Ερώτηση στη Βουλή για την εκκρεμή από 2ετίας μισθολογική αποκατάσταση-εξέλιξη ΕΜΘ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Ερώτηση στη Βουλή για την εκκρεμή από 2ετίας μισθολογική αποκατάσταση-εξέλιξη ΕΜΘ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Ερώτηση (6007/15-04-21) κατέθεσαν οι Βουλευτές Χρήστος Γκόκας και Βασίλειος Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο με θέμα: «Άμεση εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας για τη μισθολογική εξέλιξη των μονιμοποιηθέντων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών από το θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το Ν. 4472/17, ο οποίος και καθόρισε νομοτελειακά, το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών, η κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών, που προέρχονται από το θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), εντάχθηκε στη μισθολογική κατάταξη, της Γ’ κατηγορίας.

Με την ψήφιση του Ν. 4609/2019, το προσωπικό της παραπάνω κατηγορίας μονίμου προσωπικού, πλέον, προάγεται ως εν ενεργεία, στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των λοιπών κλάδων και στο βαθμό του Υπολοχαγού, εν αποστρατεία και εισέτι, εισέρχεται στο Σώμα και την επετηρίδα των Αξιωματικών, των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ψήφιση του εν λόγω νομοθετήματος, είχε σαν σκοπό στη δίκαιη επίλυση και την εξάλειψη της έως πρότινος υφιστάμενης ανισότητας που υπήρχε με τις λοιπές κατηγορίες των Μονιμοποιηθέντων στελεχών, προερχόμενων από διαφόρους θεσμών εξ’ Εθελοντών καταταγέντων και στην πλήρη αποκατάσταση του μισθολογίου τους, μέχρι της απολήξεως του δικαιώματος συνταξιοδότησης και τη συναφή αντιστοίχισή του, με τη θέσπιση από την Πολιτεία, νέου μισθολογίου με επερχόμενη κατά νόμο τροπολογία στον Ν.4472/17 και την πρόβλεψη της ενσωμάτωσή τους, από το Γ’ Μισθολογικό Κλιμάκιο στο Β’, όπως είχε προβλεφθεί και στο παρελθόν, για τις λοιπές κατηγορίες των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων [Εθελόντριες του Ν.705/1977 (ΦΕΚ τ. Α’ 279) και μετέπειτα του N.3257 (ΦΕΚ A’ 143 29.07.2004) καθώς και τους Εθελοντές του Μουσικού Σώματος].

Παρά την παρέλευση σχεδόν 2 ετών, από την ψήφιση του Ν. 4609/2019 και την προαγωγή των πρώτων μονίμων στελεχών αυτής της κατηγορίας, στον εν ενεργεία βαθμό του Ανθυπολοχαγού, η μισθολογική εξέλιξη τους δεν έχει υλοποιηθεί και συνεχίζουν να λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές, με βαθμό Ανθυπασπιστή, στο Κλιμάκιο Γ3, παρά τη διενεργηθείσα προαγωγή τους, από τον Μάιο του 2019.

Επιπλέον, ήδη με τα εκδοθέντα, ΦΕΚ τ. Γ' 747/2021 και Φ.400/133/351550/Σ.2194/29 Μαρ 21/ΓΕΣ/Β1 (ΔΙΠΡΟ)/2α (ΕΔΥΕΘΑ 60/2021), αντίστοιχα, οι πρώτοι εξ’ αυτών, που εισήχθησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις, του Ν.1513/1985, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4ε και 5δ, του άρθρου 21, του Ν.2439/1996 και σε συνάφεια με τις διατάξεις του Ν.3883/2010, προήχθησαν στο βαθμό του Υπολοχαγού, από 15-12-2020, «ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, συμπληρώνοντας 35ετία» ή «καταλαμβανόμενοι από το όριο ηλικίας στον κατεχόμενο βαθμό» και επίκειται άμεσα, η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος καθώς και της Εγκυκλίου Διαταγής, της τελούμενης αποστρατείας και της διαγραφής τους, από το μητρώο του ανθρωπίνου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κρίνεται απαραίτητο να τονισθεί, ότι τόσο η εξέλιξη, πόσο μάλλον, η προσαρμογή της ορθότητας του μισθολογικού κλιμακίου της υπόψη κατηγορίας μονίμων Αξιωματικών, κρίνεται νόμιμη και ιδιαιτέρως σημαντική, καθότι, στην εν ενεργεία κατάσταση, επηρεάζει άμεσα τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των υπολοίπων εργοδοτικών παροχών και τελικά προστίθενται στο ύψος του βασικού μισθού, που αποτελεί το συνολικό ποσό των μηνιαίων αποδοχών, γεγονός το οποίο, δεν υφίσταται επί της παρούσης χρονικής περιόδου, καθόσον, ενώ φέρουν τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, αμείβονται με αποδοχές Ανθυπασπιστή.

Οι Μόνιμοι Αξιωματικοί (προέλευσης ΕΜΘ), επιφορτίζονται με εκτέλεση καθηκόντων, αναλαμβάνουν αρμοδιότητες και συνάμα ευθύνες, που απορρέουν από τη θέση και τον βαθμό τους, σύμφωνα με τις οικείες διαταγές της Υπηρεσίας και για τους 3 Κλάδους, αλλά δεν τυγχάνουν του εννόμου αγαθού, της λήψης των ορθών μηνιαίων αποδοχών, σε σχέση με το φέροντα βαθμό.

Η μη εναρμόνιση της βαθμολογικής με τη μισθολογική εξέλιξή τους, δημιουργεί πλείστα προβλήματα, τόσο οικονομικής φύσεως ως εν ενεργεία, πόσο μάλλον δε, για την απονομή και την έκδοση της συνταξιοδοτικής τους πράξης καθώς και στην αρνητική επίδραση του υπολογισμού των μερισμάτων τους από τα οικεία Μετοχικά Ταμεία, όσο δε και στον υπολογισμό του εφάπαξ, κατά την αποστρατεία τους, πόσο μάλλον δε, στη λήψη από τα τέκνα τους, του ΒΟΕΑ, με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, ως σχετικώς προβλέπεται από την κείμενη νομολογία, λόγω μη εκδόσεως της αντιστοίχου ΚΥΑ προς τούτο.

Επειδή, με το Ν.4609/2019, προβλέφθηκε η προαγωγή των Μονίμων Ανθυπασπιστών (προέλευσης ΕΜΘ), σε βαθμούς και στην επετηρίδα των Αξιωματικών.

Επειδή, με το Ν.4609/2019, προβλέφθηκε η προαγωγή των Μονιμοποιηθέντων Ανθυπασπιστών (προέλευσης ΕΜΘ), στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού εν ενεργεία, με τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας, εκ των οποίων 5 έτη στο βαθμό του Ανθυπασπιστή.

Επειδή, έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 2 ετών και δεν έχει υλοποιηθεί η κατά νόμο συνταγματική μισθολογική τους εξίσωση, σύμφωνα με τον φέροντα βαθμό και η ένταξή τους στο Β’ Μισθολογικό Κλιμάκιο του Ν.4472/17.

Επειδή, η εκτέλεση των καθηκόντων των Μονίμων Αξιωματικών αυτής της κατηγορίας, δεν εναρμονίζεται με τις ληφθείσες μηνιαίες αποδοχές της, καθότι, εξακολουθούν και αμείβονται ως Ανθυπασπιστές.

Επειδή, οι Μόνιμοι Ανθυπολοχαγοί (προέλευσης ΕΜΘ) που κατατάχθηκαν στις Ένοπλές Δυνάμεις, σύμφωνα με το Ν.1513/1985, προήχθησαν αναδρομικά σε Υπολοχαγοί, από 15-12-2020 και επίκειται η αποστρατεία και η συνταξιοδότησή τους.

Επειδή η εκδοθείσα συνταξιοδοτική πράξη, νομοτελειακά και δικονομικά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φέροντα αποστρατευτικό βαθμό και σε συνάφεια με τις αντίστοιχες ληφθείσες αποδοχές, στην εν ενεργεία κατάσταση.

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

1) Πως προτίθεστε να παρέμβετε, ώστε να προχωρήσει άμεσα και με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος, η νομοθετική ρύθμιση υπό μορφή τροπολογίας στο Ν.4472/17, για τη εκκρεμή από 2ετίας, μισθολογική αποκατάσταση και εξέλιξη των Μονίμων Αξιωματικών (προέλευσης ΕΜΘ), σύμφωνα με τον φέροντα βαθμό, σε εφαρμογή του Ν.4609/2019, από το Γ’ Μισθολογικό Κλιμάκιο στο Β’;

2) Ποια η ληφθείσα νομοθετική πρωτοβουλία, για την κατοχύρωση της αναδρομικότητας των δικαιούμενων μηνιαίων αποδοχών τους, λόγω προαγωγής τους σε Αξιωματικούς και αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου καθώς και τη μη εφαρμογή του Ν.4270/2014 - Άρθρο 140 (Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου);

3) Προτίθεστε να προβείτε στην έγκαιρη άρση της υφιστάμενης μισθολογικής τους αδικίας, τόσο στην εν ενεργεία κατάσταση, πόσο μάλλον στην εν αποστρατεία, καθόσον, οι πρώτοι εξ’ αυτών, αποστρατεύονται το πολύ σε 1 μήνα;

4) Ποια η ληφθείσα πρωτοβουλία, για την ορθώς αναδρομική τέλεση της προαγωγής τους, δηλαδή από την ημερομηνία όπου και συμπλήρωσαν 30 έτη υπηρεσίας, εκ των οποίων 5 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και όχι από τον Μάιο του 2019, για το σύνολο των καταταγέντων από τα έτη 1985 έως και 1989;

5) Ποια η ληφθείσα νομοθετική πρωτοβουλία, για την ορθή απονομή των συντάξιμων αποδοχών τους, από τον e-ΕΦΚΑ, των ορθώς δικαιούμενων μερισμάτων τους και εντέλει, του ορθού λαμβανομένου ποσού του εφάπαξ τους, από τα οικεία Μ.Τ.Σ.;

6) Ποια η ληφθείσα νομοθετική πρωτοβουλία, για την έγκαιρη έκδοση της εκκρεμούς από 3ετίας Κ.Υ.Α., που να καθορίζει την απονομή του ορθού ποσού του ΒΟΕΑ στα τέκνα τους, σε εναρμόνιση φέροντα βαθμού και αποδοχών τους, σύμφωνα με την επερχόμενη τροπολογία στο Ν.4472/17;

Το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια