Ευνοϊκές αλλαγές στη «μάχιμη 5ετία» για στελέχη ΕΔ-ΣΑ – Ποιοι απαλλάσσονται-πληρώνουν αναγνώριση πλασματικού χρόνου

Ευνοϊκές αλλαγές στη «μάχιμη 5ετία» για στελέχη ΕΔ-ΣΑ – Ποιοι απαλλάσσονται-πληρώνουν αναγνώριση πλασματικού χρόνου

Τελική ρύθμιση για τη μάχιμη πενταετία: Ο ΕΦΚΑ ξεκαθάρισε το τοπίο για στρατιωτικούς και Σώματα Ασφαλείας. Ποιοι απαλλάσσονται και ποιοι πληρώνουν την αναγνώριση πλασματικού χρόνου - Η διευκρινιστική εγκύκλιος «τακτοποιεί» το κομφούζιο που επικρατούσε στο καθεστώς συνταξιοδότησης

ΠΗΓΗ: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21/04/2024 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Μία σειρά από ευνοϊκές αλλαγές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των ένστολων ξεκλειδώνει έγγραφο του ΕΦΚΑ, που εκδόθηκε προ ημερών, σχετικά με τη μάχιμη πενταετία, δηλαδή την αναγνώριση έως και πέντε επιπλέον ετών ασφάλισης. Οι σημαντικότερες είναι η διευκρίνιση πως η μάχιμη πενταετία αναγνωρίζεται χωρίς κόστος εξαγοράς για τους παλιούς (προ 30/9/1990), γίνεται ευκολότερη για τους νέους και επεκτείνεται σε όλους τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ και όλες τις υπηρεσίες.

Με το άρθρο 23 του ν. 4997/2022, ρυθμίστηκε το θεσμικό πλαίσιο της μάχιμης πενταετίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική, Λιμενικό, συνοριοφύλακες). Με τη διάταξη είχε αντικατασταθεί η διάταξη του άρθρου 40 (παρ. 5) του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ. 169/2007) περί αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας για το εν λόγω προσωπικό.

Ωστόσο, εγκύκλιος του ΕΦΚΑ από το 2023 είχε προκαλέσει και αρκετά ερωτήματα στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επιθυμούσε να κάνει χρήση της ευνοϊκής διάταξης. Εν τελεί, με έγγραφο του ΕΦΚΑ από τις 22 Μαρτίου 2024, ο γραφειοκρατικός γρίφος λύθηκε, ώστε με σχεδόν δύο χρόνια καθυστέρηση ο νόμος να εφαρμοστεί.

Η διάταξη προβλέπει την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή επιπλέον εισφορών για όσους κατετάγησαν και μετά το 1990 εφόσον προγενέστερα είχαν υπηρετήσει σε άλλον φορέα του Δημοσίου.

ΑΝΕΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Μετά τη νέα ρύθμιση του άρθρου 23 του ν. 4997/2022 απαλλάσσονται του κόστους εξαγοράς όχι μόνον όσοι είχαν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας έως 30/9/1990, αλλά και όσοι κατετάγησαν μετά την ημερομηνία αυτή εφόσον όμως είχαν ασφαλιστεί έως 30/9/1990 σε φορέα του Δημοσίου, δηλαδή προτού εισέλθουν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας. Απαλλάσσονται, δηλαδή, αν είχαν αποκτήσει έως 30/9/1990 την ιδιότητα μονίμου δημοσίου υπαλλήλου και είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία για τις συντάξεις του Δημοσίου (Π.Δ. 169/2007).

Χρόνος υπηρεσίας λογίζονται και το χρονικό διάστημα της κανονικής άδειας που έλαβε ο εργαζόμενος και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας μέχρι έναν μήνα ανά έτος. Δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας ή αργίας ή πρόσκαιρης παύσης.

Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει, εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως φύλου.

Ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ή ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τους ενδιαφερομένους.

Για παράδειγμα, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, διορισμένος το 1989 σε υπουργείο και ασφαλισμένος στο Δημόσιο, παραιτείται και κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις το 1991. Θεωρείται, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ως διορισμένος έως 30/9/1990 και ως εκ τούτου για την αναγνώριση των διπλάσιων υπηρεσιών δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

Στην περίπτωση στελεχών που έχουν ήδη αναγνωρίσει με το προγενέστερο καθεστώς διπλάσιες υπηρεσίες, ο χρόνος των οποίων δεν έχει υπερβεί τα πέντε έτη, υφίσταται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης για τον υπολειπόμενο (μέχρι τα πέντε έτη) χρόνο.

Στο ίδιο έγγραφο του ΕΦΚΑ αναφέρεται επίσης ότι για όσους επιθυμούν να προβούν στον διπλασιασμό χρόνου υπηρεσίας τους όσο είναι στην ενέργεια ή κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης, η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

α) Αναγνώριση όσο είναι στην ενέργεια: Απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία του, στην οποία αναφέρεται το χρονικό διάστημα το οποίο επιθυμεί να υπολογιστεί στο διπλάσιο. Κατόπιν η αρμόδια οικονομική διεύθυνση προβαίνει στον υπολογισμό του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης, το οποίο παρακρατείται από τη μισθοδοσία του στελέχους σε τόσες δόσεις όσοι και οι αναγνωριζόμενοι μήνες. Η σχετική βεβαίωση τίθεται στον συνταξιοδοτικό φάκελο του ασφαλισμένου, προκειμένου οι αρμόδιες για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ να υπολογίσουν την ανταποδοτική σύνταξη.

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Η δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης ισχύει για όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που καταλαμβάνονται από τις εν λόγω διατάξεις.

β) Αναγνώριση κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης: Οι διατάξεις για τη διαδικασία της αναγνώρισης ισχύουν για όλους όσοι μέχρι 31/12/2016 ήταν ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και επιθυμούν να υπολογίσουν στο διπλάσιο -μέχρι και πέντε έτη- τον χρόνο υπηρεσίας τους κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησής τους.

Στην περίπτωση αυτή η αίτηση για την εν λόγω αναγνώριση θεωρείται ότι εμπεριέχεται στην αίτηση για απονομή σύνταξης και έχει τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής με αυτήν.

Το κόστος εξαγοράς ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% των συντάξιμων αποδοχών, όση δηλαδή και η εισφορά υπέρ του κλάδου κύριας σύνταξης. Ως βάση των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές κατά τον χρόνο της εξαγοράς ή του μισθού κατά τον χρόνο που υποβλήθηκε η πρώτη αίτηση.

Για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας η εξαγορά ανέρχεται συνολικά, για ολόκληρη την πενταετία, στο ποσό των 3.000 ευρώ, αφού βάση της εξαγοράς αποτελεί, σύμφωνα με τον νόμο, η εκάστοτε αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, είτε αυτή παρεχόταν είτε όχι.

Εξαγορά του υπολειπόμενου χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών

Στην περίπτωση στελεχών που έχουν ήδη αναγνωρίσει με το προγενέστερο καθεστώς διπλάσιες υπηρεσίες, ο χρόνος των οποίων δεν έχει υπερβεί τα πέντε έτη, υφίσταται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης για τον υπολειπόμενο χρόνο (μέχρι τα πέντε έτη). Ο χρόνος υπηρεσίας δεν συνδέεται με τη βαθμολογική και τη μισθολογική προαγωγή του ασφαλισμένου, αφού οι σχετικές διατάξεις είναι συνταξιοδοτικές και όχι μισθολογικές.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή στους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορείς κύριας ασφάλισης (πλην των ασφαλισμένων στο Δημόσιο), ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέων χρόνων ασφάλισης, με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του ν. 3996/2011, στο οποίο ορίζεται: «Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος, με βάση τα ανωτέρω, συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, συνυπολογιζόμενου σε αυτά και κάθε άλλου χρόνου, πραγματικού ή πλασματικού, που έχει τυχόν αναγνωρισθεί ή αναγνωρίζεται με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών».

Συμπερασματικά, όπως εξηγεί ο δικηγόρος - εργατολόγος και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος, με το συμπληρωματικό διευκρινιστικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ αίρονται κάποιες επιφυλάξεις και αποσαφηνίζεται πλήρως το πραγματικό περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 23 του ν. 4997/2022, αφού υπήρχε σύγχυση, στην οποία είχε εν πολλοίς συντελέσει η προηγούμενη 43/2023 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Κλικ για μεγέθυνση:

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αλέξης Μητρόπουλος: Τι ισχύει για τη «μάχιμη πενταετία» Στρατού και Σωμάτων Ασφαλείας – Διευκρινίσεις από ΕΦΚΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Εξτρα «μάχιμη 5ετία»: Αύξηση συντάξεων για όλους σε Στρατό-Σώματα Ασφαλείας – Πόσο κοστίζει η αναγνώρισή της (ΠINAKEΣ)

Δημοσίευση σχολίου

16 Σχόλια

 1. Χαιρετίσματα στου Δράμαλη τη μάνα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τα τρια χρονια Κονδυλη που προσθετονταν στη συνταξη που πηγαν.Τα καταργεισατε στα κρυφα.Γιατι δε μας ενημερωσατε τοτε οτι θα μας τα στερουσατε απο τη συνταξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν καταργούνται. Εδώ απλά αναφέρει για την μάχιμη πενταετία.

   Διαγραφή
  2. Την αλητεία που έκαναν και έδωσαν μάχιμη πενταετία στα κομματόσκυλα που είχαν μείνει στην Αθήνα όλη τη ζωή τους δεν το λέει....

   Διαγραφή
  3. 8:32:00, ξεκίνησε σαν διεκδίκηση 2ης πενταετίας και κατέληξε να πάρουν όλοι τη μία και μοναδική. Οι διαπραγματευτές κέρδισαν πάντως

   Διαγραφή
 3. Εδω μιλαμε πλεον για απαξιωση....οι ωρες απο υπηρεσιες,νυχτερινα,ασκησεις,δασοπεριπολα και....και......τζαμπα.....και τωρα να πληρωσεις για να αναγνωρισεις τα απληρωτα...ΕΛΕΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν υπάρχει άνθρωπος βρε ταγάρια που να ήταν στο Δημόσιο και να παραιτήθηκε για να μπει στο Στρατό. Τα καλά νέα πού είναι???? Το ότι οι αστυνομικοί πληρώνουν 2000-2500 € .Πού το 99% είναι αμεταθετοι και με κανονικό 8ωρο. Ενώ εμείς του Σ.Ξ, πού αν αθροισεις τις παραπάνω απληρωτες ώρες εργασίας(βγαίνουν πάνω από 10 χρόνια)πρέπει να πληρώσουμε πάνω από 5000€!!!!!. Όχι στο 10 αλλά κάτω από το 7 θα πάνε οι στρατιωτικές σχολές στις πανελλήνιες .Ενώ ΕΠΟΠ θα μπαίνουν μόνο Ρομα και ΑφροΑσιατες μετανάστες 2ης γενιάς με ελληνική υπηκοότητα.Το καταντισατε το χειρότερο επάγγελμα στην Ελλάδα!!!!Όλοι οι πιτσιρικάδες σκέφτονται να παραιτηθούν ενώ οι μεγαλύτεροι φυσάνε και ξεφυσανε κάθε μέρα για να περάσουν λίγα χρόνια ακόμη για να εξαφανιστούν. Αυτή είναι η αλήθεια!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτή είναι, όπως τα περιγράφεις, θα το βρούνε μπροστά τους

   Διαγραφή
 5. Μαχιμη 5ετια ο ελαφράς ή κάποιος που είναι στις ειδικές κατηγορίες και είναι αμεταθετος στο σπίτι του χωρίς υπηρεσίες .Μαχιμη 5ετια και ο ταλαιπωρος που 25 -35 χρόνια έχει οργώσει την Ελλάδα και έχει γράψει πάνω από 10 επιπλέον χρόνια σε απληρωτες υπερωρίες ή υπηρεσίες, ασκήσεις, ποτάμια, φωτιές, πλημμύρες κλπ......
  Μαχιμη 5ετια ο Τεθωρακισμενος ή ο Πεζικαριος που έχουν φάει τον Έβρο με το κουτάλι, Μαχιμη 5ετια και ο Στρ.γραμματεας ή ο γεωγραφικαριος. Ολοι στο ίδιο καζάνι!!! Γιαυτό σας έχει σιχαθεί όλος ο κόσμος!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ σωστά ! Δώστε επιπλέον πενταετία σε όλους αλλά την μάχιμη πενταετία σε αυτούς που την δικαιούνται!!!

   Διαγραφή
 6. Έχουν κάνει σημαία ένα νομοσχέδιο <>. Αντί να δώσουν έξτρα μια 5ετια (γιατί αυτή είναι ούτως η άλλως δουλβεμένη),αυτοί μας πρήξαν με την 5ετια κάθε φορά και το χειρότερο είναι ότι εξαφάνισαν τον άρθρο που έλεγε βάση του παλαιότερου προεδρικού διατάγματος για δυνατότητα <> . Το εξαφάνισαν αυτό το κομμάτι με την τελευταία αυτή ψήφιση του περίφημου νόμου που καλύπτει τους πάντες . Παντού εμπλέκουν το ΕΦΚΑ και το ένα υπουργείο
  ρίχνει το μπαλάκι στο άλλο και ενώ θέλουν να είμαστε το ίδιο με το δημόσιο φάσκουν και αντιφάσκουν στο τι ισχύει στο δημόσιο και το τι στο Στρατό. Ένα παράδειγμα ποιος ο λόγος να μην ισχύει η αναγνώριση 3ετη οι πέραν του 95 μέχρι το 2011 που από εκεί πλέον εμπλέκονται άλλες διατάξεις? Και από την άλλη θέλουν να διώξουν ΕΠΟΠ με ούτε καν 25ετη λόγω λέει κάποιου νόμου παλαιού λες κι εμείς δεν μπήκαμε με 25ετια άντε επιστήμονες σακατέψατε το στράτευμα και τα σώματα ασφαλείας καλά λέει και ο άλλος θα ψάχνετε μετανάστες να μας φιλάνε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αυτό το πράγμα να ενημερωνόμαστε για θέματα που μας αφορούν από εφημερίδες και ιστοσελίδες αποδεικνύει τη διοικητική ανεπάρκεια (ευγενικός) των εμπλεκόμενων με το θέμα υπηρεσιών. Η σχετική εγκύκλιος έχει εκδοθεί εδώ και ένα μήνα. Δύο συμμαθητές που ο ένας ζήτησε και εξόφλησε ήδη την αναγνώριση και ο άλλος θα τη ζητήσει σήμερα, θα έχουν διαφορετική χρέωση.
  Προσοχή στο "Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι, με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις, υπολογίζεται στο διπλάσιο κάθε χρόνος, για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τη μαχιμη 5ετια επρεπε να την παιρνουν οσοι υπηρετησαν σε μοναδες Α ετοιμοτητας χωρις εισφορες και οι υπολοιποι με εισφορες αν ηθελαν επιπλεον 5ετια...Θελει πολυ μυαλο;τι δημοσιο και κουραφεξαλα οι περισσοτεροι μπηκαν 19 χρονων στις ταξεις του στρατου.Δουλεμα κανονικοτατο...Επισης Γιατι οι 95αρηδες 3ετια Κονδυλη και οχι οι 96αρηδες και 97αρηδες ΕΜΘ;;Προσπαθω να σας τα εξηγησω με την λογικη δεν ξερω βεβαια αν την καταλαβαινετε οσοι παιρνετε τις αποφασεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Να απαιτήσουν 3ετία και πέραν των '95 είναι απαράδεκτο αυτό άκου 90_95 μαχαίρι. Οι ενώσεις να ασχοληθούν και με αυτήν την επέκταση της 3ετιας και ας αφήσουν κάθε τόσο την 5ετια που ούτως η άλλως είναι δουλβεμένη . Έχουν ξεχωρίσει ένα μεγάλο κομμάτι από το 95 και μετα και δεδομένου την κατάσταση που επικρατεί στο στράτευμα δεν αντέχει ο καθένας σε όλες αυτές τις πιέσεις οικογενειακές θέματα υγείας και οικονομικές γιατί; Δεν δίνουν 3ετια και σε αυτούς για αποδέσμευση και αποστρατεία τουλάχιστον να έχει ο καθένας το δικαίωμα και να κρίνει αυτός να το κάνει χρίση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Δικαιούνται την πενταετία όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν την ψήφιση του νόμου , αλλά δεν είχαν υπηρετήσει στις τότε μάχιμες υπηρεσίες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Οι Financial Times σημειώνουν : «η πρόσφατη ανάκαμψη έχει ανεβάσει ελάχιστα τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. και δεν είναι αρκετά για να τους ανεβάσουν από την θέση του φτωχότερου πληθυσμού στην Ευρωζώνη».

  «Με το κενό με τη Βουλγαρία να μειώνεται σταδιακά, δεν είναι παράλογο να αναμένουμε ότι η Ελλάδα σύντομα θα γίνει η φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση >>

  ΑπάντησηΔιαγραφή