ΓΕΣ: Διευκρινιστικες οδηγίες αναγνώρισης προϋπηρεσίας για Μισθολογική Εξέλιξη-Τι ισχύει για ΕΠΟΠ

Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΟΙ, που εκδόθηκε πρόσφατα και αφορά την Μισθολογική Προαγωγή Στρατιωτικού Προσωπικού (Αναγνώριση Προϋπηρεσίας):

Έχει διαπιστωθεί η υποβολή στους αρμόδιους φορείς του ΓΕΣ, σημαντικού αριθμού αναφορών στελεχών με τις οποίες αιτούνται την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας (στρατιωτικής θητείας, σπουδών κ.λπ), προκειμένου να τους καταβληθεί Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας (ΕΧΥ).

Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζονται διευκρινιστικές οδηγίες επί του νομικού πλαισίου το οποίο διέπει την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη, όπως παρακάτω (Για την διευκόλυνση σας, το ιστολόγιό μας staratalogia.gr, έχει τοποθετήσει σχετικά links από το νομικό πλαίσιο):

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

1. Η χορήγηση του ΕΧΥ, όπως αυτή προβλέπονταν στο άρθρου 51 του (β) σχετικού, καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 127 του (ζ) όμοιου, με τις οποίες καθορίζονται τα επιδόματα και οι παροχές που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό καθώς και η κατάργηση κάθε παροχής, επιδόματος ή αποζημίωσης που προβλέπεται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις [ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ].

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του (ζ) σχετικού και τις διευκρινιστικές οδηγίες οι οποίες παρασχέθηκαν με την (η) εγκύκλιο, μεταξύ άλλων καθορίζεται ότι:

α. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του (δ) σχετικού και της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του (ε) όμοιου.

β. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 154, κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου, η μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων στελεχών στα ανωτέρω μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από τον υπόψη φορέα, μέχρι και στις 31 Δεκ 16.

γ. Μετά την αρχική κατάταξη των στελεχών αυτών, αλλά και στις περιπτώσεις στελεχών τα οποία κατατάσσονται μετά την 1 Ιαν 17, είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του (ε) σχετικού (1-1-2016) αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του εν λόγω νόμου και στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του (δ) σχετικού, ήτοι (ενδεικτικά):

(1) Δημόσιος Τομέας.

(2) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου (Δήμοι) και δευτέρου βαθμού (Περιφέρειες).

(3) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) τα οποία ανήκουν στο Κράτος και περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

(4) Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμοί και Ανώνυμες Εταιρείες (Δ.Ε.Κ.Ο.) που υπάγονται στις διατάξεις του κεφ. Α' του ν. 3429/2005.

(5) Οι ανωτέρω φορείς των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ. Δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς οι οποίοι:

(1) Δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λπ.).

(2) Δεν υφίστανται σήμερα, εκτός εάν έχουν ενσωματωθεί ή απορροφηθεί από άλλο φορέα, ο οποίος υπάγεται στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου, οπότε είναι δυνατή η αναγνώριση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο (ε) σχετικό.

ε. Περαιτέρω, σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος παροχής υπηρεσίας στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ' αποκοπή εργασίας εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

στ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε προϋπηρεσίας, είναι να μην έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

ζ. Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου φορέα.

3. Επιπλέον και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του (ζ) σχετικού και τις διευκρινιστικές οδηγίες που παρασχέθηκαν με την (η) εγκύκλιο:

α. Μόνο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αναγνωρίζονται για μισθολογική εξέλιξη ο χρόνος φοίτησής τους στις στρατιωτικές σχολές ή στις αντίστοιχες σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας (εξαιρουμένης οιασδήποτε άλλης), εφόσον η ειδικότητα αυτή αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης και εφόσον οι χρόνοι αυτοί δεν συμπίπτουν με αναγνωριζόμενο χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.

β. Από 1 Ιαν 17, ο χρόνος φοίτησης σε οποιεσδήποτε Σχολές, πλην των προαναφερομένων στην παρ.3α, δεν αναγνωρίζεται πλέον για μισθολογική εξέλιξη, ανεξάρτητα από το εάν μετά την υπόψη φοίτηση αποκτήθηκε πτυχίο που αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης - πρόσληψης.

γ. Από την παραπάνω ημερομηνία και μετά σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

δ. Όλοι οι χρόνοι των προϋπηρεσιών των στελεχών τα οποία υπηρετούσαν κατά την 31 Δεκ 16 (εν ενέργεια στελέχη) και είχαν ήδη νομίμως αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη (για χορήγηση χρονοεπιδόματος και για απονομή μισθολογικών προαγωγών) μέχρι την εν λόγω ημερομηνία (σύμφωνα με τα προϊσχύοντα μισθολογικά καθεστώτα) έχουν ληφθεί υπόψη για την αρχική κατάταξη και μισθολογική εξέλιξη τους στα μισθολογικά κλιμάκια.

4. Δεν δύναται να αναγνωριστεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη (εξέλιξη σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια), ο χρόνος υπηρεσίας των ΕΠΟΠ, ο οποίος έχει διανυθεί στις ΕΔ, με την ιδιότητα του ΟΒΑ, εφόσον για τον υπόψη χρόνο τους έχει καταβληθεί η εφάπαξ αποζημίωση της παρ.7 του άρθρου 13 του (α) σχετικού, εκτός εάν η εν λόγω αποζημίωση επιστραφεί, κατά αναλογική εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 36 του (γ) ομοίου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια