Υπ. Εργασίας για Εξαγορά 3ετίας: Απαιτείται καταβολή από Στρατιωτικούς του συνόλου της εισφοράς 20% (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Υπ. Εργασίας για Εξαγορά 3ετίας: Απαιτείται καταβολή από Στρατιωτικούς του συνόλου της εισφοράς 20% (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Τι απάντησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠΕΚΑ) για την Εξαγορά τριετίας βάσει της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.3865/2010

ΘΕΜΑ: «Εξαγορά τριετίας βάσει της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.3865/2010».

ΣΧΕΤ: Η αριθ. πρωτ. 1698/13-11-2023 Ερώτηση.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Συμεών Κουπελόγλου, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως ισχύει.

β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως ισχύει.

γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου αυτού. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου προβλέφθηκε ότι ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί έως 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.01.2015 και εφεξής, προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς, προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007, προβλέπεται κράτηση ποσοστού 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών υπαλλήλων που κατατάσσονται από 1.10.1990 και εφεξής καθώς και εκείνων που είχαν καταταγεί έως 30.09.1990 (η οποία διαμορφώθηκε στο ποσοστό αυτό μεταβατικά από 1.01.1993).

Επιπλέον, με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι η ανωτέρω κράτηση για σύνταξη καταβάλλεται και για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο, καθώς και για τις πλασματικές υπηρεσίες, ενώ με την παρ. 13 προβλέπεται ότι η εισφορά εξαγοράς, για την αναγνώριση ως συντάξιμης, οποιασδήποτε προϋπηρεσίας ή υπηρεσίας, υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του χρόνου υποβολής της σχετικής αίτησης του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού.

Β. Το Υπουργείο Οικονομικών, στις εγκύκλιες οδηγίες του με αριθ. 27135/0092/17.02.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ3Η-4Β) «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20, 21 και 22 του ν. 3865/2010, που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος», αναφέρει ότι η προσαύξηση κατά τρία έτη της συντάξιμης υπηρεσίας των στρατιωτικών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010, πραγματοποιείται με τη διαδικασία που έχει οριστεί για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών, δηλαδή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και καταβολής της προβλεπόμενης εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών του, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Έως 31.12.2016, δεν υπήρχε για τους ασφαλισμένους στο δημόσιο εργοδοτική εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης και ως εκ τούτου η μόνη εισφορά που καταβάλλονταν για την αναγνώριση των τριών ετών, ήταν αυτή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 6,67%.

Από 1.01.2017, με τη θέση σε ισχύ του ν. 4387/2016 και ειδικότερα των διατάξεων του της παρ. 1 του άρθρου 5, εισάχθηκε για πρώτη φορά για τους ασφαλισμένους στο δημόσιο εργοδοτική εισφορά, η οποία εξελίχθηκε από την ημερομηνία αυτή έως και το έτος 2020 με τα μεταβατικά ποσοστά, όπως αυτά προβλέφθηκαν στην αριθ. 111482/0092/2016 Υ.Α (Β’ 4005), ήτοι 3,33% για το έτος 2017, 6,67% για το έτος 2018, 10% για το έτος 2019 και 13,33% από 1.01.2020. Επομένως από την εν λόγω ημερομηνία και εφεξής, το συνολικό ποσοστό για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται σε 20%, επιμεριζόμενο σε ποσοστό 6,67% για τον υπάλληλο και 13,33% για τον εργοδότη/δημόσιο.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες της παραπάνω εγκυκλίου, η προσαύξηση κατά τρία έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010, πραγματοποιείται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης αναγνώρισης. Δεδομένου, δε, ότι αποτελεί πλασματικό χρόνο ασφάλισης απαιτείται καταβολή από τον ίδιο τον στρατιωτικό του συνόλου της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής αυτής (παρ. 1β άρθρου 15 ν. 4387/2016).

Γ. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η προσαύξηση κατά τρία έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών υπαλλήλων της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010 αποτελεί πλασματικό χρόνο ασφάλισης, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί ως προς τον τρόπο εξαγοράς του από τους λοιπούς πλασματικούς χρόνους και ως εκ τούτου απαιτείται καταβολή από τον ίδιο τον στρατιωτικό του συνόλου της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής αυτής.

Επισημαίνεται ότι, ο εν λόγω αναγνωριζόμενος, κατόπιν εξαγοράς, χρόνος αποτελεί συντάξιμο χρόνο ασφάλισης, και λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.

Σε κάθε περίπτωση, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται και οι λοιποί πλασματικοί χρόνοι, που προβλέπονται από την οικεία συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΕΘΑ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ.

Δημοσίευση σχολίου

20 Σχόλια

 1. Καινούργιος χρόνος, οι ιδιες πουθενατζηλες των ίδιων πουθαδων.
  Καλη χρονιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όσοι έχουν πάρει απόφαση να φύγουν και να γλιτώσουν δεν θα σκεφθούν τα 15,20 χιλιαρικα της αναγνώρισης. Θα φύγει κόσμος και κοσμάκης και σε συνδυασμο με την έλλειψη προσωπικού γενικά θα πέσει κλαμα,πολυ κλάμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα ίδια Παντελάκη τα ίδια Παντελή και καλά άντε ο νόμος δεν αλλάζει ,τουλάχιστον να πάρουν όλοι την 3ετία και πέραν το 95. Θα αναφερθούν επιτέλους από ΕΝΩΣΕΙς και βουλευταδες και αυτό το ζήτημα; Σχόλια δεν διαβάζουν δεν ακούν δεν βλέπουν τις καταστάσεις; η μήπως εξυπηρετούν τα αφεντικά τους με δήθεν ανάδειξη ίδιων θεμάτων αλλά χωρίς να συμπεριλαμβάνουν και τροποποιήσεις. Κύριοι βουλευτές, είναι και αυτό ζήτημα για χιλιάδες συναδέλφους που είναι εγκλωβισμένοι με την βίαιη αλλαγή των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών που έγιναν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Και λίγο πριν τις εκλογές ως δια μαγείας οι εισφορές για εξαγορά θα μειωθούν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τώρα που θα μας πάνε στα 40 υποχρεωτικά έτη παραμονής να δείτε... Δε τους βγαίνουν οι εισφορορές για συντάξεις πλέον. Χρεωκοπημένη χώρα ήμαστε, μη το ξεχνάμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εκεί στο υπουργείο εργασίας δεν καταλαβαίνουν ότι μάχιμος στρατιωτικός πάνω από 50 ετών δεν νοείται ή απλά κάνουν copy paste τις αηδίες που νομοθέτησαν οι άσχετοι αριστεροί που η λέξη στρατιωτικός για αυτούς είναι άγνωστη λέξη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΠΛΗΡΩΣΤΕ μας τις υπερωριες .ΠΛΗΡΩΣΤΕ μας κανονικα για τις αργιες και εορτες που ειμαστε υπηρεσια.Ετσι θα εχουμε δικαιους μισθους και συνταξεις.Οταν χρειαζεται να εξαγοραζουμε πλασματικα ετη μας κλεβετε για δευτερη φορα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κάτι μπουφια που πιστεύουν σε πόες πομενς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν θα μειώσουν τις εισφορές γιατί θα αδειάσουν οι Ε.Δ . Ειδικά στο Π.Ν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δεν κάνουν τίποτα γι'αυτό, απλά δεν τους ενδιαφέρει οπότε, ποιο πιθανό βλέπω να καταργηθεί η 3ετια παρά να μειωθεί η να επεκταθεί για όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε μου,7:20 π.μ, δηλαδή κρατώντας εν ενεργεια 50αρηδες Υπαξκους και χαμηλό βαθμούς Αξκους με 32+ χρόνια υπηρεσίας που κοστίζουν πάνω από 2.500 € έκαστος στο κράτος,Στελέχη που στην πλειονότητα τους είναι ειδικές κατηγορίες και δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα, Είναι συμφέρον για το κράτος να τους έχει?Χίλιες φορές να αδειάσουν οι ένοπλες δυνάμεις παρα αυτό το χάλι.

   Διαγραφή
 10. ποες και πομενς, μια ψευτιά που συνεχίζει την παραπλάνηση των στελεχών. κάτι αργόμισθοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κράτος δικαίου δικαίως κρατεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Απατεώνες ολκής.Εδω μας πήραν με ψέματα 3000 τάχα μου να μας δώσουν μεγαλύτερα μερίσματα καί στο τέλος πήραμε τα ...φρύδια μας.Μονο οι δικαστικοί δικαιώνονται,οι υπόλοιποι να πάνε να ....κουρεύονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Λογικά συνάδελφοι επειδή το αίτημα ηταν μείωση εισφορών ¨...σκοντάφτει ¨στα λογιστικά τεμπεσίρια ... Το αίτημα -προτάση απο εδώ και περα των ενώσεων πρέπει να ειναι ." Η δυνατότητα επέκτασης για όλους τους συνάδελφους του ανωτέρου δικαιώματος-3ΕΤΙΑς» καθότι η πλειοψηφία αυτών που μπήκαν και προσλήφθηκαν μετά της 31-12-1995 τουλάχιστον μέχρι και την ψήφιση του ν. 3865/2010 πληρούσε τα ίδια κριτήρια με τις προγενέστερες σειρές (κατάταξη μέχρι 31-12-1995)«καθώς πρόκειται για προσωπικό που και αυτό είχε άλλα δεδομένα, όταν επέλεξε να μπει στο στράτευμα, όπως ότι θα δύναται στα 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας του να αποχωρήσει "εθελούσια παραιτηθεί" έχοντας κατοχυρώσει το δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης»
  -*Συμπερασματικά το ανωτέρω αίτημα ,ειναι δίκαιο, επιβάλλεται απο την ισονομία και προφανος "Νομικά ισχυρο" ,που βαση της τότε βιαστικης -βίαιας αλλαγής του συνταξιοδοτικού ειναι προφανές "Νομικά προβληματικο".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά Αυτό το αίτημα θα πρέπει να το κοιτάξουν σοβαρά οι ενώσεις οι βουλευτές και υπουργοί να γίνουν ξανά προτάσεις. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί αυτός ο διαχωρισμός,και μη μου λέτε κάποιοι για Ομαλό πέρασμα από το παλιό στο νέο ασφαλιστικό και τέτοιες μπούρδες και από την άλλη δεν τους πειράζει το θέμα των ΕΠΟΠ γιατί λέει μπήκαν με άλλο νομό ...εγώ δηλ με τι μπήκα δεν μπήκα με 25ετια,??? Φασκουν και αντιφάσκουν οι νομοθέτες της κακιάς ώρας . Ορθώς τα γράφεις φίλε μου και έτσι πρέπει να κάνουν .και όποιος θέλει να έχει το δικαίωμα μετά τα 32 να μπορεί να φεύγει όχι μέχρι οι του 95.οποιος θέλει ας μην αναγνωρίσει τίποτα και να κατσει μέχρι τα 70 είναι δικαίωμα του .

   Διαγραφή
 14. Στρατό πήγαμε γιατί είχαμε ιερή υποχρέωση στην πατρίδα και η πληρωμή μας ήταν να αυξήσουν της εισφορές και γενικά να μας κρατάνε και πάνω από τα 55 με διάφορα οικονομικά τρυκ ειδικά εμάς που μπήκαμε σε μεγαλύτερη ηλικία

  ΑπάντησηΔιαγραφή