Νέα απόφαση: Τι αλλάζει στην Ιεραρχία-προαγωγές-μετατάξεις-αποστρατεία προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.–Δείτε το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα 56/2023 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 110/11.05.2023 τροποποιείται το π.δ. 81/2012 που αφορά: «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 139)

Ειδικότερα:

Με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α' 139) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«13. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από την αρχαιότητα που αποκτούν εντασσόμενοι σύμφωνα με αυτή στην οικεία επετηρίδα τους, έχουν και μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας, η οποία ειδικά για τους ομοιόβαθμους διαφορετικής προέλευσης που προάγονται το ίδιο ημερολογιακό έτος, καθορίζεται ιεραρχικά ως ακολούθως:

α) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,

β) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού,

γ) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού,

δ) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας,

ε) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Οικονομικού,

στ) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού,

ζ) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού,

η) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Ιερέα,

θ) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας,

ι) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,

ια) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Λιμενοφύλακες και προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων,

ιβ) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από διακριθέντες αθλητές Υπαξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή Λιμενοφύλακες μετά από την απονομή του βαθμού του Σημαιοφόρου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,

ιγ) Αξιωματικοί οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,

ιδ) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Εφέδρους κατ' απονομήν Αξιωματικούς.»

Άρθρο 2

Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από την αρχαιότητα που αποκτούν εντασσόμενοι σύμφωνα με αυτή στην επετηρίδα τους, έχουν και μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας, η οποία ειδικά για τους ομοιόβαθμους διαφορετικής προέλευσης που προάγονται κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος, καθορίζεται ιεραρχικά ως ακολούθως:

α) Ανθυπασπιστές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,

β) Ανθυπασπιστές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Λιμενοφύλακες και προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, γ) Ανθυπασπιστές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού,

δ) Ανθυπασπιστές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Λιμενοφύλακες.»

Άρθρο 3

Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Οι καταληκτικοί βαθμοί των εν ενεργεία Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθοι:

α) Ο βαθμός του Αντιναυάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,

β) ο βαθμός του Υποναυάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Οικονομικού, ή Νομικού,

γ) ο βαθμός του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη, ή Μηχανικού,

δ) ο βαθμός του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα,

ε) ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

στ) ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Υπαξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού,

ζ) ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Λιμενοφύλακες και οι οποίοι έχουν προαχθεί στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α' 184),

η) ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από διακριθέντες αθλητές Υπαξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή Λιμενοφύλακες, μετά από την απονομή του βαθμού του Σημαιοφόρου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,

θ) ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας,

ι) ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Εφέδρους κατ' απονομήν Αξιωματικούς,

ια) ο βαθμός του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω διαγωνισμού κατάταξης και είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή είναι διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού,

ιβ) ο βαθμός του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων,

ιγ) ο βαθμός του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - Ε.Λ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω διαγωνισμού κατάταξης και είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή τίτλου σπουδών μετα- δευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

Άρθρο 4

Οι περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2012 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«α) Οι ονομαζόμενοι Σημαιοφόροι απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και οι ονομαζόμενοι Σημαιοφόροι με ειδικότητα Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, Οικονομικού και Νομικού απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

β) Οι ονομαζόμενοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού και οι ονομαζόμενοι Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού Ειδικής κατηγορίας, Οικονομικού, Νομικού και Ιερέα κατά την απευθείας κατάταξή τους.»

Άρθρο 5

1. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας προάγονται μέχρι και τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συμπληρώσουν τον ακόλουθο χρόνο παραμονής στον βαθμό που κατέχουν:

α) Σημαιοφόρος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι (6) έτη υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης,

β) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι (6) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή δώδεκα (12) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης,

γ) Υποπλοίαρχος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι (6) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή δεκαοκτώ (18) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης,

δ) Πλωτάρχης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: Επτά (7) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή είκοσι πέντε (25) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.»

2. Στο άρθρο 7 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 7 ως ακολούθως:

«7. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη, ή Μηχανικού προάγονται μέχρι και τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συμπληρώσουν τον ακόλουθο χρόνο παραμονής στον βαθμό που κατέχουν:

α) Σημαιοφόρος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι (6) έτη υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης,

β) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: Επτά (7) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή δεκατρία (13) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,

γ) Υποπλοίαρχος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: Επτά (7) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή είκοσι (20) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,

δ) Πλωτάρχης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: οκτώ (8) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή είκοσι οκτώ (28) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,

ε) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: οκτώ (8) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή τριάντα έξι (36) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,

στ) Πλοίαρχος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: Τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν, ή σαράντα (40) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..»...

Διαβάστε τη συνέχεια στο σχετικό ΦΕΚ:

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΚΑΙ ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια