Νέα Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Αναστολή μεταθέσεων-αποσπάσεων-μετατάξεων-μετακινήσεων–Απαγόρευση κανονικών αδειών

Νέα Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Αναστολή μεταθέσεων-αποσπάσεων-μετατάξεων-μετακινήσεων–Απαγόρευση κανονικών αδειών

Θέμα: Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών-Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών-Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Σχετ.: Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 (ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκύκλιος για την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 (Π.Δ. 71/2023, Α΄ 122), βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2190/1994, σας γνωρίζουμε ότι και κατά την τρέχουσα περίοδο, ήτοι από 29/5/2023 (Π.Δ. 71/2023, Α΄ 122), έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και των διευκρινίσεων που χορηγήθηκαν με την ως άνω σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε περαιτέρω τα εξής:

Α. Αναστολή προσλήψεων ...

Β. Αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών

Οι υπηρεσιακές μεταβολές που αναστέλλονται, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, είναι οι προβλεπόμενες στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007) όπως ισχύει, ήτοι στο ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ κεφάλαια Α, Β, Γ και Δ, εξαιρουμένων των κεφαλαίων Ε΄και ΣΤ΄, καθώς και οι αντίστοιχες προς αυτές προβλεπόμενες σε άλλες διατάξεις, ήτοι ν. 3584/2007, στους κανονισμούς προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. κ.α. Εάν τυχόν στους κανονισμούς προσωπικού δεν προβλέπονται υπηρεσιακές μεταβολές, τότε ως υπηρεσιακές μεταβολές νοούνται οι αντίστοιχες αυτών που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζονται τα εξής :

1. Δεν αναστέλλονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες καθώς και η έκδοση των τελικών πράξεων που αφορούν στη μονιμοποίηση προσωπικού ή τη λύση της υπαλληλικής σχέσης για οποιοδήποτε λόγο.

2. Αντιθέτως, αναστέλλονται και δεν δύνανται να συνεδριάζουν τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, καθώς και να εκδοθούν οι σχετικές πράξεις που αφορούν: 2.1. Την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) όπως ισχύει, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016, ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων. 2.2. Την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων κατόχων μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων.

Επισημαίνεται ότι η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια και εν γένει η μισθολογική προώθηση (πράξεις χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων) κατόπιν θετικής κρίσης περί της συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών ή αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015, δεν υπάγονται στις υπηρεσιακές μεταβολές του Υπαλληλικού Κώδικα ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως αντίστοιχες της βαθμολογικής εξέλιξης διάταξης, ώστε να τελούν σε αναστολή.

3. Η διαδικασία της αξιολόγησης κάθε κατηγορίας προσωπικού του δημοσίου δεν αποτελεί υπηρεσιακή μεταβολή κατά το χρονικό διάστημα διενέργειάς της και ως εκ τούτου δεν αναστέλλεται. Εξυπακούεται ωστόσο ότι ακόμα και στην περίπτωση που η έκθεση αξιολόγησης αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια περαιτέρω υπηρεσιακών μεταβολών στο πλαίσιο μιας σύνθετης διοικητικής ενέργειας (π.χ. βαθμολογική προώθηση λόγω άριστης αξιολόγησης για δύο συνεχόμενα έτη ή αποτελεί συνεκτιμώμενο στοιχείο για την προαγωγή του υπαλλήλου), η υπηρεσιακή μεταβολή αυτή δεν θα διενεργηθεί λόγω αναστολής - απαγόρευσης κατά την προεκλογική περίοδο.

4. Τοποθετήσεις προϊσταμένων ή ορισμοί προϊσταμένων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης αναστέλλονται κατά την προεκλογική περίοδο. Δεδομένου ωστόσο ότι πρέπει να διασφαλιστεί η λειτουργία της διοίκησης εξυπακούεται ότι σε περίπτωση ανάγκης άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου κατά την περίοδο αυτή, αυτή διενεργείται βάσει των διατάξεων περί αυτοδίκαιης αναπλήρωσης, ήτοι χωρίς την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου (σχετική και η αριθ. 29/2022 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ και η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016, ΑΔΑ ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ, εγκύκλιος).

5. Επίσης, στην αναστολή εμπίπτουν και οι κάτωθι υπηρεσιακές μεταβολές: αποσπάσεις συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων/παρατάσεων και άρσεων, μετακινήσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις για οποιοδήποτε λόγο καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες (έκδοση προκηρύξεων, συνεδρίαση συλλογικών οργάνων κλπ). Κατά συνέπεια, σε όσες περιπτώσεις η απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλου λήγει εντός της περιόδου αναστολής κατ΄ αρ. 28 του ν. 2190/1994 και δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, της μεταβολής αυτής μέχρι την έναρξη της αναστολής, αυτή δεν δύναται κατά το τρέχον χρονικό διάστημα να παραταθεί ή ανανεωθεί, οπότε και ο υπάλληλος με τη λήξη ισχύος της απόσπασης ή μετακίνησης οφείλει να επιστρέψει στην Υπηρεσία του.

6. Ειδικά ως προς τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για υπηρεσιακές μεταβολές, όπου αυτές προβλέπονται, οι οποίες με την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, διευκρινίζεται ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν τους υποψηφίους για τη διακοπή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και για τον επαναπροσδιορισμό αυτής για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό του χρονικού διαστήματος της διακοπής. Τα ανωτέρω διευκρινίζονται καθώς έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας ανακοινώσεις που αναφέρονται σε παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων, χωρίς να διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα της διακοπής και ο επανακαθορισμός των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αιτήσεις σε χρονικό διάστημα που από τον νόμο δεν επιτρέπεται.

7. Τέλος, υπενθυμίζεται η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.28/2190/οικ.28447/3.9.2015 (ΑΔΑ: 6ΡΚ1465ΦΘΕ-ΓΑ3) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών», αναφορικά με τους μετακλητούς υπαλλήλους και τις αποσπάσεις σε Πολιτικά Γραφεία μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών.

Για όσες υπηρεσιακές μεταβολές απαγορεύονται/αναστέλλονται αυτοδικαίως από τις σχετικές διατάξεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προβλεφθεί εξαίρεση με ρητή διάταξη (βλ. αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ. 7623/28-4-2023, ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ, σχετική εγκύκλιο για την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών), υπενθυμίζεται ότι δύναται να υποβληθεί αίτημα εξαίρεσης με ερώτημα στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 28 του ν. 2190/1994, εφόσον δεν έχει ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρέχονται στο Κεφάλαιο Α΄.

Γ. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κλπ.

Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012 περί ανάκλησης και απαγόρευσης χορήγησης κανονικών αδειών διευκρινίζονται τα εξής:

-Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012 ισχύουν και εφαρμόζονται για τους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του συνόλου των φορέων του Δημοσίου δεδομένης της γενικής διατύπωσης της διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου.

- Δεδομένου ότι με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, καθίσταται σαφές ότι κάθε άλλη άδεια που δεν τελεί κατά τον προαναφερόμενο νόμο σε αναστολή/ απαγόρευση, εξακολουθεί να χορηγείται και εφόσον απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου (π.χ. υγειονομικές επιτροπές, υπηρεσιακά συμβούλια για άδειες αναρρωτικές, για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή κλπ), τα όργανα αυτά δύνανται και υποχρεούνται να συνεδριάζουν νομίμως και κατά την προεκλογική περίοδο.

- Για τις επικείμενες εκλογές, η ανάκληση και η απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών ισχύει έως και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι την 25η/6/2023.

Δ. Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ημερών άδειας που θα χορηγηθεί στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος συναρτάται με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ. 7623/28-4-2023 (ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκύκλιο ως προς τις χιλιομετρικές αποστάσεις και τα μέσα μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά και με την εύρυθμη λειτουργία κάθε φορέα και κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα κάθε φορέα λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παραμέτρους. Ο αριθμός των δικαιούμενων αριθμών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν δύναται σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες και η τελική κρίση για τον δικαιούμενο αριθμό της εν λόγω άδειας ανά υπάλληλο αποτελεί αρμοδιότητα της κάθε Διεύθυνσης Προσωπικού, διασφαλίζοντας ότι η τελικώς εγκριθείσα άδεια καλύπτει, όπως ορίζουν και οι σχετικές προαναφερόμενες διατάξεις, τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του υπαλλήλου στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του απ` αυτόν. Βάσει όλων των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί και της κείμενης νομοθεσίας, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα να υποκαθιστά τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού ούτε να προκαθορίζει τον δικαιούμενο αριθμό ημερών αδείας για κάθε υπάλληλο ξεχωριστά...

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ.

Ή ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Δημοσίευση σχολίου

5 Σχόλια

 1. Συγκρίνετε τα έγγραφα των ΕΔ με αυτό του... Υπ.Εσωτερικων..
  Αρχίζει Δημόσιο επίσημο έγγραφο με την φράση "ενόψει"...
  Τι ζούμε Θεέ μου στο Ελλαντα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το εν όψει σε πείραξε εσένα????? Δηλαδή αν ξεκίναγε με το 'Σας γνωρίζουμε' θα άλλαζε κάτι?Καλά λέω ότι το 90% δεν κάνει ούτε για να κόβει σαλάμι σε σούπερ μάρκετ...καλά που υπάρχει και το ίδρυμα για να τρώει ένα κομμάτι ψωμί.Ασε που τα τελευταία χρόνια με τα ενοίκια και τις τιμές στο θεό ούτε αυτό δεν μπορεί να εξασφαλίσει!!!

   Διαγραφή
 2. Δηλαδή αφού βαρέθηκε το υεθα πέταξε το μπαλάκι στο υπεσ ώστε να μας ξαναθυμισει τις αναστολές μεταθέσεων. Άραγε οι περίφημες υπηρεσιακές ανάγκες που συχνότατα επικαλείται το γεια ώστε να παρακάμπτει νόμους και διατάξεις, εδώ δεν ισχύει ε???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οκ. Δεν θέλετε ψήφο δεν θα την έχετε. Όχι από εμένα τουλάχιστον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλό Σεπτέμβριο...με τις μεταθέσεις.... έλεος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή