Εξώδικη Διαμαρτυρία Αξκου ε.α. προς ΥΕΘΑ κ. Δένδια σχετικά με συγκρότηση νέου ΔΣ/ΜΤΝ

Εξώδικη Διαμαρτυρία Αξκου ε.α. προς ΥΕΘΑ κ. Δένδια σχετικά με συγκρότηση νέου ΔΣ/ΜΤΝ

Ο Πλωτάρχης Π. Σταμάτης έστειλε εξώδικη διαμαρτυρία στον ΥΕΘΑ κ. Νίκο Δένδια για διορισμό που αφορά τον Πρόεδρο και τα Μέλη του νέου ΔΣ/ΜΤΝ, σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ίσης ευκαιρίας, αξιοκρατίας και διαφάνειας

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦ/ΞΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΝ,

Π Ρ Ο Σ

Τον κ.κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Δένδια,

Αισθάνομαι την απολύτως αδήριτη και ειλικρινέστατη ανάγκη, έξω από αχρείαστες οπορτουνιστικές - συναισθηματικές, άναρθρες ιαχές και λαϊκίστικες - καιροσκοπικές, βερμπαλιστικές επικλήσεις, οι οποίες απάδουν καταφανώς με τον χαρακτήρα τον αξιακό κώδικα και τις ηθικές αρχές μου, να Σας κοινοποιήσω την παρούσα, καθώς μέχρι και σήμερα δεν έχω λάβει απάντηση από την με αριθμ πρωτ. 252406/04-07-23 Εξώδικη Δήλωσή – Διαμαρτυρία μου προς Εσάς, καθώς επίσης και εκ του γεγονότος ότι επίκειται στο αμέσως προσεχές διάστημα (ένα μήνα πριν τη λήξη του παλαιού ΔΣ/ΜΤΝ), η επιλογή και σύμφωνη γνώμη από το ΑΝΣ, για τον διορισμό από Εσάς των νέων Μελών και του Προέδρου του ΔΣ/ΜΤΝ, (η θητεία των Μελών του νυν ΔΣ/ΜΤΝ λήγει στις 1.9.2023) και αναγκαστικώς εξ αυτής οδηγήθηκα στην παρούσα εξώδικη όχληση - δήλωση - διαμαρτυρία - πρόσκληση, απευθυνόμενη προς Εσάς, συνοδευόμενη, μάλιστα, μετά ρητής επιφυλάξεώς μας περί ετέρων δικαιωμάτων μου.

Υπό ακριβώς το προρρηθέν τούτου πρίσμα, στρέφομαι συνειδητά μεν, εξ απολύτου ανάγκης δε, στον συγκεκριμένο εξωδικαστικό τρόπο επικοινωνίας και όχλησής σας.

Σ υ ν ε ι δ η τ ά, λοιπόν, κατά τα προδιαληφθέντα, προτάσσω και προκρίνω καλοπροαίρετα και μεγαθύμως τον συγκεκριμένο ειρηνικό και ομαλό τρόπο επίλυσης της διαφοράς μας, με την ελπίδα να υπάρξει αξιοκρατική, διαφανής και αμερόληπτη κρίση, για το νέο ΔΣ/ΜΤΝ.

Η μέχρι και σήμερα μη ανακοίνωση εκ μέρους Σας, εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον διορισμό του νέου ΔΣ/ΜΤΝ, δεν μου έχει αφήσει περαιτέρω περιθώρια δράσης, έχουσα κυριολεκτικώς εξαντλήσει την απαρεγκλίτως και ανελλιπώς επιδεικνυόμενη παρ' εμού υπερχειλίζουσα υπομονή, καλόπιστη ανεκτικότητα και υπέρμετρη επιείκειά μου, τωόντι πολλάκις και πολυτρόπως - πολυπλεύρως αποδεικνυόμενη εμπράκτως, η οποία σκοπίμως έχει (παρ)ερμηνευτεί ό λ ω ς πλημμελώς, ατόπως και εσφαλμένως παρ' εμού, ιδωμένη ως δήθεν παγιωμένη και ηθελημένη παρ' εμού αβελτηρία ή/και απάθεια ή/και ανοχή ή/και ανεκτικότητα ή/και ακόμη αδυναμία.

Είμαι σε θέση να γνωρίζω τις αυξημένες νομικές Σας γνώσεις και τις δημοκρατικές Σας ευαισθησίες και οι ακόλουθες νομικές αναλύσεις δεν αφορούν αποκλειστικά Εσάς, αλλά κυρίως τους υφισταμένους Σας που θα αναθέσετε και θα χειριστούν το παρόν κρίσιμο και νομικό θέμα.

Οι αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας ρυθμίζουν την επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, δεσμεύοντας τον νομοθέτη και την διοίκηση στο στάδιο των προσλήψεων. Περαιτέρω, η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία απορρέει από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, υπαγορεύει όπως η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους (ΣτΕ 1205/2015, 959, 1539, 1997/2015 Ολομέλεια, 3584/2013 επταμελής, 2756/2011, 2462/2010 επταμελής, 2396/2004 Ολομέλεια κ.ά.)...

...Επειδή, η μέχρι και σήμερα η επιλογή Προέδρου και Μελών ΔΣ/ΜΤΝ, δεν διενεργούντο με τις προαναφερόμενες Συνταγματικές αρχές.

Επειδή, επιβάλλεται μια ανακοίνωση, εκ μέρους του Σας, για πρόσκληση ενδιαφέροντος στους απόστρατους ανώτατους μάχιμους αξιωματικούς, για την κατάληψη της θέσης του Προέδρου ΔΣ/ΜΤΝ, που συνιστάται κατά της δική μου εμπειρία, να είναι τουλάχιστον πάνω από πέντε (5) έτη στην αποστρατεία, (ώστε να γνωρίζουν τα προβλήματα που απασχολούν τους εν αποστρατεία αξιωματικούς), ώστε το ΑΝΣ να αξιολογεί και να αποφασίζει, με βάσει των υπηρεσιακών φακέλων εκάστου αξιωματικού και να διορίζεται ο καταλληλότερος και ικανότερος, ώστε να δύναται να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών.

...Επειδή, ως αξιωματικός, μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ και δημοκρατικός πολίτης δεν μπορώ να αδιαφορήσω για μια κατάφορη παραβίαση των προαναφερομένων συνταγματικών αρχών, αλλά πρέπει να τις υπερασπιστώ, κυρίως δε δια την αποκατάσταση της τρωθείσας νομιμότητα.

Επειδή, αυτό πρεσβεύει η κυβέρνηση και συγκεκριμένα την τοποθέτηση και διορισμό σε θέσεις του Δημοσίου των ¨αρίστων¨ και όχι των ¨επιθυμητών¨, σύμφωνα πάντα με τις περί δικαίου αρχές, όπως είναι αυτές της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της νομιμότητας.

Επειδή, συντρέχει καταδήλως και αυταποδείκτως στο πρόσωπό μου άμεσο, εναργές, ενεργό και έννομο συμφέρον να προβώ στην παρούσα και στην εσωκλειόμενη προβολή του επιμέρους αιτήματός μου, το οποίο, εν περιπτώσει μη εξώδικης ικανοποίησής του παρ' Υμών, θα ικανοποιηθούν δια της νομίμου δικαστικής οδού.

Επειδή, εξ αυτής της αιτίας και της όλως μέχρι τώρα μη νόμιμης συμπεριφοράς της Διοίκησης, έχω υποστεί εγώ προσωπικά καθώς και οι απόστρατοι μέτοχοι του ΜΤΝ υλική και ηθική βλάβη και μάλιστα εκκρεμεί παρελθούσα μη νόμιμη συμπεριφορά της Διοίκησης στο ΔΠΑ (είχα αποκλειστεί μη νομίμως από την διοίκηση του ΓΕΝ από το να κριθώ από το ΑΝΣ για Μέλος του ΔΣ/ΜΤΝ).

Επειδή, η διαχρονική αυτή τακτική του κρυφίως διορισμού ενός μόνου υποδεικνυόμενου αξιωματικού, ως Προέδρου, δεν περιποιεί τιμή τόσο για τους ε.ε αξιωματικούς, όσο και για τους ε.α. αξιωματικούς οι οποίοι μάλιστα λαμβάνουν και μέρισμα από το Ταμείο.

Επειδή, μετά τη λήψη της παρούσης δεν συγχωρείται άγνοια ή πλάνη αλλά εφεξής συντρέχει στο πρόσωπό Σας ακέραιος ο σχετικός δόλος ως προς την παροχή συνδρομής στην προαναφερόμενη πράξη.

Επειδή, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου έστω και μη ρητώς αναφερομένου στο σώμα της παρούσας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ για την μέχρι και σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για την της επιλογή και διορισμό του Προέδρου και Μελών του ΔΣ/ΜΤΝ.

ΣΑΣ ΚΑΛΩ όπως να εξετάσετε τα ως άνω αληθή αναφερόμενα και για τις δικές Σας κατεπείγουσες και κατά νόμο ενέργειες.

ΑΛΛΩΣ, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι θα προβώ σε κάθε απαραίτητη κατά Νόμον ενέργεια προς προστασία των εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μου και προς αποκατάσταση της τρωθείσας νομιμότητας, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ή αρχής...

Διαβάστε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την σχετική εξώδικη διαμαρτυρία του Πλωτάρχη Π. Σταμάτη ΠΝ ε.α.:

Δημοσίευση σχολίου

6 Σχόλια

 1. Περιμένει να ανανεώσει και το αστέρι του ΜΤΣ και να επιβραβευθεί με μία δεύτερη 4ετία για την πετυχημένη πορεία του Ταμείου και για το μπάχαλο και το κουτσούρεμα του ΒΟΕΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το ανέκδοτο με το ΓΕΣ/Β1 που αρνείται να μας προάγει τους Λοχαγους ΣΜΥ τάξεων 93 και 94 δεν έχει προηγούμενο. Έχουν προαχθεί κατώτεροι μας της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού εδώ και τέσσερις μήνες. Κύριοι καταλαβαίνετε ότι διαπραττεται παρανομία εις βάρος μας την στιγμή που το ΓΕΑ και το ΓΕΝ λειτούργησαν υποδείγματα και οι αντίστοιχοι Λοχαγοι προήχθησαν? Δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να εκτελεστεί ο νόμος? Άμεσα να ξέρετε θα γίνουν καταγγελίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και στο γραφείο του Αρχηγού ΓΕΣ και ΓΕΕΕΘΑ. Οι πολιτικοί σας προϊστάμενοι ήδη είναι ενημερωμένοι. Η κοροϊδία τέλος. Τις επόμενες μέρες θα πέσουν κεφάλια. Εδώ είμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι δουλειά έχεις σε αυτό το άρθρο ρε βλαμμένε! Ρε κλαψωμ....να δεν βαρέθηκες ακόμη να γράφεις βλακείες. Μα καλά δεν υπάρχει ένας συγγενής να σου πάρει το κινητό και να σε βάλει για ύπνο. Άντε να αλλάξεις την πάνα της ακράτειας σου που απειλείς κιόλας ηλίθιε. Κουνά το δικό σου κεφάλι και χτυπά το στον τοίχο μήπως και συνέλθεις!

   Διαγραφή
 3. Σταματη,σταματα επιτέλους...μας κουρασες

  ΑπάντησηΔιαγραφή