Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Τι συμβαίνει με απόφοιτους ΙΕΚ και Υγειονομικές εξετάσεις-Οι απαντήσεις ΥΕΘΑ

Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Τι συμβαίνει με απόφοιτους ΙΕΚ και Υγειονομικές εξετάσεις-Οι απαντήσεις ΥΕΘΑ

Δείτε παρακάτω τις απαντήσεις του ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλου σε ερωτήσεις που τέθηκαν από βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο:

1. Προβλήματα στην κατάθεση δικαιολογητικών αποφοίτων ΙΕΚ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Προκήρυξη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) - Προβλήματα έχουν προκύψει στην κατάθεση δικαιολογητικών των αποφοίτων ΙΕΚ λόγω καθυστέρησης στη διεξαγωγή εξετάσεων για Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), οι γραμματικές γνώσεις τους μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 1 του π.δ. 292/2001 (Α΄204), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, οι υποψήφιοι που τυγχάνουν σπουδαστές Ι.Ε.Κ. μοριοδοτούνται με το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό σπουδών, και οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. μοριοδοτούνται με τον προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών, ενώ αμφότερες οι κατηγορίες απαιτείται να φέρουν αναγνώριση - πιστοποίηση από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, ήτοι τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Περαιτέρω, οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις των υποψηφίων, ανά κλάδο και ειδικότητα, περιγράφονται αναλυτικά στις υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν την τρέχουσα προκήρυξη ΕΠ.ΟΠ.

Ωστόσο, τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ ρυθμίζονται από την Υ.Α.223742/Γ1/2017 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Β΄4611) και, σε κάθε περίπτωση, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο.

2. Προβλήματα στις υγειονομικές εξετάσεις υποψήφιων ΕΠΟΠ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Προβλήματα στις υγειονομικές εξετάσεις υποψήφιων Επαγγελματιών Οπλιτών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στις υγειονομικές εξετάσεις θα κληθεί να συμμετάσχει τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων, αναλογικά με τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων κατά ειδικότητα. Οι υγειονομικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής των υποψηφίων επιτροπές, ανεξαρτήτως του Κλάδου/των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων που οι υποψήφιοι έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, με εξαίρεση το νομό Αττικής.

Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβληθούν σε συγκεκριμένες εργαστηριακές εξετάσεις (μεταξύ των οποίων και ο καρδιολογικός έλεγχος) προ της παρουσίασής τους στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις δύναται να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης και μεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού.

Επιπρόσθετα, οι υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων ΕΠΟΠ σχεδιάζεται όπως πραγματοποιηθούν σε δεκαπέντε πόλεις και νησιά, μεταξύ των οποίων και η Χίος, με σκοπό τον περιορισμό των μετακινήσεων, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, αφενός δεν υφίσταται υποχρέωση διενέργειας των εν θέματι καρδιολογικών εξετάσεων αποκλειστικά στο Νοσοκομείο Χίου, αφετέρου οι εν λόγω εξετάσεις δεν αφορούν στο σύνολο των υποψηφίων, δεδομένου ότι μόνο ορισμένοι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στις υγειονομικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους, εν προκειμένω στη Χίο, αφού προηγουμένως εκδοθούν οι σχετικοί πίνακες βαθμολογίας των καταλλήλων κατά ειδικότητα.

ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο.

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια