Δυνατότητα εξαγοράς από στελέχη ΕΔ πλασματικού χρόνου υπηρεσίας λόγω παιδιών–Τι απαντάνε ΥΕΘΑ και Υπ. Εργασίας

Δυνατότητα εξαγοράς από στελέχη ΕΔ πλασματικού χρόνου υπηρεσίας λόγω παιδιών–Τι απαντάνε ΥΕΘΑ και Υπ. Εργασίας

1. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΕΘΑ Ν. ΔΕΝΔΙΑ (Φ.900α/1157/19106 Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2023):

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα: Για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), υφίστανται στην κείμενη νομοθεσία διατάξεις αναγνώρισης πλασματικού χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο.

Συγκεκριμένα, η παρ.5 του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007, όπως ισχύει, προβλέπει τον υπολογισμό, στο διπλάσιο για την σύνταξη, του χρόνου υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που διανύθηκε ή διανύεται σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία, ενώ η παρ.4 του άρθρου 22 του ν.3865/2010, προβλέπει προσαύξηση του συντάξιμου χρόνου κατά τρία έτη για το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ που έχει καταταγεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, εφόσον θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1 Ιανουαρίου 2015.

Κατά τα λοιπά, τα συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά θέματα εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.), αφού η ακολουθούμενη συνταξιοδοτική πολιτική, εξειδικεύεται και εφαρμόζεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Κ.Α.).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

2. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αρ. Πρωτ. 105557/30-11-2023):

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασματικού συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας».

ΣΧΕΤ: Η αριθ. πρωτ. 1562/06-11-2023 Ερώτηση

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ.κ. Ν. Παπαναστάση, Λ. Στολτίδη, Θ. Παφίλη και Γ. Δελή, αναφορικά με τη δυνατότητα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο ασφάλισης λόγω παιδιών, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007 και ν. 3865/2010), οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται από τους στρατιωτικούς, που υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, είναι η στρατιωτική θητεία, ο χρόνος σπουδών, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους, για την απόκτηση ενός πτυχίου σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και η προσαύξηση κατά τρία έτη του συντάξιμου χρόνου όσων έχουν καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και εφεξής.

Εκτός από τους ανωτέρω χρόνους, οι στρατιωτικοί μπορούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4997/2022, να υπολογίζουν στο διπλάσιο το χρόνο υπηρεσίας τους σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία, στην οποία υπηρετούν ή υπηρέτησαν.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Π.Δ. 169/2007, όπως ισχύει, ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, καθώς και χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια, λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου.

Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010, προβλέπεται ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως ισχύει.

β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως ισχύει γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του ν.3865/2010.

Αντίστοιχα και στους πολιτικούς υπαλλήλους, προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή και να προσαυξήσουν το ποσό της σύνταξής τους, παρασχέθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης, μεταξύ των οποίων και ο χρόνος παιδιών, βάσει της παρ. 12 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010.

Σημειώνεται ότι οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται από 1.01.2011 και εφεξής και υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3865/2010, αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τους πλασματικούς χρόνους των άρθρων 39 και 40 του ν. 3996/2011, μεταξύ των οποίων και ο πλασματικός χρόνος παιδιών, καθώς διέπονται από την ασφαλιστική νομοθεσία του πρ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Β. Δεδομένου, επομένως, ότι οι στρατιωτικοί έχουν ήδη από τη νομοθεσία που τους διέπει ευεργετικές διατάξεις που τους παρέχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο, όπως αυτές που αναλύθηκαν ανωτέρω, δεν αντιμετωπίζεται προς το παρόν από το Υπουργείο μας τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ακόμα ότι, έχοντας ως γνώμονα τις ιδιαιτερότητες του στρατιωτικού επαγγέλματος, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 23 του ν. 4997/2022, διευρύνθηκαν τόσο οι υπηρεσίες που μπορούν να υπολογιστούν ως διπλάσιες, όσο και τα πρόσωπα που μπορούν να αναγνωρίζουν αυτές, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα σε όλους τους στρατιωτικούς να υπολογίζουν στο διπλάσιο οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όπου κι αν υπηρετούν ή υπηρέτησαν προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και όχι μόνο το χρόνο σε μονάδες εκστρατείας, όπως ίσχυε έως την αντικατάστασή του.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

9 Σχόλια

 1. Και πλασματικά παιδιών? Δηλαδή αν καταλαβαίνω καλά οι εισερχόμενοι από 1/1/96 ως 31/12/2010 θα είναι οι μόνοι που θα μένουν πραγματικά 35 χρόνια +5 εκστρατείας= 40ετία? Και όλοι οι άλλοι από 25 ως 32!!! Ωραία δικαιοσύνη, αν δεν κατάλαβα κάτι λάθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά κατάλαβες... Αλλά άργησες να το καταλάβεις, έπρεπε να το είχες ήδη καταλάβει πριν την 21/5/23. Τώρα είναι αργά!

   Διαγραφή
 2. Άρα αυτοί που μπήκαν απο το 11' και μετα, μπορουν να αναγνωρίσουν περαν των 5 πλασματικων από μονάδες και επιπλέον πλασματικα από παιδια..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ναι , αλλά δεν διαβάσατε ότι λέει αφού υπάγονται αυτοδικαίως οι από 01/01/2011 στο π.ΙΚΑ- ΕΤΑΜ με ότι αυτό συνεπάγεται..μπορεί να μπορούν να αναγνωρίσουν αλλά σίγουρα αφου υπάγονται στις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ άρα αυτό από μόνο του....λέει πολλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όσοι υπάγονται αυτοδικαίως οι από 01/01/2011 στο π.ΙΚΑ- ΕΤΑΜ προφανώς δεν έχουν τις διατάξεις με 40 χρόνια ή 60 ετών, αλλά αυτές του ΙΚΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δηλ. Τι ακριβως λεει ρε παιδια οτι απο το 11 και μετα μπορείς βα αναγνωρισεις και ετη απο τα παιδιά ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Να ζητήσουν τα συνδικαλιστικά (λέμε τώρα) όργανα την απάντηση του ΓΕΣ στο ΓΕΕΘΑ για το θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η ΠΟΜΕΝΣ ΕΚΑΝΕ ΛΕΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
  ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΌΣΟ ΝΑ ΠΛΗΡΏΝΕΤΑΙ.
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟ 95 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2011 ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΛΟΓΟ ΟΥΤΕ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΈΝΟΙΑΞΕ ΕΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΙΟ Αδικημένοι ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 3ΕΤΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ . ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑ ΕΔΩ Βλέπω ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙς ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΉ Σ' . ΕΡΩΤΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΝΑ Δοθεί ΣΕ ΟΛΟΥς ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΝ ΜΕ Το Περσινό ΠεριβόητΟ Νομοσχέδιο ΠΕΤΣΟΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Πολυσυζητημένη 5ΕΤΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή