Οδηγίες - Δικαιολογητικά αποστρατείας στελεχών Στρατού Ξηράς

Οδηγίες - Δικαιολογητικά αποστρατείας στελεχών Στρατού Ξηράς


του Σάββα Σεϊταρίδη

Όταν φτάσει η ώρα της αποστρατείας για τα στελέχη ξηράς, πρέπει να οπλιστείτε με αρκετή υπομονή γιατί χρειάζονται πολλά έγγραφα που πρέπει να συγκεντρώσετε ώστε να λάβετε την πολυπόθητη σύνταξή σας.

Παρακάτω θα σας δοθεί ένας οδηγός με τα βήματα που χρειάζονται για τα δικαιολογητικά της σύνταξης, όσο και τα δικαιολογητικά για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, τα δικαιολογητικά για ασφάλιση στον ΕΦΚΑ και τα δικαιολογητικά για την έκδοση ταυτότητας αποστράτου από την ΕΑΑΣ.

Προετοιμασία πριν την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας ή του ΦΕΚ:

Καταρχήν όλα τα δικαιολογητικά για την σύνταξη, τα μερίσματα και το ΕΦΑΠΑΞ μπορείτε να τα βρείτε στην σελίδα του ΓΕΣ www.army.gr και στην ενότητα «Δικαιολογητικά και Αιτήσεις Σύνταξης, Μερίσματος, Εφάπαξ Βοηθήματος ε.α. Στρατιωτικών».

Για να μην τρέχετε την τελευταία στιγμή κάποια από τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα συγκεντρώσετε και πριν εκδοθεί η ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας.

Α’ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

1. Βεβαίωση Μονάδος ή ΔΥΓ/ΓΕΣ ότι παρέδωσε τα βιβλιάρια νοσηλείας τα δικά του και των μελών της οικογένειας του σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα προσκομίζεται στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/4γ και το άλλο χρησιμοποιείται για την έκδοση βιβλιαρίων νοσηλείας συνταξιούχου.

2. Πρόσφατη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για πολιτική προϋπηρεσία (εφόσον υφίσταται), που έχει αναγνωριστεί σαν συντάξιμη υπηρεσία (ανεξάρτητα εάν έχει αναγνωριστεί επίσημα με διαταγή του ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ η προϋπηρεσία αυτή).

3. Πράξη του Γενικού Λογιστηρίου μαζί με το διπλότυπο είσπραξης ή βεβαίωση του ΚΤΣ, για την εξόφληση των εισφορών για κύρια σύνταξη, σε περίπτωση αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας ή αντίστοιχα του χρόνου σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του στρατιωτικού, στο οποίο να φαίνεται εκτός των άλλων και η ημερομηνία γέννησης κάθε παιδιού (σε περίπτωση ύπαρξης παιδιών).

5. Όταν τα τέκνα είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μέχρι τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε ΙΕΚ (δημόσια ή ιδιωτικά) και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εκτός από το ανωτέρω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται και βεβαίωση-πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, στο οποίο να φαίνονται το έτος εισόδου, το έτος που φοιτά και τα προβλεπόμενα από τον οργανισμό λειτουργίας κάθε σχολής έτη σπουδών.

6. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων οποιασδήποτε Τράπεζας με πρώτο δικαιούχο τον ενδιαφερόμενο και συνδικαιούχους όσους επιθυμεί για κατάθεση της σύνταξης (να αναγράφεται ο αριθμός IBAN).

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση).

8. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού Εφορίας του σημείου εκείνου που αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ (Αρ.Φορολογικού Μητρώου) του ενδιαφερόμενου.

9. Για τους ανακληθέντες Αξκους, πέραν των ανωτέρω, απαιτούνται και φωτοαντίγραφα των διαταγών ανάκλησης και απόλυσης, καθώς επίσης και Απόσπασμα Ημερήσιας Διαταγής (εις διπλούν) για την εγγραφή και τη διαγραφή τους, όπως επίσης και φωτοαντίγραφο της συνταξιοδοτικής τους πράξης ή ενός ενημερωτικού σημειώματος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

10. Για όσους προσλήφθηκαν μετά το 1983 με ασφάλιση ΙΚΑ, βεβαίωση από το ΚΤΣ στην οποία να αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης – λήξης των κρατήσεων του ΙΚΑ, ο αριθμός ασφάλισης στο ΙΚΑ του ενδιαφερόμενου, καθώς επίσης και το κατάστημα του ΙΚΑ στο οποίο εκδόθηκε η πρώτη καρτέλα ενσήμων ή την πράξη ακύρωσης του ως άνω χρόνου ασφάλισης από το ΙΚΑ εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, καθώς και φωτοαντίγραφο του διπλότυπου απόδοσης των αντιστοίχων ποσών από το ΙΚΑ σε Δημόσιο και στο ΜΤΣ.

11. Για όσους κατετάγησαν μετά την 1-10-1990 και έχουν εξάμηνα πτητικής ή πτωτικής ενέργειας ή ναρκαλιευτού κλπ, αναλυτική βεβαίωση εξόφλησης (εξάμηνο, έτος, ποσό παρακράτησης), από το αρμόδιο ΚΤΣ, η οποία εκδίδεται από τα ΚΤΣΚΤΕΘ μετά την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και την απόδοση του τυχόν αρνητικού ποσού.

12. Για όσους κατετάγησαν μετά την 1-10-1990, υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμούν την αναγνώριση των ετών υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας (έως πέντε έτη και εφόσον υπάρχουν) ως συντάξιμου χρόνου από το Δημόσιο.

13. Για όσους αποχωρούν από την Υπηρεσία για λόγους υγείας, αντίγραφο της αποφάσεως της Ανώτατης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ).

Β’ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΤΣ

1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

2. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων οποιασδήποτε Τράπεζας για κατάθεση του μερίσματος με πρώτο δικαιούχο το ενδιαφερόμενο (να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ).

Γ’ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΑΣ

1. Βεβαίωση από το αρμόδιο ΚΤΣ, ότι δεν άφησε Οικονομική εκκρεμότητα καθώς και βεβαίωση από την Διαχείριση Υλικού της Μονάδας, ότι δεν άφησε Διαχειριστική εκκρεμότητα.

2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, με την ένδειξη : ″για είσπραξη χρημάτων″.

3. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με πρώτο δικαιούχο τον ενδιαφερόμενο (να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ). 

4. Εγκύκλιο Αποστρατείας.

Δ' ΕΝΤΥΠΑΤο έντυπο που λιγάκι δυσκολεύει είναι η υπεύθυνη δήλωση με τις διάφορες ερωτήσεις(αυτό που έχει τα κουτάκια). Στην ουσία τραβάμε γραμμή σε αυτά που δεν ισχύουν.

Δείτε το υπόδειγμα:


Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν σύνταξη, μερίσματα και ΕΦΑΠΑΞ ΕΛΟΑΣ, αποστέλλονται στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/4γ συστημένα μέσω ΕΛΤΑ, όπως αναγράφεται παρακάτω αναλυτικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Επιπλέον υπάρχουν και άλλα δικαιολογητικά που εκδίδονται με μέριμνα ΕΓ και Δνσεων ΓΕΣ και στέλνονται αυτεπάγγελτα από αυτές στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β.

2. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (ανακληθέντες, έφεδροι κλπ) οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/4 Γρ.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα: 2106552343 & 2106552538και FAX 2106552407.

Τα δικαιολογητικά θα σταλούν μόνο Συστημένα με ΕΛΤΑ στην παρακάτω διεύθυνση:

ΓΕΣ/ΔΟΙ/4γ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
Σ.Τ.Γ.1020

Δικαιολογητικά για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας:

Καταρχήν πρέπει να κλείσουμε ραντεβού με το αστυνομικό τμήμα όπου θα διανείμουμε οριστικά.

Τα Γραφεία Ταυτοτήτων λειτουργούν καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες (07.00-14.30 τη θερινή και 07.30-15.00 τη χειμερινή περίοδο), με εξαίρεση την Τετάρτη που λειτουργούν από 14:00 έως 20:30, για την εξυπηρέτηση των πολιτών που εργάζονται. Επίσης, κάθε Σάββατο από 08:30 έως 13:00 εξυπηρετούν κατά αποκλειστικότητα τους μαθητές.

Το τηλέφωνο και τα ωράρια λειτουργίας των γραφείων ταυτοτήτων θα τα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση τηλέφωνα κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων.

Μαζί μας πρέπει να έχουμε:

1) ΕΔΥΕΘΑ ή ΦΕΚ αποστρατείας

2) Βεβαίωση παράδοσης στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας

3) Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας 3,6 Χ 3,6 ασπρόμαυρες με πολιτική περιβολή

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5) Προσωρινό δελτίο ταυτότητας που μας δίνει η υπηρεσία που μας αποστρατεύει(χρειάζεται μία φωτογραφία με πολιτικά, μας περισσεύει ούτως η άλλως από την τετράδα που έχουμε βγάλει για την αστυνομική ταυτότητα).

6) Αποδεικτικό κατοικίας(λογαριασμός ΔΕΚΟ αρκεί)

Αφού τα ελέγξει το αστυνομικό όργανο προχωράει στην έκδοση της ταυτότητας και στην δική μου περίπτωση την πήρα αμέσως.

Δικαιολογητικά για ασφάλιση στον ΕΦΚΑ(πρώην ΙΚΑ):

1) ΕΔΥΕΘΑ ή ΦΕΚ αποστρατείας

2) Βεβαίωση Μονάδας ότι παραδώσαμε το βιβλιάριο-α νοσηλείας το δικό μας και των μελών μας.

3) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου και των μελών, αν τα τέκνα είναι κάτω των δώδεκα ετών εννοείτε πως δεν έχουν ταυτότητα. 

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5) Αντίγραφο του τελευταίου Ε1 από taxisnet, προσοχή όχι το εκκαθαριστικό αλλά το έντυπο που υποβάλλουμε την φορολογική δήλωση.

6) Μια αίτηση που μας δίνουν εκεί να συμπληρώσουμε

Ο Υπάλληλος μας καταχωρεί στο σύστημα και είμαστε ασφαλισμένοι μέχρι 28 Φεβρουαρίου οπότε και λήγει το ασφαλιστικό έτος. Αν μέχρι τότε έχει βγει η σύνταξή μας, τότε τους προσκομίζουμε το αποδεικτικό για να μας ασφαλίσουν εφ όρου ζωής. Αν δεν έχει βγει η σύνταξη, μας ανανεώνουν αυτόματα πάλι μέχρι την λήξη του επόμενου ασφαλιστικού έτους.

Την ασφαλιστική μας ενημερότητα μπορείτε να την δείτε μπαίνοντας στην σελίδα www.atlas.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet.

Δικαιολογητικά για έκδοση ταυτότητας αποστράτου:

1) ΕΔΥΕΘΑ ή ΦΕΚ αποστρατείας

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3) Δύο φωτογραφίες με στολή έγχρωμες διαστάσεων 2,5 Χ 2,5

4) Αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ

Η ταυτότητα αποστράτου εκδίδεται περίπου στον μήνα και όταν την λάβετε μπορείτε να αιτηθείτε στην ένωση αποστράτων της περιοχής σας να βγάλετε δελτία εισόδου για σύζυγο παιδιά γονείς και πεθερικά

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μην ξεχάσετε να ενημερώσετε τις υπηρεσίες που έχετε συχνές συναλλαγές(τράπεζες, εταιρείες σταθερών και κινητών τηλεφώνων, ΔΟΥ κλπ) ότι έχετε αλλάξει ταυτότητα.

Επίσης όσοι έχετε στεγαστικά ή άλλα δάνεια που παρακρατούνται από την μισθοδοσία σας, φροντίστε όσο περιμένετε να βγει η σύνταξή σας να ρυθμίσετε τις υποχρεώσεις αυτές με διακανονισμό ή φροντίζοντας να έχετε το ποσό.

Ενημερωτικά η σύνταξη πλέον βγαίνει απευθείας οριστική από τον ΕΦΚΑ και χρειάζεται 4 περίπου μήνες όπως μου γνώρισαν από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/4γ.

Το ΕΦΑΠΑΞ περίπου στον χρόνο.

Καλή σύνταξη συνάδελφοι και....καλοί πολίτες!!!

Ελπίζω να βοήθησα με τον μικρό αυτό οδηγό!!!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια