Θεσμική Eκτροπή στο Yπουργείο Eθνικής Άμυνας με Oσμή Σκανδάλου

Θεσμική Eκτροπή στο Yπουργείο Eθνικής Άμυνας με Oσμή Σκανδάλου

Κείμενο Αναγνώστη του ιστολογίου μας staratalogia.gr-Εστάλη με email:

Σύμφωνα με το από 1 Μαΐου 2024 Δελτίο Τύπου της ΕΑΑΣ παράνομα, περίεργα και ύποπτα γεγονότα λαμβάνουν χώρα μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΜΤΣ. Πριν προβώ στο σχολιασμό τους, κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στο νομικό πλαίσιο που διέπει το ΜΤΣ, προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων, στην οποία άλλωστε αποσκοπεί αυτή η παρέμβασή μου.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΤΣ

Σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο, το ΜΤΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εν ταυτώ Στρατιωτική Μονάδα επιπέδου Ταξιαρχίας. Αυτό σημαίνει ότι στο ΜΤΣ, όπως άλλωστε και στα περισσότερα ΝΠΔΔ, υπάρχουν δύο (2) συλλογικά όργανα Διοίκησης απολύτως διακριτά μεταξύ τους. Το ένα με αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα και το άλλο με αρμοδιότητες εκτελεστικού χαρακτήρα.

Το πρώτο συλλογικό όργανο διοίκησης:

α. Περιβάλλεται τον τύπο του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του νόμου 2690/1999.

γ. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας δια του ΓΕΣ/ΔΟΙ

δ. Οι αποφάσεις του ελέγχονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό μόνο ως προς τη νομιμότητα και όχι ως προς τη σκοπιμότητα.

ε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το αυτοδιοίκητον του ΜΤΣ, το οποίον αποτελεί το Συνταγματικά κατοχυρωμένο κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ΝΠΔΔ.

Το δεύτερο συλλογικό όργανο διοίκησης:

α. Περιβάλλεται τον τύπο της Στρατιωτικής Μονάδος

β. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις και τους κανονισμούς που διέπουν τις Στρατιωτικές Μονάδες.

γ. Υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας δια του ΓΕΣ/ΔΟΙ.

δ. Εισηγείται στο ΔΣ/ΜΤΣ τα προς συζήτηση θέματα, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία και εκτελεί ομοίως τις αποφάσεις που αυτό λαμβάνει.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Τα όργανα διοίκησης όλων των ΝΠΔΔ (περιλαμβανομένου και του ΜΤΣ) είναι συλλογικά όργανα διοίκησης.

Το συλλογικό όργανο είναι ενιαίο όργανο. Τα μέλη του ως τοιαύτα δεν είναι όργανα.

Οι αποφάσεις του συλλογικού οργάνου αποτελούν ενιαία πράξη και όχι «συμφωνία».

Οι κανόνες που διέπουν τα συλλογικά όργανα της διοίκησης περιλαμβάνονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρα 13, 14, 15 του νόμου 2690/1999 φεκ 45Α)

Η εξουσία τόσο του προέδρου όσο και των μελών του ΔΣ/ΜΤΣ περιορίζεται και εξαντλείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων εντός των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ούτε ο πρόεδρος μόνος του, ούτε οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΔΣ/ΜΤΣ νομιμοποιείται να πάρει οποιαδήποτε απόφαση για το ΜΤΣ.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΣ

Η εντολή του ΥΦΕΘΑ προς το ΜΤΣ, που διαλαμβάνεται στο από 12 Μαρτίου 2024 έγγραφο του ΣΓ/ΥΦΕΘΑ, είναι παράνομη ανεξαρτήτως του περιεχομένου αυτής. Ο εποπτεύων Υπουργός δεν νομιμοποιείται να δόσει οποιαδήποτε εντολή προς εποπτευόμενο από αυτόν ΝΠΔΔ, διότι αν το κάνει πλήττει βάναυσα την έννοια του θεσμού του ΝΠΔΔ, καταλύει το αυτοδιοίκητον αυτού, καταργεί με απλά λόγια τον ίδιο τον θεσμό του ΝΠΔΔ.

Η συγκεκριμένη όμως εντολή είναι παράνομη και ως προς το περιεχόμενό της, καθόσον προτρέπει-διατάσσει το ΜΤΣ να καταστρατηγήσει τις διατάξεις της νομοθεσίας του, που προβλέπουν την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του (ΠΔ 715/1979) και να έχει στη διάθεση της υπό σύσταση Α.Ε. συγκεκριμένους μη ελεύθερους χώρους της ακίνητης περιουσία του, κάνοντας μάλιστα έξωση στις εκεί εγκατεστημένες υπηρεσίες του.

Τέλος, η μεταβίβαση της εντολής γίνεται απ’ ευθείας από το ΣΓ/ΥΦΕΘΑ προς το ΜΤΣ και όχι δια της νομίμου διαδικασίας, ήτοι δια του ΓΕΣ/ΔΟΙ. Περιφρονεί δηλαδή και το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Της εν λόγω εντολής επιλήφθηκε το συλλογικό όργανο διοίκησης με αρμοδιότητες εκτελεστικού χαρακτήρα, που είναι υπεύθυνο για τις εισηγήσεις στο ΔΣ/ΜΤΣ. Δηλαδή η Στρατιωτική Μονάδα.

Το εν λόγω όργανο μετά από μελέτη και εμπεριστατωμένη ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας και εμπλοκή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του (Δνση περιουσίας, Νομικός σύμβουλος, Δντης ΕΛΟΑΣ, Αναπληρωτής Γενικός Δντης και Γενικός Δντης) εισηγήθηκε την μη ικανοποίηση της εντολής του ΥΦΕΘΑ για τους παρακάτω λόγους:

α. Ο κος ΥΦΕΘΑ, ως εποπτεύων υπουργός δεν νομιμοποιείται, να δίνει εντολές στο ΜΤΣ για κανένα θέμα. Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ ανήκει στην αρμοδιότητα του ΔΣ/ΜΤΣ.

β. Η εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.

γ. Στις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις σχετικά με τη μη διενέργεια διαγωνισμού δεν εμπίπτει η υπό σύσταση Α.Ε.

δ. Η τυχόν μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΜΤΣ από τους συγκεκριμένους χώρους θα δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία αυτού.

Το ΔΣΜ/ΜΤΣ στην συνεδρίαση της 28 Μαρτίου 2024,παρά την ως άνω εισήγηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία (6-2) τα ακόλουθα:

α. Την εκδήλωση προκαταρκτικών ενεργειών για την αξιοποίηση των χώρων του ισογείου και του ημιωρόφου του κτηρίου του ΜΤΣ.

β. Την εκπόνηση μελέτης για τυχόν μετεγκατάσταση των υπηρεσιών, που βρίσκονται στους ως άνω χώρους.

γ. Την υποβολή αιτήματος στο ΥΕΘΑ για τη σύνταξη της ως άνω μελέτης με μέριμνά του.

Η ανωτέρω απόφαση δια της νομίμου οδού ήτοι μέσω του ΓΕΣ/ΔΟΙ έφθασε στον εποπτεύοντα Υπουργό και σύμφωνα πάντα με το Δελτίο Τύπου της ΕΑΑΣ:

α. Το ΣΓ/ΥΦΕΘΑ αντί εκπόνησης μελέτης απέστειλε απόρρητο έγγραφο προς το ΜΤΣ με το οποίο διατάσσει την άμεση εκκένωση των χώρων του ισογείου, ημιωρόφου και επί πλέον του ισογείου καταστήματος.

β. Ο πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ, κατά τη συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2024,με το πρόσχημα της διαφύλαξης του απορρήτου, όχι μόνο αρνήθηκε να ενημερώσει λεπτομερώς τα μέλη του ΔΣ για το περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου αλλά ακόμα χειρότερα φέρεται ότι έχει δώσει μία αγνώστου περιεχομένου απάντηση στον Κο ΥΦΕΘΑ, ο ίδιος προσωπικά και εν αγνοία του ΔΣ/ΜΤΣ.

Επί των ανωτέρω παρατηρητέα τα ακόλουθα:

Το ΔΣ/ΜΤΣ στη συνεδρίαση της 28 Μαρτίου 2024,θα έπρεπε να δεχτεί την εισήγηση του Γενικού Δντη και να επιστρέψει την εντολή στο ΣΓ/ΥΦΕΘΑ, ως απαράδεκτη. Το θέμα ίσως να είχε λήξει εκεί. Η απόφαση που έλαβε, χωρίς να γνωρίζω το σκεπτικό των μελών που την ψήφισαν, πάσχει ως προς το ότι εποπτευόμενο ΝΠΔΔ ζητά από τον εποπτεύοντα Υπουργό να συντάξει μελέτη για το που θα εγκατασταθούν οι υπηρεσίες του.

Ακατανόητο, παράδοξο, περίεργο! Καταργεί αυτό το ίδιο το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του, που είναι γνώρισμα όλων των ΝΠΔΔ, ήτοι το ότι είναι αυτοδιοικούμενο.

Ακατανόητη και περίεργη κρίνεται και η εμμονή του Κου ΥΦΕΘΑ να εγκατασταθεί η εν λόγω Α.Ε. στους συγκεκριμένους χώρους, μολονότι από επιστολές και εξώδικα, που απεστάλησαν από διάφορους φορείς, ενημερώθηκε, αν και ως νομικός όφειλε να το γνωρίζει, για το παράνομον της εντολής-αιτήματος.

Σχετικά με το απόρρητο έγγραφο θα πρέπει να ερευνηθεί ποιος ήταν ο αποδέκτης αυτού. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να ήταν ο πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ, καθόσον σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο δεν είναι όργανό του ΜΤΣ. Ως αποδέκτης αυτού θα πρέπει να ήταν ο Γενικός Δντης του ΜΤΣ, που είναι αρμόδιος για τις εισηγήσεις στο ΔΣ. Άρα θα έπρεπε να γίνει εισήγηση στο ΔΣ και όχι αυτό να φθάσει στα χέρια του προέδρου και να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα ευτράπελα. Αν αποδέκτης του εν λόγω εγγράφου ήταν μόνο ο πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ, τότε το θέμα παίρνει άλλη διάσταση, η οποία είναι ευκόλως νοητή και περιττεύει να αναλυθεί.

Τέλος οι πράξεις του προέδρου σχετικά με το περιεχόμενο του απορρήτου εγγράφου είναι καταφανώς παράνομες και η όποια απάντηση έδωσε στον Κο ΥΦΕΘΑ είναι χωρίς νομική υπόσταση καθόσον προέρχεται από μη όργανο του ΜΤΣ και ως τέτοια θα έπρεπε λογικά να επιστραφεί από τον ΥΦΕΘΑ προκειμένου να ληφθεί απόφαση από το ΔΣ/ΜΤΣ. Η ΕΑΑΣ οφείλει κατά τη γνώμη μου να εξετάσει τη δυνατότητα της ποινικής δίωξης του προέδρου του ΜΤΣ.

Η παραβατικότητα του εν λόγω προέδρου εκδηλώνεται και με άλλες ενέργειές του και συγκεκριμένα με το ότι υπογράφει είτε μόνος, είτε μαζί με τον Γενικό διευθυντή τις ανακοινώσεις του Ταμείου. Σημειώνω ότι η υπογραφή των ανακοινώσεων υπάγεται στην αρμοδιότητα του συλλογικού οργάνου διοίκησης με αρμοδιότητες εκτελεστικού χαρακτήρα, που είναι Στρατιωτική Μονάδα με επικεφαλής εν ενεργεία Ταξίαρχο. Η ενέργειά του αυτή να καπελώνει τον Δντή της Στρατιωτικής Μονάδος, δίκην κομισαρίου της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος ως ο εκλεκτός του κόμματος ήταν υπεράνω των πάντων εκτός από ποινικά κολάσιμη, αντίκειται και στη Στρατιωτική δεοντολογία. Και τουλάχιστον αυτό το τελευταίο όφειλε να το γνωρίζει.

Η αλήθεια είναι ότι η λειτουργία του ΔΣ/ΜΤΣ ήταν και είναι προβληματική και αυτό οφείλεται στις εγγενείς αδυναμίες του, που έχουν να κάνουν με τη σύσταση και συγκρότησή του. Συγκεκριμένα το ΔΣ/ΜΤΣ είναι 9μελές,αποτελείται από 8 μέλη και τον πρόεδρο. Τα 4 από τα μέλη του είναι εν ενεργεία Ανώτατοι Αξκοί. Όλα τα μέλη του ΔΣ, πλην του προέδρου, επιλέγονται από το φορέα στον οποίον ανήκουν, είτε ex officio (αυτεπάγγελτα λόγω θέσεως) είτε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε κάθε φορέα. Ο πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ μολονότι είναι ανώτατος απόστρατος Αξκος και ο φορέας στον οποίο ανήκει είναι η ΕΑΑΣ, επιλέγεται από τον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς καμία διαδικασία, είναι ο κομματικός φίλος του. Αυτό αποτελεί παθογένεια και έχει τις εξής συνέπειες:

Ο τόνος, η κατεύθυνση στις συνεδριάσεις του ΔΣ δίνεται από τον πρόεδρο.

Τα 4 μέλη που είναι εν ενεργεία Αξκοι βρίσκονται σε δυσχερή θέση καθόσον δεν γνωρίζουν λεπτομερώς τη σχέση που έχει ο πρόεδρος με το Υπουργό και σε περίπτωση που διαφοροποιηθούν από την άποψη-θέση του, κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν μη συνεργάσιμοι, να πέσουν σε δυσμένεια και να αποστρατευθούν με την πρώτη ευκαιρία.

Προτιμούν να συνταχθούν μαζί του για να αποφύγουν τις περιπέτειες.

Έτσι η πλειοψηφία 5-4 θεωρείται δεδομένη και άρα έχουμε αρχή ενός ανδρός, ήτοι αυτήν του προέδρου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ωμή και προκλητική παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τα ΝΠΔΔ από τον Κο ΥΦΕΘΑ δεν ταιριάζει σε ευνομούμενη πολιτεία, δεν συνάδει με κράτος δικαίου, είναι χαρακτηριστικό ολοκληρωτικών καθεστώτων. Εκτός από πολιτικά και ποινικά επιλήψιμη ενέργεια συνιστά και προσβολή της υπό σύσταση ΑΕ, καθόσον η αδιανόητη εμμονή του να στεγαστεί στους συγκεκριμένους χώρους, δίνει την εντύπωση ότι αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει σε άλλο χώρο, γεγονός βέβαια που δεν ισχύει, ακυρώνοντας έτσι την όποια χρησιμότητα-σημαντικότητα αυτής.

Οι ενέργειες του προέδρου του ΔΣ/ΜΤΣ είναι πασιφανώς ποινικά ελεγκτέες και θα πρέπει να εξεταστεί ο ποινικός κολασμός τους από τους φορείς που έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στα έξοδα μιας τέτοιας δίκης. Ο Υπουργός που τον επέλεξε, ίσως θα πρέπει να επανεξετάσει την επιλογή του, πριν γίνει άκρως επικίνδυνος.

Η προβληματική λειτουργία του ΔΣ/ΜΤΣ, που οφείλεται στις εγγενείς αδυναμίες του (σύστασης-συγκρότησης), έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί πριν από πολύ καιρό. Ποτέ όμως δεν είναι αργά. Η ΕΑΑΣ οφείλει κατά τη γνώμη μου να αναλάβει πρωτοβουλία και να υποβάλει στο Υπουργείο σχετική πρόταση.

Τέλος η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του ΥΕΘΑ, που αναφέρεται στα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες διατάξεις που διέπουν τα ΝΠΔΔ, (είναι αντισυνταγματική) και εκτιμώ ότι μέχρι την ψήφισή του θα έχει απαλειφθεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταπέσει στο πρώτο δικαστήριο, που θα επιληφθεί αυτής.

Αθήνα 10 Μαΐου 2024

Παπαδόπουλος Απόστολος
Υπτγος ε.α.

Δημοσίευση σχολίου

10 Σχόλια

 1. Συμφωνώ με την ποινική δίωξη του Προέδρου του ΜΤΣ. Από αυλοκόλακες Προέδρους, με προσόντα μόνο την κομματική ταυτότητα, έφτασε το πάλαι ποτέ κραταιό ταμείο στο χείλος της καταστροφής και το μέρισμα σε αντίδωρο. Ότι δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε το βαφτίζουμε αυθαίρετα απόρρητο κατά παράβαση του κανονισμού στρατιωτικής αλληλογραφίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να επιτέλους και ένας απόστρατος οικονομικός αξκος που
  έχει άποψη επί των τρομερών που γίνονται στο
  Μετοχικό Ταμειο στρατού. Που να τα ήξερες και όλα
  κ..Αποστόλη μας .Μόνο ΜΠΡΆΒΟ μπορώ να σας πω.
  Αυτοί οι φωτεινοί φωστήρες που ηγήθηκαν στο σώμα την
  τελευταία δεκαπενταετία που να βρίσκονται ;
  Ακόμα γλύφουν μήπως τους καθήσει καμία
  αργομισθία...
  Μάλλον στην γνωστή καφετέρια θα καταστρώνουν
  τα νεα σχέδιά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι εν ενέργεια αρχηγοί τι λένε επ αυτού? Εκτός από το να πίνουν ουίσκι τις μεταμεσονυκτιες ώρες σε λαφ(τζάμπα δλδ) και να δίνουν ανεδαφικές διαταγές θα ανοίξουν το στόμα ή τρίζει η ωραία θεσούλα και τσιμουδιά? Στολαρα 5χιλιαρα στην τσέπη, σίγουρη θέση στην αποστρατεια, δόξα και άλλα πολλά. Ποιος ασχολείται τώρα με τους πληβειους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 5χίλιαρο, λίγα λες. Τουλάχιστον 10χίλιαρο. Δεν σου κόβει ε; Αλλά ποιός το έχασε κακομοίρη για να το βρεις εσύ;

   Διαγραφή
 4. Άμεση ποινική δίωξη με μήνυση και αγωγή, του προέδρου του ΜΤΣ αλλά γιατί όχι και του ΥΕΘΑ, καθώς και οποιοδήποτε άλλου υπεύθυνου για τις προδήλως παράνομες, και "πειρατικές" ενέργειες των ντόπιων "κοτσαμπάσηδων"! Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί ε.α. αξιωματικοι του ΣΞ και της ΕΛ.ΑΣ. για το επόμενο βήμα που αφορά στην μήνυση και αγωγή. Για το θέμα, όπως αναφέρουν σε συζητήσεις τους, υπάρχει ομοφωνια και συμφωνία από πάρα πολλούς αξιωματικούς και είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στα άκρα, όπως ακριβώς και η ηρωίδα μητέρα με το θέμα των Τεμπών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ και προσυπογράφω την πρόταση. Πρέπει κάποτε τα κομματοσκυλα που βλάπτουν τη φατρία μας να καταλήγουν στο δικαστήριο. Αν ζητηθεί ενυπόγραφη συμμετοχή στη μήνυση και αγωγή, προσωπικά θα συμμετάσχω.

   Διαγραφή
 5. Παπαδόπουλος μεν αλλά Απόστολος όχι Γεώργιος.Στρατηγος και όχι συνταγματάρχης.Διαφορα τεράστια.Mizotakis ltd

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κ.Αποστολε μήπως περάσατε από την ΕΑΑΣ και το ΔΣ/ΜΤΣ? Τι προτάσεις κάνατε τότε για τις εγγενεις αδυναμίες? Πολλές (μη) ενέργειες στο ΜΤΣ είναι ποινικά ελεγκτεες π.χ Τμχων, Δντων κλπ κλπ αλλά είπαμε όταν οι βρωμιές βγήκαν στην επιφάνεια κοίταξαν κάποιοι να τιμωρησουν αυτούς που τις βγάλανε και όχι αυτούς που τις έκαναν. Αλλά όπως σωστά λέτε Κ. Απόστολε πότε δεν είναι αργά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απόστολος ΠαπαδόπουλοςΠέμπτη, Μαΐου 16, 2024 1:11:00 μ.μ.

   Αγαπητέ Συνάδελφε. Ναι, υπήρξα μέλος και στα δύο ΔΣ. Στο ΔΣ/ΜΤΣ μετά από απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ. ως εκπρόσωπος αυτής. Παραιτήθηκα από το ΔΣ/ΕΑΑΣ γιατί δεν μπορούσα να συνυπάρξω με ορισμένα μέλη (μεταξύ των οποίων και ο νυν πρόεδρος του ΜΤΣ) γιατί είχαμε εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Ως μη έχων την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ/ΕΑΑΣ, έπαψα,σύμφωνα με το νόμο να είμαι και μέλος του ΔΣ/ΜΤΣ. Οι προτάσεις-απόψεις-θέσεις μου είναι καταχωρημένες στα πρακτικά του ΔΣ/ΜΤΣ και σας προκαλώ να τις αναζητήσετε. Τέλος σχετικά με τον τρόπο επιλογής του προέδρου του ΜΤΣ , από το 2017 αλληλογραφώ με ΥΕΘΑ και ΕΑΑΣ προτείνοντας την αλλαγή αυτού. Οι σχετικές επιστολές βρίσκονται στη γραμματεία της ΕΑΑΣ . Αν θέλετε μπορείτε να της ζητήσετε ή ακόμα καλύτερα αν μου στείλετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο μπορώ να τις προωθήσω σε ένα λεπτό. Ως προς τις βρωμιές που λέτε και αυτούς που τις έκαναν και δεν διώχθηκαν και αυτούς που τις βγάλανε και τιμωρήθηκαν οφείλετε να γίνετε πιο σαφής. Πάντως εγώ ουδεμία σχέση έχω καθόσον κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου σταδιοδρομίας ουδέποτε υπηρέτησα στο ΜΤΣ. Δηλώνω έτοιμος να απαντήσω σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση -απορία σας. Σας ευχαριστώ.

   Διαγραφή
 7. Πολύ καλά τα λέει ο στρατηγός αλλά έχουμε κυβέρνηση του 41% με εσωστρεφή αντιπολίτευση που ψάχνεται να αρθρώσει αντίλογο (δεν ξέρω καν αν θέλει). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς πρόκειται για κάποιον κομματικό φίλο του ΥΕΘΑ που θέλει ν' αδράξει την ευκαιρία διορισμού του ως golden boy με παχυλό μισθό ως διευθύνων σύμβουλος σε εταιρεία άνευ αντικειμένου και πέραν οποιουδήποτε ελέγχου αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Ίσως μάλιστα να κατοικεί ή να συχνάζει πλησίον του ΜΤΣ, οπότε να τον βολεύει χωροταξικά το κτήριο ενώ το Ρουφ του φαίνεται μπας-κλας μονο και μόνο από το όνομα, άσε που θα έχει θέα τα σεντόνια των ΣΟΑ να στεγνώνουν. Βιάζεται, λοιπόν, μην προκύψει στη ΝΔ κανένας νταμπλάς από τις ευρωεκλογές και κάποιος ανασχηματισμός θέσει τον προστάτη του εκτός νυμφώνος της κυβέρνησης ή σε κάποιο άλλο υπουργείο. Εξ ου και η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή το ίδιο βράδυ που έληξε η διαβούλευση, ουσιαστικά χωρίς τροποποιήσεις πέραν της απαλοιφής της διάταξης για τις μεταθέσεις των προστατευόμενων στελεχών. Δυστυχώς, στη χώρα μας η δικαστική εξουσία δεν είναι ανεξάρτητη οπότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ευδοκιμήσει οποιαδήποτε κίνηση εναντίον του προέδρου του ΔΣ. Ίσως μόνο μια μαζική μήνυση για απιστία και παράβαση καθήκοντος από πολλά μέλη του ΜΤΣ (μερισματούχους και μη) θα μπορούσε να αναγκάσει τον εισαγγελέα να ασχοληθεί σοβαρά. Και πάλι, η απόρρητη αλληλογραφία της υπόθεσης, θα δυσκολέψει πολύ τη διαδικασία εκτός αν οι εκδότες των εγγράφων πειστούν να την υποβαθμίσουν. Ίσως κι εδώ να βοηθούσε μια μηνυσούλα κατά των υπογραφόντων για ψευδή βεβαίωση (χαρακτηρισμός εγγράφου ως απόρρητο ενώ αντικειμενικά σε καμμία περίπτωση δεν περιέχει πληροφορίες των οποίων "η αποκάλυψη σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα είναι δυνατό να προκαλέσει ζημίες στην εθνική άμυνα και στην ασφάλεια καθώς και στα ζωτικά συμφέροντα της Χώρας"), με δόλο που αποσκοπεί στην παρακώλυση του έργου της δικαιοσύνης. Ίσως κάποια μαχητική δικηγόρος, βουλευτής, αρχηγός κόμματος και πρώην πρόεδρος της Βουλής με απέχθεια στην ανομία και στην αυθαιρεσία της εξουσίας, να ήθελε να την αναλάβει. Πλάκα θα είχε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή