Στη Βουλή η ημερήσια αποζημίωση στελεχών ΕΔ που για 6 χρόνια παραμένει στα 29,35€ αντί 40€ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Στη Βουλή η ημερήσια αποζημίωση στελεχών ΕΔ που για 6 χρόνια παραμένει στα 29,35€ αντί 40€ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Ερώτηση (4470/23-02-21) στη Βουλή κατέθεσε η Βουλευτής Άννα Ευθυμίου, προς Υπουργό Εθνικής Άμυνας - Υπουργό Οικονομικών, με θέμα «Οδοιπορικά Έξοδα Στρατιωτικού Προσωπικού (Δαπάνες Μετακίνησης Εσωτερικού)»

Ειδικότερα:

Αξιότιμοι κ.κ Υπουργοί,

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν.4336/2015 (Α΄94), η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. στ΄ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας, ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου. Στο Άρθρο 15 του ίδιου Νόμου για τις δαπάνες μετακίνησης προβλέπεται για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ότι: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου».

Από το 2015 έως και σήμερα δεν έχει εκδοθεί το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται ο ισχύον νόμος, σύμφωνα με τον οποίο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν την ημερήσια αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας ποσού 29,35€, που είναι μικρότερο έναντι του ποσού των 40,00 €, που λαμβάνουν οι μετακινούμενοι του λοιπού δημοσίου τομέα.

Σύμφωνα με τον Ν.4772/2021 η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), δηλαδή η προθεσμία για την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021.

Συνεπώς, ενώ έχει παρέλθει διάστημα πέντε ετών, η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει στο ποσό των 29,35€ ανά ημέρα, για τουλάχιστον έναν ακόμα χρόνο.

Ενώ για τους μετακινούμενους με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, του Ν.4336/2015 (Α΄94), η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ ανά ημέρα, για τα μετακινούμενα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων η ημερήσια αποζημίωση παραμένει για πέντε (5) έτη στο ποσό των 29,35€ ανά ημέρα και θα παραμείνει στο ποσό αυτό για τουλάχιστον έναν ακόμα χρόνο κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4772/2021. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να δημιουργείται εύλογα μία άνιση μεταχείριση κατά την προσφερόμενη εργασία ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες.

Ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, γίνομαι δέκτης του θέματος αυτού από πολλούς εργαζόμενους των Ενόπλων Δυνάμεων της Περιφέρειάς μου, αλλά και από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ), όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Μετά τη λήξη της παράτασης δυνάμει του Ν.4772/2021, αν μπορείτε να προσδιορίσετε σε ποιο χρονικό ορίζοντα τοποθετείτε την εφαρμογή του Άρθρου 15 παρ. 1 του Ν.4336/2015 με την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Μπορει να μου πει κανεις αν πληρώθηκαν οι συντάξεις;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αντε να δούμε , θα γίνει τίποτα; Σειρά έχει να θίξουν και άλλα θέματα. Όπως την παράνομη περικοπή επιδόματος ετοιμότητας χωρίς να υπάρχει η ανάλογη αποζημίωση από τις νυχτερινές υπηρεσίες που γίνονται. Τις παράνομες περικοπές μισθών -επιδομάτων, παράτυπες αναδρομικές κρατήσεις για κάθε γάμο ή και δήλωση τέκνου/ων που δηλώθηκαν στην υπηρεσία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή