Αποζημίωση Στρατιωτικού Προσωπικού στην Νήσο Κ: Τι απάντησε το ΥΠΟΙΚ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8398/2.8.2021 Ερώτησης, που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94), για το προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετεί στην Κύπρο η αποζημίωση εξωτερικού και τα λοιπά έξοδα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Βάσει της εν λόγω εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκε, με επίσπευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η υπ’ αριθμ. Φ.843/9/30881/Σ.6172/12-04-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1313/17.04.2018), με την οποία καθορίστηκαν η μηνιαία αποζημίωση εξωτερικού, οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής και οι λοιπές δαπάνες μετακίνησης του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στην Κύπρο:

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία για τυχόν τροποποίηση της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Επικουρικώς, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 1615/2014 απόφαση του Τμήματος ΣΤ΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας, η μη έκδοση ειδικότερης κανονιστικής ρυθμίσεως για τη λήψη και άλλων επιδομάτων και προσαυξήσεων (πέραν της αποζημίωσης εξωτερικού) από την προαναφερόμενη κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας, διότι οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στην Κύπρο, οι οποίοι, βάσει της πάγιας διαταγής 4-3/1999, υπηρετούν εκεί με τις αυτές καταρχήν προϋποθέσεις, υπό τις οποίες υπηρετούν και σε ελληνικό έδαφος, αποτελούν διαφορετική κατηγορία έναντι των στρατιωτικών, οι οποίοι υπηρετούν υπό διαφορετικές συνθήκες στις λοιπές χώρες της αλλοδαπής.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια