυμητού προς αναγνώριση χρόνου.

β. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τα στελέχη, τα οποία, για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας μέχρι πέντε (5) έτη στο διπλάσιο ως προς τη σύνταξη, κατέβαλαν με την ισχύουσα μέχρι τώρα διαδικασία τις προβλεπόμενες εισφορές και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης.

γ. Τα στελέχη, τα οποία συνεχίζουν να καταβάλλουν εισφορές και η διαδικασία αναγνώρισης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, δύναται κατόπιν νεότερης αίτησής τους και μέχρι την 31 Ιουλ 23, να επιλέξουν διαφορετικούς χρόνους αναγνώρισης και να ζητήσουν τον επανυπολογισμό του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης, σύμφωνα με τα ορισθέντα στην παρούσα, για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που αιτούνται να αναγνωρίσουν και:

(1) Τυχόν θετική διαφορά που θα προκύψει, από το ήδη καταβληθέν έως και τη νέα αίτηση ποσό, να κατανεμηθεί ισομερώς στις εναπομείνασες δόσεις.

(2) Τυχόν αρνητική διαφορά δεν επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη (στ) σχετική Εγκύκλιο και η διαδικασία αναγνώρισης θεωρείται πλέον αποπληρωθείσα.

δ. Μετά την υποβολή της προαναφερθείσας αίτησης — αναφοράς αναγνώρισης, τα στελέχη δύναται, εφόσον επιθυμούν, να προβαίνουν στη διακοπή της διενεργούμενης παρακράτησης με την υποβολή αντίστοιχης σχετικής αίτησης -αναφοράς. Τα παρακρατηθέντα ποσά μέχρι την υποβολή της αίτησης, δεν θα επιστρέφονται και στην προβλεπόμενη βεβαίωση της παρ. 4στ του παρόντος Παραρτήματος, θα αναγράφεται η αρχικά προσδιορισθείσα συνολική οφειλή, το παρακρατηθέν ποσό και το υπόλοιπο οφειλής.

ε. Τα ενδιαφερόμενα στελέχη, μετά την υποβολή της αίτησης -αναφοράς μπορούν να ενημερώνονται για το ακριβές ποσό των παραπάνω εισφορών από την Ηλεκτρονική Πύλη Διαδικτυακών Υπηρεσιών της ιστοσελίδας του ΓΕΣ (https://bebeosis.army.gr).

2. ΜΟΝΑΔΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις - αναφορές των στελεχών και αφού τις πρωτοκολλήσουν να τις υποβάλλουν στις αρμόδιες Δνσεις Ο-Σ.

3. ΔΝΣΕΙΣ Ο-Σ

α. Να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις - αναφορές, αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας των στελεχών και κατόπιν ελέγχου, να εκδίδουν τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις Χρόνου Υπηρεσίας σε οποιεσδήποτε Μονάδες/Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του άρθρου 23 του (ι) σχετικού.

β. Να συντάσσουν μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις, για τα στελέχη που επιθυμούν την αναγνώριση, αναγράφοντας υποχρεωτικά το ακριβές χρονικό διάστημα που επιθυμεί να αναγνωρίσει το στέλεχος. Οι εν λόγω καταστάσεις, οι σχετικές αιτήσεις των στελεχών, καθώς και οι Βεβαιώσεις Χρόνου Υπηρεσίας σε Μονάδες/Υπηρεσίες, να αποστέλλονται κάθε μήνα στο ΟΛΚΕΣ.

γ. Στις περιπτώσεις στελεχών που έχουν καταταγεί μέχρι και την 30 Σεπ 90, όπου η υπόψη αναγνώριση πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή εισφορών, να προβαίνουν αυτεπάγγελτα, μετά τη λήψη της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, στην έκδοση Βεβαίωσης Χρόνου Υπηρεσίας πέντε (5) ετών που έχει διανυθεί σε Μονάδες - Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 του (ι) σχετικού.

δ Δεν απαιτείται πλέον η σύνταξη του Δελτίου Υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας κατά την αποστρατεία των στελεχών.

4. ΟΛΚΕΣ

α. Να παραλαμβάνει τις συγκεντρωτικές καταστάσεις από τις Δνσεις Ο-Σ, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

β. Να ελέγχει εάν, τα υπόψη στελέχη για το ίδιο χρονικό διάστημα, έχουν υποβάλλει αιτήσεις ή τους παρακρατούνται δόσεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας με άλλες διατάξεις.

γ. Να υπολογίσει το συνολικό ποσό εισφορών, με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν, όταν παρασχέθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.

δ. Να καταχωρεί κάθε μήνα, τις απαιτούμενες μεταβολές στη βάση της Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας του Στρατιωτικού Προσωπικού, για τα στελέχη που επιθυμούν την υπόψη αναγνώριση. Οι δόσεις να είναι μηνιαίες, ισόποσες και ο αριθμός τους δεν δύναται να ξεπερνά τους μήνες αναγνώρισης.

ε. Να εφαρμόζει τη διαδικασία της παρ. 1γ του παρόντος Παραρτήματος για τα στελέχη, τα οποία συνεχίζουν να καταβάλλουν εισφορές και η διαδικασία αναγνώρισης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

στ. Να εκδίδει και να υποβάλλει στο ΓΕΣ/ΔΟ1/4β, Βεβαίωση για τα στελέχη που αποστρατεύονται, πριν ή μετά την ολοκλήρωση της παρακράτησης των δόσεων, αναγράφοντας αναλυτικά:

(1) Το ακριβές χρονικό διάστημα αναγνώρισης.

(2) Τις συντάξιμες αποδοχές ανά μήνα, στις οποίες υπολογίστηκε το ποσό εισφοράς για την αναγνώριση της υπηρεσίας μέχρι πέντε (5) έτη σε Μονάδες/Υπηρεσίες των ΕΔ

(3) Τον αριθμό των δόσεων και το ποσό που έχει καταβληθεί ή που τυχόν παραμένει ανεξόφλητο, ώστε αυτό να παρακρατηθεί από τη σύνταξη τους.

5. ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β

Κατά τη δημιουργία του συνταξιοδοτικού φακέλου των απόστρατων στελεχών, ο οποίος αποστέλλεται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), δεν απαιτείται πλέον η Βεβαίωση Υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας, η οποία εκδίδονταν από το ΓΕΣ/Δ4. αλλά μόνο η Βεβαίωση του ΟΛΚΕΣ της παρ. 4στ του παρόντος Παραρτήματος.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Μη Υπηρεσιακή Αναφορά για την Αναγνώριση του Χρόνου Υπηρεσίας που έχει Διανυθεί σε Μονάδες/Υπηρεσίες κατά τα Καθοριζόμενα στο Άρθρο 23 του Ν 4997/2022 (ΦΕΚ Α. 219) (Υπόδειγμα).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Κλικ για μεγέθυνση:

Παρατηρήσεις:

(α) Η παράγραφος 2 αναγράφεται προαιρετικά και μόνο εφόσον, ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγνώριση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που δεν αναγραφεί, θα πραγματοποιηθεί αναγνώριση για το πρώτο χρονολογικά διαθέσιμο χρονικό διάστημα, μέχρι της συμπλήρωσης του επιθυμητού χρόνου προς αναγνώριση.

(β) Η παράγραφος 3 αναγράφεται μόνο από τα στελέχη, από τη μισθοδοσία των οποίων έχει παρακρατηθεί εισφορά για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας και επιθυμούν το συμψηφισμό της ήδη παρακρατηθείσας εισφοράς, με την οφειλόμενη εισφορά που θα προκόψει κατόπιν της νεότερής τους αίτησης αναγνώρισης.

Το σχετικό έγγραφο:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

16 Σχόλια

 1. Τις μεταθεσεις βγάλτε εεεεε. Ξυπνηηηηστεεεεεεεεε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μετα τα 25 ετη στο στρατευμα που αποκτας το δικαιωμα για αναγνωριση πενταετιας εχεις ηδη υπερκαλυψει απο την θεσμοθετημενη απληρωτη εργασια σου την πενταετια υπερ πιστεως και πατριδος...αφου μονο οι υπολοιποι δημοσιοι υπαλληλοι πληρωνονται κανονικα για οσο δουλευουν.Θεωρω την εξαγορα της πενταετιας αλλη μια γυφτια εις βαρος των στρατιωτικων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θα την πληρώσεις κουλη. Δεν βγάζετε μεταθεσεις? Μαύρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Περίμενε τις έχει έτοιμες ο Αλ6ης

   Διαγραφή
  2. Σαν το προηγούμενο; Τι τραβάει και αυτό το κακόμοιρο το μαύρο!

   Διαγραφή
 4. Ημερομηνία το έγγραφο επάνω δεξιά έχει 23 Μαϊ 23. Πως γίνεται αυτό; Πιστεύω ότι σήμερα έχουμε 19 Μαϊ 23... εκτός αν μπήκαμε κατά λάθος σε καμία χρονοκάψουλα και έχουμε γυρίσει στο παρελθόν και διαβάζουμε έγγραφα από το μέλλον....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αμέσως η κακία στα σχόλια σας... Δες ρε αρχηγέ το Παράρτημα έχει 17 Μάϊ 23, το γράφει και στην αρχή του άρθρου... Έλεος ρε φωστήρα έγινε τυπογραφικό λάθος... Πάρε μια ...κάψουλα να συνέλθεις

   Διαγραφή
 5. Αχ βρε αρχηγούλη, τι να κάνεις και εσύ, αυτό σου έδωσαν έτοιμο, αυτό ανακοίνωσες. Άντε και καλή αποστρατεία, και μετά για καφέ στα ΚΑΑΥ Ν. Μάκρης παρέα με τα άλλα απόστρατα, να αναπολείτε τα περασμένα μεγαλεία!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσυ δεν θα είσαι ποτέ απόστρατος; Μόνο ε.ε;

   Διαγραφή
 6. Μια χαρά βγάζουν διαταγές αλλά εμείς πώς γνωρίζουμε ποιά χρόνια πρέπει να αναγνωρίσουμε;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Και φυσικά οι αταξιδευτοι προ του 1990 παίρνουν την πενταετία δωρεάν, ενώ άλλοι που έχουν στην πλάτη 8-10-20 χρόνια πλοίο πρέπει να την πληρώσουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Λάθη μπορούν να γίνουν, προφανώς το είχαν να το βγάλουν μετά τις εκλογές και τους είπαν και το έβγαλαν πριν, άλλο με ανησυχεί εμένα, αυτό που λέει στην αρχή...εν αναμονή εκδόσεως εγκυκλίου από το ΥΠΕΚΥ. Το θέμα είναι τι θα πει το ΥΠΕΚΥ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάντως ο ΕΦΚΑ τον εφαρμόζει το Νόμο που δημοσιεύθηκε Νοε 22 και δεν περιμένει το ΥΠΕΚΥ...

   Διαγραφή
  2. Είναι σαν την κλασική παροιμία έκλ..σε η νύφη σχόλασε ο γάμος. Αν δεν, τίποτα. Έτσι είναι και το ΓΕΣ με το ΥΠΕΚΥ. Για τις Μονάδες Εκστρατείας την τελευταία 4ετία παίζει να έχουν βγει 6-7 δγές, αυτό από μόνο του αρκεί να καταλάβει κάποιος το μέγεθος του μπάχαλου.

   Διαγραφή
 9. Τελικά, αν κατάλαβα καλά ,ισχύει και για τους εν αποστρατεία συναδέλφους! αν κάνω λάθος ας με διορθώσει κάποιος παρακαλώ. ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή