ΓΕΣ: Διόρθωση σφάλματος στο νέο Προεδρικό Διάταγμα 62/2023 (Υγειονομική Περίθαλψη)–Δείτε το ΦΕΚ

ΓΕΣ: Διόρθωση σφάλματος στο νέο Προεδρικό Διάταγμα 62/2023 (Υγειονομική Περίθαλψη)–Δείτε το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος A’ 124/08.06.2023:

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στο π.δ. 62/16.5.2023 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α΄ 114):

α) Στη σελίδα 4921 στη Β΄ στήλη, στην παρ. 10 του άρθρου 9 διορθώνεται: το εσφαλμένο: «7», στο ορθό: «6».

Η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής: «Τα επιδόματα που προβλέπονται στις παρ. 1 έως 6 διπλασιάζονται όταν ο στρατιωτικός υπηρετεί στο εξωτερικό και υφίσταται διαταγή μετάκλησης της οικογένειάς του.».

β) Στη σελίδα 4923 στη Β΄ στήλη, στην περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 διορθώνεται: το εσφαλμένο: «αστ», στο ορθό: «αε».

Η περ. β΄ διαμορφώνεται ως εξής: «Για τις περ. β και γ της παρ. 1, τα έξοδα περίθαλψης του ασθενούς που αναφέρονται στις υποπερ. αε και αζ της περ. α.».

Δείτε τα σχετικά έγγραφα που δημοσιοποίησε η ΕΣΠΕΕΞ:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια