Σημαντικό: Τι μπορεί να γίνει με την παράλειψη μισθολογικής προαγωγής προαχθέντων ΕΜΘ στον βαθμό Ανθλγου και αντιστοίχων

Παραθέτουμε κείμενο του Δικηγόρου Αθανασίου Γεωργακάκη σχετικά με την μισθολογική προαγωγή προαχθέντων ΕΜΘ στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων - Στάλθηκε με email στο ιστολόγιό μας staratalogia.gr:

Τι μπορεί να γίνει με την παράλειψη της μισθολογικής προαγωγής των προαχθέντων ΕΜΘ στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού (και αντιστοίχων των λοιπών κλάδων), καθώς συνεχίζουν να μισθοδοτούνται με βάση τον μισθό του Ανθυπασπιστή

Σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν.4472/2017 τα στελέχη των Ε.Δ. προελεύσεως ΕΠΟΠ-ΟΠΥ-ΕΜΘ-ΕΠΥ υπάγεται στην Γ’ Μισθολογική Κατηγορία.

Ωστόσο με την διάταξη του άρθρου126 παρ. 3 του ίδιου ως άνω νόμου στην Γ’ Μισθολογική κατηγορία υπάγονται τα προαναφερθέντα στελέχη που φέρουν βαθμό από του Μον. Στρατιώτη μέχρι και του Ανθυπασπιστή (και αντίστοιχα στους άλλους Κλάδους).

Σύμφωνα όμως με τις τελευταίες ρυθμίσεις πολλά από τα στελέχη προελεύσεως ΕΜΘ ενώ προήχθησαν στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού (και αντιστοίχων) δεν διαφοροποιήθηκαν μισθολογικά από τους Ανθυπασπιστές συναδέλφους τους, δηλαδή συνεχίζουν να μισθοδοτούνται ως να μη είχαν προαχθεί. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη του νόμου για τους Ανθλγους τους υπαγόμενους στην Γ’ κατηγορία.

Κατ’ ακολουθία των παραπάνω και προκειμένου να κατοχυρωθεί η μισθολογική προαγωγή τους ενόψει της βαθμολογικής προαγωγής τους στον βαθμό του Ανθλγου είναι δυνατή η άσκηση αγωγής προκειμένου να αναζητηθούν οι μισθολογικές διαφορές της τελευταίας διετίας μεταξύ του μισθού που λαμβάνουν σήμερα (δηλαδή του Ανθστή Γ’ κατηγορίας ) και αυτού του Ανθλγου Β’ κατηγορίας, που είναι η μοναδική μισθολογική κατηγορία που προσιδιάζει στην συγκεκριμένη περίπτωση, ενόσω δεν γίνεται νομοθετική ρύθμιση, που να καθορίζει ρητά τον μισθό του Ανθλγου Γ’ κατηγορίας. .

Μέχρι τότε για να επιτευχθεί η αξίωσή αυτή για τα δύο προηγούμενα έτη μπορεί να ασκηθεί αγωγή με την οποία θα επιδιωχθεί η διεκδίκηση της μισθολογικής αυτής διαφοράς.

Αθανάσιος Γεωργακάκης
δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και
Συμβουλίω Επικρατείας
τέως Πρόεδρος Στρατιωτικών Δικαστηρίων

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια