Έγγραφο ΓΕΑ: Διευκρινίσεις για την Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας (Πενταετία) στο Διπλάσιο

Έγγραφο ΓΕΑ: Διευκρινίσεις για την Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας (Πενταετία) στο Διπλάσιο

Σύμφωνα με από 14 Ιουν 24 έγγραφο ΓΕΑ/Δ’ ΚΛΑΔΟΣ/Δ6 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)/ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΝΠΔΔ), με Θέμα: «Συντάξεις-Ασφαλίσεις Προσωπικού [Διευκρινίσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. Αναφορικά με την Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας (Πενταετία) στο Διπλάσιο σε Εφαρμογή του Άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007 όπως Αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του Άρθρο 23 του ν.4997/2022]»:

ΣΧΕΤ.: α. π.δ. 169/2007 (Α'210) Άρθρα 40 & 59, β. ν.4387/2016 (Α'85) Άρθρο 15, γ. ν.4997/2022 (Α'219) Άρθρο 23, δ. Αρ.Πρωτ.: Φ.10042/Οικ. 13567/329/08 Ιουν 18/ΥΠΕΚΑ&ΚΑ (ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46), ε. Αρ.Πρωτ.: Φ10042/40444/1053/21 Μαϊ 19/ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:7Μ6Ξ465Θ1Ω-ΦΒΖ), στ. Φ 846/6821/Σ. 1262/18 Ιουν 19/ΓΕΑ/Δ6/1α, ζ. Αριθμ.Πρωτ.:65531/20 Μαρ 20/e-ΕΦΚΑ/Εγκύκλιος 10 (ΑΔΑ:ΡΨΨΜ465ΧΠΙ-4Τ3), η. Φ.846/2877/Σ.498/6 Μαρ 20/ΓΕΑ/Δ6/1α, θ. Φ.846/6149/Σ.1016/26 Μαϊ 22/ΓΕΑ/Δ6/1α, ι. Φ.900/130/129258/Σ.20948/30 Νοε 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, ια. Φ.846/15283/Σ.2609/16 Δεκ 22/ΓΕΑ/Δ6/1α, ιβ. φ.846/4294/Σ.727/3Απρ23/ΓΕΑ/Δ6/1α, ιγ. Αρ. Πρωτ.: 391810/14 Αυγ 23/ e-ΕΦΚΑ/Εγκυκλιος 43/(ΑΔΑ:9ΙΒΠ46ΜΑΠΣ-ΟΝΙ), ιδ. ΑΠ.: 434120/22 Μαρ 24/e-Ε.Φ.Κ.Α./(ΑΔΑ:Ψ5Β146ΜΑΠΣ-4Α4), ιε. Φ.846/8/52614/Σ.7909/23 Απρ 24/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω (ιδ) σχετική εγκύκλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. και το (ιε) όμοιο έγγραφο, παρασχέθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/07, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 23 του ν.4997/22 για τον υπολογισμό στο διπλάσιο για την σύνταξη του χρόνου υπηρεσίας (πενταετία) των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) που διανύθηκε ή διανύεται σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία αυτών.

2. Ειδικότερα, διευκρινίζονται μεταξύ των άλλων τα κάτωθι:

α. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ανωτέρω (γ) σχετικού νόμου, δεν καταλαμβάνουν τα εν αποστρατεία στελέχη και επομένως δεν υφίσταται η δυνατότητα να αναγνωρίσουν τον υπόψη χρόνο στο διπλάσιο για την σύνταξη.

Η αναγνώριση του υπόψη χρόνου υπηρεσίας από τα εν ενεργεία στελέχη γίνεται πλέον αποκλειστικά με υποβολή σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία τους δεδομένου ότι, δεν βρίσκει πλέον πεδίο εφαρμογής η υποβολή δήλωσής περί μη καταβολής διπλών εισφορών, όπως ορίζεται, στο άρθρο 59 παρ. 3 του (α) σχετικού π.δ. και του άρθρου 8 της παρ 6 του ν.2084/1992, καθώς και στο (δ) όμοιο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Κ.Α.) και στη (ζ) σχετική εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.

γ. Υφίσταται δυνατότητα αναγνώρισης του υπόψη χρόνου και κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης των στελεχών, ωστόσο η σχετική αίτηση στην περίπτωση:

(1) Ασφαλισμένων στο Δημόσιο, θα υποβάλλεται στην Γενική Δνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-Ε.Φ.Κ.Α., θα εμπεριέχεται στην αίτηση για απονομή σύνταξης και θα έχει τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής με αυτήν.

(2) Ασφαλισμένων στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα εμπεριέχεται στην αίτηση για απονομή σύνταξης και θα εξετασθεί από την κατά τόπο αρμόδια Τοπική Δ/νση του ο-Ε.Φ.Κ Α.

δ. Πέρα από τη δυνατότητα παρακράτησης της εισφοράς αναγνώρισης με δόσεις από την μισθοδοσία, υφίσταται επιπλέον η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής, ωστόσο στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να χορηγηθεί έκπτωση του άρθρου 15 του (β) σχετικού νόμου, δεδομένου ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης και όχι πλασματικός χρόνος.

ε. Βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου, υπολογίζεται στο διπλάσιο κάθε χρόνος υπηρεσίας για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης, επομένως υφίσταται πλέον η δυνατότητα αναγνώρισης στο διπλάσιο του χρόνου φοίτησης των στελεχών στις Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ.

στ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το εδάφιο 6 της παρ.1 του άρθρου 23 του (γ) σχετικού νόμου, ως χρόνος υπηρεσίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα της κανονικής άδειας που έλαβε το στέλεχος, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας μέχρι έναν (1) μήνα ανά έτος, ωστόσο δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας ή αργίας ή πρόσκαιρης παύσης.

ζ. Οι καταταχθέντες στρατιωτικοί έως την 30η Σεπ 90, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 & 8 του ανωτέρω (α) σχετικού π.δ., δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών τους στο διπλάσιο και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να υποβάλλουν αναφορά αναγνώρισης. Στην υπόψη κατηγορία νοούνται και όσοι πριν από την κατάταξή τους ως στρατιωτικοί, είχαν έως την 30η Σεπ 90 αποκτήσει την ιδιότητα του τακτικού δημοσίου υπαλλήλου, υπαγόμενοι στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του (α) όμοιου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ευνοϊκές αλλαγές στη «μάχιμη 5ετία» για στελέχη ΕΔ-ΣΑ – Ποιοι απαλλάσσονται-πληρώνουν αναγνώριση πλασματικού χρόνου

3. Επιπρόσθετα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α. Ως βάση υπολογισμού της εισφοράς αναγνώρισης των υπόψη πέντε ετών υπηρεσίας, έχουν οριστεί οι συντάξιμες αποδοχές που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η Υπηρεσία που λογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο, με την καταβολή από το στέλεχος ασφαλιστικών εισφορών ποσοστού 6,67%.

β. Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη.

γ. Ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο δε δύναται να προσμετρηθεί ως διπλάσιο κατ' εφαρμογή άλλων διατάξεων.

δ. Ο εν λόγω διπλασιασμός δεν ισχύει εφόσον η έξοδος από την Υπηρεσία πραγματοποιηθεί με αίτηση του στελέχους πριν τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών πραγματικής υπηρεσίας.

ε. Η ενημέρωση των στελεχών για την έναρξη, εξέλιξη και λήξη των παρακρατούμενων εισφορών αναγνώρισης πραγματοποιείται μέσω του Μηνιαίου Αναλυτικού Φύλλου Μισθοδοσίας τους (pay.haf.gr)

4. Κατόπιν των ανωτέρω για την εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στην παρούσα και στα (ιδ) και (ιε) σχετικά, για το Στρατιωτικό Προσωπικό της ΠΑ, καθορίζονται σε συνέχεια των (η), (ια) και (ιβ) όμοιων τα κάτωθι:

α. Τα στελέχη της ΠΑ, τα οποία ουδέποτε έως τώρα έχουν υποβάλει σχετική αίτηση - αναφορά αναγνώρισης και επιθυμούν αναγνώριση στο διπλάσιο οποιουδήποτε διαστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου φοίτησης στις Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν αναφορά προς το ΟΛΚΑ με κοινοποίηση στο ΓΕΑ/Β1, οποτεδήποτε επιθυμούν, για την έναρξη παρακράτησης των αντίστοιχων εισφορών, για το ακριβές χρονικό διάστημα που επιθυμούν αναγνωρίσουν.

β. Τα στελέχη της ΠΑ, τα οποία έχουν ήδη αναγνωρίσει λιγότερο από πέντε έτη (πχ, 2 έτη) με το προγενέστερο καθεστώς και έχει ολοκληρωθεί η παρακράτηση εισφορών, εφόσον επιθυμούν να αναγνωρίσουν τα υπόλοιπα έτη (πχ. τα υπόλοιπα 3 έτη) για τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την συμπλήρωση των πέντε ετών, δύνανται να υποβάλλουν αναφορά προς το ΟΛΚΑ με κοινοποίηση στο ΓΕΑ/Β1, για την έναρξη παρακράτησης των αντίστοιχων εισφορών για το ακριβές χρονικό διάστημα που επιθυμούν αναγνωρίσουν, ως και τα Στελέχη της ανωτέρω παραγράφου.

γ. Τα στελέχη της ΠΑ για τα οποία έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η παρακράτηση εισφορών για την αναγνώριση των συνταξίμων ετών στο διπλάσιο, δύνανται να υποβάλλουν έως την 30η Αυγ 24 νέα αναφορά προς το ΟΛΚΑ με κοινοποίηση στο ΓΕΑ/Β1, για αναγνώριση διαφορετικού χρονικού διαστήματος από αυτό που επιθυμούσαν στην προηγούμενη αναφορά τους. Το ΟΛΚΑ θα προβεί στο επανυπολογισμό του ποσού της αναγνώρισης για το σύνολο του νέου χρονικού διαστήματος που έχει αιτηθεί το στέλεχος και εφόσον από τον επανυπολογισμό:

(1) Προκύψει, διαφορά από τις ήδη καταβληθείσες εισφορές σε σύγκριση με τις νέες υπολογιζόμενες, αυτή μπορεί να κατανεμηθεί, ισομερώς, στις εναπομείνασες δόσεις.

(2) Προκύψει ότι το στέλεχος έχει ήδη εξοφλήσει όλο το ποσό με τις δόσεις που έχει πληρώσει έως την ημερομηνία της αίτησής του, η διαδικασία της αναγνώρισης θεωρείται ολοκληρωθείσα και τυχόν υπερβάλλοντα ποσά δεν επιστρέφονται.

δ. Η προαναφερθείσα δυνατότητα αλλαγής της βούλησης του στελέχους για αναγνώριση διαφορετικού διαστήματος παρέχεται, άπαξ, για μία φορά.

ε. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα, κοινοποίησης στο ΓΕΑ/Β1, των αιτήσεων - αναφορών αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, προκειμένου με μέριμνά του να εκδηλώνονται οι ενέργειες της παραγράφου 2β(2) του ανωτέρω (ιβ) σχετικού.

στ. Τα στελέχη της ΠΑ για τα οποία η παρακράτηση εισφορών για την αναγνώριση συνταξίμων ετών στο διπλάσιο έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο των πέντε ετών, δεν δύνανται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια αλλαγής του χρονικού διαστήματος που έχουν ήδη αναγνωρίσει

5. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το χρονικό διάστημα που θα αναγνωρίσει κάθε στέλεχος αποτελεί προσωπική του επιλογή, η οποία θα πρέπει να συναρτάται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα συνταξιοδοτικά και μισθολογικά θέματα του Στρατιωτικού Προσωπικού των ΕΔ, καθώς τα απορρέοντα αποτελέσματα της υπόψη επιλογής είναι εξατομικευμένα.

Κλικ για μεγέθυνση:

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αλέξης Μητρόπουλος: Τι ισχύει για τη «μάχιμη πενταετία» Στρατού και Σωμάτων Ασφαλείας – Διευκρινίσεις από ΕΦΚΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Εξτρα «μάχιμη 5ετία»: Αύξηση συντάξεων για όλους σε Στρατό-Σώματα Ασφαλείας – Πόσο κοστίζει η αναγνώρισή της (ΠINAKEΣ)

Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια

 1. Μας το έχουν διευκρινίσει τόσες φορές ,αλλά δεν μας διευκρινίζουν τίποτα νεότερο από τα διευκρινισμένα. Το θέμα είναι να διευκρινιστούν τα αδιευκρίνιστα ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπορεί να το κάνει κάποιος ποιο λιανά αυτό; Δηλαδή μπορείς να αναγνωρίσεις πέραν της πλασματικής πενταετίας άλλη μια πενταετία την οποία πληρώνεις όπως τη πρώτη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η πενταετία είναι μαχιμη και όχι πλασματική και είναι μια. Βέβαια εδώ υπάρχει καταφορη αδικία. Κάποιος έχει τουλάχιστον 15 χρόνια σε Μονάδες Έβρου και Νησιά και από την άλλη κάποιος έχει 15 χρόνια στο Λεκανοπέδιο. Και οι δύο αναγνωρίζουν 5 χρόνια μαχιμης 5ετιας. Την διπλή 5ετια ας την έδινε σε Έβρο και Νησιά για ευνόητους λόγους.

   Διαγραφή