Αυτά προτείνονται στον ΥΕΘΑ για την Χορήγηση ΒΟΕΑ-Αναγνώριση Γάμου στελεχών ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Αυτά προτείνονται στον ΥΕΘΑ για την Χορήγηση ΒΟΕΑ-Αναγνώριση Γάμου στελεχών ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Η ΠΟΜΕΝΣ απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ, σχετικά με την Χορήγηση ΒΟΕΑ - Αναγνώριση Γάμου στελεχών ΕΔ, και ενημερώνει τα παρακάτω:

Σε ότι αφορά την καταβολή του ΒΟΕΑ:

α. Σύμφωνα με το (β) σχετικό όπως τροποποιήθηκε με το (γ) όμοιο, τα παιδιά των Μετόχων και Μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων των ΕΔ, δικαιούνται ΒΟΕΑ και για το λόγο αυτό παρακρατείται από τους δικαιούχους υποχρεωτικά, μηνιαία κράτηση υπέρ του Ταμείου, σε ποσοστό 2% για κάθε παιδί επί των αποδοχών των Μετόχων.

β. Η κράτηση αυτή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα γέννησης και τελειώνει στο τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος, που μέχρι και το 2009 ήταν:

(1) Με τη τέλεση γάμου

(2) Με την ενηλικίωση (18 ετών) του τέκνου και μέχρι συμπληρώσεως του 30ου έτους.

γ. Με το (δ) σχετικό επήλθε τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του (β) όμοιου ως προς τις προϋποθέσεις καταβολής του Βοηθήματος με αποτέλεσμα πλέον των άλλων να αυξηθεί η ηλικία έναρξης καταβολής του επιδόματος από το 18ο στο 25ο έτος της ηλικίας τους. Η ανωτέρω τροποποίηση, επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ήδη βεβαρημένη οικονομική κατάσταση που βρίσκονται τα στελέχη καθώς η πλειοψηφία αυτών αξιοποιούσαν το ΒΟΕΑ, για τις σπουδές των παιδιών τους ή για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της θητείας (για τους άρρενες).

δ. Τα τέκνα όσων υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς εδώ και τέσσερα (4) χρόνια, δεν λαμβάνουν από το ΜΤΣ ολόκληρο το ΒΟΕΑ, που οι γονείς τους ήδη έχουν καταβάλει με κρατήσεις από την μισθοδοσία τους εδώ και 25 έτη, με το ΜΤΣ να προβαίνει στην καταβολή μόνο προκαταβολών έναντι ολόκληρου του ποσού, προφασιζόμενο ως λόγο της μη εξόφλησης, την αδυναμία εναρμόνισης με τη ψήφιση του νέου μισθολογίου από τον Ιανουάριο του 2017. Συγκεκριμένα το ΜΤΣ προφασίζεται ότι «οι έννομες διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες-τροποποιήσεις  σε εφαρμογή του Ν4472/17 δεν έχουν περατωθεί συνεπώς ούτε το ύψος του υπολειπόμενου ποσού μπορούμε να υπολογίσουμε αλλά ούτε και την χρονική περίοδο που θα καταβληθεί μπορούμε να προσδιορίσουμε».

ε. Η προαναφερθείσα πρακτική των προκαταβολών δεν ακολουθείται από το Μ.Τ.Ν. και το Μ.Τ.Α., τα στελέχη των οποίων, αν και αμείβονται με το νέο μισθολόγιο του ν. 4472/17, τα Μετοχικά τους Ταμεία καταβάλλουν στα τέκνα τους ολόκληρο το ΒΟΕΑ που δικαιούνται, εφάπαξ.

Σε ότι αφορά την Αναγνώριση Γάμου:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του (ε) σχετικού, επιβλήθηκε στα στελέχη των Ε.Δ. - Μετόχους του Ταμείου υπαγωγής τους (ανάλογα τον Κλάδο όπου υπηρετούν), που έρχονται σε γάμο, η υποχρέωση καταβολής (στο εν λόγω ταμείο) χρηματικού ποσού ίσο με τον αντίστοιχο στον βαθμό τους, βασικό μισθό, ώστε να υπάρχει μετοχική σχέση και να ενεργοποιηθεί η ατομική οικογενειακή μερίδα τους.

β. Το παράδοξο είναι ότι ενώ όλοι οι στρατιωτικοί ανήκουν στο ίδιο Υπουργείο (ΥΠΕΘΑ) με κοινό εργοδότη, έχουν διαφορετικές υποχρεώσεις έναντι των Μετοχικών τους ταμείων καθώς η υποχρέωση καταβολής ενός Βασικού Μισθού έχει καταργηθεί μεν για τον Στρατό Ξηράς, από τις 22 Ιουλίου 2002, με το άρθρο 17 του (στ) όμοιου, εξακολουθεί όμως να είναι σε ισχύ και καταβάλλεται κανονικά μέχρι σήμερα από τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού.

γ. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η κατάργηση της εν λόγω διάταξης (εν προκειμένω για τους συναδέλφους μας του Στρατού Ξηράς), χωρίς την πρόβλεψη κάποιας μεταβατικής διάταξης ή ρύθμισης - γέννησε μείζον ζήτημα άνισης μεταχείρισης για τα στελέχη που κατέβαλαν ή έχουν εκκρεμότητα καταβολής της εν λόγω εισφοράς για την περίοδο 1980-2002. Τίθεται δηλαδή ευθέως ζήτημα παραβίασης της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της ίσης αντιμετώπισης των πολιτών έναντι του νόμου. Η εν λόγω αδικία αμβλύνθηκε μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου (01/01/2017) και την ενσωμάτωση πολλών εκ των επιδομάτων στον βασικό μισθό, καθιστώντας δυσβάσταχτη την καταβολή της προαναφερθείσας εισφοράς λόγω γάμου.

Ύστερα από τα παραπάνω, η ΠΟΜΕΝΣ, προτείνει την εξέταση των παραπάνω θεμάτων από τα Δ.Σ των Μετοχικών Ταμείων, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε:

α. Να δίδεται το δικαίωμα επιλογής στο Μέτοχο - Μερισματούχο να αποφασίζει ο ίδιος πότε θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα που έχει αποταμιεύσει για τα τέκνα του καθώς πρόκειται για δικά του χρήματα και η απόδοση τους δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Κράτους ούτε του ΥΕΘΑ καθώς είναι χρήματα που παρακρατούν κάθε μήνα για το σκοπό αυτό από τις μηνιαίες αποδοχές του.

β. Το βοήθημα να δίδεται στα τέκνα όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη με αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις για την οικογένεια και τέτοιες κρίνονται η υποχρέωση σπουδών σε ΑΕΙ - ΤΕΙ ή θητείας μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του ήτοι στο 18ο έτος της ηλικίας τους.

γ. Να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για τον υπολογισμό καταβολής του ποσού για την αναγνώριση του γάμου, σύμφωνα με τον βασικό μισθό που κατείχε το στέλεχος τον ημερολογιακό μήνα τέλεσης του γάμου (πριν το 2002) για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς. Ως αντισταθμιστικό μέτρο επί της παραπάνω πρόβλεψης, θα μπορούσε να καθοριστεί η ρύθμιση του χρονικού διαστήματος για την οικονομική τακτοποίηση της οφειλής (είτε εφάπαξ, είτε σε ισόποσες δόσεις), επιφέροντας άμεσα αύξηση εσόδων των Μετοχικών Ταμείων.

δ. Να καταργηθεί στα πλαίσια της ισονομίας η άδικη καταβολή, ενός βασικού μισθού για την αναγνώριση του γάμου, από όλα τα Μετοχικά Ταμεία, καθώς, αφενός έχει καταργηθεί για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς και αφετέρου δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση πουθενά στο Δημόσιο – Ιδιωτικό τομέα.

Τα σχετικά έγγραφα:

α. ΠΟΜΕΝΣ

β. Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.

γ. ΕΣΠΕΛ

δ. ΕΣΠΕΗΠ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια