Εξετάσεις για εισαγωγή 45 Ανθυπαστυνόμων (ΓΚ) στο TEMA το 2024-2025 – Δείτε την Προκήρυξη

Εξετάσεις για εισαγωγή 45 Ανθυπαστυνόμων (ΓΚ) στο TEMA το 2024-2025 – Δείτε την Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Εξετάσεις για την εισαγωγή ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων
στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.)
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Σ.Μ.Ε.)
Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2024 - 2025»
ΑΔΑ: ΨΚΞ046ΜΤΛΒ-ΥΔΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Εξετάσεις για την εισαγωγη σαράντα πέντε (45) ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α), της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Σ.Μ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπαιδευτικής περιόδου 2024-2025

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α., της εκπαιδευτικής περιόδου 2024-2025, έχουν οι ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από αρχιφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στο βαθμό τους κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(i) Έχουν συμπληρώσει, τρία (3) έτη στο βαθμό τους, το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο) έτος, κατά την 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.

Κατά συνέπεια, στις εν λόγω εξετάσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι έχουν προαχθεί στο βαθμό τους προγενέστερα της 31/12/2021 και έχουν γεννηθεί από 01/01/1977 έως και την 31/12/1992.

(ii) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

β) Δικαίωμα εισαγωγής στο Τ.Ε.Μ.Α., καθ’ υπέρβαση του καθοριζομένου αριθμού εισακτέων, χωρίς εξετάσεις και άνευ προτάσεων ικανότητας, κατά την πρώτη μετά την προαγωγή τους εκπαιδευτική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008, έχουν και οι Υπαστυνόμοι Β΄, που προήχθησαν στο βαθμό τους επ’ ανδραγαθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 144/1991, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Οι Υπαστυνόμοι Β΄, που προήχθησαν στο βαθμό τους συνεπεία αθλητικής διάκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 1481/1984, όπως ισχύει, δεν έχουν υποχρέωση φοίτησης στη Σ.Μ.Ε., όπως προβλέπεται στο άρθρο 68 του ν. 43 73/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'-49) εξελίσσονται δε, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν του Αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970.

Επισημαίνεται ότι:

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α., έχουν και οι ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια.

Οι προαναφερόμενοι ανθυπαστυνόμοι, που θα επιτύχουν στις εξετάσεις, πριν κληθούν για φοίτηση στη Σχολή, παραπέμπονται στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 584/1985, όπως ισχύει, προκειμένου να αποφανθεί αν η υγεία τους, επιτρέπει χωρίς κίνδυνο την παρακολούθηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν κριθούν ικανοί ή αρνηθούν την εξέταση, δεν καλούνται για φοίτηση.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Τ.Ε.Μ.Α. οι ανθυπαστυνόμοι που προήχθησαν, μέχρι την παραμονή των εξετάσεων, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β', κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3686/2008, όπως ισχύει.

2. Συμμετοχή στις εξετάσεις - Δικαιολογητικά.

α) Οι υποψήφιοι/ες, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 περ. α' της παρούσας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, οφείλουν να υποβάλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι την 27/02/2024, Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής, η οποία να συνταχθεί σύμφωνα με το προσαρτημένο Υπόδειγμα Δ Στην ίδια αίτηση δηλώνουν επίσης την επιθυμία τους να διαγωνισθούν σε μία ή περισσότερες από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική.

β) Οι υποψήφιοι/ες, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 περ. β' της παρούσας και επιθυμούν να εισαχθούν στο Τ.Ε.Μ.Α. (προαχθέντες επ' ανδραγαθία ή ως αθλητές στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β'), κατά την πρώτη μετά την προαγωγή τους εκπαιδευτική περίοδο, οφείλουν να υποβάλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες τους, μέχρι την 27/02/2024 σχετική αίτηση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Δ

5. Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.

α) Οι εισιτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν για όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες από 25/05/2024 έως και 27/05/2024 στην Αθήνα και στη Βέροια, με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία και γενική ευθύνη του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων και το συντονισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο παρατίθεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

β) Επισημαίνεται ότι, στη Βέροια διαγωνίζονται όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες που υπηρετούν σε Υπηρεσίες των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης, και όσοι/ες επιθυμούν από αυτούς που υπηρετούν σε Υπηρεσίες των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηπείρου, Ιονίων Νήσων (μόνο από τις νήσους Κέρκυρα και Λευκάδα) και Βορείου Αιγαίου (μόνο από τη νήσο Λήμνο).

Κατόπιν τούτου, οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες των οποίων οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα επιλογής του τόπου εξετάσεων, να σημειώσουν στην κατάσταση που θα υποβάλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. (Υπόδειγμα ΣΤ) και στην ειδική στήλη «Τόπος εξέτασης», την ένδειξη ΑΘΗΝΑ ή ΒΕΡΟΙΑ, ανάλογα με την επιθυμία του/της υποψηφίου/ας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων που θα δηλώσουν να διαγωνισθούν στη Βέροια είναι μικρός, τότε οι εξετάσεις θα διενεργηθούν μόνο στην Αθήνα και τούτο θα καθορισθεί εγκαίρως με διαταγή.

Εξεταστέα μαθήματα – θέματα εξετάσεων.

α) Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα:

(i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).

(ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (θεωρητικό-πρακτικό μέρος).

(iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (θεωρητικό-πρακτικό μέρος).

(iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).

(v) Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική (προαιρετικά).

β) Στα προαναφερόμενα μαθήματα οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται γραπτώς, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο (2) ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης/διανομής του θέματος στους/στις υποψηφίους/ες (άρθρο 7 παρ. 3 του π.δ. 82/2006). Επίσης, διευκρινίζεται ότι η εξέταση των κύριων μαθημάτων, γίνεται στη νεοελληνική γλώσσα.

γ) Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα (1) θέμα, που αποτελείται από μία (1) ή περισσότερες ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να αναπτύξουν.

δ) Στα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, το θέμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το πρακτικό δεν εξάγεται από το θεωρητικό, συμπεριλαμβάνεται όμως στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη.

Το θεωρητικό και πρακτικό είναι ισοδύναμα και καθένα βαθμολογείται στη δεκαβάθμια κλίμακα από το μηδέν (0) έως το δέκα (10). Το άθροισμα των δύο (2) βαθμών δίνει το βαθμό του μαθήματος (παρ. 7 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2006).

Δείτε αναλυτικά την σχετική προκήρυξη ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια