Μεταθέσεις και Ενδικοφανής προσφυγή ή αλλιώς «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει»


Τι ισχύει σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν.3883/10 για την Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων – Προσφυγές;

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η συγκρότηση των κατά Κλάδο Συμβουλίων Μεταθέσεων και η λειτουργία τους. Με την απόφαση αυτή εξειδικεύονται τα κατά Κλάδο Κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής τους, οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου (3883/2010), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η απόφαση της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους αμελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της, προς το διοικητικό όργανο που την εξέδωσε, το οποίο υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφυγής ή την απάντηση επί των προσφυγών που τυχόν υποβληθούν, οι πίνακες του προς τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση προσωπικού κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τους ανώτατους Αξιωματικούς, λόγω της κρισιμότητας των καθηκόντων που αντιστοιχούν στο βαθμό τους.

Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής, αφού η ενδικοφανής προσφυγή κοινοποιείται προς το διοικητικό όργανο που την εξέδωσε υπάρχει περίπτωση το όργανο αυτό να την κάνει δεκτή; Συνήθως απορρίπτονται.

Η Ελληνική κουλτούρα και η Ελληνική πραγματικότητα μας έχουν δείξει ότι δύσκολα ο Έλληνας αποδέχεται τα λάθη του. Μήπως απαιτείται τροποποίηση του νόμου με την πρόβλεψη δευτεροβάθμιου συμβουλίου ελέγχου ενδικοφανών προσφύγων; Να πάψει δηλαδή να ισχύει αυτό που ο φιλόσοφος λαός λέει «Γιάννης πίνει Γιάννης Κερνάει».

Επίσης θα απαντήσουν φέτος στις ενδικοφανείς προσφυγές αιτιολογημένα εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της υποβολής τους ή τα στελέχη θα λάβουν την συνηθισμένη απάντηση, «λάβαμε την προσφυγή σας και το ζήτημα θα εξεταστεί» και θα φτάσουν Χριστουγεννιάτικα να λάβουν αρνητική απάντηση μέσα στο καταχείμωνο και να αναγκαστούν να κάνουν μετακόμιση, αλλαγή σχολείου και όλα αυτά τα τραγελαφικά που έχουν συμβεί κατά κόρον τα προηγούμενα χρόνια;

Εάν έχουν και παιδιά στην τρίτη Λυκείου και έχουν αρχίσει και φροντιστήρια εκεί να δεις κλάμα… Ίδωμεν…

ΠΗΓΗ: armynow.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια