Γιατί η ένωση των Μετοχικών Ταμείων ΕΔ, δεν είναι ούτε νόμιμη αλλά ούτε και ηθική

Γιατί η ένωση των Μετοχικών Ταμείων ΕΔ, δεν είναι ούτε νόμιμη αλλά ούτε και ηθική

Άρθρο του Π. Σταμάτη*

Εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει μια αήθης επίθεση των στελεχών του Στρατού Ξηράς απέναντι στα δύο ΜΤΝ και ΜΤΑ, προτείνοντας μια ενοποίηση όλων των ΜΤ, ελπίζοντας ότι θα λάβουν αυξημένο μέρισμα από το ΜΤΣ, δεν μπορούν να καταλάβουν χωρίς όμως να αντιλαμβάνονται ότι κάτι τέτοιο είναι παντελώς ανέφικτο διότι:

Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, που να προβλέπει συνένωση τριών ανεξάρτητων ΝΠΔΔ, χωρίς να έχει προηγηθεί η διάλυση – εκκαθάρισή τους, η μεταφορά της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους στο ΥΠ.ΟΙΚ. και στη συνέχεια η ίδρυση ενός άλλου φορέα.

Αλήθεια πώς θα αντιμετωπιστούν τα Ταμεία κύριας και επικουρικής συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ και ΝΙΜΤΣ, που λειτουργούν ως φορείς υπό των ΜΤ; Θα ενταχθούν και αυτά στον ενιαίο φορέα που έχουν κατά νου οι μέτοχοι του ΜΤΣ;

Πώς θα αντιμετωπιστούν οι ειδικοί λογαριασμοί του ΜΤΝ, ΝΙΝ και ΕΛΠΝ, οι οποίοι δεν συναντούν αντίστοιχους στο ΜΤΣ και ΜΤΑ.

Πώς θα αντιμετωπιστούν τα χρέη που οι Διοικήσεις του ΜΤΣ «φόρτωσαν» διαχρονικά δια των πράξεων και παραλήψεών τους στο ΜΤΣ, ώστε προκειμένου αυτά να μην βαρύνουν το νέο ενιαίο Μετοχικό Ταμείο;

Πώς θα αντιμετωπισθούν τα ΕΚΟΕΜ, που δεν είναι φορείς υπό τα Μετοχικά Ταμεία, αλλά στα πλαίσια της ενοποίησης θα πρέπει να ενοποιηθούν και αυτά;

Πώς θα αντιμετωπισθούν οι στρεβλώσεις και οι διαφορές που έχουν προέλθει προκληθεί από τη διαφορετική ανά Ταμείο πολιτική που διαχρονικά ακολουθήθηκε επί της διαμόρφωσης των μερισματικών κλιμακίων;

Πώς θα αντιμετωπισθεί το ΒΟΕΑ που σήμερα λειτουργεί εντός του ίδιου κύριου ειδικού λογαριασμού του κάθε Ταμείου και που υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στα ποσά των εισφορών υπέρ αυτού, ανά Ταμείο;

Το νέο ενιαίο Μετοχικό Ταμείο, πώς θα κατορθώσει να λειτουργήσει ως φορέας οικονομικής μέριμνας και υποστήριξης των ενεργών και αποστράτων στρατιωτικών, στο πλαίσιο της συνολικής Διοικητικής Μέριμνας του στρατεύματος αποφεύγοντας την δυναμική να λειτουργήσει ως σαν Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης υπό την εποπτεία του υπεύθυνου αρμόδιου για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, Υπουργείου Εργασίας;

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η περιουσία του κάθε ΜΤ είναι διαφορετική, προέρχεται από κληροδοτήματα, από πόρους που έχουν να κάνουν από τη συγκεκριμένη φύση επικινδυνότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους των στελεχών του κάθε κλάδου των ΕΔ και από τις εισφορές των ε.ε. στελεχών.

Θα παρακαλέσω λοιπόν στο εξής τους διάφορους αυτόκλητους «σωτήρες» του ΜΤΣ να φροντίσουν κατ΄ αρχάς να εξυγιάνουν το ταμείο τους, να αξιοποιήσουν καλύτερα την μεγάλη ακίνητη περιουσία του ταμείου, να διαχωριστεί το ταμείο τους σύμφωνα με το άρθρ.27 του ν.1911/1990 και με αυτό τον τρόπο θα φτάσει σε ικανοποιητικό ύψος το ποσό του μερίσματός τους.

Συγκεκριμένα για το ΜΤΣ, να θυμηθούμε τα κάτωθι:

Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από εισφορές των εργαζομένων (4% επί του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας), από επιχειρηματική δραστηριότητα (ενοίκια κτιρίων, τόκοι καταθέσεων κ.λπ.) και από πόρους (κρατήσεις από εξοπλισμούς, εκτέλεση έργων κ.λπ.), οι οποίοι πρέπει να καλύπτουν το 46% των απαιτούμενων εξόδων του Ταμείου.

Προβλέπεται ποσοστό 4% από το κόστος υλοποίησης του κάθε εξοπλιστικού προγράμματος να πηγαίνει στο αντίστοιχο Μετοχικό Ταμείο. Δηλαδή αν η Πολεμική Αεροπορία υλοποιήσει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα το 4% της αξίας του προγράμματος πήγαινε στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. Το αντίστοιχο γίνεται με το Πολεμικό Ναυτικό και το Μετοχικό Ταμείο του Πολεμικού Ναυτικού.

Το 1987 μετά την ενοποίηση της Χωροφυλακής (η οποία ασφαλιζόταν πάντα στο ΜΤΣ) με την Αστυνομία, αποφασίσθηκε με Προεδρικό Διάταγμα ότι θα ασφαλιζόταν στο ίδιο Ταμείο το 68% των ανδρών που θα εισέρχονταν στην ΕΛ.ΑΣ. και το υπόλοιπο 32% στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Με το νόμο 1911, άρθρο 27 προέβλεπε και καθοριζόταν ο διαχωρισμός του ΜΤΣ σε δύο Ταμεία, με το ένα να υπάγεται στο ΥΠΕΘΑ και το άλλο στο υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα προς τούτο δεν εξεδόθη ποτέ λόγω της έντονης αντιδράσεως του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

Με την από 31 Ιαν 1990 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Μ.Τ.Σ., από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με το συνολικό ποσόν των 5 δισ. δρχ «για κάλυψη δημιουργηθέντος ελλείμματος από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας, χωρίς επιχορήγησή του». Εξ’ αυτών δόθηκαν 3,5 δισ. δρχ και το υπόλοιπο 1,5 δισ. δρχ (5,0 εκ. ευρώ) δεν έχει εισέτι δοθεί.

Σε εφαρμογή του Ν.2913/2001 χορηγήθηκε μέρισμα στους «αποκατασταθέντες διοικητικά και συνταξιοδοτικά αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης» παρ’ ότι αυτοί δεν ευρίσκοντο σε ανταποδοτική σχέση, με ρητή δέσμευση του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η επιβάρυνση του Μ.Τ.Σ. θα εκαλύπτετο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (πρακτικά Βουλής). Η συνολική επιβάρυνση του Ταμείου έχει ανέλθει μέχρι σήμερα στο ποσόν των 4.366.000 ευρώ χωρίς να τηρηθεί η δέσμευση της Πολιτείας.

Με την εφαρμογή των νόμων 2838/2000 και 3016/2002 χορηγήθηκαν, στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας, εκτεταμένες μισθολογικές προαγωγές στους εν ενεργεία μετόχους και κατ’ επέκταση στους μερισματούχους με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του χορηγουμένου μερίσματος (π.χ. αστυφύλακας συνταξιοδοτούμενος ελάμβανε μέρισμα βαθμού ταγματάρχου – 231,62 ευρώ – και μετά την εφαρμογή των ως άνω νόμων λαμβάνει μέρισμα υποστρατήγου – 316,95 – ευρώ). Τούτο ασφαλώς ορθώς έγινε πλην δεν υπήρξε πρόβλεψη ανάλογης επιχορήγησης του Μ.Τ.Σ.

Την περίοδο 1990-2000 επιβλήθηκαν παρανόμως – σύμφωνα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση – φόροι επί των εσόδων εκμετάλλευσης του Μεγάρου Μ.Τ.Σ. συνολικού ύψους 12.229.221 ευρώ εκ των οποίων δεν έχουν εισέτι επιστραφεί ύψους 8.693.000 ευρώ (απώλεια εσόδων από τόκους της τάξεως 2-3 εκ. ευρώ).

Το Μ.Τ.Σ. προέβη ,την περίοδο 1995-2000 με έγκριση της στρατιωτικής και πολιτικής ιεραρχίας, σε εκποίηση ακίνητης περιουσίας ύψους 44.459.904 ευρώ και ρευστοποίηση μετοχών της Γ.Τ.Ε. αξίας 49.889.948 ευρώ.

Το 1999 δόθηκε ένα αρκετά σοβαρό ποσό από τα αποθεματικά του για τη στήριξη της μετοχής της Γενικής Τράπεζας. Το ΜΤΣ συνολικά είχε εκταμιεύσει για αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου της ΓΤΕ έως το 2000, ποσό 225.000.000 ευρώ περίπου, και το 2001 επανήλθε με αίτημα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το ΜΤΣ 75.000.000,00 ευρώ σε δύο δόσεις 25.000.000,00 το 2002 και 50.000.000,00 ευρώ το 2003, αιτία που οδήγησε στην αναζήτηση νέου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ με πώληση σημαντικού μέρους των μετοχών του ΜΤΣ.

Με την απώλεια του ελέγχου της Γενικής Τράπεζας, το ΜΤΣ έφτασε το 2004 να κατέχει μόνο το 10,4% των μετοχών της (από 38,57% μέχρι τότε), για να έχει αμέσως μετά τη γνωστή τύχη των μειοψηφιών από τις διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου που ξεκίνησε η Societe Generale.

Το 2005 στην αύξηση κεφαλαίου που αποφάσισε η γαλλική τράπεζα το ΜΤΣ, προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό του (10,44%), αναγκάστηκε να δανειστεί από την Alpha Bank 10.400.000 ευρώ, ποσό που ακόμη οφείλει.

Το 2007, το ΜΤΣ δεν μπόρεσε κατόρθωσε να συμμετάσχει σε μία νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με αποτέλεσμα το ποσοστό της να πέσει στο 5,44%. Στην επόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφάσισε πάλι η Societe Generale, το ποσοστό του ΜΤΣ περιορίσθηκε σε μόλις 1,6%. Η πώληση των μετοχών της Γενικής. στις αρχές του 2004 απέφερε μονο 34 εκ. ευρώ (36εκ. – 2 εκ. ευρώ περίπου η αμοιβή Συμβούλων πώλησης).

Πέραν των ανωτέρω, οι διορισθείσες Διοικήσεις της Γενικής Τράπεζας την οδήγησαν, παρά την προνομιακή σχέση της με τις Ε.Δ. και το προσωπικό των Ε.Δ. και της ΕΛ.ΑΣ., σε σταδιακή απαξίωση με χορηγήσεις επισφαλών επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων, διόγκωση των λειτουργικών εξόδων, υπέρμετρες προσλήψεις προσωπικού, περιττά έξοδα διαφημίσεων, επιχορηγήσεις συλλόγων και υψηλές αμοιβές προσωπικού. Επιπλέον με υψηλές αμοιβές Συμβούλων, πώλησης της Τραπέζης, τις οποίες μάλιστα χρέωσαν εξ’ ολοκλήρου στο Μ.Τ.Σ.

Τις περιόδους 2001 έως και 2004 δόθηκαν αυξήσεις στα μερίσματα πολύ πάνω από τον πληθωρισμό ήτοι 9,12,14 και 15%, όταν ο πληθωρισμός «έτρεχε» κοντά στο 5%).

Το 2006 έγινε μία πλήρης μελέτη από την εταιρεία Deloitte, με τις προτάσεις της οποίας η βιωσιμότητα του ΜΤΣ εξασφαλιζόταν μέχρι και το 2018.

Ήδη Ο νεοδιορισθής πρόεδρος του ΜΤΣ, Ταξίαρχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας γνωρίζοντας τα σημαντικά θέματα λειτουργίας του ταμείου, είναι βέβαιο ότι θα τα επιλύσει επ΄ ωφελεία των μετόχων-μερισματούχων του ΜΤΣ.

Υπό τα δεδομένα, άλλωστε, αυτά, «οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ» πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η ενοποίηση δεν είναι λύση, αλλά θηλιά που θα πνίξει τα υγιή ΜΤΝ και ΜΤΑ, χωρίς να προσδώσει όφελος στο μεγάλο ασθενή το ΜΤΣ, αφού λόγω μεγέθους η ενοποίηση ως θεραπεία θα φάνταζε ως ασπιρίνη λαμβάνουσα για την εξάλειψη του καρκίνου.

_______________
* Ο Παναγιώτης Δ. Σταμάτης, είναι Ανώτερος Αξιωματικός ε.α. και μέλος ΔΣ/ΕΑΑΝ.

Δημοσίευση σχολίου

58 Σχόλια

 1. Δεν χρειάζονται ούτε ενοποιήσεις ούτε τίποτα. Αναλογικά να μοιράζονται τα ποσοστά και στα τρία Μετοχικά, από τις αγορές οπλικών συστημάτων. Τα τελευταία 30 χρόνια μόνο το Ναυτικό ( υποβρύχια- φρεγάτες) και Αεροπορία (αεροσκάφη ) αγοράζουν και τα λεφτά που μπαίνουν στα ταμεία είναι δυσανάλογα με αυτά του Στρατού ξηράς,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μιχαήλ Ιωαννίδης Ανχης(ΠΖ)Τετάρτη, Φεβρουαρίου 21, 2024 4:06:00 μ.μ.

  Συμφωνώ με την παραπάνω πρόταση στα σχόλια με την παρατήρηση οτι θα πρέπει να γίνει άμεσα καθότι η μεν Αεροπορία και Ναυτικό αγοράζουν νέα σκάφη και αεροσκάφη ενω ο ΣΞ ενισχύεται με δωρεάν οπλικά συστήματα απο τα περισσεύματα κυρίως των ΗΠΑ. Καταλαβαίνει κανείς την τεράστια αδικία εις βάρος του ΣΞ την οποίαν αναγνωρίζουν οι Αξκοί Αεροπορίας και Ναυτικο΄ύ αλλά μονο σε κατ΄ιδίαν συζητήσεις.!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ερώτησης με ποιο δικαίωμα τα λοιπά κορόιδα που φορολογούνται σ αυτή την ρημαδοχώρα επιδοτούν τα ταμεία σας με της αγορές τον οπλικών συστημάτων; Είστε κάτι παραπάνω απο εμάς; Δε νομίζω!!! Τσακωθείτε όσο θέλετε αλλά για τις δικές σας κρατήσεις ΟΧΙ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ !!!!!

   Διαγραφή
  2. απάντηση Φεβρουαρίου 21, 2024 5:24:00 μμ κορόιδο είμαι και εγώ που πληρώνω στη ΔΕΗ υπέρ ΕΡΤ, κορόιδο είμαι και εγώ που πληρώνω κάθε χρόνο στη φορολογική δήλωση για χωράφια που νοικιάζω πέρα από τον φόρο και χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ, κορόιδο είμαι και εγώ που πληρώνω κάθε μήνα ως συνταξιούχος ΕΑΣ υπέρ γενεών, αποθεματικό κτλ

   Διαγραφή
  3. @ 21 5:24, πες μας πού ανήκεις για να σού απαντήσουμε. Τι θα πεί είστε παραπάνω από ΕΜΑΣ;

   Διαγραφή
  4. @Φεβρουαρίο 21, 2024 5:24:00 μ.μ.
   Με το δικαίωμα που πληρώνουν άλλα κορόιδα για σένα το επίδομα άεργου τεμπελχανά κοινώς ανεργίας.

   Διαγραφή
  5. Αυτό έλλειπε ρε μεγάλε να εξομειώνουμε Αεροπόρους και Ναυταίους με καραβανάδες του ΣΞ.....έλεος πια...

   Διαγραφή
 3. Είμαστε ολοι να χαθεί η κατσικα του γείτονα!! Ειναι και το άλλο που λέει ο σοφός λαός πως αν παρει φωτιά το σπιτι του γείτονα περίμενε και το δικο δου!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σαφώς και δεν είναι. Είναι όμως νόμιμη και ηθική η συνύπαρξη στο ΜΤΣ του Στρατού και των αστυνομικών υπαλλήλων πράγμα για το οποίο δεν έχει λεχθεί μια λέξη από τους αποστρατους του ΠΝ και της ΠΑ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπάρχει σχετικός νόμος για το διαχωρισμό διάβασε το κείμενο

   Διαγραφή
  2. Σωστα, ο κ. Σταματης ειναι ισως ο πρωτος και ο μονος που το αναφερει.

   Διαγραφή
  3. @ 21 Φεβ. 6:53:00: To θεμα ειναι το εξης: Το προβλημα το εχουν οι του στρατου. Οταν ομως οι συνταξιουχοι αστυνομικοι (ανωνυμα και επωνυμα) δηλωνουν ''Μαζι θα πολεμησουμε ενα ΜΤ Ενοπλων Δυναμεων'' , γιατι τους εχει ανοιξει η ορεξη απο το ΜΤΣ, (υπαρχουν και δημοσευματα.....)
   οι ενωσεις αποστρατων ΠΝ και ΠΑ, ουτε για την τιμη των οπλων δεν βγαζουν μια κοινη ανακοινωση που να υποστηριζουν σθεναρα το αυτονοητο ''Ο καθενας μονος του'.......'. Τι σημαινει που αναφερει ο αρθρογραφος τον νομο? Το οτι ο νομος αυτος ειναι ανενεργος 34 χρονια σημαινει πολλα!

   Διαγραφή
 5. Να αυξησουν τις κρατησεις του προσωπικου σε 4% απο 3% που ειναι τωρα . Να βαλουν ταξη στο Ταμειο τους , και να στειλουν στην Δικαιοσυνη τα προηγουμενα Δ.Σ του ΜΤΣ , που το εφεραν σε αυτο το χαλι, κατασχοντας ακομη και περιουσιες .Εφ οσον υπαρχει νομος , ειναι δικαιολογια αυτη οτι δεν δεχεται διαχωρισμο το Υπουργειο Δημ. Ταξεως ?? Η ΕΛΑΣ προσφερει ποσοστα απο τις αγορες που κανει ?? Γιατι να μην πηγαινει στο ΜΤΣ ενα ποσοστο επι τοις εκατο απο τα προστιμα που επιβαλλει η Τροχαια ???Οχι κυριοι του ΜΤΣ ευκολες λυσεις , να μοιραστειτε τα χρηματα των ΜΤΣ- ΜΤΑ , για να παμε ολοι μαζι στον πατο .Προσφατα δωσατε αυξηση 10 μερισματα στους Ανωτατους Αξκους και μαλιστα αναδρομικα ενος ετους !!!!!! Για Κατωτερους Αξκους και Ανωτερους καμμια αυξηση . Κριμα , πολυ λυπηρη και ντροπιαστικη αυτη η ενεργεια !!! Εδω υπαρχει ελλειμα αξιοπρεπειας , σε αυτους που το αποφασισαν , . Κριμα !!! Στα αλλα δυο ΜΤ, δεν εγινε κατι αναλογο , αλλα και αν γινοταν δεν θα το δεχοντουσαν οι Ανωτατοι να εξαιρεθουν .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα 22 ευρώ που πήρε ένας Ανωτατος φταίνε ή τα 88 ευρώ που χάνει κάθε μήνα (ο ίδιος) λόγω της ύπαρξης των συνταξιούχων αστυνομικών? Πολύ απλά και πολύ ήρεμα ρωτάω.

   Διαγραφή
  2. Οι βασικοί υπαίτιοι είναι οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες που κάνουν πολιτική πάνω στο μτσ και την περιουσία του.. όμως εσείς τους ψηφίζεται ξανά και ξανά γιατί δεν ακουμπάνε τα δικά σας..
   Η κατάργηση της κράτησης στις δαπάνες υλοποιήθηκε μόνο στο μτσ, για τους υπόλοιπους όλα καλά..
   Επίσης ας δημοσιευθούν οι αναλογιστικές μελέτες όλων των ταμείων να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος...

   Διαγραφή
  3. Οι αγορές οπλικών συστημάτων καθορίζονται από την πολιτική ηγεσία και όχι από τις ΕΔ. Η κράτηση στις δαπάνες έχει καταργηθεί μόνο στο ΣΞ και όχι στους λοιπούς.. Αποφάσεις πάνω στην περιουσία του ΣΞ παίρνει η πολιτική ηγεσία και όχι απαραίτητα η στρατιωτική ηγεσία...
   Ας δημοσιευθούν οι αναλογιστικές μελέτες των ταμείων και ας κλάψουμε όλοι μαζί στις ΕΔ, γιατί η πυραμίδα πάνω στην οποία έχουν χτιστεί τα ταμεία καταρρέει (παραιτήσεις, λίγες προσλήψεις κλπ)..

   Διαγραφή
 6. τα έσοδα που συγκεντρώνονται στο ΥΠΕΘΑ υπέρ μετοχικών ταμείων θα πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με τον αριθμό μελών που έχουν τα ταμεία, για να υπάρχει ισοκατανομή και δίκαια μεταχείριση των συνταξιούχων του ΣΞ, της Αεροπορίας και του Ναυτικού, (οι αγορές των διάφορων οπλικών συστημάτων γίνονται από το ΥΠΕΘΑ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πολύ ωραία και ενημερωτικά όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο να ρωτήσω όμως τον αρθρογράφο αν γνωρίζει να μας πει απο ιδρύσεως ξεκίνησαν όλα μαζί τα ταμεία και αν ναι ήταν τίμιο και ηθικό να διαφοροποιηθούν στην πορεία (όταν βοήθησαν οι συγκυρίες) το ναυτικό και η αεροπορία ??? Επίσης είναι τίμιο και ηθικό απο τις αγορές των οπλικών συστημάτων να επωφελείται μόνο η αεροπορία και το ναυτικό ??? Αν αυτά είναι έντιμα και ηθικά κατά κοινή ομολογία εγώ προσωπικά θα ζητήσω και συγνώμη που έγγραψα και αυτές τις λίγες γραμμές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από το 1932 ξεκίνησαν χωριστά, όταν ο στρατός έπαιρνε λεοπαρντ και άλλα επί Τζο Χατζοπούλου, οι άλλοι του ΠΝ και της ΠΑ σας είπαν να τα μοιράσουμε?

   Διαγραφή
  2. αφήστε τα τίμια και τα ηθικά, τώρα που το ταμείο είναι μείον σκεφτήκατε τις ενοποιήσεις και τα κουραφέξαλα, όλα τα προηγούμενα χρόνια που ήσασταν κριμένοι; πίσω από τα λεοπαρντ;

   Διαγραφή
 8. Αλα λόγια να αγαπιόμαστε είστε Κοι διότι μου θυμίζετε Τρις γαϊδάρους να μαλώνουν σε ξένο αχυρώνα .
  Ενοποίηση εδώ και τώρα καμιά εξεύρεση να συμψηφιστούν τα έδωσα που είναι χρήματα νόμιμα και να διανέμονται νόμιμα παντού σε όλους το ίδιο ΤΕΛΟΣ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Είναι νόμιμο και ηθικό με τον ίδιο βαθμό και χρόνια υπηρεσίας οι του Ναυτικού και αεροπορίας να παίρνουν διπλάσιο μέρισμα; Όσο για τον πρόεδρο των ΜΤ δεν έχουν κανένα δικαίωμα επιλογής οι μερισματουχοι αλλά τον φυτεύει ο εκάστοτε υπουργός προκειμένου να του κάνει τα ρουσφέτια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στα νόμιμα, ηθικά, βαθμούς και χρόνια δεν βλέπω να κάνεις καμία νύξη για ομοιομορφία κρατήσεων ήταν ίδιες;

   Διαγραφή
 10. Αυτά βλέπουν οι πορφυρογέννητοι, οι φεγκαρόλουστες και τα αδωνοείδη και σας έχουν στο κλ@σιμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πάρτε τώρα και τους ολυμπιονίκες του κούλη να αβγατίσετε μαζί με τους χωροφύλακες και τα παιδιά της αντίστασης(!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. οι εν ενεργεια δεν έχουν στολες και αρβυλα παρα μονο σε φωτογραφιες και σεις γεροντια αλαλαζετε γιατι καποιοι δεν παιρνουν τα ιδια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ξυπνήστε μωρέ, σας παίρνουν και τα σώβρακα. "Νέο χαράτσι γεωργιάδη στις διαγνωστικές εξετάσεις με 3€ για απεικονιστικές και 1€ για εργαστηριακές εξετάσεις.
  Οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο και τη λανθασμένη διαχείριση του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ" και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ήδη το 1€ ανά εκτέλεση συνταγής φαρμάκων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Α ρε ΣΤΑΜΑΤΗ μας άναψες φωτιές πάλι! Βαλτός είσαι να στρέψουμε αλλού τον λόγο μας και να μην πάρουμε χαμπάρι τι ετοιμάζουν για το τομάρι μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Να μου απαντήσουν εκείνοι που ξέρουν καλύτερα. Συνταξιούχος πριν την αλλαγή του νομίσματος λάμβανε 160 με 170 χιλιάδες δραχμές. Μόλις άλλαξε το νόμισμα από δραχμή σε ευρώ, λάμβανε 1600 με 1700 ευρώ. Ναι; Όποιος μπορεί να με διαφωτίσει, καλό είναι να γίνει συζήτηση. Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. AΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣΦεβρουαρίου 21, 2024 5:24:00 μμ H κράτηση 4 % έχει θεσμοθετηθεί ως αντιστάθμισμα στην ανύπαρκτη εργοδοτική εισφορά που για όλους τους άλλους υπαλλήλους και τους δημόσιους λειτουργούς, ακόμη και για τους αστυνομικούς υπαλλήλους, >πλην των στρατιωτικών<, ανέρχεται σε 3 %.
  Οι στρατιωτικοί είναι οι μόνοι δημόσιοι λειτουργοί που δεν έχουν επίσημη επικουρική ασφάλιση και οι μόνοι για τους οποίους δεν καταβάλλει η πολιτεία εργοδοτική εισφορά ύψους 3 %.
  Εάν η Πολιτεια την 9ετία 2011-2019 εδινε στα Μετοχικά Ταμεία την εργοδοτική εισφορά, τα Μετοχικα Ταμεια θα έπαιρναν 750 εκατομμύρια ευρώ και αντί αυτού πήραν 165 εκατομμύρια ευρώ.
  Η αριθμητική αυτή διαφορά δεν σηκώνει ουδεμία αμφισβήτηση!"
  "Τα Μετοχικά Ταμεία δεν είναι επικουρικά ταμεία. Δεν λαμβάνουν 3μερή χρηματοδότηση. Το κράτος δεν μας δίνει δραχμή!"
  "Επικουρικό ταμείο είναι αυτό που παίρνει εργοδοτική εισφορά, από το κράτος, δηλαδή το κράτος εγγυάται την επιπλέον χρηματοδότησή του, πέραν από τις εισφορές των ανθρώπων που ανήκουν στο επικουρικό αυτό ταμείο."
  "Αυτή η χρηματοδότηση στα Μετοχικά Ταμεία δεν δόθηκε ποτέ ..."
  "Αντ΄ αυτού υπήρχε και υπάρχει και έχει ανανεωθεί, με νεότερες νομοθετικές παρεμβάσεις, ένα 4% επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων. τα οποία πληρώνει ο προμηθευτής και όχι το Ελληνικό Δημόσιο, υπέρ των Μετοχικών Ταμείων."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Δώστε μερικά ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ παραπάνω στους αμέτρητους Αντιστρατηγους-Υποστράτηγους και μετά πάρτε μαντηλάκι να κλάψετε για την κατάντια του ΜΤΣ.Γιατι άραγε δεν έχουν διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη οι ευθύνες των προηγούμενων διοικήσεων του ΜΤΣ;Τώρα θέλουν να απομυζήσουν τους πόρους των ΜΤΑ-Μ.Τ.Ν. για τους μπαρουτοκαπνισμενους στρατάρχες🤣

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Η απαξιωση της επικουρικης ασφαλισης ως κλαδου της κοινωνικης ασφαλισης εχει αρχισει απο την δεκαετια του 1980 με την σταδιακη αποδομηση του κοινωνικου (μεταπολεμικου) κρατους και την αντικατασταση του απο τα ιδιωτικα συμφεροντα.Η μεταμοντερνα λογικη του συστηματος επιβαλλεται(και επικοινωνακα) χαρι στην ιλιγγιωδη τεχνολογικη εξελιξη, που καταλαμβανει στο χωρο της μισθωτης εργασιας τις θεσεις των εργαζομενων, συρρικνωνοντας παραλληλα τα κοινωνικα μεγεθη (εισφορες,παροχες κλπ) και περιθωριοποιωντας αργα αλλα σταθερα τις κοινωνικες κατακτησεις(συνταξεις,υγεια,παιδεια κλπ). Τα
  μονα που δεν συρικνωνονται ειναι τα υπερ-κερδη των παγκοσμιων και των ντοπιων οικονομικων ελιτ που ΕΜΕΙΣ χρηματοδοτουμε χρεωνοντας μας τα ελλειματα τους.Ηδη απο την δεκαετια του '90 προσπαθουσαν να καταργησουν βασικα αρθρα του Συνταγματος για τα δαση, παιδεια,υγεια κα. Ακολουθει το τσιμεντωμα παραλιων, δασων, η καταργηση της δημοσιας παιδειας, της υγειας (ηδη νομιμοποιησαν το φακελλακι και εβαλαν τιμολογιο στα δημοσια(υποτιθεται) χειρουργεια).Αυριο με συμμαχο τις περιφημες αναλογιστικες μελετες,θα καταργησουν τις επικουρικες συνταξεις ενσωματωνοντας και σαλαμοποιωντας τις.Οι αναλογιστικες ειναι το καλυτερο προσχημα για την νομιμοποιηση (απαλλαγη) των πολιτικων ευθυνων και την συσκοτιση των ενδιαμεσων επιλογων, αιτιολογωντας με την τυπικη μαθηματικη λογικη το τελικο αποτελεσμα (φαλιμεντο).Το πολιτικοοικονομικο συστημα βλεπει μ ο ν ο λογιστικα μεγεθη που τα συντηρουν με θετικο η αρνητικο προσημο τα συνηθη υποζυγια. Οι πολιτικοι ταγοι(τσιρακια) των παντοδυναμων οικονομικων ελιτ ουδολως ενδιαφερονται για την δημοσια υγεια,παιδεια,ασφαλιση κλπ. Αλλωστε ποτε δεν θα τους δουμε να περιμενουν στα εξωτερικα ιατρεια των δημοσιων νοσοκομειων η στα ΑΤΜ για τις επικουρικες. Αυτα ειναι προνομια(...) των πολλων. Οι οπαδοι του κοινωνικου αυτοματισμου ασχετως αν θα καταλαβουν κατι, ωσονουπω θα κληθουν οπως ΟΛΟΙ μας στο Ταμειο δια τα περαιτερω... Οι αιτιασεις του κ. Σταματη βλεπουν το δεντρο αλλα χανουν το δασος.Τα οικονομικα μεγεθη ενος οργανωμενου κρατους ειδικα στην παγκοσμιοποιημενη οικονομια δεν αντιμετωπιζονται π ο τ ε αποσπασματικα.Η οικονομια δεν ειναι κατακερματισμενη σε πολεις κρατη της αρχαιας εποχης. Λειτουργει με τους ΕΝΙΑΙΟΥΣ κανονες της πολιτικης οικονομιας. Τα ειπε αλλωστε με αλλα λογια και ο Δενδιας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Σταματης η Γρηγορης ο επομενος προεδρος δημοκρατιας; Ιδου το διλημμα. Οποιος ομως και να ειναι να μην ξεχασει και τον χαρτοφυλακα με τις αναλογιστικες μερες που ειναι οπως ο Ακακιος τα μακαρονια. Γιατι εκει Κολοκοτρωνη και Αφραγκιας γωνια το'χουν ριξει στο πνευμα και ηθικη. Φωναξτε και το Συντονιστικο να συντονισει τα χαμογελα και το βγαλαμε το μεροκαματο. Τετοια βλεπει ο Αηδονις και χοροπηδαει στο τραμπολινο του alloufun park.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. φιλοσοφε το χοντραινεις το πραμα, ριξε λιγο τις στροφες γιατι μπαινεις σε επικινδυνα σοκακια

   Διαγραφή
 20. Το site υπάρχει για να βγάζουν τα απωθημένα τους οι χωροφύλακες και δυστυχώς τους κάνουν παρέα οι ναυτικοί και αεροπόροι εάν είχαν τη δύναμη έπρεπε μετά το 1990 το ΜΤΣ να έχει ελευθερωθεί από τους χωροφύλακες και να ενωθούν χωροφύλακες και αστυνομικοί και να μη συζητάμε τώρα για ενοποίηση ταμείων ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ.Είμαι απόστρατος Υποστράτηγος στρατού ξηράς και ντρέπομαι για το μέρισμα που παίρνω θα πρότεινα να καταργηθεί τελείως να φύγουν οι χωροφύλακες και να μείνει μόνο το ΕΚΟΕΜΣ.Να ξέρει ο κύριος που γράφει το άρθρο ότι οι άσχετοι της ΕΑΑΣ έχουν στο διοικητικό συμβούλιο δυο(2) Αντιστρατήγους χωροφύλακες διότι λέει έτσι είναι η σύνθεση άρα αυτό είναι ενοποίηση του ΜΤΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Και Νομιμο και Ηθικο Ειναι αλλα τσουζει η αληθεια!Ζωτουμε την ενοποιηση ΤΩΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι ζωτουτε; ζωτηστε ότι θέλετε

   Διαγραφή
  2. αχου το καλο μου ξερει απο τσουξιμο! απ τη στιγμη που δεν πηρε το εκτακτο μερισμα

   Διαγραφή
 22. Ήταν Δίκαιο, έγινε Πράξη, για να ξαναθυμηθούμε λίγο το πάλε ποτέ Πατριωτικό ΠΑΣΟΚ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ανωνυμε 22-2-24 10:46:00 το μονο χοντρο κατα πως φαινεται ειναι η βλακεια που σε ταλανιζει. Υποκλινομαι στο διακαη σου αθεραπευτο ποθο του κενου.. Ως tabula rasa ομολογω οτι διαπρεπεις. Με τις ευχες μου αγαπητε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "tabula rasa", διαπρέπεις; Μετά το εγκεφαλικό, ήρθε η τρικυμία στο μυαλό, μετά τι άλλο άραγε; Λατινικά που έμαθες, στο χωράφι; Άλλη φορά να googleάρης και να κατανοείς τι ακριβώς και που χρησιμοποιούνται οι φράσεις και των Λατίνων και των αρχαίων υμών προγόνων.

   Διαγραφή
  2. @Ανώνυμε 23, 2024 3:15:00 μ.μ
   Σε παρακαλώ μη "μαλώνεις" τον φιλόσοφο, πως θα αντέξουμε δίχως τα σοφά του; Παρεμπιπτόντως, έχω παρατηρήσει ότι τα χώνει σε όποιον κάνει χρήση της λέξης φιλόσοφος! Έχει ταυτιστεί με την έννοια ή κάτι άλλο συμβαίνει;

   Διαγραφή
  3. κύριε 3:15, των αρχαίων Ημών προγόνων είναι, εκτός κι αν η καταγωγή σας δεν είναι...

   Διαγραφή
 24. η μεγαλη των μπατσων σχολη σε ριμεικ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. το μπατσο που εχει η κλαβα σου κανεις οτι δεν το βλεπεις οπαδε του Αδιευκρινηστου. Ομοιος ομοιω αει...γι αυτο εισαι γραφικος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Απο τον κυριο που συστηθηκε ως υποστρατηγος του στρατου ξηρας λες και τον ρωτησε κανεις τον βαθμο του, δεν υπαρχει απορια καμμια για τις αερολογιες που πεταει οχι μονο ως οπαδος του κοινωνικου αυτοματισμου, αλλα γιατι δεν μπορει να ξεχωρισει τα απωθημενα με τα επιχειρηματα. Ολη του
  η τοποθετηση, ειναι ο ο ρ ι σ μ ο ς του απωθημενου.Συμφωνα λοιπον με την
  επιστημη, τα καταπιεσμενα συναισθηματα απουσια κοινωνιολογησης καθοριζουν πλευρες της σκεψης και της συμπεριφορας ακριβως επειδη δεν εχουν επιλυθει
  και κυριως οταν και ενεκα προσωπικοτητας οδηγουν σε προσωπικα η κοινωνικα αδιεξοδα.Αποδειξη οτι διεκδικει και την πατροτητα (ως συντεχνια αραγε;) του site κατι που παραπεμπει σε κανονες παιδικης ηλικιας.Κανονικα θα επρεπε να ντρεπεται, συμφωνα με την ηθικολογια που μας πουλαει, οταν μιλαει απαξιωτικα για τους συναδελφους του των αλλων οπλων, διχως τους οποιους στο πεδιο της μαχης ειναι επιεικως ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ. Ποιος ομως να του τα μαθει αυτα που ειναι θεμα παιδειας και οχι γαλονιων; Ολοι (ΕΑΑΣ,χωροφυλακες κλπ) τσουβαλιαζονται χωρις να αντιλαμβανεται το προφανες, οτι ΟΛΑ ειδικα στην οικονομια ειναι μεγεθη α λ λ η λ ο ε π ι δ ρ ω ν τ α και αλληλοεξαρτωμενα,κατι που δεν απαιτει ιδιαιτερη σοφια να το καταλαβει. Αν κουραζε λιγο το μυαλουδακι του θα αντιλαμβανοταν και νοητικα την διαρκη εξελιξη του κοινωνικου γιγνεσθαι που αλλαζει οχι κατα πως τον βολευει, αλλα με προταγμα την ιστορικη αναγκαιοτητα.Ειτε το θελει ειτε οχι οι κανονες της πολιτικης οικονομιας ως επιστημη, τιθενται αφενος με βαση την τυπικη λογικη, αφετερου απο το πολιτικο κοινωνικο και οικονομικο συστημα που εκαστοτε κυριαρχει. ΥΠΗΡΕΤΗΣ εισαι στρατηγε ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ και αυτη την τεχνη εμαθες. Αν θες
  να το ξεδιαλυνεις διαβασε λιγο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ μηπως και αντιληφθεις τα ουσιωδη ως αιτιωδη. Η ενοχληση σου ειναι διοτι δεν εμαθες να σκεπτεσαι και
  να μιλας ΠΟΛΙΤΙΚΑ οπως δηλ. ειναι η φυση μας. ΄΄Ανθρωπος φυσει ζωον πολιτικον΄΄ ειπε ο Σταγιρειτης στα Πολιτικα του.Στο ιδιοτυπο περιθωριο και στον γυαλινο κοσμο που ζεις καλο ειναι να διαβαζεις και λιγο ΑΣΤΕΡΙΞ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ωχ πονεσαν τα μάτια μας με τις ασυντακτες και χωρίς νόημα κόπυ-πάστε αρλούμπες και παρλαπίπες που αράδιασες, λες και είναι τραχανάς σε μπαλκόνι γκαρσονιέρας σε πολυκατοικία των 70s που μένεις μαζί μέ αλλοδαπούς επενδυτές σου. Άντε τώρα να βγάλεις τον σκύλο σου βόλτα γιατί η γυναίκα σου έχει να καθαρίσει!

   Διαγραφή
  2. βίζιουελ σιμιλάριτι ή αυτοπροσώπως ο κασ-λάκης;

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμε 23-2-24, 5:17:00
   Αποδεικνύεις με τις αερολογίες που γράφεις ότι είσαι χωροφύλακας.Εγώ είμαι και
   Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και ντρέπομαι να συναναστρέφομαι χωροφύλακες.Οι πολιτικοί
   και όχι το ΜΤΣ δημιούργησαν τη Γενική Τράπεζα για να βολέψουν άσχετους και φαλίρισαν το ΜΤΣ επίσης πήραν τη Τράπεζα Αττικής με το ΤΣΜΕΔΕ και φαλίρισαν
   και το ταμείο των μηχανικών.
   Όταν δημιουργήθηκε η ΕΛΑΣ γιατί δεν δημιουργήθηκε ΜΤΑΣ και να είστε όλοι μαζί
   μόνο σας έβαλαν 68% στο ΜΤΣ και 32% στο ΜΤΠΥ μόνο για αυτό πρέπει να ντρέπεστε
   είστε ανάξιοι να έχετε ένα ταμείο.Το μηνιαίο δελτίο της σύνταξης σας έχει κύρια
   σύνταξη και επικουρική από το ΜΤΣ παίρνετε μέρισμα γιατί να μην το παίρνετε από
   ΜΤΠΥ.Το 1991 που δεν εφαρμοζόταν ο νόμος να χωριστεί το ΜΤΣ ενημέρωσα ότι
   παίρνετε και άλλο επίδομα και έγινε το ΕΚΟΕΜ.Να πάρετε και το ΝΙΜΤΣ και να μη
   πλησιάζετε τα στρατιωτικά νοσοκομεία.Με τους ναυτικούς και αεροπόρους έχω
   συνυπηρετήσει και τα πάμε πολύ ωραία και δεν θέλω ενοποίηση των ταμείων.

   Διαγραφή
 27. Και μόνο που γράφετε ανώνυμα ότι κατεβάσει η κούτρα σας σας χαρακτηρίζει όλους.Ντροπή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ενώ επώνυμα η κούτρα κατεβάζει φιλοσοφίες! άσε το πλήθος να πει και καμιά μ@λ@κία να ξεθυμάνει γιατί θα γεμίσουν τα βουνά αγρίμια

   Διαγραφή
 28. Σμπύρος Πρόεδρος ΜΤΣ η μόνη λύση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τέτοια διαφήμιση που κάνετε στον Σμπιρο στανταράκι το βλέπω

   Διαγραφή
 29. Για τους αγαπητούς συναδέλφους του ΣΞ που κλαίγονται, ας ζητήσουν πρώτα τα ρέστα από:
  α. Τους Α/ΓΕΣ από το 2008 και μετά, που για να μην φανούν ενοχλητικοί και να εξασφαλίσουν θέσεις μετά την αποστρατεία τους, ουδέποτε ενόχλησαν την πολιτική ηγεσία για ανανέωση του εξοπλισμού του ΣΞ, από άρβυλα, κράνη και εξαρτύσεις έως πυρομαχικά για τα κύρια άρματα μάχης και αντικατάσταση των ΤΟΜΠ του 1960. Ούτε μια παραίτηση τόσα χρόνια, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον ουσιαστικό αφοπλισμό ενός Κλάδου που έχει μείνει στα μέσα, τα δόγματα και τις τακτικές του Β' ΠΠ, παρόλο που ουσιαστικά είναι αυτός που διασφαλίζει την εθνική κυριαρχία όπου πατά η αρβύλα του.
  β. Από τις ηγεσίες του ΜΤΣ που μοίραζαν μερίσματα χωρίς να υπάρχουν οι οικονομικές προϋποθέσεις, που ενέδωσαν σε κυβερνητικές πιέσεις για επένδυση των αποθεματικών σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, που είπαν "ναι" στο κούρεμα και συνεχίζουν να μοιράζουν δάνεια σε κολλητούς και μερίσματα σε "αγωνιστές" της Εθνικής Αντίστασης, απόστρατους της ΕΛΑΣ και άλλα πρόσωπα που ουδέποτε κατέβαλλαν τις εισφορές που κατά νόμο τους αντιστοιχούσαν. Ποτέ δεν ζήτησαν την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. προμήθειες ΕΛΑΣ), ούτε ζήτησαν αναπροσαρμογή της νομοθεσίας για εξορθολογισμό της κατάστασης, π.χ. με τις εισφορές των διοικητικών αποκαταστάσεων. Πώς γίνεται κάποιος που αποστρατεύεται ταξίαρχος να καταλήγει να εισπράττει μέρισμα αντιστρατήγου χωρίς να έχει καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές; Πρότειναν κάποια λύση γι αυτό, π.χ. να τις καταβάλλει το Δημόσιο εφόσον φέρει την ευθύνη για την άδικη αποστρατεία; Ζήτησαν ποτέ να γίνει αντιπαραβολή της οικογενειακής κατάστασης των μερισματούχων με το Μητρώο Πολιτών; Ας το κάνουν και θα εκπλαγούν με το πόσα διαζύγια δεν έχουν δηλωθεί ώστε να μην χαθεί το αυξημένο μέρισμα του εγγάμου και να συνεχίζει να το εισπράττει η χήρα, γλεντώντας στην υγειά των κορόιδων. Πίεσαν ποτέ τον ΕΦΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία να καταβάλουν τα οφειλόμενα νοσήλεια στα στρατιωτικά νοσοκομεία ώστε να εισπράξουν τις αναλογούσες εισφορές; Τα ηνία του Ταμείου δεν μόνο να κάθεσαι στην γραφειάρα σου, αναπολώντας τις εποχές που ήσουν ε.ε. και κάνοντας χάρες σε κολλητούς, αλλά είναι τεράστια ευθύνη προς τους μετόχους και τους μερισματούχους.
  γ. Από τις ηγεσίες της ΕΑΑΣ που ουδέποτε διαμαρτυρήθηκαν ούτε άσκησαν ένδικα μέσα εναντίον των αρμοδίων οργάνων του ΜΤΣ που διέπραξαν απιστία και παράβαση καθήκοντος με τα παραπάνω (και άλλα, που σίγουρα τα ξέρουν). Βέβαια, κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, άσε που πολλοί στρατηγοί ε.α. καλοβλέπουν τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου κι ας μην έχουν διαχειριστεί ούτε τον προϋπολογισμό του σπιτιού τους στην καριέρα τους.
  Όταν λοιπόν απολογηθούν και επανορθώσουν ΟΛΟΙ οι παραπάνω, φέρτε ορκωτούς λογιστές να καταγράψουν την πραγματική κατάσταση και μια σοβαρή εταιρία συμβούλων να σας προτείνει λύσεις για τη διάσωση του ΜΤΣ. Να είστε σίγουροι ότι στις προτάσεις της δεν θα είναι η ενοποίηση με ΜΤΝ και ΜΤΑ. Αν δεν εξαλείψετε πρώτα ριζικά τις αιτίες της επικείμενης κατάρρευσης (απλά μαθηματικά είναι, μην κουράζεστε), η ενοποίηση θα καταστρέψει και τα άλλα Ταμεία. Όταν, λόγω αριθμητικής δύναμης, στο τιμόνι και το ΔΣ του ΜΤΕΔ θα κυριαρχούν οι απόστρατοι ανώτατοι του ΣΞ που θα συνεχίσουν να μην εισπράττουν τα χρωστούμενα (από στρατιωτικά νοσοκομεία, προμήθειες ΕΛΑΣ κλπ) και να μοιράζουν μερίσματα, αγύριστα δάνεια και επιδόματα στους κολλητούς τους, είναι απλά θέμα χρόνου να καταρρεύσει κι αυτό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επίσης να μην ξεχάσουμε και την "εν μια νυκτί" διαταγή και ΟΧΙ ΠΔ ή κάποιου νόμου τότε, του άχρηστου κρητικάτσι-πασοκάτσι τότε αγεεθα (όλα με μικρά γράμματα όπως και το άχρηστο μυαλό του) με την οποία εξομοιωνε την χορήγηση ΕΚΟΕΜΣ με τα χρόνια του ΜΤΣ και ας μην είχαν δώσει, τότε δεκάρα, σήμερα σέντσι, τσακιστή-ό και μάλιστα αναδρομικά περίπου 11 χρόνια πίσω. Θυμάμαι τότε νέος υπολοχαγός σε σχολείο σχηματισμού που γελώντας συνάδελφος που ο πατέρας του (υπτγος ε.α.) είχε πεθάνει πριν 10 χρόνια περίπου, ζητωκραυγαζε γιατί του ήρθαν από το πουθενά αναδρομικά ΕΚΟΕΜΣ και ΜΤΣ, για τον θανωντα με τα οποία θα άλλαζε το αυτοκίνητο του σχεδόν τζάμπα. Άντε γειαααά!!! Να μην πούμε και για το ΒΟΕΑ που το ίδιο συμβούλιο ψήφισε την μια μέρα να δωθεί ολόκληρο και αυξημένο σε μερίδια και την άλλη μέρα κυριολεκτικά, "κλαίγοντας" ανακοίνωνε ότι δεν υπήρχαν χρήματα και έκοψε το βοήθημα δινοντας "έναντι" ποσό, που ούτε αχρεωστητως επιστροφή δεν ήταν ισάξιο και μάλιστα ακόμη δεν έχει επανυπολογιστει σωστά!

   Διαγραφή
  2. Ακριβώς έτσι αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες φίλε μου. Τότε, επί Β...βάκη φύτρωναν ακόμα τα λεφτόδεντρα και το μόνο που χρειαζόταν, ήταν να σκεφτείς ένα νομιμοφανή τρόπο να φυτέψεις μερικά, να πάρεις τον καρπό και να εξαφανιστείς.
   Τα ίδια ακριβώς έκαναν και στο ΜΤΑ. Κάποιοι ξύπνιοι πήραν μέρισμα ΕΚΟΕΜΑ χωρίς να έχουν καταβάλλει καθόλου εισφορές και πλήρες ΒΟΕΑ τέκνων βάσει αποστρατευτικού βαθμού με μόλις 2-3 χρόνια εισφορών! Βλέπεις, είχαν την ιδέα του πρόσθετου λογαριασμού, την έστησαν όπως τους εξυπηρετούσε, την πέρασαν από το ΔΣ (ποιος να αντιμιλήσει εκεί;), την επικύρωσε ο υπουργός μέσω του ΓΕΑ και ...εισέπραξαν αυτοί και όσοι έτυχε να είναι στην ίδια κατηγορία όπως π.χ. οι συμμαθητές τους που είχαν μείνει στην ενέργεια. Αυτοί όμως, αναλογικά, ήταν λίγοι και το έγκλημα - ας πούμε - στιγμιαίο.
   Το διαρκές μοίρασμα δανεικών κι αγύριστων, η αλόγιστη αύξηση της τιμής του μεριδίου, τα αυξημένα μερίδια σε ανώτατους χωρις να έχουν καταβάλλει εισφορές και η αδιαφορία είσπραξης εσόδων και τακτοποίησης των εξόδων, είναι εγκλήματα διαρκή που πρέπει να σταματήσουν, όσο κι αν πονέσουν αυτοί που έχουν συνηθίσει να τρώνε από κει. Το κακό είναι ότι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το ΜΤ όπως αντιμετώπιζαν τον κρατικό Π/Υ όταν ήταν ακόμα στην ενέργεια: περίπου όπως οι αποικιοκράτες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Αφρικής. Όχι ότι έχει κάποια ηθική διαφορά στην ουσία, αλλά όποιος αδιαφορεί για την περιουσία του ΜΤ και την μοιράζει εδώ κι εκεί, ζημιώνει συναδέλφους με τους οποίους ενδεχομένως συνυπηρέτησε και τους γνωρίζει προσωπικά. Θα μου πεις, είναι οι ίδιοι που τους ήπιε το αίμα, τους κατάστρεψε την υγεία και τους στέρησε από την οικογένειά τους για να γίνει ανώτατος, το μερίδιό τους στο ΜΤ θα σκεφτεί; Σωστό κι αυτό!
   Όπως είπα, η καρέκλα του ΔΣ είναι ηλεκτρική και δημιουργει υποχρεώσεις, σε σημείο να πρέπει να γίνεις δυσάρεστος σε φίλους και γνωστούς αλλά και σε ισχυρούς όταν τους υπενθυμίζεις τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. Είναι έτοιμος όποιος αναλάβει ή απλά πάει εκεί για την υψηλή αποζημίωση, το PR και το μοίρασμα ξένου χρήματος δεξιά κι αριστερά;

   Διαγραφή
 30. ανωνυμε 24-2-24 8.58.00.Επειδη διατεινεσαι οτι εισαι ΄΄επιστημονας, η επιστημονικη σου επαρκεια, κριση και βεβαια το ηθος, σου επιτρεπει να διακρινεις την ορθοτητα των θεσεων αναλογα με το επαγγελμα και οχι με την λογικη των προτασεων; Παντως συμφωνα με το δικαστικο πορισμα ελεγχου και παραπομπης στη Δικαιοσυνη οι παρατυπες αποφασεις λαμβανονταν απο διοικησεις οπου την πλειοψηφια ειχε ο Στρατος ξηρας.Τιποτα δεν μας λες για τον τροπο που υπολογιζοταν τα μερισματα, για τα δανεια, τις αποφασεις, τους μαιμου ισολογισμους κλπ. Η επιστημη ως γνωστον αναζητα με βαση την γνωση τα αιτιωδη για να αποφανθει και οχι κορωνες αυτοπροβολης η απωθημενα που ανηκουν στη σφαιρα ειτε της εικοτολογιας ειτε της φαντασιας. Εξ ου το παθος και το ηθος του επιστημονα για την αληθεια που την αποδιδει ΑΙΤΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ και οχι ΜΕΤΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ευθυνες επειδη βολευει.Η δε συλλογικη ευθυνη ειναι αυταποδεικτα το ιδιο ΠΑΡΑΛΟΓΗ με την φυση της, ιστορικα δε ως παραλογη εχει οδηγησει σε τραγωδιες. Ως πολιτικη ευθυνη αναγνωριζεται και μεσα απο την αντιφατικοτητα της με γνωρισμα και τον κοινωνικο διπολισμο (αυτοματισμο) που καμμια σχεση δεν εχει με την επιστημοσυνη και του οποιου(αυτοματισμου) ως οπαδος μαλλον θα πρεπει να ν τ ρ ε π ε σ α ι ΑΝ εχεις το γνωθι σαυτον.Τα περι ΝΙΜΤΣ,ναυτικους ,αεροπορους, ντρεπεστε, αναξιοι κλπ΄΄ ως φληναφηματα ειναι ανοητα και αναξια σχολιασμου, γιατι αφενος δεν αιτιολογουν λ ο γ ι κ α κατι, αφετερου ανηκουν στη σφαιρα της τρικυμιας εν κρανιω... Επειδη τελικα δυστυχως εισαι αυτο ακριβως που καταγγελεις, ως αποδειξη των λεγομενων σου μας παρεθεσες ιδιοτητες και πτυχια. Αλλα λογια ν΄ αγαπιομαστε δηλαδη... Φυσικα για την κοινωνικη ασφαλιση και την επικουρικη δεν λες κουβεντα. Λογικα με το (υποτιθεμενο) επιπεδο που μας επικαλεισαι θα επρεπε να ζεχωριζεις, αλλα δυστυχως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή