H αλήθεια για την EAΣ–12 χρόνια αναμένεται η εκδίκαση αγωγών και άγνωστο πότε θα ολοκληρωθούν τελεσιδίκως

H αλήθεια για την EAΣ–12 χρόνια αναμένεται η εκδίκαση αγωγών και άγνωστο πότε θα ολοκληρωθούν τελεσιδίκως

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφασίζει ΑΛΛΑ ο ΕΦΚΑ ΔΕΝ εκτελεί τις αποφάσεις!

Γράφει ο Σμχος ε.α. Γιάννης Αβραμίδης της 8ης σειράς

Αφορμή για την συγγραφή του κειμένου έλαβα από τις πληροφορίες συναδέλφων αποστράτων που επισκέφτηκαν το αρμόδιο γραφείο του ΕΦΚΑ για να ενημερωθούν για τους λόγους για τους οποίους ΔΕΝ εκτελούνται οι πράξεις- αποφάσεις του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), όπως η 00312/17 που ελήφθησαν στη συνεδρίαση της 8ης Μαΐου 2017.

Οι πράξεις-αποφάσεις είναι σύμφωνες με την απόφαση 244/2017 της Ολ. του Ε.Σ. που εκδόθηκε με την Φ.Π.Δ/75175/29-10-14 της επιτροπής του άρθρου 108 Α του Π.Δ.1225/81 επειδή επιβλήθηκε Ε.Α.Σ. στις συντάξεις του δημοσίου και κρίθηκαν αντισυνταγματικές, παραβιάζοντας τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ.5 και 25 παρ.1 και 4.

Το Α΄ Κλιμάκιο του Ε.Σ. με τις πράξεις-αποφάσεις αποφαίνεται ότι οι κρινόμενες ενστάσεις πρέπει να γίνουν δεκτές και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις. Ακυρώνει τις Δ.Υ./05-08-2010 πράξεις του Διευθυντού της 46ης Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου Κράτους (Γ.Λ.Κ), με τις οποίες επιβλήθηκε η κράτηση της Ε.Α.Σ. Χαρακτήρισε το αίτημα των ενστάσεων διαπλαστικής φύσης η οποία άγει στην ακύρωση της προσβαλλομένης πράξης και όχι στην εκδίκαση χρηματικών ποσών.

Βάσει αυτών των πράξεων-αποφάσεων που ακυρώνουν την Δ.Υ/05/08/2010, η 46Η Δνση της Γ.Δ.Σ. (Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων) του Γ.Λ.Κ., θα έπρεπε να σταματήσει την κράτηση Ε.Α.Σ., από τις ημερομηνίες έκδοσης των Πράξεων, εν προκειμένου 08-05-2017.

Παρά ταύτα συνεχίζει η κράτηση μέχρι και σήμερα επί έξι έτη, γεγονός που επιβεβαιώνεται με την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ), που διαψεύδει την κατάργηση της Ε.Α.Σ.

Μετά τις πράξεις- αποφάσεις του Α΄ Κλιμακίου, που χαρακτήρισε τις ενστάσεις διαπλαστικής φύσεως οι ενδιαφερόμενοι προσέφυγαν εκ νέου στη δικαιοσύνη με αγωγές στο ΙΙ τμήμα του Ε.Σ. το έτος 2017 και διεκδίκησαν έντοκα αναδρομικά από 1-9-2010 οι οποίες, παρά την παρέλευση έξι ετών δεν έχουν δικαστεί και άγνωστο πότε, αφού δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμη ημερομηνία.

Καταβάλλεται προσπάθεια από το δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις, ως διάδοχο του γραφείου Γ. Εμμανουηλίδη, με ομαδικά υπομνήματα που άρχισε να καταθέτει στο Ε.Σ. να συντομεύσει το χρόνο εκδίκασης των αγωγών για αναδρομικά και παύση της κράτησης της Ε.Α.Σ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ε.Α.Σ.

Με τους νόμους των μνημονίων επιβλήθηκαν δύο κρατήσεις –εισφορές στις συντάξεις του δημοσίου, η Ε.Α.Σ. και η έκτακτη εισφορά συνταξιούχων, πολλοί συγχέουν αυτές. Η εισφορά που καταργήθηκε από 01-01-2023, της τάξεως μερικών ευρώ μηνιαίως, αφορά την έκτακτη εισφορά, και δεν έχει καμία σχέση με την Ε.Α.Σ. του ταμείου Α.Κ.Α.ΓΕ, της τάξεως μερικών εκατοντάδων ευρώ μηνιαίως, που συνεχίζει να καταβάλλεται. Για την αποφυγή αυτής της παρανόησης παραθέτω κατωτέρω ιστορικά στοιχεία που αφορούν την Ε.Α.Σ. του ταμείου Α.Κ.Α.ΓΕ:

α) Η 46η Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γ.Λ.Κ, με την Δ.Υ/05-08-2010 ενημέρωσε τους συνταξιούχους (δημοσίου και αποστράτους), ότι βάσει του άρθρου 11 του Ν.3865/2010 θεσπίστηκε από 01-08-2010 μηνιαία κράτηση της Ε.Α.Σ. η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια στο Α.Κ.Α.ΓΕ.

Η κράτηση αυτή επιβάλλεται σε συντάξεις από 1.400,00 € και άνω με κλιμακούμενους συντελεστές ανά 300,00€ από 3% έως 10% και αυξήθηκαν με τους Ν.3986/11, Ν.4002/11 σε 6% έως 14%. Παράλληλα η 46η Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ. ενημέρωσε τους συνταξιούχους ότι ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ. 67 του Π.Δ 169/2007 για ένδικα μέσα.

β) Πολλοί συνταξιούχοι άσκησαν το ένδικο μέσο και υπέβαλλαν ενστάσεις τους πρώτους μήνες του 2011 στο Γ.Λ.Κ.

γ) Το Γ.Λ.Κ. προώθησε τις ενστάσεις (Μάρτιος του 2011) για εκδίκαση στο Α΄ Κλιμάκιο του Ε.Σ. με παράλληλη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

δ) Παράλληλα η Ολομέλεια του Ε.Σ. συνεδρίασε για να δικάσει την από 19-09-2014 αγωγή ανωτάτου δικαστικού συνταξιούχου που διεκδικούσε νομιμοτόκως αναδρομικά το ποσό των 21.940.32€. Το συμβούλιο ερμήνευσε με 21 ψήφους υπέρ και 9 μειοψήφησαν, και με την απόφαση 244/08-02-2017 ότι οι διατάξεις των νόμων που επέβαλαν την Ε.Α.Σ. στις συντάξεις αντίκεινται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5, 25 παρ.1 και 4 του Συντάγματος (ισότητας και αναλογικότητας) και στις από αυτές απορρέουσες αρχές.

ε) Μετά την έκδοση της 244/17 απόφασης, ο Πρόεδρος του Α΄ Κλιμακίου του Ε.Σ. ομαδοποίησε ανά 30 τις ενστάσεις και εξέδωσε αποφάσεις όπως 312/17, 151/17, 234/17, 171/17, 244/17, 163/17, 189,17 265/17, 510/17… με τις οποίες και σύμφωνα με την απόφαση 244/17 δέχεται τις κρινόμενες ενστάσεις και ακυρώνει τις Δ.Υ./05-08-2019 πράξεις του Διευθυντή της 46ης Διεύθυνσης της Γ.Δ.Σ του Γ.Λ.Κ. και χαρακτήρισε τις ενστάσεις διαπλαστικής φύσεως.

στ) Μετά τις αποφάσεις επί των ενστάσεων του Α΄ Κλιμακίου του Ε.Σ. σε συνδυασμό και με την 244/17 της Ολομέλειας του Ε.Σ., οι ενδιαφερόμενοι προσέφυγαν και πάλι στη δικαιοσύνη με αγωγές διεκδίκησης αναδρομικών από 01-09-2010 έως 31-07-2017 έντοκα καθώς και να παύσει άμεσα η αντισυνταγματική κράτησης από τις μηνιαίες συντάξεις.

Επίσης, επειδή συνέχιζε η κράτησης, υπεβλήθησαν την 30-07-2019 συμπληρωματικές αγωγές διεκδίκησης αναδρομικών διετίας από 01-08-2017 έως 31-07-2019.

Δώδεκα χρόνια από την υποβολή των ενστάσεων, αναμένουμε την εκδίκαση των αγωγών και άγνωστο πότε θα ολοκληρωθούν τελεσιδίκως.

Ίδωμεν!!!

Σμχος ε.α. Γιάννης Αβραμίδης
της 8ης Σειράς ΣΤΥΑ

ΠΗΓΗ: sastya.gr

Δημοσίευση σχολίου

6 Σχόλια

 1. ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΦΙΛΕ ΜΟΥ,ΑΛΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΡΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 244/2017 ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 10-2-2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2018 ,ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗς ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 1477/2021 ΝΕΩΤΕΡΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΕΛ.ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΡΙΝΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΑΟΤΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗς ΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31-12-2018 ,ΕΝΩ ΑΠΟ 1-1-2019 ΚΑΙ ΕΝΤΥΘΕΝ ΚΡΙΝΗΚΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ.ΕΠΙΣΗς ΕΚΡΙΝΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗς 244/2017 ΑΥΤΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ Η ΕΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ...ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ ΟΛΕς ΟΙ ΑΓΩΓΕς ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2019 ΚΑΙ ΕΝΤΥΘΕΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟς ΤΟΥ ΕΛΕΓΚ.ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ,ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ,ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΙς ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙς ΑΝΓΡΑΦΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10-2-2017 ΕΩς 31-12-2018 ΓΙΑ ΌΛΟΥς ,ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΑΣΗς ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗς ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗς ΤΗς ΑΓΩΓΗς ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΔΙΕΤΙΑ.ΣΑΣ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΩ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΗΔΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗς ΕΑΣ.ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΑΙ ΤΙς ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΚΑΙ ΕΠΙΔΟΑΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιατί ποτέ εκτέλεσε το... "κράτος" δικαστικές αποφάσεις;;;;
  Ποια Δικαιοσύνη;;;
  Αφού τα Γκόλντεν Μπόις του συστήματος την γράφουν κανονικά από το 2010..
  Τότε που ερχόντουσαν οι... "νόμοι" αμεταφραστοι από έξω...
  Αυτοί είμαστε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κύριοι τίποτα δεν θα πάρουμε,τα δώρα μόνο με απόφαση ΣτΕ,εμείς σε αυτό έχουμε αρνητική απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου.ισχυει πράγματι η διετία και όχι πενταετία από 2020 και πριν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ψηφίστε κουλή να σας σώσει ξέρετε εσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αντισυνταγματικοι Νομοι απο ΣτΕ να καταργηθουν με πρωτο τον ΚΡΑΥΓΑΛΕΟ
  Ν4093/2012 που ενω καταργηθηκε στα μερισματα εξακολουθει να ισχυει σε συνταξεις με αποτελεσμα να υπαρχει ανισοτητα και εχουμε ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ .
  Εχουμε οσους αποστρατευθηκαν πριν το 2018 που εχουν κρατησεις του Ν4093/2012 και εχουμε οσους αποστρατευθηκαν με τα το 2018 οπου δεν εχουν κρατησεις στις συνταξεις του Ν 4093/2012.

  ΑπάντησηΔιαγραφή