ΓΕΣ: Οδηγίες-διευκρινίσεις e-ΕΦΚΑ για συντάξεις Στρατιωτικών (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α με θέμα «Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού [Οδηγίες -Διευκρινίσεις Ηλεκτρονικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)]»

Ειδικότερα:

ΣΧΕΤ.:
α.
Ν.4387/2016 (Α'85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού - Συνταξιοδοτικού Συστήματος [...] και Άλλες Διατάξεις.»

β.
Ν.4670/2020 (Α'43) «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) και Άλλες Διατάξεις»

Υ.
Φ.846/23/1252209/Σ. 1744/8 Μαϊ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α

δ.
Ν.4690/2020 (Α'104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την Αντιμετώπιση των Συνεχιζόμενων Συνεπειών της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 [...] και Άλλες Διατάξεις.»

ε.

στ.

ζ.
Φ.846/27/45346/Σ. 13283/13 Ιουλ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΟΣΟ)

η.
Φ.846/28/46771/Σ. 13680/17 Ιουλ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΟΣΟ)

θ.

ι.
Φ.846/30/52064/Σ. 15393/7 Αυγ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΟΣΟ)

ια.

ιβ.
Φ.846/32/56213/Σ. 16708/28 Αυν 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΟΣΟ)

1. Σε συνέχεια του (γ) σχετικού και κατόπιν των (ζ), (η), (ι) και (ιβ) ομοίων παρέχονται πρόσθετες διευκρινίσεις - οδηγίες από τον e-ΕΦΚΑ, αναφορικά με την εφαρμογή των ασφαλιστικών - συνταξιοδοτικών διατάξεων των (α), (β) και (δ) σχετικών, όπως στο Παράρτημα «Α» του παρόντος.

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Μονάδων-Υπηρεσιών υπαγωγής σας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (e-ΕΦΚΑ)

1. Απασχόληση Συνταξιούχων:

α. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του (β) σχετικού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 78 του (δ) ομοίου, περί περικοπής ή αναστολής της καταβαλλόμενης ακαθάριστης σύνταξης (κύριας και επικουρικής), εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη, οι οποίοι έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 29 Φεβ 20 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (Κλάδο Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης).

β. Ειδικότερα σύμφωνα με τα (θ) και (ια) σχετικά, στις εν λόγω διατάξεις:

(1) Υπάγονται οι παρακάτω κατηγορίες συνταξιούχων:

(α) Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτήθηκαν από 28 Φεβ 20 και έπειτα και ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα πριν ή μετά τη συνταξιοδότησή τους.

(β) Ασφαλισμένοι που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την 28 Φεβ 20 και ανέλαβαν εργασία μετά την εν λόγω ημερομηνία.

(γ) Ασφαλισμένοι που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία 28 Φεβ 20 και είχαν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28 Φεβ 20, οι οποίοι διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1/ Εργαζόμενοι συνταξιούχοι που καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 20 του (α) σχετικού, οι οποίοι υπάγονται στο ως άνω πεδίο εφαρμογής του άρθρου 27 του (β) ομοίου από 28 Φεβ 20, εφόσον συνέχισαν να εργάζονται κατά την ημερομηνία αυτή.

2/ Συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ πριν την 13 Μαϊ 16 και δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του (α) σχετικού, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς περικοπής ή αναστολής από 01 Μαρ 22, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να απασχολούνται κατά την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση διακοπής της απασχόλησής τους μέχρι την 28 Φεβ 22, υπάγονται στις προϊσχύουσες οικείες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

(δ) Συνταξιούχοι, οι οποίοι από 01 Μαρ 20 και εντεύθεν απασχολούνται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε Χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή σε Χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

(2) Δεν υπάγονται, ενδεικτικά οι ακόλουθοι συνταξιούχοι:

(α) Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας/ανικανότητας.

(β) Οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον τέκνο τους είναι ανήλικο ή σπουδάζει, μέχρι το 24° έτος της ηλικίας του, ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

γ. Περαιτέρω, κατά το χρόνο απασχόλησης του συνταξιούχου παρακρατούνται, ανάλογα με την αναληφθείσα απασχόληση, εργασία ή ιδιότητα, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς επίσης διενεργείται και παρακράτηση εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, από τις αποδοχές και από την τυχόν καταβαλλόμενη σύνταξη, εφόσον υπάγεται (για ασθένεια) στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

δ. Οι παραπάνω καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δύναται να αξιοποιηθούν για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των συνταξιούχων.

2. Συνταξιοδοτική Αξιοποίηση Χρόνου Παράλληλης Ασφάλισης -Παράλληλης Απασχόλησης:

α. Με τις διατάξεις του άρθρου 36Α του (α) σχετικού ρυθμίζεται κατ’ αποκλειστικότητα, το καθεστώς συνταξιοδοτικής αξιοποίησης του χρόνου παράλληλης ασφάλισης μέχρι την 31 Δεκ 16 και παράλληλης απασχόλησης στον e-ΕΦΚΑ από 01 Ιαν 17 και εφεξής.

β. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (ε) σχετικό:

(1) Η παράλληλη ασφάλιση αναφέρεται στα χρονικά διαστήματα (διακριτά) που έχουν διανυθεί μέχρι την 31 Δεκ 16 σε δύο (2) ή περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ λόγω παροχής μισθωτής εργασίας ή λόγω παράλληλης άσκησης μισθωτής και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε έκαστο εκ των ενταχθέντων φορέων.

(2) Μετά τη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ (ήτοι από 01 Ιαν 17 και εφεξής) δεδομένου ότι θεσπίστηκε μόνο ένας (1) φορέας κύριας ασφάλισης, δεν υφίσταται πλέον η έννοια της παράλληλης απασχόλησης, αλλά μόνο της παράλληλης απασχόλησης και τα χρονικά διαστήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μιας (1) ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως ένας ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.

(3) Το χρονικό διάστημα παράλληλης απασχόλησης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ μετά την 01 Ιαν 17 προσμετράται, κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για απονομή κύριας σύνταξης, στον ασφαλιστικό χρόνο ενός (1) από τους ενταχθέντες φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές προκειμένου για τη θεμελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

γ. Επιπρόσθετα:

(1) Ο χρόνος ασφάλισης μέχρι 31 Δεκ 16 στον ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα (πχ. Δημόσιο), καθώς και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί από την 01 Ιαν 17 και εντεύθεν, με τον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του (α) σχετικού.

(2) Για το χρόνο ασφάλισης (έως 31 Δεκ 16) στον έτερο φορέα (πχ. ΙΚΑ) που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καταβάλλεται πρόσθετη παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία (1) ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Σημειώνεται ότι, ως συντάξιμος μισθός στην εν λόγω περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.

3. Ασφάλιση Δικηγόρων που Απασχολούνται στο Δημόσιο με Έμμισθη Εντολή και των Μηχανικών και Υγειονομικών και Απεικόνιση των Ασφαλιστικών Εισφορών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ):

α. Επικουρική Ασφάλιση:

(1) Η εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης για την κατηγορία των έμμισθων δικηγόρων υπολογίζεται από 01 Ιαν 19 μέχρι 31 Δεκ 19 επί του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, ενώ για τις κατηγορίες των μηχανικών και υγειονομικών η βάση υπολογισμού των εν λόγω εισφορών παρέμεινε αμετάβλητη (ήτοι το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών). Σημειώνεται ότι, οι ασφαλισμένοι (έμμισθοι δικηγόροι) δύνανται με αίτησή τους που υποβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ, οποτεδήποτε, να επιλέξουν τα προβλεπόμενα ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από τον εκάστοτε ισχύον βασικό μισθό άγαμου μισθωτού.

(2) Από 01 Ιαν 20 και εφεξής, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι έμμισθοι δικηγόροι του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του (β) σχετικού.

(3) Η κατάταξη σε μία (1) εκ των τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική και η επιλογή της είναι ελεύθερη και διενεργείτε κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων στην οικεία μισθοδοτική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μη επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη εξ αυτών.

(4) Κατά την πρώτη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν, από την 01 Ιουλ 20 και έπειτα.

β. Κλάδος Πρόνοιας:

(1) Από 01 Ιαν 19 μέχρι 31 Δεκ 19, η εισφορά υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ) για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή στο Δημόσιο, καθώς και για τους μηχανικούς και υγειονομικούς, οι οποίοι υπάγονται στην ΑΠΔ του Δημοσίου, υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε ισχύον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. Συναφώς, οι ασφαλισμένοι δύνανται με αίτησή τους που υποβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ, οποτεδήποτε, να επιλέξουν το εν λόγω ποσοστό να υπολογίζεται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από τον εκάστοτε ισχύον βασικό μισθό άγαμου μισθωτού.

(2) Το σύνολο των παραπάνω ασφαλισμένων του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ), κατατάσσονται από 01 Ιαν 20 και εφεξής σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 31 του (β) σχετικού.

(3) Για την κατάταξη και την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, εφαρμόζονται, αντίστοιχα, τα καθοριζόμενα για την επικουρική ασφάλιση.

γ. Για την απεικόνιση των εισφορών υπέρ επικουρικής ασφάλισης και κλάδου πρόνοιας, στην ΑΠΔ Δημοσίου, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο (στ) σχετικό.

Το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια