ΓΕΣ: Συμπληρωματικές Οδηγίες–Διευκρινίσεις Αναγνώρισης Χρόνου Υπηρεσίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ μέχρι 5 Έτη στο Διπλάσιο

ΓΕΣ: Συμπληρωματικές Οδηγίες–Διευκρινίσεις Αναγνώρισης Χρόνου Υπηρεσίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ μέχρι 5 Έτη στο Διπλάσιο

Σύμφωνα με από 20 Ιουν 24 έγγραφο (ΑΔ Φ.846/12/1469250/Σ.3172/20 ΙΟΥΝ 2024/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4), με Θέμα: «Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού [Συμπληρωματικές Οδηγίες-Διευκρινίσεις για την Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας Μέχρι Πέντε (5) Έτη στο Διπλάσιο ως Συντάξιμη Υπηρεσία]»:

ΣΧΕΤ.: α. Π.Δ.169/2007 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.» (ΦΕΚ Α' 210), β. Ν.4997/2022 «Εξορθολογισμός Ασφαλιστικής και Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας, Ενίσχυση Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και Άλλες Διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 219), γ. Φ.846/1/1244794/Σ.184/12 Ιαν 23/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4, δ. Φ.846/23/1260319/Σ.2550/17Μαϊ 23/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4, ε. Αριθμ. Πρωτ.391810/14-08-2023/Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)/ΚΥ/Γενική Δνση Εισφορών/Δνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα/Τμήμα Ασφάλισης και Καθορισμού Εισφορών Δημοσίου Τομέα/Εγκύκλιος 43 (ΑΔΑ:9ΙΒΠ46ΜΑΠΣ-ΟΝΙ), στ. Φ. 846/41/1277335/Σ.4690/10 Οκτ 23/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4, ζ. Α.Π.434120/22 Μαρ 24/e-ΕΦΚΑ/ΚΥ/Γενική Δνση Εισφορών/Δνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα/Τμήμα Ασφάλισης και Καθορισμού Εισφορών Δημοσίου Τομέα/Γενικό Έγγραφο (ΑΔΑ:Ψ5ΒΙ46ΜΑΠΣ-4Α4), η. Φ.846/8/52614/Σ.7909/23 Απρ 24/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, θ. Φ.900/43/284935/Σ.3520/25 Απρ 24/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΟΣΟ), ι. Υ.Σ.3282/01 Μαϊ 24/ΓΕΣ/ΔΣΕ/6

1. Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια των (γ) και (δ) σχετικών, με τα οποία καθορίστηκε η νέα διαδικασία αναγνώρισης στο διπλάσιο του Χρόνου Υπηρεσίας, μέχρι 5 έτη, ο οποίος διανύθηκε ή διανύεται σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του (β) ομοίου και σύμφωνα με το (ζ) γενικό διευκρινιστικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, τα παρακάτω:

α. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του (β) σχετικού καταλαμβάνουν αποκλειστικά τα εν ενεργεία Στελέχη των ΕΔ και δεν αφορούν τα εν αποστρατεία.

β. Βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου, κάθε χρόνος, για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης, δύναται να υπολογιστεί στο διπλάσιο, με τον περιορισμό μόνο του εδαφίου 6 της παρ. 1 του άρθρου 23 του (β) σχετικού, δίνοντας στα Στελέχη τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου φοίτησης στις Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ, καθώς και του χρόνου άδειας κυήσεως ή ανατροφής τέκνου.

γ. Στους καταταγέντες μέχρι 30 Σεπ 90 στρατιωτικούς, οι οποίοι εξαιρούνται της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για την αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών τους στο διπλάσιο, νοούνται και όσοι πριν την κατάταξή τους ως στρατιωτικοί, είχαν μέχρι 30 Σεπ 90, αποκτήσει την ιδιότητα του τακτικού Δημοσίου Υπαλλήλου, υπαγόμενοι στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του (α) σχετικού.

δ. Υφίσταται η δυνατότητα διευκόλυνσης των Στελεχών, εφόσον το αιτηθούν, για αποπληρωμή του αναγνωριζόμενου χρόνου σε λιγότερες από 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ε. Η αναγνώριση του υπόψη χρόνου, δύναται να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε, ακόμα και κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης (αίτηση απονομής σύνταξης).

2. Κατόπιν των παραπάνω, γνωρίζεται ότι:

α. Για τη διαδικασία αναγνώρισης του Χρόνου Υπηρεσίας μέχρι 5 έτη στο διπλάσιο, καθώς και για τις ενέργειες των εμπλεκομένων για την αναγνώριση του υπόψη χρόνου, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο (δ) σχετικό.

β. Τα Στελέχη τα οποία συνεχίζουν να καταβάλλουν εισφορές και η διαδικασία αναγνώρισης, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς και στα Στελέχη, τα οποία είχαν αιτηθεί την παύση της αναγνώρισης μετά τη δημοσίευση του (β) σχετικού, εν αναμονή των διευκρινιστικών οδηγιών από τον e-ΕΦΚΑ, δύναται να επανυποβάλουν αναφορά αναγνώρισης μέχρι 30 Σεπ 24, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού, ορίζοντας νέα χρονικά διαστήματα αναγνώρισης και αιτώντας τον επανυπολογισμό του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης, όπου η προκύψουσα:

(1) Θετική διαφορά κατανέμεται ισομερώς στις εναπομείνασες δόσεις.

(2) Αρνητική διαφορά δεν επιστρέφεται και η διαδικασία της αναγνώρισης θεωρείται ολοκληρωθείσα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» του (δ) σχετικού

Κλικ για μεγέθυνση:

Παρατηρήσεις:

(α) Η παράγραφος 2 αναγράφεται προαιρετικά και μόνο εφόσον, ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγνώριση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που δεν αναγραφεί, θα πραγματοποιηθεί αναγνώριση για το πρώτο χρονολογικά διαθέσιμο χρονικό διάστημα, μέχρι της συμπλήρωσης του επιθυμητού χρόνου προς αναγνώριση.

(β) Η παράγραφος 3 αναγράφεται μόνο από τα στελέχη, από τη μισθοδοσία των οποίων έχει παρακρατηθεί εισφορά για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας και επιθυμούν το συμψηφισμό της ήδη παρακρατηθείσας εισφοράς, με την οφειλόμενη εισφορά που θα προκόψει κατόπιν της νεότερής τους αίτησης αναγνώρισης.

γ. Δεν επηρεάζονται τα στελέχη, τα οποία κατέβαλαν με την ισχύουσα μέχρι σήμερα διαδικασία τις προβλεπόμενες εισφορές και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης.

3. Γνωρίζεται ότι για τη διευκόλυνση του έργου του ΟΛΚΕΣ, οι Δνσεις των Ο-Σ:

α. Να αποστέλλουν στο ΟΛΚΕΣ, τις αναφορές των Στελεχών της παρ.2β του παρόντος που αιτούνται τον επαναπροσδιορισμό του χρονικού διαστήματος της αναγνώρισης, σε ξεχωριστή κατάσταση από αυτή των πρωτογενών αναφορών αναγνώρισης που αποστέλλονται μηνιαίως.

β. Να παρουσιάζουν στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις που αποστέλλονται στο ΟΛΚΕΣ, τον τυχόν αιτηθέντα προς αναγνώριση χρόνο φοίτησης στις Παραγωγικές Σχολές σε διακριτό πεδίο.

γ. Να συμπεριλαμβάνουν στην αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας και τον τυχόν αιτηθέντα χρόνο αναδρομικής ονομασίας/κατατάξεως, ο οποίος επήλθε κατόπιν διοικητικής αποκαταστάσεως Στελέχους [(στ) σχετικό],

4. Υπενθυμίζεται:

α. Οι Δνσεις Ο-Σ είναι αποκλειστικά υπεύθυνες στο να βεβαιώνουν το χρόνο που έχει διανυθεί σε οποιαδήποτε Μονάδα/Υπηρεσία των ΕΔ και αναγνωρίζεται στο διπλάσιο ως προς τη σύνταξη.

β. Η επιλογή των χρονικών διαστημάτων προς αναγνώριση επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Στελέχους, το οποίο θα πρέπει να σταθμίζει το όφελος ή τη ζημία που τυχόν προκύψει μελλοντικά κατά τον υπολογισμό της σύνταξης.

γ. Η δυνατότητα ενημέρωσης των Στελεχών για τη διενεργούμενη αναγνώριση (χρονικό διάστημα και αντίστοιχο ποσό εισφορών) στην Ηλεκτρονική Πύλη Διαδικτυακών Υπηρεσιών της ιστοσελίδας του ΓΕΣ (https://bebeosis.army.gr).

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα καθορισθέντα στο (δ) σχετικό.

6. Παρακαλούμε του παρόντος, να λάβει γνώση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΓΕΣ ΕΔΩ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Έγγραφο ΓΕΑ: Διευκρινίσεις για την Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας (Πενταετία) στο Διπλάσιο

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Δώστε δεύτερη πενταετία σε όλους αυτούς που έχουν φάει πάνω από 15 χρόνια σε Έβρο και Νησιά. Είναι ηθικό και δίκαιο. Μην φοβάστε δεν πρόκειται να παρεξηγηθει κανένας. Ειδικά αυτοί που είδαν Έβρο και Νησιά στην αρχή όταν μάθαιναν να δένουν τα κορδόνια των αρβυλων τους και εδώ και 20 χρόνια παίζουν κέντρο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. 4β. Η επιλογή των χρονικών διαστημάτων προς αναγνώριση επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Στελέχους, το οποίο θα πρέπει να σταθμίζει το όφελος ή τη ζημία που τυχόν προκύψει μελλοντικά κατά τον υπολογισμό της σύνταξης.
    Τί εννοεί ο ποιητής;;;!

    ΑπάντησηΔιαγραφή