ΓΕΣ: Αυτές είναι οι Ευεργετικές Διατάξεις του νέου ΠΔ για υγειονομική περίθαλψη Στρατιωτικών (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΓΕΣ: Αυτές είναι οι Ευεργετικές Διατάξεις του νέου ΠΔ για υγειονομική περίθαλψη Στρατιωτικών (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Με το παρακάτω έγγραφο, που δημοσιοποίησε η ΕΣΠΕΕΞ, το ΓΕΣ/ΔΥΓ, αναλύει τις νέες ευεργετικές διατάξεις του Π.Δ. 62/2023 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών και των οικογενειών τους.

Στα εν λόγω ευεργετήματα περιλαμβάνονται πάγια και διαχρονικά αιτήματα της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (ΕΣΠΕΕΞ), όπως η αποζημίωση των γυαλιών οράσεων των ασφαλισμένων μελών και η εξίσωση του επιδόματος τοκετού, ανεξαρτήτου βαθμού.

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Περίθαλψη (Νομοθεσία)

ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 62/2023 «Υγειονομική Περίθαλψη του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Καθώς και των Μελών των Οικογενειών τους» (Α'114),…

1. Σας γνωρίζουμε, ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το (α) όμοιο [ΠΔ 62/2023], με το οποίο αναθεωρείται το πλαίσιο και οι παροχές υγειονομικής περίθαλψης για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και των μελών των οικογενειών τους και καταργούνται τα ΠΔ 432/1983 (Α' 162) και 169/2004 (Α' 142).'

2. Ειδικότερα, το νέο ΠΔ αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα και διαρθρώνεται σε πέντε (5) κεφάλαια ως εξής:

α. Κεφάλαιο Α': Παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη - Μέλη οικογένειας.

β. Κεφάλαιο Β': Υγειονομική περίθαλψη στρατιωτικών.

γ. Κεφάλαιο Γ': Υγειονομική περίθαλψη μελών οικογένειας στρατιωτικών.

δ. Κεφάλαιο Δ': Κοινές διατάξεις για τους στρατιωτικούς και τα μέλη οικογένειας.

ε. Κεφάλαιο Ε': Κρατήσεις - όργανα ελέγχου παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και τελικές διατάξεις.

3. Συναφώς σε σχέση με το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο (ΠΔ 432/1983), επέρχονται, μεταξύ άλλων, οι εξής βασικές ευεργετικές αλλαγές:

α. Καθορίζονται τα μέλη οικογένειας σε εναρμόνιση με την εν γένει νομοθεσία περί υγειονομικής ασφάλισης (άρθρο 2).

β. Καθιερώνεται η ελεύθερη επιλογή για την περίθαλψη μαιευτικών περιστατικών, ενώ στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή προβλέπεται η περίθαλψη καταρχάς από τη Διακλαδική Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (άρθρο 5 παρ. 7).

γ. Επικαιροποιείται το πλαίσιο χορήγησης επιδόματος για την αγορά ακουστικών βαρηκοΐας και γυαλιών οράσεως (άρθρο 5 παρ. 8), ενώ συγχρόνως καθιερώνεται η χορήγηση επιδόματος για την αγορά γυαλιών οράσεως για τα μέλη οικογένειας (άρθρο 9 παρ. 6).

δ. Εξισώνεται το επίδομα τοκετού για τις υπαξιωματικούς με αυτό που λαμβάνουν οι αξιωματικοί. Επιπρόσθετα, αυξάνεται και το ποσοστό προσαύξησης του εν λόγω επιδόματος σε περίπτωση πολύδυμης κύησης (άρθρο 5 παρ. 12 και 13).

ε. Απαλείφεται ο περιορισμός του εικοστού πρώτου (21ου) έτους της ηλικίας των τέκνων με αναπηρία για τη χορήγηση του επιδόματος για την εκπαίδευσή τους (άρθρο 9 παρ. 2 και 3).

στ. Απαλείφεται η αεροθεραπεία από τις μη αναγνωριζόμενες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 15).

ζ. Προβλέπεται η ρητή παραπομπή στις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, σε ειδικές περιπτώσεις αναγνώρισης δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νέου ΠΔ (άρθρο 15 παρ. 2).

η. Τίθενται οι απαραίτητες προβλέψεις σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για την παροχή υπηρεσιών υγείας (άρθρο 17 παρ. 2).

θ. Θεσμοθετείται η δυνατότητα υπολογισμού των δαπανών νοσηλείας σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές με βάση την τιμολόγηση των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (άρθρο 18 παρ. 2).

4. Κατόπιν των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε το (α) σχετικό, το οποίο ισχύει από 17 Μαϊ 23, για την ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικού επί των διατάξεων αυτού, καθώς και την εφαρμογή του από τα όργανα ελέγχου παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης.

ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια