Τι απαντούν ΥΕΘΑ-Σταϊκούρας για αύξηση μισθών Στρατιωτικών-Προκαταβολή ΕΦΑΠΑΞ-Νυχτερινή Αποζημίωση

Τι απαντούν ΥΕΘΑ-Σταϊκούρας για αύξηση μισθών Στρατιωτικών-Προκαταβολή ΕΦΑΠΑΞ-Νυχτερινή Αποζημίωση

1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ:

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας, με θέμα «Άμεσα μέτρα για τη στήριξη των εισοδημάτων των στρατιωτικών και εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς, η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των πάσης φύσεως προνοιακών προγραμμάτων ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥ), το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την εφαρμοζόμενη πολιτική, σε θέματα μέριμνας και ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους.

Το ΥΠΕΘΑ από πλευράς του, έχει θέσει ως διαρκή στόχο τη ρεαλιστική αντιμετώπιση των αιτημάτων των στελεχών, εξαντλώντας για την επίλυση τους όλα τα περιθώρια που υπάρχουν.

Στο πλαίσιο αυτό, και για το ενδεχόμενο διασφάλισης συναφούς προσδοκώμενου κοινωνικού επιδόματος, το ΥΠΕΘΑ κατά το πρόσφατο παρελθόν προώθησε σχετική πρόταση στο ΥΠΕΚΥ, πλην όμως αυτή δεν τελεσφόρησε, καθότι τα κριτήρια εκάστου προγράμματος ισχύουν καθολικά για το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων, αφού το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε κοινωνικό πρόγραμμα είναι ευρύ, θεσπίζοντας γενικές αρχές, χωρίς να είναι δυνατή η συμπερίληψη του συνόλου των ειδικών περιπτώσεων ή εξαιρέσεων.

Αναφορικά με την καταβολή μέρους εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ.398/1974, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας δύνανται να προκαταβάλλουν στους μετόχους τους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον μετοχική σχέση, μέρος του εφάπαξ βοηθήματος που τους αναλογεί κατά την ημέρα υποβολής σχετικής αίτησης.

Το ποσό της εν λόγω προκαταβολής καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του ΕΛΟΑΣ, μη δυνάμενη να υπερβεί το 60% του βοηθήματος που δικαιούται ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του και αναλόγως της οικονομικής κατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού.

Συναφώς. η ΔΕ/ΕΛΟΑΣ, κατά τον Οκτώβριο 2021, λαμβάνοντας υπόψη τη διενεργηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του Ταμείου, αποφάσισε, με γνώμονα την εκπλήρωση της κύριας αποστολής του, ήτοι την απρόσκοπτη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους, τα εξής:

Τη μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων Π/Υ 2022, για τη χορήγηση προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, κατά 70% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ήτοι στα 3 εκ. ευρώ από 10 εκ. ευρώ.

Τη χορήγηση προκαταβολής έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, κατά το τρέχον έτος, αποκλειστικά στους μετόχους, οι οποίοι, είτε δεν έχουν λάβει στο παρελθόν προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος για λόγους βελτίωσης, επέκτασης, αγοράς, ανέγερσης κατοικίας και γενικότερους οικονομικούς λόγους, είτε επικαλούνται σοβαρούς λόγους υγείας.

Κατά το τρέχον έτος, έχει χορηγηθεί προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος σε 175 μετόχους, οι οποίοι πληρούσαν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, συνολικού ύψους 699.000 €.

Συνοψίζοντας, σας γνωρίζω ότι η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων εμπίπτει αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), την οποία εξειδικεύει με ειδικούς μισθολογικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό των ΕΔ, το ΥΠΕΘΑ εκπόνησε σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατ' εξουσιοδότηση του αρ. 127 του ν.4472/2017 ( Α' 74), το οποίο διαβίβασε στο ΥΠΟΙΚ για τον καθορισμό των ωρών νυχτερινής απασχόλησης.

Το εν λόγω σχέδιο ΚΥΑ δεν έγινε αποδεκτό από το ΥΠΟΙΚ, λόγω της μη επάρκειας των απαιτούμενων πιστώσεων, θέση η οποία πηγάζει από την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του κρατικού προϋπολογισμού και που επιβλήθηκε λόγω των έκτακτων υγειονομικών και οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των συνακόλουθων δημοσιονομικών αναγκών.

Τέλος, βούληση της πολιτικής Ηγεσίας είναι η επαναπροώθηση νέου σχεδίου ΚΥΑ, όμως η μη συνδρομή του προαπαιτούμενου της εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης, καθιστά όπως είναι φυσικό, ανίσχυρη την έκδοση απόφασης και μετακυλίει το χρόνο έκδοσης της, προς αποτροπή δημοσιονομικών αποκλίσεων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

2. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ:

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 1977/1.4.2022 αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας, από πλευράς αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 124 έως και 127) του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α΄ 74) μεταρρυθμίστηκε αναδρομικά, από 1-1-2017, το μισθολογικό καθεστώς, μεταξύ άλλων, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης και του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων. Διευκρινίζεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., η οποία να διαλαμβάνει κρίση επί της ουσίας αναφορικά με τη συνταγματικότητα των ανωτέρω διατάξεων του ν.4472/2017.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4472/2017 καθορίζονται τα πάσης φύσεως επιδόματα που καταβάλλονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127 του ιδίου νόμου θεσμοθετήθηκε η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που αποδεδειγμένα εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 € ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, ενώ παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση όπως καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης.

Η πρωτοβουλία για την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση της ως άνω ειδικής αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επίσης, η προκαλούμενη σχετική δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο του εκτελούμενου Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, δεδομένων και των σοβαρών οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η κρίση της πανδημίας COVID-19 και η αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Επιπλέον, δε, θεσμοθετήθηκε πληθώρα ευεργετικών διατάξεων για την στήριξη των εισοδημάτων με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με τον πρόσφατο

Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4916 ΦΕΚ Α 65/28.3.2022 «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιο κτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.» και, δη, μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρ. 40 επόμ.), Παροχή έκπτωσης στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου για το φορολογικό έτος 2021 (Άρθρο 78), Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους (άρθρο 81) και Επιδότηση κόστους πετρελαίου κίνησης (άρθρο 82)

ή με τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις του N. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4917 ΦΕΚ A' 67/31.03.2022 «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.»,

με τον Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4931 ΦΕΚ A' 94/13.05.2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.» Άρθρο 67 Μειώσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και καταβολή των μηνιαίων δόσεων

ή με τον Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4935 ΦΕΚ Α 103/26.5.2022 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις.» (Άρθρο 23) Υπολογισμός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα, (Άρθρο 27) Επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Επισημαίνεται ότι αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής νομοθεσίας που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους. Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συμβατότητά τους με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και την ομαλή δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

13 Σχόλια

 1. Μόνο από εμένα μείον 12 ψήφους. Τα λέμε στις εκλογές. Ελπίζω κανένας εν ενέργεια ή εν αποστρατεια συνάδελφος να μην ψηφίσει το κυβερνών κόμμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά φίλε..και από εμένα μείον 7ψηφοι.

   Διαγραφή
  2. Μείον 8 από εμένα και την πρώην δεξιά οικογένεια μου. Ιδίως ΕΜΘ και ΕΠΟΠ καθώς και όλοι οι απόστρατοι όλων των κατηγοριών που θα ψηφίσουν το κόμμα που αντιπροσωπεύουν οι παραπάνω μετακλητοί είναι άξιοι της τύχης τους, αφού στην ουσία δέχονται τις μειώσεις μισθών και την κοινωνική απαξίωση που τους έχει οδηγήσει αυτό το κόμμα.

   Διαγραφή
 2. Επιτρεψτε μας να σας παραθεσουμε το ποιημα:

  "Οι Πουθεναδες Μπαρουφολογοι"

  "... Δυο πουθεναδες ητανε, πολυ αγαπημενοι και εφτασαν οι εκλογές, και φυγαν μαυρισμενοι..
  Δηλωναν αναρμόδιοι, ειτε απλα φευγατοι, μπαρουφες απαντούσανε κι ας ηταν κουστουματοι..

  Απο την ποιητικη συλλογη:
  "Της πουθενατζηλας το απαύγασμα"

  Οποιαδήποτε ομοιότης με προσωπα της neverland (πουθενοχωρας) ειναι εντελώς συμπτωματική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Λίγο ντροπή δεν βλάπτει. Ο ένας πετάει το μπαλάκι στον άλλο, είναι κρίμα να παίζεται με τον πόνο χιλιάδων στελεχών και των οικογενειών τους, αλλά και αποστράτων. Στις εκλογές θα πάτε εκεί που σας αξίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 5μελης οικογένεια όπου ψηφίζουν οι 4 και με συγγενείς 1ου-2ου βαθμού καμιά 10αρια μείον και από εμένα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μαύρο δαγκωτό που θα φάτε! Αυτήν τη φορά θα την βρω την κάλπη και ελπίζω και άλλοι να την βρουν όπου και αν είναι, χειμώνα καλοκαίρι, από μείον τριάντα βαθμούς μέχρι σύν πενήντα! Αυτοί ξεπέρασαν τον εαυτό τους στο ψέμα! Διαψεύδουν τους πάντες, δεν εφαρμόζονται δικαστικές αποφάσεις, οι τιμές σε όλα τα αγαθά έχουν ξεφύγει αλλά δεν τρέχει ρουθούνι! Και η άλλη τρέχει σαν τον Λούις για να φιλήσει το χέρι του σαν να είναι δεσπότης. Δεν υπάρχει σωτηρία, τέλος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. H στήν σκύλλα η στήν χάρυβδη δώσειs ψήφο .............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. "Όταν όμως υπάρχουν ιδιοτελείς και πρόθυμοι ηλίθιοι που προωθούν με έμμεσο τρόπο τις επιδιώξεις της, το μόνο που απομένει στην Άγκυρα είναι να τρίβει τα χέρια της και να πιέζει ολοένα και περισσότερο για να κάμψει την όποια ελληνική αντίσταση. Εξάλλου, η μεγάλη επιτυχία είναι να κερδίσεις, χωρίς να χρειαστεί να εμπλακείς σε μάχη. Αυτό κάνει τόσα χρόνια η Τουρκία…" από άλλο σάιτ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. - 6 από εμένα και στα τσακίδια ψεύτες πουθενάδες.Το ψωμί των παιδιών μου τρώτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή