Πολεμικό Ναυτικό: Νέα προκήρυξη θέσεων στο Σώμα Μον. Υπαξιωματικών από ΕΜΘ ή ΕΠΟΠ – Προϋποθέσεις – Δείτε το ΦΕΚ

Πολεμικό Ναυτικό: Νέα προκήρυξη θέσεων στο Σώμα Μον. Υπαξιωματικών από ΕΜΘ ή ΕΠΟΠ – Προϋποθέσεις – Δείτε το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 38/20.10.2023:

Προκηρύσσονται, για το έτος 2023, τρεις (3) θέσεις Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ, που θα καλυφθούν από ΕΜΘ ή ΕΠΟΠ του ΠΝ, κατόχους τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, με μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, οι ειδικότητες / εξειδικεύσεις και οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών των μετατασσομένων, καθορίζονται στο Παράρτημα «Α», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Κλικ για μεγέθυνση:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις Μονάδες ή Υπηρεσίες, απευθείας στο ΓΕΝ/Β3, το αργότερο έως την 10η Ιανουαρίου 2024, για έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα της εν λόγω Διεύθυνσης. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στη Γραμματεία του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και ΕΠΟΠ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠΟΠ, και κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

Διαδικασία

• Όσοι επιθυμούν μετάταξη απαιτείται να υποβάλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν σχετική αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, επισυνάπτοντας αντίγραφο του πτυχίου, καθώς και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

• Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται, επιπλέον, να επισυναφθούν: Πιστοποιητικό από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου σπουδών ή πράξη αναγνώρισης από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) (για τίτλο σπουδών τεχνολογικού τομέα), περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου με τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στην ημεδαπή.

Επικύρωση για τη γνησιότητα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από αρμόδια αρχή με την επισημείωση «APOSTILLE».

Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, από εξουσιοδοτημένους στην Ελλάδα και από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφραστές (metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια