ΓΕΣ: Οι νέες αποδοχές Στρατιωτικών από 01.01.2024–Τι ισχύει για Οικογενειακή Παροχή σε Ανάδοχους Γονείς (ΕΓΓΡΑΦΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ)

ΓΕΣ: Οι νέες αποδοχές Στρατιωτικών από 01.01.2024–Τι ισχύει για Οικογενειακή Παροχή σε Ανάδοχους Γονείς (ΕΓΓΡΑΦΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ)

ΦΩΤΟ: 18.04.2023 - Επίσκεψη Μητσοτάκη σε ΔΥΚ και ΚΕΕΔ

Α. Σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο (Φ.841/52/1270328/Σ.3847/09 Αυγ23/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4) που δημοσιοποίησε η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.:

ΘΕΜΑ: Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού (Κοινοποίηση Διατάξεων του Ν.5045/2023)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α'94) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης [...] για την Υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.», Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει – β. Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α'176) «Διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, Μισθολογικές Ρυθμίσεις [...] Διορθωτικών Μεταρρυθμίσεων.», Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει – γ. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α'74) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις Δημοσίου και Τροποποίηση Διατάξεων του ν.4387/2016 [...] και Λοιπές Διατάξεις.», Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει – δ. Ν.5045/2023 (ΦΕΚ Α'136) «Ενίσχυση του Εισοδήματος των Μισθωτών, των Νέων, της Οικογένειας και της Εργασίας - Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις και Άλλες Επείγουσες Διατάξεις.»ε. Φ.800/24/85156/Σ.13393/02 Αυγ 23/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ – στ. ΥΣ Υπ’ Αριθμ.«1380»/03 Αυγ 23/ΓΕΣ/ΔΣΕ (ΟΣΣ)

1. Σας γνωρίζουμε ότι, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο (δ) σχετικός νόμος, με τον οποίο θεσπίζονται, μεταξύ άλλων, συνταξιοδοτικές, μισθολογικές και φορολογικές ρυθμίσεις για το Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό, τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και για τους Επικουρικούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) και το ΝΙΜΤΣ.

2. Ειδικότερα:

...β. Από 29 Ιουλ 23, για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό: Αυξάνονται τα ποσά, τα οποία αναγνωρίζονται για την κάλυψη των εξόδων διανυκτέρευσης εξωτερικού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος βάσει του άρθρου 5 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του (α) σχετικού, όπως παρακάτω:

(1) Κατηγορία I, μέχρι διακόσια σαράντα δύο ευρώ (242€) ανά διανυκτέρευση.

(2) Κατηγορία II, μέχρι εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (176€) ανά διανυκτέρευση.

γ. Από 01 Ιαν 24:

(1) Για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό:

(α) Αυξάνονται κατά εβδομήντα ευρώ (70€) οι ΒΜ των ΜΚ, όπως αυτοί θα διαμορφωθούν την 31 Δεκ 23.

(β) Αυξάνεται η οικογενειακή παροχή κατά είκοσι ευρώ (20€) για ένα τέκνο και κατά πενήντα ευρώ (50€) για δύο τέκνα και άνω.

(γ) Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης σε ποσοστό 30%.

(2) Για το στρατιωτικό προσωπικό:

(α) Αυξάνεται το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας κατά δεκαπέντε ευρώ (15€), τόσο για τα έγγαμα (ή τα έχοντα συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) στελέχη, όσο και για τα στελέχη με τέκνα.

Κλικ για μεγέθυνση:

(β) Αυξάνεται το μηνιαίο επίδομα, το οποίο χορηγείται στα στελέχη, τα οποία υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων των περιοχών της περίπτωσης Ε' του άρθρου 127 του (γ) σχετικού, κατά τριάντα ευρώ (30€).

(3) Για το πολιτικό προσωπικό: Αναπροσαρμόζεται τόσο η χιλιομετρική αποζημίωση για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, στα είκοσι λεπτά (0,20€) για κάθε χιλιόμετρο, όσο και το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης στο εσωτερικό της ιδίας κατηγορίας Προσωπικού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος, όπως παρακάτω:

(α) Κατηγορία I, μέχρι εκατό ευρώ (100€) ανά διανυκτέρευση.

(β) Κατηγορία II, μέχρι ογδόντα ευρώ (80€) ανά διανυκτέρευση.

…3. Επιπλέον και από την ανωτέρω ημερομηνία (01 Ιαν 24), μειώνεται ο Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) για φορολογούμενους με εξαρτώμενα τέκνα, καθώς αυξάνεται το ποσό μείωσης του φόρου για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ:

Κλικ για μεγέθυνση:

Β. Καταβολή Οικογενειακής Παροχής σε Ανάδοχους Γονείς

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο (Φ.841/52/1270328/Σ.3847/09 Αυγ23/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4):

ΘΕΜΑ: Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού (Καταβολή Οικογενειακής Παροχής σε Ανάδοχους Γονείς)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176) «Διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, [...] και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει – β. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις Δημοσίου και Τροποποίηση Διατάξεων του Ν.4387/2016, [...] και Λοιπές Διατάξεις.», Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει – γ. Ν.4538/2018 (ΦΕΚ Α' 85) «Μέτρα Προώθησης των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και Άλλες Διατάξεις.», Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει – δ. Γ.Π.Δ11 οικ. 31720/24 Μαϊ 21 (ΦΕΚ Β' 2220) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής.» – ε. Φ.841.93/7197/Σ.1204/07 Ιουν 23/ΓΕΑ/Δ6   (ΟΣΣ) – στ. Φ.841/33/583423/Σ.824/25 Ιουλ 23/ΓΕΕΘΑ/ΔΟΥ (ΟΣΣ)

1. Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν του (ε) σχετικού ερωτήματος, παρασχέθηκαν διευκρινίσεις με το (στ) όμοιο, επί του αντικειμένου θέματος.

2. Ειδικότερα:

α. Στο άρθρο 15 του (α) σχετικού, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι της μηνιαίας οικογενειακής παροχής, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 127 του (β) ομοίου, καταβάλλεται μηνιαία, εκτός των υπαλλήλων του Δημοσίου και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), με τις ίδιες προϋποθέσεις.

β. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, η οικογενειακή παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.

3. Συναφώς:

α. Οι παροχές - διευκολύνσεις που παρέχονται σε ανάδοχους γονείς, καθορίζονται στο άρθρο 12 του (γ) σχετικού.

β. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης την οποία λαμβάνουν για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών του ανάδοχου τέκνου, εξειδικεύτηκαν με τη (δ) σχετική ΚΥΑ, χωρίς να υφίσταται πρόβλεψη περί καταβολής στους ανάδοχους γονείς της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του (α) ομοίου.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η μηνιαία οικογενειακή παροχή του άρθρου 15 του (α) σχετικού δεν καταβάλλεται στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των ΕΔ που ορίζεται ως ανάδοχος γονέας.

Δημοσίευση σχολίου

22 Σχόλια

 1. Και με αυτό που ανακοίνωσαν νομίζουν ότι ανέβασαν τις αποδοχές αρκετά ώστε να μπορούν να επιβιώσουν τα στελέχη;;; Έχω τέκνο αξιωματικό με 15 χρόνια στο στρατό χωρίς οικογένεια και κάθε μήνα του λείπουν από τον οικονομικό προϋπολογισμό πάνω από 100€. Δίνουν μικτά 70€ και νομίζουν ότι κάτι έκαναν και περιμένουν να σταματήσουν οι παραιτήσεις; Και ονειρεύονται οι καλοί μαθητές να ξαναρχίσουν να έρχονται στις σχολές;;; Εκτός πραγματικότητας ή το κάνουν επίτηδες!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πόσο δίκιο έχετε! Ολοι οι γονείς που νόμιζαν ότι τακτοποίησαν τα παιδιά τους και θα είναι οικονομικά ανεξάρτητα (κάτι που ήταν πάντα πλεονέκτημα αυτών των σχολών όσο κι αν οι πιο πολλοί δεν το παραδέχονται) αναγκάζονται να συνεισφέρουν
   Η νεολαία δεν τρώει πια κουτοχορτο

   Διαγραφή
 2. Θα σας δώσουμε νέο μισθολόγιο... Χαχα χαχα... Καλύτερα δημόσιος υπάλληλος παρά στρατιωτικός...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χαχαχα υπέροχα μαθηματικά τα ποσά που γράφει στον πίνακα
  70+50+15+30+10( το 30% από τα 30 ευρώ απο το επίδομα ευθύνης)= 285 και όχι 175 για ταγματάρχη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πού τα είδε τα 285€ ρε φίλε; Πόσο δίκιο έχεις εσύ και ποσο αλεπουδιαρηδες οι άλλοι;

   Διαγραφή
 4. Μου αρέσει που κλαιγεστε για τα "ψίχουλα" και γιατί δεν βγαίνουν τα παιδιά.Δηλαδή οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι (ειδικά οι εκπαιδευτικοί), οι αποδοχές των οποίων δεν πλησιάζουν καν εκείνες των ειδικών μισθολογιων και που περιμένουν συνταξιοδότηση με 40 χρόνια και στα 67, τι να πουν; να αυτοκτονήσουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πες μας λίγο πόσους μήνες δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί; Πόσοι από αυτούς εργάζονται μακριά από τον τόπο καταγωγής τους, με πιθανή μετακίνηση τους κάθε τριετία; Τώρα, όσον αφορά τις αποδοχές, οι στρατιωτικοί είναι οι χειρότερα αμειβόμενοι από όλους (με κορυφαίο παράδειγμα την αποζημίωση υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης). Την επόμενη φορά, σκέψου λίγο περισσότερο, πριν ξεστομίσεις την μπαρούφα σου.

   Διαγραφή
  2. Πολύ κούραση οι εκπαιδευτικοί μη το συζητάς. 4 μήνες τον χρόνο ξύσιμο και ο μισθός μισθός. 2-3 ώρες την ημέρα στο σχολείο και ο μισθός μισθός. Ρε άντε παγαινε που μιλάς κιόλας.

   Διαγραφή
  3. 8:52:00 Λίγο σεβασμός σε αυτούς/Ες που θα αναθέσεις το παιδί σου να στο κάνουν άνθρωπο,δε βλάπτει. Σε μην απορούμε μετά γιατί μας βρίζουν "καραβανάδες"με την κακή και όχι την αστεία έννοια της λέξης.

   Διαγραφή
  4. Αγαπητέ, ο δάσκαλος πέρα απ'τις πρώτες μεταθέσεις στις άκρες της Ελλάδας,και τις ομολογουμένως "συνηθισμένες" στην κοινωνία χρηματικές απολαβές,δεν έχει κάτι άλλο αντίξοο.Ο στρατιωτικός,δεν ηρεμεί ούτε μετά από 15 χρόνια υπηρεσίας,συν συγκεκριμένα πολλές φορές τις συνθήκες εργασίας (σκόνη/βρωμιά, έντονο κρύο -ζέστη, επικινδυνότητα).

   Διαγραφή
  5. Παλαιότερα στα γκρικαρτάδικα τουριστικά της Πλάκας, κρεμούσαν για πώληση t-shirts που έγραφαν μπροστά "οι 3 λόγοι γιατί θελω να γίνω δάσκαλος" και από πίσω "Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος" κάποια στιγμή αποσύρθηκαν τα καλαίσθητα και αληθή γράφοντα μπλουζάκια. Όποιος έχει τέτοιο είναι εξόχως συλλεκτικό φυσικά!

   Διαγραφή
 5. Δευτέρα, Αυγούστου 14, 2023 8:14:00 μ.μ. Τρίτη, Αυγούστου 15, 2023 11:09:00 π.μ. προτείνω τις ημέρες που είναι κλειστά τα σχολεία και βαράτε ιπτάμενα έντομα να μην πληρώνεστε. Εσύ μεγάλε πες τα άλλου αυτά το εκπαιδευτικό σύστημα έχει πατώσει οι άνθρωποι είναι ακατάλληλοι να μορφώσουν παιδιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε συμφέρει την κοινωνία πλέον να δώσει την απάντηση γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα δε στέκει όπως πρέπει, αλλά και με τις άδειες, μερικοί στρατιωτικοί θα βρεθούν να υπηρετούν 10 μήνες το χρόνο...

   Διαγραφή
 6. Δηλαδή από ένα σχόλιο γονέα περί της ανησυχίας του για τις δυσκολίες που βλέπει στο παιδί του αρχίζει εμφύλιος για το ποιος δουλεύει πιο πολύ και φαγωμαρα....Για αυτό δεν πάμε μπροστά. Το σωστό είναι να αμοίβονται όλοι ικανοποιητικά σε αυτή τη χώρα και όχι να ψόφησει η κατσίκα του γείτονα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ακόμη καλύτερο είναι να είμαστε όλοι πλούσιοι

   Διαγραφή
  2. Και νέοι και όμορφοι. Και να υπάρχει παγκόσμια ειρήνη

   Διαγραφή
 7. τρομερες αυξησεις ...ουτε καν αγγιζουν το μισθολογιο προ 2010

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα περάσουν πολλά χρόνια ακόμη μέχρι να φτάσουμε στις ετήσιες απολαβές του 2010.

   Διαγραφή
 8. Οσο δεν φοβούνται τον ΣΞ, οσο δεν φοβούνται τον Ελληνικό Λαο, οσο δεν νιωθουν οι πολιτικοί οτι μπορει ξαφνικα μια νυχτα ή ξημερώματα να δουμε... ασπρη μερα στην χωρα, τοσο θα διαλύονται τα παντα.. και τοσο θα κανουν κουμαντο τα γκολτεν μποις του Στουρνάρα και οι τιποταδες ιδιωτες των διοδιων καθως και οι αλλοι τιποταδες εκ καβαλας μερια
  Μην κλαιγεστε.
  Εσεις τους ψηφισατε 41 τακατο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ονειρεύομαι μια Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι δεν θα επιδιώκουν τον πλούτο τον υλικό αλλά, τον πλούτο τον πνευματικό . Θα βλέπουν με σεβασμό τον συνάνθρωπο και χωρίς διάκριση. Όταν τους δίνεται κάτι να νιώθουν χαρούμενοι αλλά και την ανάγκη να ανταποδώσουν. Όταν βρίσκονται σε αδιέξοδο να ζητούν βοήθεια και να την παίρνουν. Η απληστία είναι η κατάρα των πλουσίων. Πιο εύκολα θα περάσει μια καμήλα από το κεφάλι μιας βελόνας παρά ο πλούσιος στον παράδεισο. Υπομονή , κουράγιο στις δύσκολες μέρες και αγαπάτε αλλήλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Κυριοι δημοσιοι Υπαλληλοι του Δημοσιου οπου και αν δουλευεται μη γκρινιαζεται ποιος περνει ποιο πολα και ποιο λιγα,σκεφθειτε το μερειδιο ευθυνης ο καθενας και αναλογα ναπερνετε αυτα που σας ανοικουν και σας αξιζουν,αυτος που πεταει,που βουταει,αυτος που κρεμετε σε ενα πανι,αυτος που κοινιγαει ολους τους παραβατες του ποινικου κωδικα με ενα οπλο στα χερια με κυνδυνο της ζωης του, ο καθενας απο την δουλια που κανει να αμιβεται αναλογα,και ολλοι μαζι δουλευουν για τα συμφεροντα του Κρατοτς και του Ελληνικου λαου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή