ΓΕΣ: Προκήρυξη Διαγωνισμού για Πλήρωση Κενών Θέσεων στο ΣΕΠ-Δείτε πόσοι-ποιοι-που-πότε (ΕΔΥΕΘΑ)

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Πλήρωση Κενών Θέσεων στο Σώμα
Έρευνας και Πληροφορικής Στρατού Ξηράς
ΑΔΑ: ΩΜΓΑ6-Ψ3Ψ ΕΔΥΕΘΑ: 147

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

διαγωνισμό μετάταξης μονίμων Αξιωματικών στο Σώμα Έρευνας - Πληροφορικής (ΣΕΠ), για την πλήρωση 5 κενών θέσεων μονίμων κατωτέρων Αξιωματικών αυτού.

Ο διαγωνισμός αφορά την κάλυψη πέντε (5) θέσεων στο γνωστικό πεδίο Πληροφορικής.

Θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον Φεβρουάριο 2022, στη ΣΠΗΥ (Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ Ν. ΖΟΡΜΠΑ»). Λεπτομέρειες θα καθοριστούν με διαταγή, που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα σε όσους επιλεγούν για συμμετοχή στο διαγωνισμό από το ΑΣΣ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος κατώτεροι Αξιωματικοί, απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), όλων των Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, οι οποίοι δεν προέρχονται από μετάταξη και που:

α. Συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός (2022), τουλάχιστον 8 έτη υπηρεσίας Αξιωματικού.

β. Έχουν με άδεια της Υπηρεσίας, αποφοιτήσει επιτυχώς από το τμήμα προγραμματιστών-αναλυτών Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλης ισότιμης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στους τομείς των επιστημών διοίκησης και ελέγχου, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφορικής, και εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας. Οι τίτλοι σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί με άδεια της Υπηρεσίας ή να έχουν αναγνωρισθεί από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως ισότιμοι των αντιστοίχων της ημεδαπής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, να υποβάλουν στις Μονάδες ή Υπηρεσίες που είναι τοποθετημένοι, το αργότερο μέχρι 15 Οκτ 21:

α. Σχετική αίτηση στην οποία να αναγράφεται εάν επιθυμούν τη φοίτησή τους στο NPS Monterey.

β. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών των σχολών της παραγράφου 3β της παρούσας. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επίσημη μετάφρασή του και ισοτιμία από την αρμόδια κρατική αρχή...

Διαβάστε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια