Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για την κατάθεση ενστάσεων στον Διαγωνισμό Πρόσληψης ΕΠΟΠ

Φωτό: 23/08/2019 - Επίσκεψη Παναγιωτόπουλου στο Αρχηγείο του Δ΄ ΣΣ στην Ξάνθη

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Αδυναμία υποβολής ενστάσεων και αδιαφάνεια στη βαθμολόγηση της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Με τo άρθρο 3 του ν.2936/2001 (Α΄166), καθορίζεται ότι η πρόσληψη των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις γίνεται ύστερα από προκήρυξη πλήρωσης θέσεων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Επιτελείου. Με την προκήρυξη καθορίζονται οι ειδικότητες, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, ο τρόπος υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, η συγκρότηση και λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, ο τρόπος κύρωσης των πινάκων επιτυχόντων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Η μοριοδότηση διενεργείται με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς να έχουν καταγραφεί προβλήματα, ενώ τα περί «αδιαφάνειας» αποτελούν αυθαίρετες διαπιστώσεις οι οποίες δεν στοιχειοθετούνται ούτε ακροθιγώς.

Οι αποφάσεις των επιτροπών που διενεργούν τις επιλογικές διαδικασίες (υγειονομικές - ψυχοτεχνικές - αθλητικές) είναι μη αναθεωρήσιμες και δεν γίνονται δεκτές «ενστάσεις», αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α΄45).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ως άνω Νόμου, εάν από σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο υποψήφιος για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της, ουσιαστικά δηλαδή να καταθέσει αίτηση θεραπείας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου Νόμου, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτηση να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων.

Εν προκειμένω, για όσες αιτήσεις θεραπείας έχουν υποβληθεί προς τα Γενικά Επιτελεία, αυτές εξετάζονται αρμοδίως από τις επιτροπές και οι ενδιαφερόμενοι τυγχάνουν αντίστοιχης ενημέρωσης, εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ παράλληλα εφόσον διαπιστωθεί ότι απαιτείται πράγματι θεραπεία, αυτή λαμβάνει χώρα άμεσα.

Επίσης, με τις διατάξεις της προκήρυξης δίνεται η δυνατότητα, όπως άλλωστε σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουμένων των διατάξεων-περιορισμών που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 και ο ν. 4624/2019 (Α΄137) που ρυθμίζουν τα θέματα των προσωπικών δεδομένων.

Τα στοιχεία των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες καταλλήλων και ακαταλλήλων αναρτώνται με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων στις ιστοσελίδες τους, οι δε υποψήφιοι οφείλουν να εισέλθουν, με δική τους ευθύνη και ύστερα από ταυτοποίησή τους με προσωπικούς κωδικούς taxisnet, για να λάβουν προσωποποιημένη πληροφόρηση επί των ως άνω στοιχείων. Ομοίως αναρτώνται και οι βαθμολογίες των υποψηφίων κατά ειδικότητα.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, με την προσωποποιημένη είσοδο των υποψήφιων στην επίσημη ιστοσελίδα των Γενικών Επιτελείων εξασφαλίζεται αφενός μεν η ενημέρωσή τους επί των αναγραφόμενων στοιχείων στους πίνακες καταλλήλων, ακαταλλήλων και βαθμολογίας, που τους αφορούν, αφετέρου δε η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, χωρίς να διαταράσσεται η δυνατότητα των ενδιαφερομένων να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των συνυποψήφιων τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που θέτει η κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να ικανοποιείται και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαφάνεια, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αποφυγή τυχόν παραπόνων τα οποία, εάν υπάρχουν, δεν εδράζονται σε αντικειμενική βάση.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια