Δένδιας: Όσοι αποστρατεύτηκαν από 1-8-12 έως 31-12-16 δεν δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ–Τι είπε για νέο τρόπο υπολογισμού ΒΟΕΑ και ΕΛΟΑΣ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Δένδιας: Όσοι αποστρατεύτηκαν από 1-8-12 έως 31-12-16 δεν δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ–Τι είπε για νέο τρόπο υπολογισμού ΒΟΕΑ και ΕΛΟΑΣ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4575/2018 (Α΄192) προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού προς τα στελέχη των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία, κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως και 31-12-2016. Το υπόψη χρηματικό ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν τα εν λόγω στελέχη με βάση τις ισχύουσες, κατά την 31η Ιουλίου 2012, μισθολογικές διατάξεις και των μηναίων αποδοχών που πράγματι τους καταβλήθηκαν, με βάση το άρθρο 86 του ν.4307/2014 (Α΄ 246).

Ειδικότερα, επί των ρυθμίσεων του προεκτεθέντος άρθρου, σε συναφή κοινοβουλευτικό έλεγχο, διασαφηνίστηκαν τα παρακάτω, σε ταύτιση με τις ισχύουσες οδηγίες του ΓΛΚ, υπό στοιχεία Αρ. Πρωτ. 2/6308/ΔΕΠ-2/6296/ΔΕΠ/30-1-19/Υ.Ο./Γ.Λ.Κ./Δνση Εισοδηματικής Πολιτικής/Τμήμα Δ΄:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.4575/2018, οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των ΕΔ και ΣΑ, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν.4472/2017, δηλαδή τις αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4307/2014. Κατόπιν αυτών συνάγεται ότι, δεν είναι δυνατή (βάσει του άρθρου 10 του ν.4575/2018) η εκ νέου έκδοση Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας για όσα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ αποστρατεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως και 31-12-2016, καθόσον με τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν επήλθε αναδρομική αναπροσαρμογή του ύψους των αποδοχών τους για το εν λόγω διάστημα.

Το χρηματικό ποσό του άρθρου 10 του ν.4575/2018, ως έκτακτη εφάπαξ παροχή, δεν εμπίπτει στην έννοια των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι τα στελέχη που αποστρατεύτηκαν από την 1-8-2012 έως και 31-12-2016, δεν δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα, καθόσον με τις διατάξεις του ν.4575/2018 δεν αναπροσαρμόστηκαν οι αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4307/2014, και ως εκ τούτου κρίνεται ότι δεν υφίσταται ανάγκη για θέσπιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με το νέο τρόπο υπολογισμού του ΒΟΕΑ, όπως έχει κοινοποιηθεί σε συναφή κοινοβουλευτικό έλεγχο: «…ισχύει ότι, κατόπιν της Υπ’ Αρίθμ. Φ.951.1/61/1258767/Σ.2320/05 Μαΐ 23 Κοινής Απόφασης, η υπόψη τροποποίηση κρίθηκε απαραίτητη, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΜΤΣ, για τη δημοσιονομική εξισορρόπηση των εσόδων-εξόδων της παροχής του ΒΟΕΑ καθώς και για λόγους ίσης μεταχείρισης των μετόχων και μερισματούχων του Ταμείου.

Συναφώς, κατόπιν εκπόνησης εμπεριστατωμένων μελετών των αρμόδιων αρχών, σχετικά με τα παραπάνω, προέκυψε εκτιμώμενο αρνητικό πρόσημο στο σχετικό αναλογιστικό ισοζύγιο (περιόδου ετών 2020 - 2070). Επίσης, η παρατηρούμενη αυτή αναλογιστική ανισορροπία εκτιμάται ότι θα προκαλέσει μια διαχρονική μείωση του μέσου όρου του χορηγούμενου μερίσματος κατά 5,3%, καθώς ένα μέρος του αναλογιστικού ελλείμματος του ΒΟΕΑ, θα απορροφηθεί με μείωση του μερίσματος.

Προς επίρρωση των στοιχείων αυτών, υπενθυμίζεται η εμφανής δυσαναλογία στα ποσά εισφορών μετόχων υπέρ ΒΟΕΑ με τα μερίσματα των μερισματούχων σε αναλογία 6/1.

Συνοψίζοντας, το ΔΣ/ΜΤΣ (με τη συμμετοχή και εν αποστρατεία στελεχών), εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία και τις υποβληθείσες προτάσεις, αποφάσισε ομόφωνα την εφαρμογή συντελεστή βαρύτητας 0,5 στον υπολογισμό του ΒΟΕΑ, για τη διάρκεια καταβολής εισφορών ως μερισματούχος, ως επωφελές μέτρο στο πλαίσιο αποφυγής διαρκούς επιβάρυνσης του ΜΤΣ και μείωσης της δυσαναλογίας των εισφορών μεταξύ μετόχων και μερισματούχων.»

Επιπλέον, αναφορικά με την αναστολή χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ βοηθήματος αποστρατείας από τον ΕΛΟΑΣ, με την Υπ’ Αριθ. 08/03/05 Ιουλ 23 Απόφαση της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ:

Αποστολή του ΕΛΟΑΣ είναι η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους μετόχους που αποστρατεύονται ή συμπληρώνουν 35 έτη μετοχικής σχέσης με τον Ειδικό Λογαριασμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νδ 398/1974 (Α΄116), τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να προκαταβάλουν στους μετόχους τους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 20ετή τουλάχιστον μετοχική σχέση, μέρος του εφάπαξ βοηθήματος που τους αναλογεί κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης, προς αποκλειστικό σκοπό, οι μέτοχοι να αποκτήσουν στέγη ή να επεκτείνουν ή να βελτιώσουν την υφιστάμενη ιδιόκτητη στέγη ή να αποκαταστήσουν καταστροφές των κατοικιών τους από απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα ή να αντιμετωπίσουν έκτακτα και σοβαρά γεγονότα που τους καθιστούν αναξιοπαθούντες, μη δυνάμενη να υπερβεί το 60% του δικαιούμενου εφάπαξ, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και αναλόγως της οικονομικής κατάστασης εκάστου Ταμείου.

Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη, με επιτόκιο καθοριζόμενο ίσο με το επιτόκιο απόδοσης του Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ, στην Τράπεζα της Ελλάδος και δύναται να αναστέλλεται προσωρινά, κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής σε περίπτωση ταμειακών δυσχερειών και μέχρι άρσης αυτών.

Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης της βιωσιμότητας του ΕΛΟΑΣ, προς όφελος του συνόλου των μετόχων, η ΔΕ/ΕΛΟΑΣ αποφάσισε την αναστολή χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και την επανεξέταση του θέματος σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την άρση των ταμειακών δυσχερειών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

8 Σχόλια

 1. Το διοικητικο πρωτοδικειο Αθηνων,αλλα λεει Νικολακη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εχουν παει εδω και 3μηνες στα ταμεια δικαστικες αποφασεις,τα ταμεια πληρωσαν στους δικαιοθεντες εντοκως το συμλ.εφαπαξ και αυτος επιμενει να κανει. copy paste. τις βλακειες που του δινουν καποιοι συμβουλοι του..Α καλα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,ΜΑΛΛΟΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΤΟ ΠΗΡΑΝΕ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΙΠΑΜΕ ΠΛΗΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΧΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΡΟΥΦ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οσοι προσεφυγαν στη διακαιοσυνη δικαιωθηκαν εντοκα!φιλια στους σθμβουλους,σας και στις ανακοινωσεις copy paste!Μετα ρωτςμε γιατο ο κοσμος απαξιωνει τους πολτικους μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τα θερμά μου συγχαρητήρια για την κατρακύλα του ΜΤΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Όλα τα τραβάνε οι ένοπλες δυνάμεις γιατί όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι παρόλο που παίρνουν τα εκατομμύρια του κόσμου και αμείβονται καλά σε σχέση με το συρατο που τους έρχεται τζάμπα και δεν μπορούν να μιλήσουν.
  Απορία έχω πως έχει περάσει η νοοτροπία τόσα χρόνια να πηγαίνουν τα παιδιά μας στις στρατιωτικές σχολες; Για το περίφημο σίγουρο και της αποκαταστασης;
  Ναι με τι μισθούς όμως και με τι συνθηκες;
  Ξύρισμα, στολή,πρωινό ξύπνημα, 3 με 4 χρόνια σχολές και μετα;
  Όλα τα λεφτά στα ενοίκια και στα λειτουργικά έξοδα και προσωπική ζωή μηδέν.Και οι γονείς να πληρώνουμε λες και είναι άνεργα.
  Μια ζωή στο στράτευμα χωρίς αυξήσεις αλλά με νυχτερινά απλήρωτα και αποζημιώσεις εκτός έδρας από το 1974.
  Να μας ζήσει ο συνδικαλισμος και τα άτομα που περνάνε ζάχαρη που βρίσκονται μέσα στο υπουργικό γραφείο.
  Μιλάω πάντα για συνδικαλιστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή