Η απάντηση Στεφανή για την Προκήρυξη Μετάταξης ΕΠΟΠ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η απάντηση Στεφανή για την Προκήρυξη Μετάταξης ΕΠΟΠ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σάββας Χιονίδης με θέμα «Προκήρυξη Μετάταξης ΕΠ.ΟΠ.», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Η 31η Δεκεμβρίου 2020 ορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση προκήρυξης των μετατάξεων, υπό στοιχεία Φ.415/325/543448/Σ.9312/3 Δεκ 20/Αποφ. ΥΦΕΘΑ (Β΄5442), ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων στελεχών, σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.3883/2010 (Α΄167), στην οποία ρητά καθορίζεται ότι, «Οι επιθυμούντες να μεταταγούν υποβάλλουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους σχετική αίτηση προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία όπου υπηρετούν. Οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογούνται από το οικείο κατά Κλάδο Ανώτατο Συμβούλιο».

Ειδικότερα, το στέλεχος, προκειμένου να έχει δικαίωμα υποβολής αιτήσεως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οφείλει να έχει συμπληρώσει ως τότε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν.3883/10, από τις οποίες βασική είναι η πλήρωση του απαιτουμένου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 10 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας..» (Α΄45) ορίζεται ότι οι προθεσμίες προς τους διοικουμένους για υποβολή αιτήσεως, αναφοράς ή άλλου εγγράφου είναι αποκλειστικές, εκτός αν ορίζονται ως ενδεικτικές από σχετικές διατάξεις.

Κατόπιν του ως άνω εκτεθέντος θεσμικού πλαισίου, σας γνωρίζουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση, η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου είναι αποκλειστική και δεν καταλείπεται χώρος για οποιαδήποτε ελαστικότητα στον καθορισμό της.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην 7η σειρά των ΕΠ.ΟΠ. σας ενημερώνουμε ότι οι υπόψη Υπαξιωματικοί θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη μετατάξεων έτους 2021, διότι θα πληρούν την προϋπόθεση της συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια