ΥΕΘΑ: Οι ΒΜ στελεχών αυξήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό με συνέπεια την αύξηση ποσού για αναγνώριση γάμου

ΥΕΘΑ: Οι ΒΜ στελεχών αυξήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό με συνέπεια την αύξηση ποσού για αναγνώριση γάμου

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ και ΕΔΩ), που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Χορήγηση Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς, οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤΣ - ΜΤΝ - ΜΤΑ), ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, διοικούνται από τα Διοικητικά τους Συμβούλια (ΔΣ) και τελούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ μέσω των Γενικών Επιτελείων. Επομένως, οι αποφάσεις που αφορούν χορήγηση μερισμάτων λαμβάνονται από τα ΔΣ των Μετοχικών Ταμείων, με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, την αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων και εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους, πάντοτε σε συνάφεια με τα αντίστοιχα έσοδά τους.

Ειδικότερα, τα ΔΣ των Ταμείων αφού εξετάσουν όλες τις σχετικές παραμέτρους (π.χ. υφιστάμενη οικονομική δυνατότητα, υποχρεώσεις θεσμοθετημένων παροχών, ενδεχόμενη προκύπτουσα πρόσθετη δαπάνη ή απώλεια εσόδων, κ.λπ.) αποφασίζουν για την τροποποίηση ή μη της ισχύουσας νομοθεσίας, υποβάλλοντας σχετική εισήγηση.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του ν.1105/1980 (Α' 299), προβλεπόταν η υποχρεωτική καταβολή χρηματικού ποσού, ίσου με ένα βασικό μισθό, που έφερε κατά το χρόνο της καταβολής για τον πρώτο γάμο, για τον κάθε μέτοχο του ΜΤΣ.

Με το άρθρο 17 του ν.3036/2002(Α΄ 171) καταργήθηκαν, από 23-7-2002, οι διατάξεις του προεκτεθέντος άρθρου 2 του ν.1105/1980. Επομένως, οι μέτοχοι του ΜΤΣ που έχουν τελέσει το γάμο τους μετά την 22-7-2002 απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής ενός βασικού μισθού υπέρ ΜΤΣ.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν.4472/2017 (Α' 74), εφαρμόσθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017 το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, όπου η μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών πραγματοποιείται σε τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ίδιου νόμου, καθορίσθηκαν οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί ανά κλιμάκιο και κατηγορία κατάταξης.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι με το νέο πλαίσιο μισθολογικής κατάταξης οι βασικοί μισθοί των στελεχών αυξήθηκαν κατά μεγάλο ποσοστό, με άμεση συνέπεια την αντίστοιχη αύξηση του καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού για την αναγνώριση του γάμου, τα ΔΣ των Ταμείων έχουν λάβει σχετικές αποφάσεις για τη διαμόρφωση του ύψους του χρηματικού ποσού αναγνώρισης γάμου, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της νομικής επεξεργασίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια