Έγγραφο ΥΕΘΑ για Αποστρατείες ΕΠΟΠ-Μισθολογικό ΕΜΘ-Μεταθέσεις προσωπικού-Νυκτερινά-ΑΣΣΥ-Ασφαλιστικό

Έγγραφο ΥΕΘΑ για Αποστρατείες ΕΠΟΠ-Μισθολογικό ΕΜΘ-Μεταθέσεις προσωπικού-Νυκτερινά-ΑΣΣΥ-Ασφαλιστικό

Σε απάντηση της (ε) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Πότε θα δώσετε λύση στα προβλήματα του στρατιωτικού προσωπικού;», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που προάγονται στον βαθμό Ανθυπολοχαγού, έχει συνταχθεί και προωθηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) για συνυπογραφή, σχέδιο τροπολογίας που προβλέπει την ένταξη των στελεχών προέλευσης ΕΜΘ που φέρουν το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, στη Β΄ Κατηγορία του άρθρου 124 του ν.4472/2017 (Α΄ 74), προς εναρμόνιση τους με τη βαθμολογική εξέλιξη του ν.4609/2019.

Όσον αφορά στη σταδιοδρομική εξέλιξη των Αξιωματικών προέλευσης ΑΣΣΥ, επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στη (γ) σχετική Απάντηση μου επί της (α) όμοιας Αναφοράς που είχατε καταθέσει.

Περαιτέρω, αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα των ΕΠΟΠ, επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στην (δ) σχετική Απάντηση μου (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) επί της (β) όμοιας Ερώτησης που είχατε καταθέσει.

Επιπλέον, όσον αφορά σε τυχόν ζητήματα αρχαιότητας που προκύπτουν μεταξύ Αξιωματικών διαφορετικών προελεύσεων το ΥΠΕΘΑ αξιολογεί αυτά σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, λαμβάνοντας υπ’ όψη όλες τις νομικές και διοικητικές παραμέτρους του θέματος με γνώμονα την εμπέδωση αισθήματος δικαίου στο στράτευμα.

Ως προς την έκδοση ΚΥΑ για την αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη ρύθμιση του ζητήματος και ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύνταξη και υποβολή νεότερου σχεδίου απόφασης. Ο χρόνος έγκρισης των απαιτούμενων πιστώσεων, που αποτελούν προαπαιτούμενο για την χρηματοδότηση του προκαλούμενου από την εφαρμογή της ΚΥΑ κόστους, εναπόκειται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του ΥΠΟΙΚ, καθώς έχει την αρμοδιότητα διαφύλαξης της ακεραιότητας του εκάστοτε εκτελούμενου προϋπολογισμού.

Σχετικά με το κόστος αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης του ν.3865/2010 σε εφαρμογή διατάξεων του ν.4387/2016, το ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο της μέριμνας για τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη, απέστειλε στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥ) σχετική πρόταση, σύμφωνα με την οποία ζητείται για την αναγνώριση της υπόψη 3ετίας, όπως καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

Επιπρόσθετα, για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του προσωπικού των ΕΔ, έχουν σχεδιαστεί πιστώσεις που αφορούν σε εν εξελίξει διαγωνισμούς - συμβάσεις για την προμήθεια ειδών ιματισμού – εξάρτυσης και Α’ υλών υπόδησης. Ενδεικτικά, στον Π/Υ του ΓΕΣ, όπου υπάγεται η πλειοψηφία του προσωπικού ΕΔ, για το τρέχον έτος διατίθενται:

2.140.935,00€ για την προμήθεια 11.990 αντιβαλλιστικών κρανών τύπου KEVLAR (επ’ωφελεία όλων των Κλάδων)

3.237.471,36€ για την προμήθεια 114.160 σετ ασκήσεων παραλλαγής.

4.430.495,56€ για την προμήθεια Α' υλών κατασκευής αρβυλών, από το 700 ΣΕ (ετήσια παραγωγή περίπου 65.000 τμχ)

Συμπληρωματικά, στο πλαίσιο αποτροπής και αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών, έχουν παραληφθεί συνολικά 7.505 εξαρτύσεις και 1.750 κράνη, ενώ παράλληλα αναμένεται να παραληφθούν επιπλέον 5.680 εξαρτύσεις και 2.020 κράνη με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών.

Τέλος, ως προς τα ζητήματα μεταθέσεων προσωπικού σας γνωρίζω τα εξής:

Αναφορικά με το υποερώτημα 8α, προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις ότι, ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των ΕΔ, διέπεται κατά προτεραιότητα από υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των ΕΔ. Προτεραιότητα, λοιπόν, της Στρατιωτικής Υπηρεσίας είναι η συνυπηρέτηση να πραγματοποιείται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, γεγονός που επιτυγχάνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ενώ η δυνατότητα μετάθεσης του στελέχους σε όμορη περιφερειακή ενότητα δίνεται μόνο σε περίπτωση υπηρεσιακού κωλύματος, λαμβανομένης υπόψη της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας και ιδίως της γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών των ΕΔ.

Ως προς το υποερώτημα 8β, το νομικό πλαίσιο ορίζει ότι, για το σχεδιασμό των μεταθέσεων, λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, και η ύπαρξη τέκνων που θα φοιτήσουν στη Β' & Γ' Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση σχολικό έτος, προκειμένου τα τελευταία να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον, γεγονός που σημαίνει ότι η ηλικία και οι σπουδές των τέκνων αποτελούν ήδη κοινωνικό κριτήριο το οποίο λαμβάνεται υπόψη για το σχεδιασμό των μεταθέσεων των στελεχών.

Σχετικά με το υποερώτημα 8γ, επισημαίνεται ότι ο θεσμός της ενδικοφανούς προσφυγής, ακόμη και όταν αυτή εξετάζεται από το διοικητικό όργανο που εξέδωσε τη μετάθεση, συνιστά, καθαυτός, ένα επαρκές και αποτελεσματικό μέσο ελέγχου της υπόθεσης από την Ιεραρχία, η οποία έχει την εξουσία ουσιαστικής επανεξέτασης του συνόλου των στοιχείων της κρινόμενης υπόθεσης, δυνάμενη να θεραπεύσει πλημμέλειες που τυχόν έχουν εμφιλοχωρήσει στην εκδοθείσα από εκείνη διοικητική πράξη, γεγονός που επιτυγχάνει την άμεση και ταχεία διευθέτηση της υπόθεσης.

Όσον αφορά στο υποερώτημα 8δ, ο υπολογισμός των μορίων των στελεχών κάθε Κλάδου-Κοινού Σώματος πραγματοποιείται με γνώμονα τα οριζόμενα στα εξειδικευμένα παραρτήματα των σχετικών διατάξεων, τα οποία άπτονται των εγγενών ιδιαιτεροτήτων κάθε Κλάδου - Κοινού Σώματος και φέρουν βαθμό ασφαλείας «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ».

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του προσωπικού των ΕΔ, το ΥΠΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις-προτάσεις των Γενικών Επιτελείων προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια