Αποστρατεία Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Αποστρατεία και Ανάκληση
Προεδρικού Διατάγματος, Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: Ψ7ΥΜ6-ΛΣΜ ΕΔΥΕΘΑ: 14/2022

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού «3» (ΣΠΑΣ 3):...

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 34 του ν.δ. 1400/1973 και των άρθρων 39 και 40 του ν.δ.445/1974 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού σε αποστρατεία, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές:...

3. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 του ν.δ. 1400/73 και του άρθρου 39 του ν.δ. 445/74 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια