Σημαντικό Έγγραφο ΓΕΣ: Διευκρινιστικές Οδηγίες για Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού (ΠINAKEΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Δείτε παρακάτω το από 12 Δεκ 23 έγγραφο της ΓΕΣ/ΔΟΙ (ΑΔ Φ.846/49/1285887/Σ.5772/12 Δεκ 2023/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4), που δημοσιοποίησε η ΠΟΜΕΝΣ και μετέτρεψε σε κείμενο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το ιστολόγιό μας staratalogia.gr, και αφορά σε επίσημες συνταξιοδοτικές οδηγίες Στρατιωτικού Προσωπικού με παραδείγματα. Τονίζεται ότι, για την καλύτερη ανάγνωση έχουμε βάλει σχετικά links όπου παραπέμπει σε νομοθεσία:

ΘΕΜΑ: Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Διευκρινήσεις ως προς την Αναπροσαρμογή των Συντάξεων Βάσει των Άρθρων 8 και 14 του Ν .4387/2016)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4387/2016 «ΕΦΚΑ. Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -ΜεταρρύθμισηΑσφαλιστικού κ.λπ»,
β. Ν.4461/2017 «Διοικ. Οργάνωση Υπηρ. Ψυχικής Υγείας, κ.λπ Διατάξεις»,
γ. Αρ. Πρωτ.: οικ 15726/605/05 Απρ 17/ΥΠΕΚΥ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ,
δ. «Οδηγίες για την Εφαρμογή του Συντελεστή Αύξησης Συντάξεων της Παραγράφου 4 του Άρθρου 14 του Ν. 4387/2016 από 01 Ιαν 23»/ΥΠΕΚΥ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΔΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,
ε. Αρ. Πρωτ.: 37239/24 Ιαν 23/e-ΕΦΚΑ/ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ/ΤΜ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ,
στ. ΚΥΑ Φ.11321 /οικ. 104985/04 Δεκ 23 (ΦΕΚ Β' 6856/2023)

1. Σας γνωρίζουμε ότι, κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, η Διεύθυνση έχει γίνει αποδέκτης ερωτημάτων από εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη, ως προς την αναπροσαρμογή των συντάξεων.

2. Στις διατάξεις του άρθρου 2 του (α) σχετικού νόμου, που αφορά στο ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, δίδονται οι παρακάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

α. Κύρια σύνταξη: Το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στους συνταξιούχους, ως αναπλήρωση του εισοδήματος μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό απασχόληση και αποτελείται από το άθροισμα της Εθνικής και της Ανταποδοτικής σύνταξης.

β. Εθνική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό (σήμερα 413,76 € για ασφάλιση άνω των 20 ετών).

γ. Ανταποδοτική σύνταξη: το ποσό της σύνταξης, που αντιστοιχεί στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, βάσει των συντάξιμων αποδοχών και του ποσοστού αναπλήρωσης, που συναρτάται με το χρόνο ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου.

δ. Συντάξιμες αποδοχές: ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος από 1 Ιαν 02 έως και την ημερομηνία διαγραφής του από τις ΕΔ, για τις οποίες καταβλήθηκαν οι αντίστοιχες εισφορές κλάδου σύνταξης.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του (α) σχετικού, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων αυτού (11 Μαϊ 16), το σύνολο των νέων συντάξεων που εκδίδονται κάθε δεδομένη στιγμή και μόνο στο ανταποδοτικό μέρος αυτών, θα αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της αποχώρησης έτος, με βάση τη μεταβολή του μέσου ΔΤΚ (πληθωρισμός) μέχρι και το 2024 και από το 2025 και εντεύθεν βάσει του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ.

4. Με την (γ) σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, καθορίσθηκαν οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της εφαρμογής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για την αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών.

5. Ειδικότερα πέραν της ανωτέρω αναπροσαρμογής των ανταποδοτικών συντάξεων, στο άρθρο 14 του (α) σχετικού νόμου, προβλέπεται από το έτος 2023 αύξηση των Κύριων Συντάξεων, ως ακολούθως:

α. Κύριες Συντάξεις που καταβάλλονται ή θα καταβληθούν μέχρι την 31 Δεκ 24:

(1) Εθνικές Συντάξεις: Αυξάνονται, από την 1 Ιαν 23 κατ' έτος, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και με βάση συντελεστή που προκύπτει, από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ, συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, διαιρούμενου διά του δύο (2) (και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής, του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή).

(2) Ανταποδοτικές Συντάξεις: Όπως παραπάνω.

β. Κύριες Συντάξεις που καταβάλλονται ή θα καταβληθούν από την 01 Ιαν 25 και εντεύθεν:

(1) Εθνικές Συντάξεις: Αυξάνονται, από την 1 Ιαν 25 κατ' έτος, βάσει του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ.

(2) Ανταποδοτικές Συντάξεις: Όπως παραπάνω.

6. Επίσης με τη (δ) σχετική εγκύκλιο, παρασχέθηκαν οδηγίες, αναφορικά με την εφαρμογή των ανωτέρω και καθορίσθηκε η αύξηση του συνολικού ποσού των συντάξεων από την 01 Ιαν 23, βάσει του συντελεστή 1,0775, δηλαδή σε ποσοστό 7,75% επί του συνόλου της σύνταξης (εθνική και ανταποδοτική).

7. Στο Παράρτημα «Α» του παρόντος, παρατίθενται αναλυτικά οι οικονομικές επιπτώσεις από την αναπροσαρμογή των Εθνικών και Ανταποδοτικών συντάξεων κατά το έτος 2023 καθώς και πιθανή εκτίμηση για το έτος 2024.

8. Επισημαίνεται ότι:

α. Το παρόν αφορά μόνο στην γενικότερη ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικού επί συνταξιοδοτικών θεμάτων, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση, του «μηχανισμού» αναπροσαρμογής των συντάξεων καθώς η αρμοδιότητα απονομής και υπολογισμού των συντάξεων ανήκει αποκλειστικά στον e- ΕΦΚΑ.

β. Τυχόν ερωτήματα, δύναται να υποβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ, ως καθ' ύλην αρμόδιο φορέα, μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.846/49/1285887/Σ.5772

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1. Όσον αφορά στο έτος 2023:

α. Στελέχη ε.α τα οποία ήδη λαμβάνουν σύνταξη, η οποία έχει απονεμηθεί μέχρι την 31 Δεκ 22:

(1) Το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων (εθνική και ανταποδοτική) των ήδη συνταξιούχων μέχρι και την 31 Δεκ 22, αυξάνεται από την 01 Ιαν 23 κατά 7,75%.

(2) Το ανωτέρω ποσοστό αύξησης προκύπτει, από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) έτους 2022, 5,6% και του ποσοστού μεταβολής του Μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2022 (9,9%), διαιρούμενο δια του δύο (2).

β. Στελέχη που καθίσταται συνταξιούχοι εντός του 2023:

(1) Θα λάβουν την ανωτέρω αύξηση 7,75% στην Εθνική Σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται από 384 € στα 413,76 €.

(2) Οι συντάξιμες αποδοχές τους, δηλαδή η ανταποδοτική σύνταξη, θα αναπροσαρμοστούν με βάση το ποσοστό πληθωρισμού του έτους 2022 που είναι 9,6%, γεγονός που θα επιφέρει μεγαλύτερη αύξηση στις συντάξεις τους, έναντι αυτής που θα λάβουν οι ήδη συνταξιούχοι.

2. Όσον αφορά στο έτος 2024:

α. Οι ήδη συνταξιούχοι, θα λάβουν αύξηση επί του συνολικού ποσού της κύριας σύνταξης (εθνική και ανταποδοτική) με βάση το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ έτους 2023 και του ποσοστού μεταβολής του Μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2023, διαιρούμενο δια του δύο (2).

β. Σύμφωνα με τη (στ) σχετική ΚΥΑ https://www.staratalogia.gr/2023/12/kya-e-112024.html, το υπόψη ποσοστό για το έτος 2024 καθορίσθηκε στο 3,00 % [συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του (α) σχετικού νόμου].

γ. Ειδικότερα για τα στελέχη που καθίσταται συνταξιούχοι εντός του 2024:

(1) Θα λάβουν την ανωτέρω αύξηση 3,00% στην εθνική σύνταξη.

(2) Οι συντάξιμες αποδοχές τους, δηλαδή η ανταποδοτική σύνταξη, θα αναπροσαρμοστούν με βάση το ποσοστό πληθωρισμού του έτους 2023 που εκτιμάται (υπόθεση εργασίας βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ) στο 2,7%.

3. Στις Προσθήκες «1» και «2» του παρόντος, παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία, ως προς την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών συντάξεων για το έτος 2023 καθώς και αντίστοιχα στοιχεία για την διαμόρφωση της εθνικής σύνταξης το έτος 2023 και εκτίμηση για το έτος 2024. Από τη συνεκτίμηση των δεδομένων που παρατίθενται προκύπτουν τα παρακάτω:

α. Η αναπροσαρμογή της Εθνικής Σύνταξης είναι ενιαία για το σύνολο των συνταξιούχων, ανεξαρτήτως του έτους αποχώρησης από την ενεργό υπηρεσία.

β. Όσον αφορά στην αναπροσαρμογή των Ανταποδοτικών Συντάξεων:

(1) Δεν αποτελεί αύξηση, με τη στενή έννοια του όρου, αλλά μετατροπή των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, σε όρους αγοραστικής δύναμης χρήματος.

(2) Κατά τη διαδικασία υπολογισμού αυτής, λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά του πληθωρισμού για το σύνολο των ετών από το 2002 μέχρι την διαγραφή του κάθε στελέχους.

γ. Οι Ανταποδοτικές Συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται (αυξάνονται) κάθε έτος, με διακυμάνσεις μόνο ως προς το απόλυτο μέγεθος της αύξησης, καθόσον αυτό θα διαφοροποιείται με βάση το αντίστοιχο ποσοστό του πληθωρισμού.

4. Για την πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω, παρατίθεται παράδειγμα υπό τύπου μελέτης περίπτωσης (case study), όπως στην Προσθήκη «3» του παρόντος.

5. Όσον αφορά, στην επιλογή χρονικού διαστήματος αποχώρησης, κατά το οποίο δύναται να «μεγιστοποιηθεί» το όφελος επί της ανταποδοτικής σύνταξης, αυτή δεν δύναται να καταστεί εφικτή καθόσον:

α. Δεν δύναται να πραγματοποιηθούν ασφαλείς προβλέψεις για τη μελλοντική διαμόρφωση των μεγεθών του πληθωρισμού.

β. Από το 2025 και μετά η υπόψη αναπροσαρμογή θα διενεργείται με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών, ο οποίος θα υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

γ. Σε περίπτωση που επιλεγεί η παραμονή στην ενεργό υπηρεσία [π.χ για ένα (1) έτος] αντί της αποχώρησης, θα προκύπτει συνδυαστικό όφελος όπως παρακάτω:

α. Στον μέσο όρο των αποδοχών, καθώς θα προστεθούν υψηλές αποδοχές ενός ακόμη (1) έτους.

β. Στο ποσοστό αναπλήρωσης καθώς αυτό θα αυξηθεί έως και 2,55%, εάν αφορά σε έτη συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι τα σαράντα (40).

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Ενδεικτικός Υπολογισμός Αναπροσαρμογής Εθνικής Σύνταξης Ετών 2022 -2023
«2» Ενδεικτικός Υπολογισμός Αναπροσαρμογής Ανταποδοτικών Συντάξεων Ετών 2022 -2023
«3» Μελέτη Περίπτωσης Επί των Οικονομικών Επιπτώσεων της Αναπροσαρμογής Συντάξεων

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ.846/49/1285887/Σ.5772

Κλικ για μεγέθυνση:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ.846/49/1285887/Σ.5772

Κλικ για μεγέθυνση:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ.846/49/1285887/Σ.5772

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1. Στρατιωτικός συνταξιούχος με σαράντα (40) συντάξιμα έτη, ποσοστό αναπλήρωσης 50,01%, ο οποίος κατά το έτος 2023 είναι ήδη συνταξιούχος.

Λαμβάνει συνολική σύνταξη ποσού 1.382,00 €. (384 € Εθνική Σύνταξη και 998 € Ανταποδοτική Σύνταξη). Η συνολική σύνταξή του θα υπολογισθεί κατά το έτος 2022 θα αναπροσαρμοσθεί τα επόμενα έτη, όπως παρακάτω:

Κλικ για μεγέθυνση:

2. Στρατιωτικός με σαράντα (40) συντάξιμα έτη, ποσοστό αναπλήρωσης 50,01%, ο οποίος αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία (συνταξιοδοτείται) το έτος 2023 (π.χ την 01 Ιαν 23). Η σύνταξή του θα υπολογισθεί κατά το έτος 2023 και θα αναπροσαρμοσθεί στο επόμενο (2024) όπως παρακάτω:

Κλικ για μεγέθυνση:

3. Επί των ανωτέρω δεδομένων επισημαίνονται:

α. Η διαφορά στην ανταποδοτική σύνταξη του στρατιωτικού που συνταξιοδοτείται το έτος 2023, οφείλεται στην αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών, με βάση το ποσοστό πληθωρισμού του έτους 2022 (προηγούμενο της αποχώρησης έτος).

β. Το ποσοστό αύξησης για το έτος 2024 καθορίσθηκε με τη (στ) σχετική ΚΥΑ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

6 Σχόλια

 1. Ανοίξτε τις πόρτες να ξεχυθούμε όπως τα Όρκ στην Γκοντορ. Όπου φύγει φύγει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. (Ενημερωτικά)
  Στην παραπάνω ανάρτηση με το παράδειγμα
  Εθνική σύνταξη 426,17
  Ανταποδοτική σύνταξη 1118,58
  Συνολικό ποσό 1544,75(μεικτά)
  1)Οπότε υπολογισμός
  ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ (με 3% το ποσοστό κράτησης Ε.Α.Σ.)
  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
  α )1544,75 Χ 3%= 46,34 ευρώ Ε.Α.Σ.
  β )1544,75 –(μείον) 46,34 Χ 6%=89,90 ευρώ Περίθαλψη
  γ ) 165 ευρώ Φόρος (Π Ε Ρ Ι Π Ο Υ)
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 301,24
  ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 1243,51 (Π Ε Ρ Ί Π Ο Υ)

  Με το νέο ασφαλιστικό 2024 Ε Α Ν μειωθεί π.χ. 50% το ποσοστό κράτησης Ε.Α.Σ.
  Εθνική σύνταξη 426,17
  Ανταποδοτική σύνταξη 1118,58
  Συνολικό ποσό 1544,75(Μεικτά)
  2)Οπότε υπολογισμός
  ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ(με 1,5% το ποσοστό κράτησης Ε.Α.Σ.)
  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
  α ) 1544,75 Χ 1,5%=23,17 ευρώ Ε.Α.Σ.
  β ) 1544,75 - (μείον) 23,17 Χ 6%=91,29 ευρώ Περιθαλψη
  γ ) 172 ευρώ Φόρος (Π Ε Ρ Ι Π Ο Υ)
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 286,46
  ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 1258,29 (Π Ε Ρ Ι Π Ο Υ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μιλάμε για υψηλή σύνταξη που ισούται με τον.....κατώτατο μισθό και το "δούλεμα" παει σύννεφο....Στα επιμέρους στοιχεία το υψος της εθνικής σύνταξης ειναι χαμηλότερο απο το επίδομα ανεργίας €470. Μιλάμε σοβαρά; Καταργείστε τον μνημονιακό Νόμο 4093 δεν μπορεί οι συντάξεις των πρωην εργαζομένων να ειναι στο Μνημόνιο περικοπών και οχι οι μισθοί γιατί υφίστανται διακρίσεις οταν αναβαθμιζόμαστε και υποβαθμίζονται μ.ό.ν.ο οι συντάξεις.Για αυτο φεύγουν οι συνταξιούχοι να ζήσουν Ασία και Βαλκάνια......και ζήστε στην Ελλάδα με τους Ukraine -Bangladesh -Pakistan -India !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προς 11:31:00, από το τέλος προς την αρχή:
   Εδώ και χρόνια φεύγουν 25ρηδες σπουδαγμένοι και δε νοιάζεται κανείς, καλά κάνουν οι συνταξιούχοι και πάνε στη Βουλγαρία, καλά κάνουν και οι υπόλοιποι που δεν ενδιαφέρονται

   Διαγραφή
  2. Προς 11:31:00, συνέχεια:
   2. Οι πρώην εργαζόμενοι, νυν συνταξιούχοι έζησαν και εργάστηκαν σε εποχές που γεννούσαν και τα κοκόρια τους. Τώρα ζητούν από τους εργαζομένους της κρίσης να μπουν οι μισθοί τους στο μνημόνιο περικοπών και όχι οι συντάξεις. Μια ζωή στον αφρό

   Διαγραφή
 4. Αυτοι ειναι οι βασικοί γαλαζιοι ψηφοφόροι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή