ΓΕΣ: Αποζημίωση λόγω επιφυλακής στο προσωπικό του ΣΞ-Πόσες ΗΕΕ δικαιούστε (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.950.000€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, Ειδικός Φορέας 101.202.00.000.00, ΑΛΕ 2470403001, οικ. έτους 2020, για την κάλυψη των πάσης φύσεως υπηρεσιακών κινήσεων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΓΕΣ, λόγω των αυξημένων και παρατεταμένων μέτρων έπιφυλακής και επιτήρησης που έλαβε ο ΣΞ στο πλαίσιο επαύξησης της αποτρεπτικής ικανότητας της Χώρας, για την αντιμετώπιση των εξωτερικών απειλών, όπως παρακάτω:

α. Σχηματισμοί-Μονάδες-Υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά ή εδρεύουν (βάσει γεωγραφικών ορίων) στην ΠΕ/ΑΣΔΕΝ και ΠΕ/Δ'ΣΣ καθώς και οι αντίστοιχες που υπάγονται διοικητικά στην I ΜΠ:

(1) Στρατιωτικό Προσωπικό: Πέντε (5) ΗΕΕ

(2) Πολιτικό Προσωπικό: Τρεις και ήμισυ (3 1/2) ΗΕΕ.

β. Λοιποί Σχηματισμοί - Μονάδες - Υπηρεσίες

(1) Στρατιωτικό Προσωπικό: Τρεις (3) ΗΕΕ

(2) Πολιτικό Προσωπικό Δύο (2) ΗΕΕ.

Η παραπάνω ανάληψη υποχρέωσης δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο του εν λόγω ΑΛΕ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο δεσμεύσεων του Π/Υ ΓΕΣ 2020 με α/α εγγραφής αναφοράς 20201011202000000004155.

Η πίστωση μεταβιβάζεται ως Παράρτημα «Α» του παρόντος και οι αποδέκτες προς ενέργεια παρακαλούνται να προβούν σε έγκριση κινήσεων για το σύνολο του δικαιούμενου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού αρμοδιότητάς τους, εντός του ορίου της μεταβιβαζόμενης πίστωσης.

Ημερομηνία μεταβολής η 10η Αυγ 20.

Σημειώνεται ότι στους δικαιούχους, δεν περιλαμβάνονται οι ΔΕΑ, μαθητές παραγωγικών σχολών και το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του ΣΞ που υπηρετεί σε Σχηματισμούς - Μονάδες Υπηρεσίες των ΥΠΕΘΑ - ΓΕΕΘΑ, στο εξωτερικό και ειρηνευτικές αποστολές, καθώς και οι τελούντες σε μακρά αναρρωτική άδεια, εκπαιδευτική άδεια, άδεια κύησης και άδεια ανατροφής τέκνου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια