Στη διαβούλευση το ν/σ ΥΠΕΘΑ: Δεν αναφέρει συνταξιοδοτικό ΕΠΟΠ–Τι προβλέπει για Εφάπαξ-Μεταθέσεις-Πλεύσιμα

Στη διαβούλευση το ν/σ ΥΠΕΘΑ: Δεν αναφέρει συνταξιοδοτικό ΕΠΟΠ–Τι προβλέπει για Εφάπαξ-Μεταθέσεις-Πλεύσιμα

Το Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ 2024 βγήκε τη νύχτα στη διαβούλευση – ΔΕΝ προβλέπει τίποτα για το συνταξιοδοτικό ΕΠΟΠ - Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης ξεκίνησε την 30ή Απριλίου 2024, και θα ολοκληρωθεί την 13η Μαΐου 2024

Συγκεκριμένα χωρίζεται στα παρακάτω ΜΕΡΗ:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (άρθρα 1-2): Στο Μέρος Α΄ προσδιορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο του νόμου.

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Άρθρα 3-13): Στο Μέρος Β΄ προβλέπεται η σύσταση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) με στόχο την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για έρευνα και ανάπτυξη, την αξιοποίηση των διεθνών διακρατικών σχέσεων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση όλων των διεθνών αμυντικών οργανισμών που συμμετέχει η Ελλάδα. Η ρύθμιση αυτή επιδιώκει να καταστήσει την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική στον τομέα της άμυνας και να αναπτύξει τεχνολογίες που θα ενισχύσουν την εθνική ασφάλεια.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Ε.Ι.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.3187/2003 ΚΑΙ Ν. 4940/2022 (Άρθρα 14-42): Στο Μέρος Γ΄ περιλαμβάνονται διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμισή τους ως νευραλγικού πυλώνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα αυτόνομης διοργάνωσης διδακτορικών σπουδών από αυτά, η απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, η τροποποίηση της σύνθεσης του πειθαρχικού συμβουλίου των μελών Δ.Ε.Π. για την ευχερέστερη σύγκλησή του. Περαιτέρω καθορίζεται διαδικασία πρόσληψης επισκεπτών καθηγητών, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ερευνητικά προγράμματα και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και προσαρμογές στον ν. 3187/2003 (Α' 233) περί λειτουργίας των Α.Σ.Ε.Ι. με σκοπό την εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

ΜΕΡΟΣ Δ` ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Άρθρα 43-58): Το Μέρος Δ΄ στοχεύει στη θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας, με τη σύσταση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής, το οποίο στελεχώνεται από προσωπικό που ήδη υπηρετεί με συναφή ειδικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και μέσω της ίδρυσης νέου Τμήματος Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), από την οποία θα προέρχονται οι νέοι αξιωματικοί του Κοινού αυτού Σώματος και, τέλος, με τη σύσταση της «Μονάδας 1864», η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Πληροφορικής του ΓΕΕΘΑ.

ΜΕΡΟΣ E΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Άρθρα 59-76): Το Μέρος Ε’ αποσκοπεί στην επίλυση ζητημάτων υψηλής προτεραιότητας για τις υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναγκαία συνθήκη για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων και της κοινωνικής προσφοράς τους, αποτελεί η εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας μέσω της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), η οποία θα επιτρέψει την απρόσκοπτη εξόφληση των οφειλών τους προς τρίτους. Επιπλέον, η ρύθμιση της εξόφλησης των δαπανών των στρατιωτικών νοσοκομείων εξαλείφει τον κίνδυνο να τεθούν σε καθεστώς επιτροπείας και ελέγχου των οικονομικών τους, ως μη συμμορφούμενα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2011/7/ΕΕ, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Γίνεται ο απαραίτητος προσδιορισμός για τον υπολογισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας των ΕΔ μετά την προσαύξηση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Επίσης, θεσπίζεται ειδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή και ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές. Προβλέπεται παράβολο υπέρ Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα. Προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής εσόδων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού για την απόκτηση νέου αμυντικού εξοπλισμού ή τη συντήρηση του ήδη υπάρχοντος.

Εισάγονται τροποποιήσεις στη στρατολογική νομοθεσία και συγκεκριμένα στη διαδικασία για την υπαγωγή στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και την απαλλαγή από τη στράτευση, με σκοπό τη χορήγηση των εν λόγω ευεργετημάτων σε επιπλέον δικαιούχους, των οποίων οι οικείοι πάσχουν από σοβαρή ή ανίατη πάθηση. Θεσπίζονται Ειδικά Προγράμματα Θητείας, που απευθύνονται σε άντρες και σε γυναίκες και συνδυάζουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και ανάλογης αμοιβής. Επίσης, εισάγεται τροποποίηση στα κριτήρια των τακτικών και εκτάκτων μεταθέσεων. Τροποποιείται το σύστημα αναδοχής φάρων με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων και την προαγωγή του ολυμπιακού ιδεώδους.

Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κοπή δένδρων και την ατελή και χωρίς άδεια υλοτομία από τη στρατιωτική υπηρεσία με σκοπό την προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επιπρόσθετα, θεσπίζεται στρατηγική ασφάλειας εθνικών διαβαθμισμένων πληροφοριών, η οποία θα προβλέπεται σε προεδρικό διάταγμα.

Προστίθεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στους συναρμοδίους υπουργούς που καθορίζουν τον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι σπουδαστές των Α.Σ.Ε.Ι.. Τέλος, παρατείνεται η εποπτεία του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) από το ΥΠΕΘΑ.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρα 77-80): Τέλος, στο Μέρος ΣΤ΄ περιλαμβάνονται οι εξουσιοδοτικές, τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις και

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ: Στο Μέρος Ζ΄ η έναρξη ισχύος του νόμου.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα παρακάτω:

- Συστήνεται Κοινό Σώμα Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις, υπαγόμενο στον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α.. και καθορίζεται η αποστολή και στελέχωσή του. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η στελέχωση από αποφοίτους παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, η ένταξη των υπηρετούντων στελεχών (Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών) με συναφές αντικείμενο, η μετάταξη στελεχών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και λεπτομέρειες για τη διαδικασία ένταξης και μετάταξής τους. Συστήνεται τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης και τμήμα Αναλυτικής Δεδομένων που υπάγονται στην Διεύθυνση Πληροφορικής του Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η στελέχωσή τους.

- Ρυθμίζονται ζητήματα αποπληρωμής των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, πλην του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.. ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ το 10% των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. (Άρθρο 59)

- Επικαιροποιείται το πλαίσιο που διέπει τον προσδιορισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος, κατόπιν των νομοθετικών εξελίξεων που επηρέασαν την προσαύξηση του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ώστε για τον καθορισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλεται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας να μην συνυπολογίζεται η νέα προσαύξηση του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, αλλά να λαμβάνεται υπόψιν η μέγιστη προσαύξηση που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. Β΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), την οποία έλαβαν οι μέτοχοι κατά τα έτη συμμετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασμό, και αφορά στην οικογενειακή τους κατάσταση. (Άρθρο 61)

- Προστίθεται περ. ΚΓ΄ στο άρθρο 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), προκειμένου να καταβάλλεται ειδική αποζημίωση σε πληρώματα πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα καθοριστούν οι συγκεκριμένοι τύποι πλοίων, τα πληρώματα των οποίων θα είναι δικαιούχοι, καθώς και το ύψος ανάλογα με τον κατεχόμενο βαθμό της ως άνω ειδικής αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της. Η δαπάνη της ως άνω αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) ευρώ ετησίως.

Επίσης, προστίθεται περ. ΚΔ΄ στο άρθρο 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), προκειμένου να καταβάλλεται ειδική αποζημίωση στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές, οι οποίες θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.). Στην περίπτωση που καταβάλλεται η ειδική αποζημίωση αυτή, δεν καταβάλλεται κανενός είδους ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας (π.δ. 200/1993 και ν. 4336/2015) πλήρη, μειωμένη ή αυξημένη που καταβάλλεται στο προσωπικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή για συμμετοχή σε ειδικές αποστολές και επιχειρήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα καθοριστούν το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω ειδικής αποζημίωσης. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων (16.000.000) ευρώ. Σε εξαιρετικές, ωστόσο, περιπτώσεις, έκτακτων ειδικών αποστολών στο εξωτερικό, λόγω ιδιαίτερα κρίσιμης και απρόβλεπτης μεταβολής συνθηκών, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, το ανωτέρω ποσό δύναται να προσαυξάνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι εν λόγω ειδικές αποζημιώσεις αποσκοπούν στην εργασιακή ευημερία, την ηθική ικανοποίηση και την αύξηση της παραγωγικότητας και της αφοσίωσης των στελεχών αυτών. Τέλος, με την προσθήκη περ. στ) στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α΄74) εξαιρείται από τις τακτικές αποδοχές η ειδική αποζημίωση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές. (Άρθρο 62)

- Θεσπίζονται ειδικά προγράμματα θητείας. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε άντρες και σε γυναίκες. Τα Γενικά Επιτελεία προκηρύσσουν ειδικά προγράμματα θητείας, τα οποία συνδυάζουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε Α.Ε.Ι. και τα Α.Σ.Ε.Ι. με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και ανάλογης αμοιβής. Η στρατιωτική εκπαίδευση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών των συμμετεχόντων/ουσών σε χρονικά διαστήματα, που δεν επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους. Με την απόκτηση του τίτλου σπουδών ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό σκέλος του ειδικού προγράμματος θητείας και οι συμμετέχοντες/ουσες παρέχουν υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις για συγκεκριμένο αριθμό ετών και αξιοποιούνται σε ερευνητικά προγράμματα και μονάδες/υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων με ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους. (Άρθρο 68)

- Με την τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) επιδιώκεται η εξομάλυνση της μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων για τα στελέχη τους με τη διατήρηση του αξιόμαχου των μονάδων τους. Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις διακρίνονται δύο κατηγορίες στελεχών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψιν στις μεταθέσεις. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι και οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, για τους οποίους καθορίζεται ότι δεν μετατίθενται από τον τόπο προτίμησής τους πριν περάσουν έξι (6) τουλάχιστον συναπτά έτη, εκτός αν εκλείψουν οι οικογενειακοί λόγοι ή αν οι ίδιοι δηλώσουν ότι επιθυμούν να μετατεθούν. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα στελέχη που έχουν ενταχθεί στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16 του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114) ή έχουν σύζυγο που πάσχει από αναπηρία ή από σακχαρώδη διαβήτη ή έχουν την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη, ή τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση κατ’ αποκλειστικότητα η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία ή με σακχαρώδη διαβήτη, ή έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη, οι οποίοι καθορίζεται ότι υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους για έξι (6) τουλάχιστον συναπτά έτη και εν συνεχεία μετατίθενται σε φρουρές όπου υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές υγείας. Για τον υπολογισμό του θεσπιζόμενου χρονικού ορίου παραμονής της εξαετίας, λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος που έχουν ήδη υπηρετήσει τα στελέχη στον τόπο προτίμησής τους πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Επιπλέον, για τα επικαλούμενα προβλήματα αναπηρίας ή σακχαρώδους διαβήτη διευκρινίζεται ότι πρέπει να υφίσταται γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής ή του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Τέλος, προς αποφυγή θέσπισης αντιφατικών ρυθμίσεων, από τη διάταξη έχει απαλειφθεί η κατηγορία των στελεχών που πάσχουν από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, δεδομένου ότι τα θέματα μεταθέσεων της εν λόγω κατηγορίας στελεχών (στελέχη ειδικών καταστάσεων) ρυθμίζονται από την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3257/2004 (Α΄143), η οποία διατηρείται σε ισχύ. (Άρθρο 69)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

Δημοσίευση σχολίου

151 Σχόλια

 1. Νύχτα βγήκε το νομοσχέδιο, νύχτα θα έχετε και όσοι περιμένετε εφάπαξ. Ήδη επικαλούνται νόμους που το τσεκουρεύουν... Δεν θα αναφερθώ σε μεταθέσεις, οι έκτακτες είναι κάθε χρόνο περισσότερες από τις τακτικές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Περνάνε το νομοσχεδιο μόνο κ μόνο για να διαγραφούν τα χρέη του ΕΟΠΥΥ στα στρατιωτικά νοσοκομεία.......
  Αρε ελλαντα πάλι ο στρατός θα πληρώσει τη νύφη. Αφού τα ανοίξανε για όλους οι στρατιωτικοί τον λογαριασμο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θα μετακινήσει ειδικές κατηγορίες μετά από 6χρονια με τέτοια ακρίβεια στην αγορά και με το δημογραφικο στο ναδίρ?Θα καταστραφούν οι οικογένειες και θα πάει το διαζύγιο συννεφο απλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 3:37:00 Θα σας πουν από που αγοράζουν φτηνά αυτοί που έχουν 2 παιδιά και άνεργη σύζυγο

   Διαγραφή
  2. 3:37 :00. Εμάς μας ρωτάς πως μετακινουμαστε τοσα χρόνια με 2 παιδιά και άνεργη ή σύζυγο στον ιδιωτικό τομέα????? .Μας ρωτάς πως αντέχουμε που έχουμε αναλάβει και τα βαρη τα δικά σας τόσα χρόνια στις πλάτες μας ????
   Και με τα ίδια χρήματα!!!!
   Πλέον είστε μερικές χιλιάδες και δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό.
   Σε καμία χώρα δεν ισχύει αυτή η παράλογη διάκριση, οι μισοί διακοπές 30 χρόνια και οι άλλοι μισοί να τρέχουν σα τρελοί!!!!Μπράβο στον Δενδια....Δεν έχω να πω τίποτα άλλο!!!!

   Διαγραφή
  3. Καλά σε πιστέψαμε ότι παίρνεις κάθε 2 χρόνια μετάθεση, αλλά μάλλον είσαι από αυτούς που θέλουν να τους φτιάξουν ένα στρατόπεδο δίπλα από το σπίτι τους... τώρα για σύζυγο άνεργη ασχολίαστο.... αλλά το καλύτερο απ΄ολα ειναι ότι για εσένα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι πάλι τα ίδια θα κάνεις και χειρότερα, γιατί όλοι αυτοί που έρθουν (αν έρθουν) παραμεθόριο πάλι τίποτα δεν θα κάνουν και θα πιάνουν και θέσεις ...

   Διαγραφή
 4. Μπράβο κύριε Υπουργέ.. επιτέλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν πειράζει θα πηγαίνουμε για 3 χρονάκια (όσοι δεν έχουν βύσμα) για το αγροτικό μας και τα μπάνια μας, Θα τσεπώσουμε 2500 - 3000€ (μεταθέσεως) + παραμεθόρια 300 €/ μήνα (το ζευγάρι) + ενοίκια airbnb από το σπίτι που θα ειναι κενό, ζωαρα με λίγα λόγια , θα μπαίνουμε στα ΣΟΑ - ΚΑΑΥ κατ εξαίρεση , σε θέσεις γραφείου και επιτελεία είμαστε οι περισσότεροι και μετά ξανά πίσω για 6 χρονάκια μέχρι την σύνταξη... Ξυδάκι ...

   Διαγραφή
  2. 4:45:00, και γιατί δεν το έκανες τόσο καιρό; Δεν πειράζει παρηγόρησε τον εαυτό σου. Καιρός ήταν να το ζήσεις

   Διαγραφή
  3. Εσένα θέλω να δω πως θα το ζήσεις που θα είσαι ακόμα εκεί, και θα με βλέπεις να μην κάνω τίποτα... και θα γκρινιάζεις για την γυναίκα σου και τα τα παιδιά σου... ξυδάκι

   Διαγραφή
  4. @ 1 4:45, δακρύσαμε από συγκίνηση με αυτά που γράφεις και εμείς οι απόστρατοι! Πήγαινε πρώτα κάνε αυτά που λες και μετά να δούμε ποιος θα πιει όλο το ξυδάκι!

   Διαγραφή
  5. @ 2:34 Απόστρατος ? Καλά δεν ντρέπεσαι που το λες ?

   Διαγραφή
  6. @ 2 2:34, όταν εσύ πήγαινες, αυτός έρχονταν ή αλλιώς όταν ασκούνταν στα πεδία ασκήσεων, εσύ φόραγες babylino!

   Διαγραφή
 5. Καταργεί τα κοινωνικά κριτήρια ουσιαστικά.θα παραιτηθούν αρκετοι.Κάλλιο πρώτος στο χωριό, παρά δεύτερος στην πόλη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 3:50:00, αν παραιτηθούν 3τεκνοι , πολύτεκνοι, θα μείνουν κενές το 80% των θέσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα δυσκολευτουν λίγο αλλά θα το καλύψουν.

   Διαγραφή
 6. Εξηγώ αναλυτικά τι ίσχυε.
  Πριν το 2012 τα στελέχη του Σ.Ξ που άνηκαν στις ειδικές κατηγορίες ήταν περίπου 1% επί του συνόλου. Με την κατάργηση της 25ετιας και την βίαιη εφαρμογή της 40ετιας το 1% έγινε μέχρι το 2016 10%.
  Από το 2016 μέχρι το 2020 το 10% έγινε περίπου 20% και από το 2020 μέχρι σήμερα οι ειδικές κατηγορίες στο στρατό είναι γύρω στο 33%.με τάσεις την επόμενη 5ετια να φτάσει κοντά στο 50%.
  Αυτό δεν γινόταν να συνεχιστεί, φαντάζομαι το καταλαβαίνει και ο πιο αδαής.
  Και η κουτσή Μαρία έκανε τα χαρτιά για πάρει κάποια επιμέλεια ή για ψηλου πηδημα έβαζε χαρτιά από γιατρούς για Ποσοστά αναπηρίας σύζυγου ή τέκνων. ( Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και σοβαρά περιστατικά .Δυστυχώς όμως μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά).
  Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια και εις βάρος των κανονικών - ενεργών στελεχών που
  έχουν επιφορτιστεί με μεταθεσεις υπηρεσίες, αγήματα, δασοπροστασιες κλπ, κλπ,σε σχέση με όλους αυτους που είναι ειδικές κατηγορίες...
  Το νομοσχέδιο λοιπόν είναι αρκετά δίκαιο,αρέσει δεν αρέσει !!!!
  Το μόνο που πρέπει να προστεθεί (για να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα των μεταθέσεων) είναι ότι μετά το πέρας των 28 ετών, αμεταθετο για άπαντες ( Νόμος Ραγκουση).
  Γιατί κακά τα ψέμματα 40 χρόνια μεταθέσεις, με την χειρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, δεν βγαίνουν!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε μου δεν έχεις άδικο αλλά οι πολιτικές ηγεσίες γι'αυτό υπάρχουν για να αναληφθούν οι αδικιες !
   Με Πρώτη (αδικία) η παραμονή στην παραμεθόριο δεν πληρώνεται με 100€ !!!

   Διαγραφή
  2. Όταν αποκτήσεις σοβαρά προβλήματα υγείας τότε θα δούμε αν θα έχεις πιο σοβαρή τοποθέτηση επί του θέματος.Αλλιως μετακινείται οικογένεια με προβλήματα υγείας ή πολλά μέλη και αλλιώς με 1ή κανένα παιδί και υγιή μέλη σε όλα τα επίπεδα όχι μόνο το οικονομικό.Ντροπη!!!

   Διαγραφή
  3. 5:47:00 μ.μ ,εγώ δηλαδή με άνεργη γυναίκα και 2 παιδιά Λύκειο,Γυμνάσιο και με 0 € στη άκρη είναι πιο εύκολο να μετακινηθω????Όσο για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που επικαλείστε, τα βλέπουμε καθημερινά!!!! Με το που περνάνε την Πύλη οι περισσότεροι εξαφανιζοντε όλα!!!

   Διαγραφή
  4. 7.20 η γυναίκα σου μπορεί να εργαστεί, υπάρχουν θέσεις εργασίας που μένουν κενές γιατί δεν πάνε για δουλειά έχουν μάθει οι Έλληνες στα επιδόματα.Η γυναίκα κάποιου συναδέλφου με καρκίνο δεν μπορεί σίγουρα να εργαστει.Σταματηστε να κοιτάτε την πάρτη σας καποιοι και να τα θέλετε όλα δικά σας χωρίς να έχετε ουσιαστικά προβλήματα έχω να πω

   Διαγραφή
  5. Εσύ ρε φίλε και στο μέρος σου να πας, μετά από 3 χρόνια θα μετακινηθείς πάλι, δηλαδή τι θα αλλάξει για εσένα και το πανηγυρίζεις ? Θα βρει η γυναίκα σου μόνιμη δουλειά η τα παιδιά σου θα αποφοιτήσουν δια μαγείας από το σχολείο, ή πιστεύεις ότι θα κάνεις λιγότερα απ΄οτι κάνεις τώρα? Άντε πες μας που θα ωφεληθείς εσύ?

   Διαγραφή
 7. Να γίνει διαχωρισμός στις ειδικές κατηγορίες ανάλογα με τη βαρύτητα του νοσηματος. Άλλο πάσχω από λευκή και άλλο πάσχω από καρκίνο. Επίσης με το αμεταθετο των στελεχών ως διοικητικά μέλη των στρατιωτικων ενώσεων τι θα γίνει? Εκεί τίποτα, μοκο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το κράτος αν θέλει ας δώσει επιδόματα και ότι άλλο θεωρεί προς διευκόλυνση των ειδικής μεταθετικοτητας. Το έχουμε καταλάβει ότι μεγάλο κομμάτι του Στρατού έχει βάλει λυτους και δεμένους για να μπει στην κατηγορία αυτή? Στο Δημόσιο κανείς υπάλληλος δεν έχει προνομιακή μεταχείριση σε βάρους κάποιου άλλου επειδή έχει 1 ή 2 παιδιά περισσότερα ή είναι δικαστικός συμπαραστάτης. Στο φινάλε μπορεί οι ίδιοι και οι ίδιοι να σηκώνουν το βάρος των μεταθέσεων και να βλέπουν τον τόπο συμφερόντων τους με το καλαμάκι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν ισχύει αυτό που λες για το δημόσιο.υπαρχουν διευκολύνσεις για τις ευάλωτες ομάδες.

   Διαγραφή
  2. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν. Σαφώς και προβλέπει ο Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, όχι όμως σε βάρος των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων. Δεν πρέπει να τρωγομαστε μεταξύ και να μην υπάρχει αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός. Το κράτος να δώσει αμεταθετο σε όλους μετά τα τριάντα έτη υπηρεσίας σε όλους ή μετάταξη στον δημόσιο τομέα ανάλογα με τα προσόντα του καθενός, μέσω της κινητικότητας, μυαλό θέλει από τους κυβερνώντες για να γίνει?

   Διαγραφή
 9. Ευτυχώς έφτασα στο τέλος,λυπάμαι τα νέα παιδιά που πηγαίνουν στο στρατό.Η συμβουλή μου είναι μακριά από το στρατό.Οπου τελειώνει η λογική αρχίζει ο στρατός αυτό τα λέει όλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς φίλε μου τα είπες όλα.....μια ταλαιπωρία που λαμβάνει τέλος.....

   Διαγραφή
 10. Ζηλεύετε επειδή δουλεύουμε 40ωρο όπως προβλέπεται. Άλλοι σας χώνουν σε δουλειές από εδώ και από εκεί, όχι εμείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κάτι κυράτσες με 150 χρόνια στον ΕΛΟΑΣ να ετοιμάζονται να γνωρίσουν εκτός από την Ερμού και την Π. Ράλλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Για τον υπολογισμό του θεσπιζόμενου χρονικού ορίου παραμονής της εξαετίας, λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος που έχουν ήδη υπηρετήσει τα στελέχη στον τόπο προτίμησής τους πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Από που προκύπτει? Το αναζήτησα στο κείμενο του σχεδίου νόμου αλλά δεν το βρήκα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 6:44:00, γιατί μήπως είδες ότι ο χρόνος μετράει από σήμερα;

   Διαγραφή
  2. Είναι στην ανάλυση συνεπειων ρύθμισης, πάνω δεξιά στη σελίδα της διαβούλευσης, εκεί που λέει σχετικό υλικό.

   Διαγραφή
 13. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της οικείας Διοικούσας Επιτροπής το ύψος του βοηθήματος που υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 μπορεί να περιορίζεται αναλόγως της οικονομικής κατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μυρίζει .Πάνε για μείωση εφάπαξ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Νομοσχέδιο Μ. Τετάρτη σε διαβούλευση. Η πονηριά στο μεγαλείο της

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Εποπ 3η σειρά 46 ετών , μ' αυτό το κράτος κι αυτούς τους πολιτικούς,δε θα πρεπε να περιμένουμε κάτι περισσότερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Μεταφερω τα Συγχαρητήρια στον Υπουργό από χιλιάδες στελέχη του Σ.Ξ που δεν ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία. Μπράβο!!!!Αν και γνώμη μας είναι ότι οι περισσότεροι μπορούν να κάνουν και 24ωρες υπηρεσίες!!!(έστω γραφείου)
  να ξαλαφρωσουν λίγο και τους υπόλοιπους που τραβάνε το κουπί τόσο καιρό.
  Και κάτι τελευταίο.
  Δεν μπορεί να είσαι ελαφράς υπηρεσίας και να αρνείσαι μέσα να κάνεις το οτιδήποτε (εστω και 1 ωρα αντιπροσωπεία στη εκκλησία) ενώ έξω να είσαι
  1.Μαραθωνοδρομος
  2. Να καπνίζεις δύο πακέτα τσιγάρα και ένα μπουκάλι ουίσκι
  3.να κάνεις 2η δουλειά( που απαιτεί ορθοστασία
  4.Να πηγαίνεις 3 φορές την εβδομάδα για 5×5
  5. Και πολλά άλλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για πες μας ρε αστροπελέκι τι θα αλλάξει για εσένα?

   Διαγραφή
  2. Ολοσωστος. Έτσι είναι + επιπλέον όλοι οι ντόπιοι από ορμενιο ως Καστελόριζο να έχουν για χόμπι τον στρατό και να δουλεύουν κανονικά τα χωράφια τα ζώα τις ελιές τους και να φτιάχνουν κλίκες εις βάρος των ξένων στελεχών.

   Διαγραφή
  3. Μεταφέρω τίς ανησυχίες μου σχετικά με το ότι δεν πηγαίνεις στις φρουρές προτιμήσεις σου δεν φταίει κανένας ΆμεΑ,και κανένας πολύτεκνος και θα δείς ότι ούτε και τώρα θα πάς,σου δίνουν να πιστέψεις ότι το πρόβλημα είναι αυτοί,πριν τις επιμέλειες ΑμεΑ δηλαδη ήσουν για πολλά χρόνια στον τόπο σού; τότε τη; ποιός σε έτρωγε τη θέση; αναρωτηθηκες ποτέ; καλές γιορτές να έχεις με υγεία αλλά ότι λάμπει δεν είναι χρυσός μην γελιεσαι κάνεις δεν θέλει στην οικογένεια του ούτε πατέρα ούτε αδερφό ούτε παιδί ούτε κανέναν να έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα, μακάρι να είχα υγιει οικογένεια και στο κόσμο άλλο τίποτα να είσαι καλά

   Διαγραφή
  4. Βέβαια από την άλλη μπορούμε να δούμε τη χρησιμότητα όλων αυτών των υπηρεσιών...

   Διαγραφή
  5. Φίλε μου με τα ίδια μάτια βλέπουμε, τα ίδια περνάμε.Σε νιώθω.

   Διαγραφή
 17. Εποπ 3η σειρά δεν έχω ψευδαισθήσεις. Δεν έχουν σκοπό να φτιάξουν το νόμο, ή καλύτερα,,να τον διορθώσουν, όσα σχόλιο γνώμες και να γίνουν για το νομοσχέδιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ας φέρει ινδούς να καταταχτούν αφού τους ενοχλούν οι πολυμελής οικογενειες.Η χολή που βγάζετε ορισμένοι δείχνει την ποιότητα αυτού του λαού δυστυχώς.Ας ψοφήσει η κατσίκα του λοιπον

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 8:48:00, αν την κατσίκα του γείτονα είμαι υποχρεωμένος εγώ να την ποτίζω, εγώ να την ταΐζω και αυτός μόνος έχει το δικαίωμα να την αρμεγει, δεν θα με νοιαξει και πολύ αν ψοφήσει.

   Διαγραφή
  2. 10.10 ταίζεις τα παιδιά των τριτεκνων πολυτέκνων ΑΜΕΑ?Αν ναι να σου στείλουμε και των υπολοιπων να δούμε πόσο θα αντέξεις.Τετοια άτομα υπάρχουν και πάμε κατά διαόλου.Μερες που ναι σου εύχομαι να είσαι υγιής!!

   Διαγραφή
  3. 7:56:00 είσαι 3τεκνος που τόσο καιρό κρύβεσαι πίσω από τους πολύτεκνους και τώρα πας να βάλεις μπροστά τους ΑΜΕΑ. Ούτε ο 8:48:00, ούτε εγώ που του απάντησα μιλούσαμε για ΑΜΕΑ. Εσύ τους εμφανισες για να πάρεις προνόμια που δεν δικαιουσαι

   Διαγραφή
  4. 7:56:00, δεν έχεις καταλάβει τίποτα έτσι; Πιστεύεις ότι όταν μιλάμε για κατσίκια εννοούμε παιδιά; Όχι φίλε, τα προνόμια που είχες είναι, τα οποία τα είχες εις βάρος μας και δεν μας νοιάζει που τα χάνεις. Πρέπει να τα αναλύουμε ολατγια μερικούς εξυπνακηδες

   Διαγραφή
 19. Αποψη μου ειναι πως μετα τις Ευρωεκλογες και πριν τις πανελληνιες εξετασεις αποφοιτων Λυκειων μπορει να υπαρξει σωμα υπαξιωματικων και γι αυτο δεν αναβαθμιζονται και οι ΑΣΣΥ ουτε εγινε αναφορα στην συνταξιοδοτηση των ΕΠΟΠ.Αν γινει αυτο θα καταργηθουν και οι εθελοντες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σώμα υπξκών στο ελλάντα δε θα γίνει ούτε στη Δευτέρα παρουσία. Δε συμφέρει τους αξ,κι εκεί σταματά το παιχνίδι. Οι ΑΣΣΥ με τον καιρό ανεβαίνουν λεβελ μόνοι υπόλοιποι απλά φοβούνται να μιλήσουν Τα υπόλοιπα είναι να χαμε να λέγαμε,να υπάρχει κάποια ελπίδα κουβέντα να γίνεται.

   Διαγραφή
 20. Ποσα εικονικα διαζυγια εκδόθηκαν για το αμεταθετο; Για τη Λάρισα πολλά ακούγονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για τα διαζύγια της Λάρισας, τη μη καθημερινή προσέλευση στελεχών στο Πεντάγωνο, για τη μη εκτελεση προβλεπόμενων υπηρεσιών από στελεχη και κληρωτούς, για τα αμέτρητα ταξίδια στο εξωτερικό χωρίς λόγο θα παρέμβει κάποιος δικαστικός λειτουργός?

   Διαγραφή
  2. Να ηταν μονο στη Λαρισα ωραια θα ηταν..παντου αρκετοι το παιζουν χωρισμενοι-ες..

   Διαγραφή
 21. Από τη μία πλευρά, η προστασία της οικογένειας αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του Κράτους. Από την άλλη, συνταγματική επιταγή αποτελεί και η ισονομία μεταξύ των πολιτών, που συνεπάγεται ότι είναι άδικο να υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ ανίσων. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, οι στρατιωτικοί μετατίθενται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και για την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την υπηρεσιακή εξέλιξη κάθε στελέχους. Ωστόσο, η μετάθεση όταν υπάρχουν στην οικογένεια πολλά μικρά παιδιά έχει πλέον αξεπέραστες δυσκολίες και διαταράσσει υπέρμετρα την οικογενειακή γαλήνη λόγω αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, δυσκολίας εξεύρεσης κατάλληλης κατοικίας, ανεύρεσης εργασίας για τον/την σύζυγο και φύλαξης των παιδιών όταν οι γονείς (ιδίως ο/η στρατιωτικός) είναι στην εργασία τους κλπ. Ευνοϊκό καθεστώς, λοιπόν, για τις πολυμελείς οικογένειες. Από την άλλη, όσοι στρατιωτικοί έχουν έχουν έως δύο παιδιά, παίρνουν όλο το βάρος των μεταθέσεων και δικαίως διαμαρτύρονται. Η λύση είναι απλή: οι τρίτεκνοι-πολύτεκνοι να επιλέξουν αν επιθυμούν να υπαχθούν στο υφιστάμενο καθεστώς του αμετάθετου, με άμεση συνέπεια την παύση της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξής τους. Μόνο μεταθέσεις εντός της ίδιας φρουράς, ούτε στο εξωτερικό, ούτε εκπαιδεύσεις, ούτε ανάληψη θέση ευθύνης. Όταν επιλέξουν την ανάκλησή τους από το ειδικό καθεστώς, να επανέρχονται εκεί που είχαν μείνει, όχι βέβαια από εκεί που έχουν φτάσει οι συμμαθητές τους! Λοχαγοί εκείνοι, ακόμα αρχιλοχίες οι του ειδικού καθεστώτος. Ας έχουν υπόψη τους και τα όρια ηλικίας, μήπως τους έρθει καμιά ξαφνική αποστρατεία όσο παραμένουν στον ίδιο βαθμό. Η εν λόγω πρόταση καλύπτει με ασφάλεια δικαίου και όσους έχουν ήδη τρία ή περισσότερα τέκνα και έχουν κάνει τον οικογενειακό σχεδιασμό τους σύμφωνα με όσα ισχύουν τώρα, αφού τα παιδιά δεν μπορούν ούτε να τα πουλήσουν ούτε να τα δώσουν για υιοθεσία για να μειώσουν τις δυσκολίες που θα προκύψουν. Απλά θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ επαγγελματικής εξέλιξης και οικογενειακής γαλήνης. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μήπως να πληρώνουν πρόστιμο και για κάθε ένα επιπλεον των δυο τέκνων;
   Σημειωτέον εγώ έχω ένα. Απλώς αναρωτιέμαι..
   Προσπαθω να βρω ψήγματα αστεϊσμού σε αυτά που διαβάζω και αδυνατώ.

   Διαγραφή
  2. Ας μπει αρχικά όριο στον αριθμό των μεταθέσεων και ηλικιακό όριο.Να έχουν γίνει πχ το πολύ 2-3 μεταθέσεις και μετά από 30 έτη υπηρεσίας να μη μετατεθεί κανείς παρά μόνο από επιλογή.Επισης άλλο υπηρετω στη επιθυμία και άλλο στον τόπο καταγωγής μου

   Διαγραφή
  3. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Με αυτό που προτείνω, επιτυγχάνονται ταυτόχρονα οι συνταγματικές επιταγές της προστασίας της οικογένειας και της ισονομίας. Αν κάποιος μπορεί να επιβιώσει στον τόπο του με τον μισθό που παίρνει τώρα, θα μπορεί και αργότερα. Εφόσον το κράτος δίνει αυξήσεις στους μισθούς, θα τις λαμβάνει κανονικά. Απλά δεν θα προάγεται, δικαιολογημένα αφού δεν θα έχει συγκεντρώσει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία. Δεν γίνεται κάποιος πολυτεκνος απόφοιτος ΑΣΕΙ να μένει 20 χρόνια από υπολοχαγός στην επαρχία που τον βολεύει και να διεκδικεί προαγωγή σε συνταγματάρχη! Με ποιες εμπειρίες, αφού δεν θα έχει τίποτα άλλο εκτός από τις μικρές μονάδες της περιοχής του

   Διαγραφή
 22. Το πρόβλημα που καλείται λύσει το νομοσχέδιο, όπως και άλλα πολλά, οφείλονται στην γήρανση του στρατεύματος. Κακώς, για να μειωθεί η θητεία και για να προσλάβουν κάποιες Κυβερνήσεις μαζικά κόσμο (δημιουργώντας τους αντίστοιχους κομματικά εξυπηρετούμενους εκατέρωθεν) , έγιναν σωρηδόν προσλήψεις ΕΠΟΠ. Και όχι μόνο. Αυτές, δεν κλιμακώθηκαν σε βάθος χρόνων, αλλά έγιναν πολύ στοχευμένα, μέσα σε λίγα μόνο χρόνια. Άμεσο αποτέλεσμα είναι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να πληρώσει ο Στρατός το τίμημα των μαζικών προσλήψεων. Έχει αυξηθεί η μέση ηλικία, με ήπιους υπολογισμούς περί τα 40 έτη. Όλα τα αναφερόμενα ως προβλήματα που εξυπηρετεί το αμετάθετο, δεν θα υπήρχαν αν ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 20. Και εξηγούμαι: ο 20άρης ούτε έχει προλάβει να παντρευτεί για να έχει σύζυγο ή παιδιά ΑΜΕΑ, ούτε έχει προλάβει να χωρίσει, ούτε έχει 5 παιδιά, ούτε έχει ανίατα νοσήματα υγείας. Δεν ήθελε το κακό των υπολοίπων ο νομοθέτης που το νομοθέτησε έτσι, ούτε "την πέφτουν" όσοι έγιναν πολύτεκνοι. Και το πρόβλημα δεν θα λυθεί με την μετακίνηση των αμετάθετων, απλώς θα παράξει νέους κομματικούς στρατούς. Τα νέα προβλήματα που δημιουργεί το νομοσχέδιο πάνω στα υπάρχοντα, δημιουργεί αυτόματα νέους ικέτες, που θα παρακαλούν για "παράκαμψη" της διαδικασίας μεταθέσεων με βάση την μοριοδότηση, η οποία ήδη πνέει τα λοίσθια, στο βωμό των "εξυπηρετήσεων" μέσω των έκτακτων μεταθέσεων. Οι ειδικές κατηγορίες πρέπει να παραμείνουν ειδικές, το φορτίο πρέπει να επιμεριστεί σε νέο προσωπικό. Θα το καταλάβουν όλοι αργά ή γρήγορα όταν ο μέσος όρος ηλικίας θα φτάσει πάνω από 45, με το ηλικιακό όριο να κόβει στην πράξη, κάθε όρεξη για πειραματισμούς σε ανθρώπους 3ης ηλικίας. Να θυμίσω ότι οι ετήσιες αθλητικές δοκιμασίες "τελειώνουν" στα 45 έτη, ενώ από εκεί και πέρα εξετάζεται μόνο η πορεία 8km και αυτή, άνευ φόρτου. Τεχνικά, είναι το φυσικό όριο που παραδέχεται η υπηρεσία ότι το στέλεχος είναι ακατάλληλο για ηρωισμούς πεδίου και πρέπει να απορροφηθεί σε υπηρεσία γραφείου, χωρίς να κάνει διάκριση σε ΕΠΟΠ ή Αξκους. Αργά ή γρήγορα το μισό προσωπικό των Μονάδων θα έχουν προβλήματα υγείας λόγω ηλικίας πχ καρδιακά, ενώ δράσεις όπως το περίφημο "Έτος γύμνασης", προσπαθούν να αναβάλλουν το αυτονόητο. Ότι "το γήρας ού γαρ έρχεται μόνον".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ με όσα λέτε συνάδελφε. Στο μόνο που διαφωνω είναι στις σωρηδόν προσλήψεις ΕΠΟΠ.
   Πολύ σωστά, έγιναν για τη μείωση της θητείας. Και πάλι ελλείψεις υπήρχαν ομως. Ευρέως αποδεκτό και τότε.
   Να σας θυμίσω τις πολυάριθμες παραιτήσεις ΕΠΟΠ όλα αυτά τα χρονια. Ατόμων που ουδέποτε αντικατασταθηκαν.
   Να σας θυμίσω παραιτήσεις ΕΠΥ με την συμπλήρωση 5ετιας, που υποτίθεται καλύφθηκαν από ΕΠΟΠ.
   Ο μέσος όρος ηλικίας ανέβηκε γιατί όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης (τελείωσε άραγε;), οι προσλήψεις ήταν μηδαμινες, σε όλους τους θεσμούς, εν αντιθέσει με τις αποστρατειες.
   Φιλικά, ΕΠΟΠ ΠΝ 1η σειρά.

   Διαγραφή
  2. Δε το διάβασα όλο να πω την αλήθεια. Επιγραμματικά θα πω οτι προσέλαβαν τους ΕΠΟΠ να επανδρώσουν θέσεις υπαξ,όπως και έγινε απ' τα πρώτα-μην πω απ' το πρώτο έτος τοποθέτησης,αλλά τους κατατάσανε στην κατηγορία του οπλίτη θητείας.Κοινώς μ' ένα σμπάρο δυό τρυγόνια.Και φυσικά μη αναγνωριζοντάς τους το δικαίωμα στα πλήρη συντάξιμα χρόνια( 25 +).Κέρδη κ' συμφέροντα απ' αυτό : δεν έμπαιναν στα ΣΟΑ,το βασικότερο που γνωρίζω,και κάποια άλλα,τα οποία σίγουρα υπήρχαν,όπως θέσεις σε επιτελεία(εκτός μέσου-βύσματος).Με το συνταξιοδοτικό εδώ τώρα ως τελευταία πράξη,απλά η κυβέρνηση έβαλε την ταφόπλακα στις ΈΔ,γιατί μπορεί να υπήρχε η υπόνοια οτι θα συνταξιοδοτούνταν πλήρης εργ. ετών κάποιος απ΄ τις ΕΔ,ενώ τώρα που διευκρινίστηκε το θέμα , δε θα μπει κανείς.

   Διαγραφή
 23. Προς ΑΝΏΝΥΜΟΣΤετάρτη, Μαΐου 01, 2024 7:11:00 μ.μ.αν δεν εισαι ικανος να μεγαλωσεις 2 παιδια να εκανες 1,αναγκη εσυ ειχες οχι η κοινωνια που εχεις το θρασσος να διαμαρτυρεσαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ενώ εσύ με τα 3, πρέπει να βάλουμε όλοι ένα χεράκι για να μεγαλώσουν

   Διαγραφή
 24. Καλησπέρα σε όλους το νομοσχέδιο αυτό είναι σε ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ πολλές φορές επιχειρήθηκε να αλλάξει κατά το παρελθόν αλλά δεν άλλαξε. Καλοδεχούμενο αλλα είναι νόμος του κράτους παιδιά, και εκτός αυτού θα προκύψουν άλλα προβλήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει η εκάστοτε διεύθυνση. Αυτό που θα γίνει θα είναι η μετακινήσεις προσωπικού σε όμορους νόμους και πάλι βάση ειδικών κριτηρίων ανάλογα την κατάσταση του στελέχους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Συμπέρασμα, να ψοφήσει η κατσίκα του γειτονα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Άρθρο 69 απλά εμετικό! Μπράβο στους κομπλεξικούς εισηγητές (50χρονοι εργένηδες που λένε μάλιστα σε ότι και αν τους πουν οι προϊστάμενοι τους, χωρίς καμία προσωπική ζωή) του ΥΠΕΘΑ που μηδενίζουν τα κοινωνικά κριτήρια.
  Έρχονται εκλογές Κε Δένδια. θα τα πούμε εκεί σε 1η φάση εμείς των ειδικών καταστάσεων και οι γονείς 3 παιδιών και πάνω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Απαντήσεις
  1. Ντροπή σε αυτούς που πανηγυρίζουν για το άρθρο 69... σας εύχομαι τα ίδια και χειρότερα...

   Διαγραφή
 28. Αλήθεια θα ψηφίσετε τον Νόμο αυτό για τα άτομα με αναπηρία;Ξέρετε πως είναι να ζει κάποιος με αναπηρία;Ξέρετε τι περνάει αυτός και η οικογένεια του καθημερινά;αν ξέρατε δεν θα το σκεφτόμασταν καν..τους καταδικάζετε όλους.τους τιμωρείται.τους ρίχνεται ακόμα πιο κάτω.Πρωτη φορά σε όλο τον κόσμο που κατατίθεται κάτι προς ψηφίσει και θα είναι εναντίον τους..ισοπεδώθηκαν κυριολεκτικα ολα.συγχαρητηρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Πλάκα έχει ο Δένδιας. Με μια ιδιωτική εταιρεία με χρήματα του δημοσίου θα κάνει την καινοτομία και θα λύσει τα προβλήματα των εξοπλισμών. Μήπως μπορεί να μας πει ποιος κρύβεται πίσω από την εταιρεία που θα κάνει τις δουλειές. Ο Μητσοτάκης έχει καταλάβει τι στήνεται στο Πεντάγωνο; Μην βγει μετά και να λέει ότι πληγώθηκε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Συμπέρασμα με τα μέχρι τώρα δεδομένα : οι ΕΠΟΠ παραμένουν (ή καλύτερα την αφήνουν να είναι) η πιο αδικημένη επαγγελματική ομάδα σε σχέση με όλους τους άλλους ως προς τα χρόνια υπηρεσίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Α,να μην ξεχάσω.... Συνεχίζουμε όλοι μαζί να μαζεύονται τα μερίσματα των συνταξιούχων,κ'' κυρίως των ανώτατων ΕΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Εσείς των ειδικών καταστάσεων νιώθετε ντροπή τώρα αλλά δεν νιώθετε ντροπή όταν παίρνετε τον ίδιο μισθό με τους εν ενεργεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά εσύ δεν νιώθεις ντροπή που όλοι οι συμμαθητές παίρνουν τα ίδια λεφτά και τις ίδιες προαγωγές, ενώ δεν έχουν τα ίδια προσόντα; Το ότι δεν γίνεται Αρχηγός ΓΕΣ ο αρχαιότερος από τους συμμαθητές αλλά κάτι τουρμποσείρια, δεν σε ενοχλεί; Ή είσαι και εσύ στα τουρμποσείρια και σε βολεύει; Αν ένας Αξκος ΥΓ ή ΕΥ σου ρίχνει 250 σειρές στο κεφάλι, δεν σε ενοχλεί που κάνουν εσένα Ταξχο και όχι αυτόν;
   Πολύ επιλεκτικές ενοχλήσεις έχεις....

   Διαγραφή
  2. Τώρα θα κόψουν και το επίδομα ειδικών συνθηκών από τις ειδικές καταστάσεις γιατί δεν δουλεύουν πέραν του ωραρίου

   Διαγραφή
 33. Οι συνάδελφοί που ψήφισαν το κόμμα των α(Χ)ρήστων ας το ξανασκεφτούν πριν τις ευρωεκλογές...
  Κύριε Υπουργέ,
  Εάν είχατε κάποιο σοβαρό θέμα υγείας θα μπορούσατε να κατέχετε τη θέση που φέρετε; Η απάντηση είναι ναι!
  Δώστε πίσω λοιπόν και τις προαγωγές στους αποφοίτους ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, των ειδικών καταστάσεων! Είναι κρίμα να προάγονται συνάδελφοι σου με λιγότερα προσόντα και νεώτεροι, μόνο και μόνο επειδή αρρώστησες...και να τρίβουν τα χέρια τους από χαρά αυτοί καλοί συνάδελφοι, επειδή έχεις περιορισμους στην εξέλιξη σου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. στο επόμενο νυχτερινό Ν.Σ. θα στα δώσω για να μη στα χρωστάω

   Διαγραφή
 34. Πώς είναι δυνατόν οι ανώτατες υγειονομικές επιτροπές, για το ίδιο νόσημα, άλλους να τους βγάζει ΕΥ και άλλους όχι? Γιατί κάποιοι είναι αναγκασμένοι να μπλέκουν με δικηγόρους, για να βρουν το δίκιο τους?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Καποιοι θέλουν να είναι μονίμως αμεταθετοι και πλήρη βαθμολογικη εξέλιξη ταυτόχρονα.
  Δε γίνονται ολα. Ας επιλεξουν ένα από τα δύο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και πως θα γίνεις εσύ Ταξχος, εάν επιστρέψουν οι ικανοί Αξκοί;

   Διαγραφή
  2. 1:11:00 μμ Σιγά κόψε κάτι θα σου κάτσει στον λαιμό

   Διαγραφή
 36. ΑΗΔΙΑ, ΣΙΧΑΣΙΑ, ΕΜΕΤΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Το αθρο 69 απλά καταλύει το κράτος δικαίου και δεν εστιάζω στους Πολύτεκνους-Τρίτεκνους που είμαι τρίτεκνος και ούτε έχω απαίτηση να μετατίθενται μόνο οι συνάδελφοι με ένα η δύο τέκνα, αυτό έπρεπε να το λύσει η πολιτεία η το κράτος με το να παίρνει κόσμο στις ένοπλες δυνάμεις και να θεσμοθετήσει επιτέλους όλοι στα 25 το αμετάθετο.Αυτό όμως που είναι το χειρότερο είναι ότι καταργεί το αμετάθετο για μονογονεικές οικογένειες και οικογένειες με ΑΜΕΑ και έστω κάποιοι είχαν καταφέρει να προσκομίσουν εικονικά χαρτιά οι άλλοι που πράγματι έχουν πρόβλημα δε τους υπολογίζει ο Υπουργός και κατα επέκταση η Πολιτεία και αυτό μας αφήνει αδιάφορους!!!!δε μας φοβίζει τι μας περιμένει στο μέλλον με ένα νομοθέτημα? θα καταργηθεί και το εφάπαξ δε μας υπολογίζουν αυτή είναι η ουσία του άθρου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Υπάρχει ένα μένος προς τους πολύτεκνους και τριτέκνους από συναδέλφους που δυστυχώς μόνο συνάδελφοι δεν είναι με αυτά που γράφουν . Όταν ήρθα στη μονάδα κύριοι βρήκα συναδέλφους με 5,7,8,12,χρόνια και δεν έχουν πάρει μετάθεση ακόμα, οι οποίοι συνάδελφοι δεν είναι σε ειδικές κατηγορίες καν, πόσο υποκρισία ποια, αμέσως να πέσουν να σε φάνε ποιοι συνάδελφοι που έχουν 20 χρόνια στη μονάδα και μιλάνε για τους τριτέκνους .Οσο για το τι πρέπει να γίνει πρόσληψη προσωπικού για να καλύψει θέσεις που πρέπει . Αυτό που θα κάνει εάν ψηφιστεί θα διώξει κόσμο εξαναγκαστικά και δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στην λειτουργία του στρατού πάρε κόσμο Κ. Υπουργέ δεν λύνεις ς έτσι το πρόβλημα το μεγαλώνεις .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κοινωνία ώρα 0. Αυτοί είμαστε και γι'αυτό μια ζωή οι Έλληνες τραβάμε αυτά που τραβάμε. Δηλαδή για όλα τα στραβά των ενόπλων δυνάμεων φταίνε οι πολύτεκνοι; Το λιγότερο που μπορεί να κάνει ο στρατός είναι να βοηθήσει τις οικογένειες πολυτέκνων και όλες τις ειδικές κατηγορίες που αποδεδειγμένα έχουν πρόβλημα. Πάνε να εξαφανίσουν τα
   κοινωνικά κριτήρια . Μετά λένε για το δημογραφικό πρόβλημα. Θα ανοίξει ο πρωθυπουργός και τη κουβέντα το Μάη. Πολύ κόμπλεξ.
   Διαγραφή
  2. Κι εσύ 12:12:00 είσαι 3τεκνος. Έχετε καταλάβει τί κακό κάνατε στους πολύτεκνους και στους ΑΜΕΑ ή προστάτες ΑΜΕΑ, που χάνουν άδικα τις όποιες διευκολύνσεις τους επειδή διεκδικησατε και πήρατε τα ίδια και πλέον είστε τόσοι πολλοί που δεν αντέχει το σύστημα;

   Διαγραφή
  3. 11:43:00 δεν είμαι προστάτης ΑΜΕΑ, κι εύχομαι ποτέ ναη γίνω ή κάποιος οποιοσδήποτε, αλλά αν έχει πρόβλημα κάποιος θα του πεις εσύ ότι αναφέρει ψέματα, ειδικά όταν το πιστοποιούν γιατροί????? Πολύ φόρα πήρατε,και νομίζουν κάποιοι ότι η προστασία ΑΜΕΑ ή κάποια άλλη ειδική κατηγορία,δε μπορεί να αφορά και να συμβαίνει σε μάχιμο μικρόβαθμο προσωπικό.

   Διαγραφή
  4. 1:09:00, ξαναδιαβασε τι γραφω πιο πανω. Θα στο πω και πιο καθαρά. ΔΕΝ είσαι ΑΜΕΑ ή προστατης ΑΜΕΑ ή πολυτεκνος. Είσαι 3τεκνος που κρυβεσαι πισω από όλους αυτούς και στο τέλος τους βλάπτεις. Ελπίζω να κατάλαβες

   Διαγραφή
  5. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  6. Γιώργο, χρόνια πολλά για σήμερα, από τα 100δες σχόλια δεν υπάρχει κανένας που να μιλάει ως 3τεκνος. Μιλάνε για "ειδικές κατηγορίες" κλπ. Οι ΑΜΕΑ ή προστατες ΑΜΕΑ ή πολυτεκνοι μιλάνε καθαρά για το προβλημα τους και το δίκιο τους

   Διαγραφή
 39. Αλήθεια εγώ με αδερφό 87% αναπηρία και με επιμέλεια από το 2013 που δεν υπήρχε καμία ευνοϊκή διάταξη και δεν ήμουν εννοείται σε φρουρά συμφερόντων μου,εγώ τη φταίω;Και με αδερφό 13% υγιει δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε,και με οικογένεια με δύο παιδιά,εγώ γιατί να είμαι στην ίδια μοίρα με τούς άλλους;Θα με βρούνε σπίτι με εξωτερικό ανσασερ;με ράμπες;με μπάνιο ειδικό για ΑμεΑ;με σπίτι στα πρότυπα ΑμεΑ, μέχρι και οι καρέκλες;θα με απαντήσει κάποιος;για το περιβάλλον το οικείο που θα πρέπει να τόν αλλάξω το έχει σκεφτεί κανείς;το ψυχολογικό κομμάτι της όλης αλλαγής; πηγαίνει σε ειδικό σχολείο 10 χρόνια τώρα με ότι συνεπάγεται αυτό, έρχεται και τον παίρνει ειδικό σχολικό Άμεσα με ράμπες ειδικά καθίσματα, αυτά θα μου τα εξασφαλίσει η υπηρεσία εκεί που θα πάω;αν νομίζετε ότι θα αφήσω στην μοίρα του τον αδερφό μου είστε όλοι εδώ μέσα αλλά και έξω από εδώ πολύ γελασμενοι,και ξέρω τη είναι ο στρατός μετά από 23 χρόνια έκανα και εγώ παραμεθόριο 11 χρόνια μάλιστα και όταν έλεγα πηγαίνετε με στεριά έστω να μπορώ να εξυπηρετώ τις ανάγκες του αδερφού μου οδικώς, ξέρετε τη γινότανε από Λήμνο πήγαινα Σάμο αυτά ευχαριστώ,ο θεός να σας δίνει δύναμη και να είστε όλοι υγιείς συνάδερφοι και μη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κουράγιο o Θεός είναι μεγάλος! Πίστη σε αυτόν!
   Κε Υπουργέ συνεχίστε τον ύπνο σας...

   Διαγραφή
  2. Χαμός!!κουράγιο...

   Διαγραφή
 40. Το λιγότερο ντροπή να ασχολείται κάποιος και πόσο μάλλον οι ένοπλες Δυνάμεις με πολύτεκνους και με ΆμεΑ είναι ντροπή, μόνο αυτοί που έχουν μέσα στο σπίτι τούς τέτοιο θέμα ξέρουν τη κουπί τραβάνε.Ντροπη τσουβαλιαζουν τούς ανίκανους για οποιοδήποτε επάγγελμα ΆμεΑ με ποσοστά 77-85-87% τους βάζουν μαζί με 67% που μπορεί να εργασθεί,θα πρέπει να δούνε την κάθε αναπηρία χωριστά είναι ντροπή της ντροπής αυτό το κείμενο που φέρνουν για ψηφίσει καταργεί όλα τα ιδανικά τις αξίες και τον άνθρωπο, εκτός και αν είναι ίδιοι με κάποιον που παρομοίαζε τους ΑμεΑ με εξωγήινους και ξέρετε ποιόν εννοώ καλό Πάσχα και ντροπή αν περάσει αυτό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι λάθος το νομοσχέδιο όσον αφορά και τούς πολύτεκνους και τις άλλες κατηγορίες αλλά και όσον αφορά το συνταξιοδοτικό των ΕΠΟΠ. Δεν πρέπει να αλλάξει το καθεστώς των ειδικών μεταθέσεων. Ντροπή πραγματικά

   Διαγραφή
 41. Είναι δυνατον 87% κινητικό, εγκεφαλική παράλυση που θα τον πάω, πώς;θα μου βρείτε ειδικά διαμορφωμένο σπίτι για τις ανάγκες του; είναι δυνατον αυτό τη πράματα είναι αυτά;να πάμε τούς ανθρώπους μας ΆμεΑ σε ιδρύματα; επιμέλεια αδερφων, γονέων και παιδιών συζύγου όλα τα άλλα κατάργηση μπορείτε αυτό είναι το σωστό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Είναι πονηρός ο φαλάκρας, βγάζει νομοσχέδιο του υπεθα στις αργίες και λίγο πριν τις ευρωεκλογές! Οπότε το μαύρο θα πάει σύννεφο και ο φαλάκρας έχει βάλει στο μάτι την αρχηγία μετα το διορισμό του άλλου στην αβρουαπαική κολεκτίβα! Γι'αυτό συνάδελφοι προσέξτε τι θα ψηφίσετε, Κυριάκο ακούς; Καλη ανάσταση και καλό Πάσχα αδέλφια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. ΠΟΙΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΕΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ?ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΧΙ ΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΣΙΓΟΥΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ Κ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΛΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.ΥΠΟΨΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ο λόγος είναι προφανής: ρουσφέτια...
  Όταν είσαι αμεταθετος δεν παρακαλάς κανένα πολιτικό κηφήνα, κοινώς δεν τους έχεις ανάγκη. Με αυτό το νομοσχέδιο δημιουργούν την ανάγκη.
  Είναι προφανές ότι πολεμούν το θεσμό της οικογένειας.
  Επιπλέον, εάν θεωρείται ότι αυξήθηκε ο αριθμός των στελεχών ειδικών καταστάσεων αναζητείστε τα αίτια. Μην τιμωρειτε τα στελέχη ειδικών καταστάσεων.
  Απόσυρση του άρθρου 69.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θετετε θέματα μετάθεσης, και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Κάθε ανωμαλία και παραλογισμός σε αυτή τη χώρα έλυσε όλα τα άλλα και τους πείραξαν οι τριτοπολυτεκνοι και οι ειδικές κατηγορίες στο στρατό πριν το 2017και ποιο πίσω δεν υπήρχαν προβλήματα , προέκυψαν αυτά με τις λανθασμένες εσκεμμένα οικονομικές πολιτικές . Είμαι υπέρ στο να σταματήσουν η να γίνουν ποιο αυστηροί οι νόμοι με ειδικές κατηγορίες αλλά μην τα εισοπεδόνουμε όλα . Ναι υπάρχουν συνάδελφοι που εκμεταλλεύονται την τρίχα για συμφέρον τους αλλά υπάρχουν και άλλοι που έχουν σοβαρά προβλήματα. Τρίτεκνοι πολύτεκνοι αυτοί είναι που μεγαλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό το μέλλον του στρατού και της χώρας και όλοι όσοι μεγαλώνουν παιδιά. Το πρόβλημα δεν δημιούργησε ούτε ο πολύτεκνος ούτε ο τρίτεκνος, ούτε και αυτός που όντως έχει σοβαρό θέμα υγείας αυτός η μέλος του, αλλά η αποστροφή του νέου προς στον στρατό με τις δύσκολες οικονομικά και ψυχικά συνθήκες που έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Το να υπηρετείς στις ένοπλες δυνάμεις σημαίνει μετάθεση ανά πάσα στιγμή, υπερωρίες εργασία πέρα του πενθήμερου. Αναγκαιει να επιστραφούν οι ευεργετικές διατάξεις προ του 2010 για σύνταξη και μισθοδοσία. Αν όχι εκτιμω οτι ουδείς θα επιθυμεί να βρίσκεται σε αυτες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Ο Δένδιας κάνει προεκλογική καμπάνια της ΝΔ γυρίζοντας την Ελλάδα, με πληρωμένα τα έξοδα και γλάστρες τους αρχηγούς των ΓΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Δεν καταλαβαίνω γιατί κλαίγονται οι ειδικές καταστάσεις. Έξι χρόνια στο σπίτι τους και μετά τους πάει εκεί όπου υπάρχουν υγειονομικές δομές για να τους φροντίζει καλύτερα. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να θέλουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σοβαρά τώρα..διαβάζω σωστα?εύχομαι λοιπόν να περάσεις όσα έχω περάσει εγώ για να ξανασκεφτείς αυτό που μόλις εγραψες

   Διαγραφή
  2. Σάββατο, Μαΐου 04, 2024 4:42:00 μ.μ.
   Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Ξαναλέω ότι όταν έχεις πρόβλημα υγείας κοιτάς την υγεία σου. Αυτό λέει στο νομοσχέδιο. Θα πάει τα στελέχη εκεί όπου μπορεί να τα βοηθήσει παραπάνω: πιθανόν κοντά στα στρατιωτικά νοσοκομεία.

   Διαγραφή
 50. Υπουργέ,ξέχασες να κόψεις και το επίδομα ειδικών συνθηκών που δεν πρέπει να δίνεται σε όσους δεν δουλεύουν πάνω από 40 ώρες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Ρε πάνε καλά???? Πολεμούν τις οικογένειές???? Τις οικογένειές Ελλήνων που γεννούν Έλληνες??? Τις οικογένειές που παλεύουν με προβλήματα υγείας??? Και συμπληρώνουν το καρέ με μείωση εφάπαξ??? Φέρτε λαθροπιθηκια και πείτε τους ότι ειναι Έλληνες (αν τους πείσετε). Έρχεται όλεθρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 11:39:00, οι δικές μας οικογένειες τί γεννάνε; Εσκιμώους;

   Διαγραφή
 52. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους.Ειμαι Αξκος από ΑΣΣΥ με άνω των 25 ετών υπηρεσίας και θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο επί του άρθρου 69.Ειμαι παντρεμένος με 2 τέκνα και δεν ανήκω σε καμμία ειδική κατηγορία.Με όλο το σεβασμό και την αγάπη προς όλους τους συναδέλφους, αλλά δεν μπορεί ο νομοθέτης να έχει στην ίδια μοίρα όσους έχουν νοσήσει και όσους είναι υγιείς αλλά είναι 3τεκνοι και πολύτεκνοι.Το νόσημα δεν το επιλέγεις αλλά τα να αποκτήσεις πολλά παιδιά σίγουρα το επιλέγεις και το κάνεις συνειδητά.Ήδη η πολιτεία δίνει λίγα κίνητρα για την απόκτηση τέκνων και προτείνω να δώσει και επιπλέον οικονομικά κίνητρα, αλλά δυστυχώς εάν δούμε την πραγματικότητα των Μονάδων και των Επιτελείων μας η μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι ειδικών κατηγοριών και όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε υγιείς και με 2 τέκνα και κάτω τραβάμε την βάσανο των μεταθέσεων και ότι αυτό συνεπάγεται... Επομένως κατ' εμέ ο νομοθέτης ορθά βάζει ένα χρονικό όριο, αλλά θα πρέπει να διαχωρίσει όσους νοσούν από ιατρικώς αποδεδειγμένα σοβαρό νόσημα και είναι προστάτες ΑΜΕΑ να εξαιρεθούν και για λόγους ηθικής αλλά και πρακτικούς από το παρών άρθρο και να παραμείνουν ως έχουν.Καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. G@μω τα πτυχία σας, τι ένστολος ρε, παγωτατζής, αεροσυνοδός, πρόσκοπος ή τυμπανιστής φιλαρμονικής είσαι;

   Διαγραφή
  2. @ 07 8:56, η διάλεκτός σου είναι ανάλογη τού υψηλού επιπέδου σου!

   Διαγραφή
 53. Με π...δες δεν βάφονται αυγά. Αφού ξεπούλησαν την αμυντική βιομηχανία τώρα τρέχουν να την σώσουν με την θεωρία της καινοτομίας. Δύο δις ζεστό χρήμα ετοιμάζουν να δώσουν στο Ισραήλ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Διάβασα με προσοχή όλα τα σχόλια και θα αναφέρω το εξής!! ΆΜΕΣΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΤΗΣ 25ΕΤΙΑΣ!!!
  Από τότε που καταργήθηκε δημιουργήθηκαν όλα τα παραπάνω προβλήματα.
  Ο Στρατός δεν είναι επάγγελμα για 40 χρόνια ειδικά αν προέρχεσαι από ΣΜΥ , ΕΜΘ, ΕΠΟΠ.
  Είναι αδύνατον επί 40 χρόνια να είσαι σε καθεστώς μεταθέσεων με αγοραστική δύναμη, τη χειρότερη της Ευρώπης.
  Καταργήστε λοιπόν το αμεταθετο στις ειδικές κατηγορίες αλλά από την άλλη επαναφέρετε την 25ετια.
  Δώστε την ευκαιρία σε κάποιον που αδυνατεί να πάρει μετάθεση ,να μπορεί να συνταξιοδοτηθει.Αν δεν του φτάνουν ας βρει να κάνει μια δουλειά και έξω.(Όλοι οι επιχειρηματίες παραπονιουντε για έλλειψη προσωπικού )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Υπηρετώ από το Δεκέμβριο του 1995, σχεδόν τριάντα χρόνια, Ίσως ο καλύτερος νόμος (αν περάσει έτσι) που αφορά προσωπικό τα τα τελευταία 20 χρόνια, μοναδικό μελάνο σημείο, το ΄΄ψαλίδι΄΄ στο εφάπαξ....αναμενόμενο κατά πολλούς. Δεν πήγαινε άλλο με τις ΄΄ειδικές κατηγορίες΄΄, ούτε αντιπροσωπία δύο ώρες σε μία τελετή, κάπου έλεος! Με το παραμικρό βάζαν τα παιδιά ως πρόφαση και ως δικαιολογία, αν και κανονικά οι ειδικές κατηγορίες, έχουν και ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ. Θες συνάδερφε να είσαι 20 χρόνια στα Γιάννενα? .. κανένα πρόβλημα... έχω για σένα 1000 ευρώ και ως εκεί! ευρώ παραπάνω, αλλά ποιος τόλμησε να το πράξει! ...τέλος, μπράβο στο νομοθέτη αν περάσει όπως είναι το σχέδιο νόμου, αυτά, από κάποιον που έχει περάσει από δύο νησάκια και από δύο φορές στον έβρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλιστα, εσένα σου φταίγανε οι ειδικές κατηγορίες που πήγαινες αντιπροσωπίες και όχι αυτοί που σε έστελναν ? Και βέβαια σε ποιες κατηγορίες αναφέρεσαι γιατί τριτεκνοι και πολύτεκνοι και υπηρεσίες κάνουν και αντιπροσωπίες πάνε και όλα τα κάνουν τώρα αν αναφέρεσαι σε ΑΜΕΑ ντροπή σου και μόνο που το ανέφερες ... Αν και πιστεύω κάνας ΕΜΘ κηφήνας θα είσαι, που παρασιτείς των υπολοίπων εδώ πολλά χρόνια και στο μόνο που συμφωνώ στο νομοσχέδιο, ειναι στο μισό εφάπαξ που θα πάρεις.

   Διαγραφή
  2. Μόνος σου καρφώθηκες, δηλαδή έκανες στα 30 χρόνια, 12 χρόνια παραμεθόριο και 18 στο σπιτάκι σου και εμείς που έχουμε 21χρονια κάναμε 15 χρόνια παραμεθόριο στο ίδιο νησί και μόνο 3 σε φρουρά προτιμήσης και είμαστε και ειδική κατηγορία .

   Διαγραφή
 56. 12:41, Ξέχασα να πω ότι έκανα και τρία χόνια στη Μονς του Βελγίου, γιατί μιλάω με πτυχίο δύο ξένες γλώσσες, εσύ από το καθόλα λογικό σχόλιο μου, αυτό ξεχώρισες?. Αλήθεια τώρα?. Δείτε την πραγματικότητα και αφήστε τις εξυπνάδες, δείτε ότι ως θεσμό (ΕΠΟΠ) σας έχουν ξεχασμένους και πεταμένους, μη πω τίποτα χειρότερο, εσένα φίλε στο ασύντακτο σχόλιο :12:29, άνοιξε έστω και τώρα κανά βιβλίο να ξεστραβωθείς και προπονήσου στην αντίληψη της πραγματικότητας, θλίβομαι για την ανορθόγραφη σκέψη σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1:04:00, δεν πήγες στο Βέλγιο ούτε για την ορθογραφία σου, ούτε για τις 2 γλώσσες. Μία και καλή γλώσσα χρειάζεται και την έχεις, από ότι φαίνεται

   Διαγραφή
  2. Να πω πρώτα ότι δεν είμ' ο 12:29. Δε μας πήραν για τις γνώσεις μας μεσιέ. Για οτιδήποτε άλλο παρά για αυτές, άσχετα αν υπήρχε (μεγάλο) ποσοστό πτυχιούχων 3οβάθμιας και ανώτερης εκπ.Όσο για το ξεστραβωμα,δεν έχει νόημα να έχει κάποιος φωτογραφική μνήμη αλλά δυνατότητα αντίληψης της πραγματικότητας (ρίαλ λάιφ π' λενε κ' στο χωριό μου) μηδαμινή.εννοώντας πάρα πολλούς διοικούντες, κοινώς καλά τα πολλά χαρτιά αλλά η κοινωνική μόρφωση ακόμα καλύτερη. Μόνο οι ΕΠΟΠ δε φταίνε που κόψανε και ράψανε έτσι το θεσμό.

   Διαγραφή
  3. Άλλος ένας βολεμένος που μιλάει εκ του ασφαλούς! Φαντάζομαι με το ζόρι σε στείλανε στη Μονς , βέβαια θα είχες και τα απαραίτητα μόρια από την παραμεθόριο που έκανες. Oh Mon Dieu το πτυχίο με τις 2 γλώσσες , που σου χρειάστηκε στο Στρατό ? Μίλαγες Γαλλικά στους προμηθευτές του ΓΕΣ που ήσουν Αξκός Μισθοτροφοδοσίας ? Αν και αγράμματος ο συνάδελφος καλά σε στρίμωξε, τουλάχιστον αυτός δεν ντρέπεται να γράψει την αλήθεια , εσύ όμως δεν απάντησες σε ποιους αναφέρεσαι ?

   Διαγραφή
 57. Η ερρώτηση υπαινιγμού είναι η εξής: τι έγινε και στην τελευταία δεκαετία δεκαπλασιάστηκαν οι έχοντες προβλήματα; Ήρεμα ρωτάω, που λένε και κάποιοι στο fb!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σίγουρα αρκετά εικονικα διαζυγια και πολλοί τριτεκνοι. Καποιοι αλλοι παίρνουν διαρκώς μεταθέσεις και έχουν αναλάβει περισσότερα βαρη με τις ίδιες απολαβές. Για τους ΑΜΕΑ θεωρώ λάθος το νομοσχέδιο.

   Διαγραφή
  2. Απάντηση : ο στρατός έγινε επαγγελματικός,αλλά οι ιθύνοντες νόες νόμισαν οτι θα πάρει η οποιαδήποτε υπηρεσία μόνο τα θετικά του κάθε στελέχους.Αυξήθηκε ο κόσμος,αυξήθηκαν αναλογικά και τα προβλήματα.

   Διαγραφή
 58. Όταν δεν υπάρχει η πρόθεση να δώσεις ως κυβέρνηση, αυτό που έχεις τη δυνατότητα να κάνεις, είναι να θέσεις υπό διαπραγμάτευση τα ελάχιστα που στο παρελθόν έχουν δοθεί.
  Ακολούθως τα καταργείς εντελώς ή εν μέρει προκαλώντας σοκ στους ενδιαφερόμενους, ή απλώς κάνεις πίσω και όλοι μένουν ευχαριστημένοι ...ΚΑΛΟ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Διαγράφεται το 10 τοις εκατό του χρέους του ΕΟΠΥΥ προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία? Ε ρε λαμόγια. Φάγανε ....Φάγανε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ούτε και τα υπόλοιπα θα τα δώσουν, τζάμπα όλα και σε όλους Ακτίς των στρατιωτικών και με παραστάτες διάφορα ένστολα "γιατρουδάκια" που σπέρνουν μίσος και χολή με απέραντη κακοψυχία εναντίον των άλλων στρατιωτικών και απαιτούν να μετατρέψουν και τα υπόλοιπα από τα στρατιωτικά νοσοκομεία σε "τσιφλίκια" τους μαζί με τις υπουργάτζες που έχουν για κανονικές ορντινάτσες τα συγκεκριμένα "γιατρουδάκια"!

   Διαγραφή
 60. Δυστυχώς επικρατεί το διαιρεί και βασίλευε ως νοοτροπία στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αντί να διεκδικούμε συγκροτημένα και όλοι μαζί στα τριάντα χρόνια μετάθεση σε τόπο συμφερόντων και καλύτερες συνθήκες εργασίας και προσλήψεις νέου προσωπικού με αξιοπρεπείς αμοιβές. Τελικά είμαστε ένα λεφουσι με αντίληψη αμυνεσθαι περί παρτης. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε τους απέναντι αν χρειαστεί?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΝΙΚ, καλή Ανάσταση! Καλά τα λες, αλλά κοιτάς την πάρτη σου! Για τους απόφοιτους ΑΣΕΙ, που δεν δύνανται να είναι αμετάθετοι μετά τα 30 χρόνια, τι προτείνεις; Γιατί, αν θέλεις να είστε αμετάθετοι μετά τα 30 χρόνια, θα πρέπει να πληρώνεστε και ανάλογα και όχι να αξιώνετε ίσα δικαιώματα και απολαβές με αυτούς!

   Διαγραφή
  2. Δηλαδή τα τελευταία 5 έτη (μέχρι συμπλήρωσης των 35 ετών), έτσι όπως διαμορφώνεται ως τώρα το ασφαλιστικό σύστημα, δεν είναι ένα δίκαιο αίτημα να μείνει κάποιος στον τόπο συμφερόντων του? Ειδικά μετά από αρκετές μεταθέσεις ? Συμφωνώ όμως πως αυτοί που είναι άξιοι και θέλουν να συνεχίσουν την όποια καριέρα τους να αμοίβονται πιο υψηλά σε σχέση με τους υπόλοιπους που για τους δικούς τους λόγους δεν θέλουν να εξελιχθούν. Μην ξεχνάς πως μέσα σε μια νύχτα το 2010, άλλαξαν όλων οι ζωές μας ως προς το χειρότερο (εννοώ την 25ετια). Εναλλακτικά το κράτος θα μπορούσε να μας δώσει το δικαίωμα μετάταξης όσοι επιθυμούν στο Δημόσιο μέσω της κινητικότητας, ανάλογα πάντα με τα προσόντα που έχουν. Λύσεις υπάρχουν, οι αγκυλώσεις μπορούν να ξεπεραστούν?

   Διαγραφή
 61. Ευτυχώς με τη ψήφιση και την εφαρμογή του περιβόητου νομοσχεδίου θα γεμίσουν τα νησιά και οι παραμεθόριες περιοχές από στελέχη των ειδικών κατηγοριών. Υπομονή και κουράγιο, ο υπουργός φρόντισε να κατασκευασθούν κατοικίες σε όλη την επικράτεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όσοι είστε ΑΜΕΑ ή προστάτες ΑΜΕΑ, μη δεχτείτε "τσουβαλιασμα" υπό τον τίτλο "ειδικών κατηγοριών" που επιχειρούν κατά κανόνα οι 3τεκνοι. Έτσι την πάτησαν και οι πολύτεκνοι που σιγά σιγά τα προνόμιά τους τα μοιράστηκαν με τους 3τεκνους χωρίς να αντιδράσουν και τώρα που θα τα χάσουν όλοι μαζί, είναι αργά.

   Διαγραφή
 62. Κάλιο αργά παρά ποτέ! Καιρός είναι καποιοι να δουνε και τι χρώμα εχει το Φύλλο πορείας!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Προς ΕΠΏΝΥΜΟ:
  1.Στα 30 είστε Σχές με 40% μισθό παραπάνω από τους ΑΣΣΥ και κατά 90% αραχτοι σε κάποιο επιτελείο σε μεγάλη πόλη!!!!
  2.Αν δεν σας αρέσει ούτε αυτό, μπορείς με αναφορά σου, να μπεις στις κρίσεις των Σχων και να αποστρατευτεις ως ευδοκιμως τερματισαντας. Το έχουν κάνει πολλοί Σχές που γνωρίζω,με 31-32 έτη υπηρεσίας ,
  που δεν γούσταραν να μείνουν.
  3.Οι ΑΣΣΥ στα 30 έτη είναι Λοχαγόι ακόμη
  Στα 50 τους καλούνται να κάνουν αυτά που κάνατε εσείς Στα 28 σας Σε δύσκολες Μονάδες του Έβρου και νησιών, Κάνουν ακόμη υπηρεσίες, παρελάσεις, αγήματα και χιλιάδες άλλα σκ@@@τα που εσείς έχετε ξέχασε από το βαθμό του Τχη.
  Το να διεκδικούν λοιπόν αμεταθετο Στα 30 έτη,μετά από τα 10 χρόνια πέναλτι που φάγανε,είναι το λιγότερο από αυτά που θα μπορούσε να τους δώσει η Πολιτεία σαν αντισταθμιστικο όφελος!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ 4 07:55, πολλή φόρα πήρες! α. Από Σχης και άνω οι μεταθέσεις είναι ανά ΕΤΟΣ, εναλλακτικά διοίκηση-επιτελείο. β. Η λύση της αποστρατείας με αναφορά, που λες, είναι ανοησία, δεν τη σχολιάζω, το λες για να το λες! γ. Εννοείται και οι ΑΣΣΥ είστε λοχαγοί ακόμη στα 30 έτη υπηρεσίας, τι ήθελες να είσαι; Και σαφώς θα κάνεις παρελάσεις και αγήματα, αυτό επέλεξες στα 18 σου! Μήπως θές και εσύ καμιά θέση στο Δημόσιο, μετά τα 50 σου; Πόσο, τελικά. θέλετε μερικοί να μάς χαζέψετε;

   Διαγραφή
  2. Κύριε επ...ωνυμως, πολύ φόρα στον κατήφορο έχουν πάρει οι βάσεις των ΑΣΕΙ. Μάλλον από τα πολλά καλά που έχουν. Τα νέα παιδιά ξέρουν

   Διαγραφή
 64. Έτσι για την ιστορία πάντως,και ως εύλογο σχόλιο και απορία,οι περισσευάμενοι Σχες των επιτελείων κεντρικών μονάδων, λοιποί ΕΟΘ λοιποί γραμματείς κ' Φαρισαίου,,είναι για πόλεμο?????!!!? Ήρεμα το λέω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Μια συνέχεια από τα πολλά νομοσχέδια που κατάστρεψαν και συνεχίζουν να καταστρέφουν τις ΕΔ και ειδικά τον ΣΞ. Οι υπεθάδες πολύ λίγοι και παντελώς, άχρηστοι, άσχετοι και αγράμματοι με το αντικείμενο και οι μυστικοσύμβουλος τους πληρωμένα κομματικά κολαουζια της κακιάς ώρας. Οι Τούρκοι τα βλέπουν όλα και τα "διαβάζουν" από όλες τις πλευρές και προοπτικές και σίγουρα γελούν σε βάρος μας. Όμως η ψυχή των ΕΔ είναι ακόμη αδούλωτη και ανέγγιχτη γι'αυτό και οι εγκάθετοι ραγιάδες κοτσαμπάσηδες των πολιτικών συμμοριών, όπως τους κατονόμασε και η κ.Κωνσταντοπουλου, προσπαθούν ακόμη για την καταστροφή των ΕΔ και της χώρας με συνέπεια και εκδικητικότητα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Απαράδεκτο να λέει πριν από μερικές μέρες ο κος υφεθα ότι το ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ των ΕΠΟΠ θα λυθεί και να μην υπάρχει αναφορά μέσα έπεισες άθλιο για το αμετάθετο να έχεις παιδί με θέμα υγείας και να παίρνεις μετάθεση ;ντροπή σε αυτούς που το σκέφτηκαν καη σε αυτούς που μιλάνε εκ του ασφαλούς και Στάζι το ατομα τους κακιά δυστυχώς τέτοιος λαός είμαστε δυστυχώς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. 25000 Επαγγελματιες Οπλιτες αναμενουν να με αγωνια να δουν τι ξημερωνει για τους ιδιους κ τις οικογενειες τους. Ανθρωποι με22_23 ετη υπηρεσιας που υπεγραψαν 35 ετια κ ξαφνικα τους εμφανισαν εναν νομο του 1974 που δεν αναφεροταν συνημμένος σε καμια προκυρηξη. Παλι δεν αναφερεται τιποτα στο νεο νομοσχεδιο κ οι πρωτοι συναδελφοι γινονται 50 ετων εντος του 2024. Καλα παμε κ απορουμε που δεν μενει κ δεν μπαινει ανθρωπος στις ΕΔ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο νόμος υπάρχει από το 1974. Τώρα εσύ που δεν τον ξέρεις κατανοητό επίσης θα πρέπει να καταλάβεις ότι ένας νόμος που βγήκε το 1974 αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που τον θεσπισαν ήταν κατώτερου νοητικού επιπέδου από εμάς... Κάποια κριτήρια λάβανε υπόψιν τους για το αξιόμαχο του Στρατού...

   Διαγραφή
 68. Προς ΕΠΏΝΥΜΟ: Δυστυχώς οι περισσότεροι απο το συνάφι σου σκέφτονται σαν και σένα.
  Αυτός είναι και ο λόγος που ο Σ.Ξ είναι με διαφορά ο χειρότερος τομέας του δημοσίου και είναι 5 επίπεδα κάτω από την αστυνομία και την Πυροσβεστική.(Αποτυπώνεται και στις βάσεις στις Πανελλήνιες πλέον. 12 και με ελάχιστη εισαγωγή βάσης η ΣΣΕ. Αν βγάλουντην ελάχιστη εισαγωγή θα πέσει στο 8 και η ΣΜΥ στο 6)
  Θα μπορούσαμε να είμαστε στην κορυφή αλλά τα οπισθοδρομικα και γεμάτα κόμπλεξ μυαλά των ομοίων σου μας έχουν οδηγήσει στα σκ@@@τα!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ 06 1:33, πολύ μέλι και από τηγανίτα τίποτα, που λένε και στη Θράκη! Υψηλή θεωρία το σχόλιό σου! Δεν μού λέει τίποτα η ΕΒΕ, διότι στο κολλέγιο, κατάλαβες ποιο είναι, πάνε όσοι έχουν κ@ρύδια! Όσον αφορά στα οπισθοδρομικά μυαλά που επικαλείσαι, σήμερα οι απόφοιτοι ΑΣΕΙ είναι μακράν μπροστά σε επίπεδο, γνώσεις, εμπειρία, συμπεριφορά και ταλέντο διοίκησης από οποιουσδήποτε άλλους.

   Διαγραφή
  2. 3:56:00, καλυτερα να μείνουμε σε ότι λένε οι αριθμοί

   Διαγραφή
  3. Δευτέρα, Μαΐου 06, 2024 3:56:00 μ.μ.
   Σιγά ρε καρυδατε. Μας φοβισες. Για το τελευταίο που λες περί επιπέδου συμφωνώ. Αλλά τι να το κάνεις όταν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα προσόντα σου ..γιατί το μάλιστα φυγείν αδύνατον

   Διαγραφή
 69. Άντε και στο επόμενο νομοσχέδιο να δώσετε παραπάνω μόρια ή και αμετάθετο στους ΛΟΑΤΚΙ συναδέλφους. Να μην νιώθουν μειονεκτικά που είναι ΛΟΑΤΚΙ. Πλήρης κατάρευση της ελληνικής οικογένειας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή οι πολυ άντρες κάνουν πολλα παιδια; αυτό θες να πεις;

   Διαγραφή
 70. Ελληνικός Στρατος-Η κακομοιριά στο μεγαλείο του.Ειμαι στις ένοπλες δυνάμεις 22 χρόνια τώρα και το μόνο που έχω να πω είναι ότι ντρέπομαι πολλές φορές για το επάγγελμα μου.Ο Στρατός είναι για όλους τους Αξκους και μόνο για αυτούς.Βολεμενοι όλοι στον Έβρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.Πιστη και υποταγή στους πολιτικούς και για μια λαμπρή καριέρα κοματικοποιηση και καμία μέριμνα για όλους τους άλλους κακομηρηδες.Δυστηχως όσοι προσπαθησαν να κάνουν κάτι τους πάτησε το τρενο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Ψέμματα στους ΕΠΟΠ, ψέμματα στους Απόφοιτους ΑΣΣΥ, ψέμματα παντού. Ο εμπαιγμός έχει και τα όρια του. Καληνύχτα σας. Παρακάλια για τα αυτονόητα, τέλος. Παρακλαλια για να είστε ΔΙΚΑΙΟΙ,τέλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή