Αυτή είναι η Εξώδικη Διαμαρτυρία ΕΑΑΣ-ΕΑΑΑ-ΠΟΑΣΑ για έκδοση τροποποιητικής συνταξιοδοτικής πράξης επανυπολογισμού συντάξεων (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε συνέχεια της ανάρτησής μας ΕΔΩ σας παραθέτουμε την Εξώδικη Διαμαρτυρία των ΕΑΑΣ-ΕΑΑΑ-ΠΟΑΣΑ σε Βρούτση-Σταϊκούρα-ΕΦΚΑ για τον επανυπολογισμό των συντάξεων:

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του ν.π.δ.δ με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.ΑΣ.)», ως νομίμως εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα, Τρικουπη Χαρίλαου 13Α, 10679, ΑΤΤΙΚΗΣ

Του ν.π.δ.δ με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α..)», ως νομίμως εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλι) 5, 10677, ΑΤΤΙΚΗΣ και

Του ν.π.ι.δ με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.Ο.Α.Σ.Α.) ως νομίμως εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα, Μένανδρου 54, 10431, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, που εδρεύει στην Αθήνα, Αττικής Σταδίου 29 -10559 .

2. Τον κ. Υπουργό Οικονομικών κ. Χρηστό Σταϊκούρα, που εδρεύει στην Αθήνα, Αττικής, Καραγιώργη Σερβίας 10 - 10562

3. Το ν.π.δ.δ με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)», όπως μετονομάστηκε βάσει του αρ.1 του Ν4670/2020, από 1.3.2020 ο «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (Ε.Φ.Κ.Α) που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, από τον Διοικητή του.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί και κύριε Διοικητά

Όπως γνωρίζετε με τον Ν. 4093/2012 και συγκεκριμένες υποπαραγράφους αυτού επήλθαν δραματικές μειώσεις στις συντάξεις των στρατιωτικών συνταξιούχων και μάλιστα αναδρομικά. Η Ε.Α.Α.Σ. τότε από κοινού με ας δύο άλλες ενώσεις αποστράτων της Πολεμικής Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.)και του Πολεμικού Ναυακου (Ε.ΑΑΝ,) προσέφυγε στο ΣτΕ με αίτηση ακύρωσης.

Συναφώς εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε τις διατάξεις των περ. 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της...

...Επειδή αυτός ο επανυπολογισμός των συντάξεών μας ως έγινε, αντιβαίνει και στις συνταγματικές κατοχυρωμένες αρχές

α) του κοινωνικού κράτους

β) του κράτους δίκαιου,

γ) της προστατευμένη ς εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση και

δ) της χρηστής διοίκησης καθώς καταστρατηγήθηκε το δικαίωμα ενημέρωσής μας ως ασφαλισμένων, αλλά και η αντίστοιχη υποχρέωση των Ασφαλιστικών Οργανισμών, να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να καθιστούν προσιτά στους ασφαλισμένους τα δεδομένα της ασφαλιστική ς τους κατάστασης.

Για να μπορεί, δε, να γίνει έλεγχος από τον εκάστοτε συνταξιούχο ή τους κληρονόμους του, πρέπει η νέα συνταξιοδοτική απόφαση -που εκδίδεται από το αντίστοιχο Υποκατάστημα πληρωμών συντάξεων ή από το Τμήμα Συντάξεων που εξέδωσε την αρχική απόφαση συνταξιοδότησης να περιέχει όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για τον επανυπολογισμό, δηλαδή:

1) Συντάξιμες αποδοχές,

2) Χρόνο ασφάλισης,

3) Ποσοστο αναπλήρωσης,

4) Μείωση λόγω ηλικίας ή μείωση λόγω ποσοστού αναπηρίας

5) Ποσο εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης

6)Ημερομηνία έκδοσης και αριθμό απόφασης,

7) Όργανο που εκδίδει την ατομική διοικητική πράξη,

8) Προθεσμία και όργανο, ενώπιον του οποίου προσβάλλεται η απόφαση,

9) Λοιπές προσαυξήσεις και επιδόματα αναλυτικά και

10) Προσωπική διάφορά

Επειδή το Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής της σύνταξής μας είναι ένα γενικό έγγραφο και όχι νέα συνταξιοδοτική απόφαση (τροποποιητική), όπως ρητά απαιτεί ο νόμος, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αλλά και το 261704/31031/24-6-2019 Πόρισμα-Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη,

Τέλος και ενόψει του επικείμενου μέχρι τέλους του έτους νέου επανυπολογισμού των συντάξεων μας με βάση το νόμο 4670/2020-ΦΕΚ 43/Α/28-2-2020: «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», είναι επιβεβλημένη κατόπιν και των προαναφερθέντων, η συμμόρφωσή σας με τις ανωτέρω νομικές διατάξεις, ώστε να εκδώσετε επιτέλους τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη επανυπολογισμού των συνταξίμων αποδοχών μας αλλά και να συμμορφωθείτε προς τις ανωτέρω ακυρωτικές αποφάσεις υπ’ αριθμ. 2192/2014 και 1128/2016 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. και συγκεκριμένα να επανυπολογίσετε την ανταποδοτική μας σύνταξη, αλλά και την προσωπική διαφορά που προκύπτει, με βάση τις συντάξιμες αποδοχές μας μηνός Ιουλίου 2012 , διαφορετικά η παράλειψη σας αυτή θα έχει σοβαρές συνέπειες καθώς συνιστά παράβαση του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος αλλά ενδεχομένως και του άρθρου 259 του ΠΚ.

Για τους λόγους αυτούς:

Διαμαρτυρόμαστε για την ανωτέρω καθ' υποτροπήν συμπεριφορά Σας αλλά και των οργάνων του e-ΕΦΚΑ και σας καλούμε:

Να ανακαλέσετε άμεσα τις προηγούμενες αποφάσεις και εγκύκλιες οδηγίες σας συμφώνως με τις οποίες επανυπολογίστηκαν οι συντάξεις των μελών μας το έτος 2019 χωρίς να λάβετε υπόψη σας τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις και χωρίς να εκδώσετε τις οφειλόμενες κατά τα ανωτέρω τροποποιητικές συνταξιοδοτικές πράξεις.

Να μας αποδώσετε τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά /μειώσεις από τις συντάξεις μας και για τον ανωτέρω λόγο, μη επαναφοράς των συντάξεών μας στο ύψος του Ιουλίου 2012.

Να προβείτε σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες ώστε με το νέο επανυπολογισμό που θα κάνετε δυνάμει του νόμου 4670/2020-ΦΕΚ 3/Α/28-2-2020, ευελπιστούμε , μετά και την παρούσα, κατά τον νόμιμο τύπο ήτοι με έκδοση τροποποιητικής συνταξιοδοτικής Πράξης να αποκατασταθεί πλήρως η υφιστάμενη παρανομία, οι δε συντάξιμες αποδοχές μας με βάση τις οποίες θα υπολογιστεί η ανταποδοτική μας σύνταξη αλλά και η προσωπική διάφορά έκαστου των μελών μας, να επανέλθουν στο ύψος του Ιουλίου 2012, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις.

Συνυποβάλλονται οι προαναφερθείσες ακυρωτικές αποφάσεις υπ’ αριθμ 2192/2014 και 1128/2016 της Ολομέλειας του ΣτΕ. Αποφάσεις ΣτΕ, για την συμμόρφωσή σας με αυτές.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς τον κύριο Υπουργό Εργασίας αλλά και τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

ΑΘΗΝΑ 13-11-2020

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Α.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σταύρος Κουτρής Αντγος ε.α

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.ΑΑΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σπυρίδων Καβούρης Απτχος (Ι) ε.α

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕυάγγελοςΧριστακόπουλος Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ

Δείτε όλο το Εξώδικο:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια

 1. Συγχαρητήρια στις ενώσεις! Άργησαν αλλά έστω και τώρα ενήργησαν έτσι όπως θα έπρεπε! Να μας εξηγήσουν γιατί δεν συμμετέχει η ΕΑΑΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ..... μπλα, μπλα, μπλα, μπλα.......
  .....Για τους λόγους αυτούς:
  Φρονώ ότι:
  "δεινόν τό γῆρας, οὐ γάρ ἔρχεται μόνον", και
  Διαμαρτυρόμαστε για την ανωτέρω καθ' υποτροπήν συμπεριφορά Σας αλλά και των οργάνων σας που μας έχετε καταχωνιασμενους και σας καλούμε να αναφωνίσετε, δις "εδώ και τώρα ήρθε η ώρα" και " ο ε.α. δεν ξεχνά, εκλογές έχουμε ξανά".
  Συναδελφοι ε.ε.και ε.α. ευτυχείτε, χρόνια πολλά για τις ΕΔ μας, η Παναγιά να μας έχει γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε, με χορούς κυκλωτικούς, πάντα μετά το αίσιο τέλος της πανδημίας φυσικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ΕΑΑΝ δεν συμμετέχει έχει κυβερνητική γραμμή

  ΑπάντησηΔιαγραφή