ΥΕΘΑ για μεταταγέντες ΕΜΘ-ΕΠΟΠ: Δεν παρουσιάζονται δυσχέρειες στην βαθμολογική εξέλιξή τους (ΕΓΓΡΑΦΟ

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας με θέμα «Βαθμολογική εξέλιξη των μεταταγέντων Ε.Μ.Θ. και ΕΠ.ΟΠ. στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν.3883/2010 (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Ε.Μ.Θ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και οι ΕΠ.ΟΠ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα Μόνιμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12 του προεκτεθέντος νόμου.

Οι εν λόγω μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιόβαθμούς τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης.

Στα Κοινά Σώματα, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις του ν.3883/2010, καθόσον αφενός δεν υφίσταται η κατηγορία των Ε.Μ.Θ., αφετέρου η κατηγορία των ΕΠ.ΟΠ. υφίσταται μεν στο Κοινό Νομικό Σώμα, πλην όμως στα Κοινά Σώματα δεν υπάρχει αντίστοιχο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών ώστε να μεταταχθούν.

Σε κάθε περίπτωση, οι μεταταγέντες Ε.Μ.Θ. και ΕΠ.ΟΠ. εγγραφόμενοι μετά τους υπηρετούντες στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους, συμπληρώνουν αναπόφευκτα τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα όταν αυτά συμπληρωθούν από τους αρχαιότερους στην ίδια επετηρίδα, και ως εκ τούτου, η διενέργεια κρίσης προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό καθίσταται απολύτως προσδιορισμένη εξ’ υπαρχής.

Από τα παραπάνω ευχερώς συνάγεται ότι, το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν παρουσιάζει δυσχέρειες τόσο στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, βάσει των οποίων προκαλείται η διαδικασία των μετατάξεων, όσο και στην βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη των Ε.Μ.Θ. και ΕΠ.ΟΠ., πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών.

Αντιθέτως, επιτυγχάνεται η ομαλή ένταξή τους στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών και διατηρείται η σχέση αρχαιότητας μεταξύ των θεσμών, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Πέραν όμως των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ως πάγια βούληση, τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και την τυχόν επίλυση αδικιών, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. "Μας χάριζαν γάιδαρο,τον κοιτούσαμε και στα δόντια" λέει ο σοφός λαός.Οι παραπάνω κύριοι εκεί που πρέπει να ευχαριστούν που έγινε προς όφελος τους ο νόμος της μετάταξης, τώρα ζητούν βαθμούς σαν να μην πέρασαν καθόλου από το θεσμό των ΕΜΘ η ΕΠΟΠ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή