ΣHMANTIKO: Πώς βγαίνουν στη σύνταξη Στρατιωτικοί με 3 τουλάχιστον Τέκνα – Οι προϋποθέσεις (ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠINAKAΣ)

ΣHMANTIKO: Πώς βγαίνουν στη σύνταξη Στρατιωτικοί με 3 τουλάχιστον Τέκνα – Οι προϋποθέσεις (ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠINAKAΣ)

Σύμφωνα με από 05 Ιουν 24 έγγραφο (ΑΔ. Φ.846/11/71044/Σ.10470/05 Ιουν 24/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ), με Θέμα: «Συντάξεις-Ασφαλίσεις Προσωπικού (Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος του Στρατιωτικού Προσωπικού με Τρία τουλάχιστον Τέκνα)»:

ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α'210) «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων», β. Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α'120) « Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και Συναφείς Διατάξεις", γ. Αρ. Πρωτ: 27135/0092/17 Φεβ 11/ΥΠΟΙΚ/ΓΔΔΠ/ΓΛΚ (ΑΔΑ:4ΑΛ3Η-4Β/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ),...ια. Αρ. Πρωτ.: 16793/01 Μαρ 24/ΥΕΚΑ/ΓΓΚΑ/Δνση Παροχών Κύριας Σύνταξης

1. Σας διαβιβάζουμε, κατόπιν του (ι) σχετικού ερωτήματος της Δνσης, το (ια) όμοιο απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Υ.Ε.Κ.Α.), με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τα έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για το στρατιωτικό προσωπικό με τρία (3) τουλάχιστον τέκνα.

2. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα κάτωθι:

α. Από 01 Ιαν 11 και εντεύθεν, οι στρατιωτικοί (άντρες και γυναίκες) με τρία τουλάχιστον τέκνα, οι οποίοι συμπλήρωσαν/συμπληρώνουν είκοσι (20) έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας από το έτος 2014 και εντεύθεν, για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος έχουν την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς, ήτοι απαιτείται για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος:

(1) Για αυτούς που έχουν συμπληρώσει την εικοσαετία το έτος 2014, τριάντα και μισό (30 1/2) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

(2) Για αυτούς που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν την εικοσαετία από το έτος 2015 και εντεύθεν, είτε σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας είτε την συμπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους της ηλικίας τους.

β. Η «ιδιότητα» του γονέα με τρία (3) τουλάχιστον τέκνα είναι απαραίτητο να υφίσταται κατά το χρόνο αποχώρησης/συνταξιοδότησης του στρατιωτικού από την υπηρεσία, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτής πριν ή μετά την 01η Ιαν 13.

Δείτε το απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Υ.Ε.Κ.Α.):

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του Στρατιωτικού Προσωπικού με τρία τέκνα

Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. Φ.846/66077/13.06.2023 Έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού Εγγράφου σας, με το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις ως προς την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του Στρατιωτικού Προσωπικού με τρία τέκνα, σας γνωρίζουμε στα πλαίσια της αρμοδιότητας μας, τα ακόλουθα.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1α του Π.Δ. 169/2007 Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1β του ν.3865/2010 και ισχύει από 1.1.2011, κατ’ εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά που έχουν τρία τουλάχιστον τέκνα αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 01/01/2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξης τους.

2. Με την με αριθμ. πρωτ. 27135/0092/17.02.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ3Η-4Β) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20, 21 και 22 του ν. 3865/2010, που αφορούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, γενικά, ανδρών και γυναικών με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, από 1.1.2011 και μετά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 σε συνδυασμό με αυτές της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3865/2010.

Έτσι, για γυναίκες και άνδρες στρατιωτικούς με τρία τουλάχιστον τέκνα, οι οποίοι συμπληρώνουν την 20ετία:

1. το 2011, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος απαιτείται η συμπλήρωση 21 ετών

πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί).

2. το 2012 για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος απαιτείται η συμπλήρωσή 23 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί).

3. το 2013 για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος απαιτείται η συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί), ενώ

4. από το 2014 και μετά, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος έχουν την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς, ήτοι απαιτείται η συμπλήρωση 30 και 1/2 ετών συντάξιμης υπηρεσίας για το έτος 2014 και από το 2015 και μετά απαιτείται η συμπλήρωση είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας είτε του 60ου έτους της ηλικίας.

Κλικ για μεγέθυνση:

3. Με την αριθμ. 920/2016/07.01.2016 Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (μέρος Ε’) δόθηκαν μεταξύ άλλων, συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3865/2010, σχετικά με την συνταξιοδότηση γονέων με τρία τέκνα. Ειδικότερα, η τριτεκνία, ως προϋπόθεση για ευνοϊκότερη συνταξιοδοτική μεταχείριση των ανωτέρω ασφαλισμένων δύναται να συντρέχει είτε κατά το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή να αποκτηθεί μετά την θεμελίωση του δικαιώματος , καθώς και για τα χρονικά διαστήματα, πριν και μετά την 01.01.2013 και την 19.08.2015, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015.

4. Η απόκτηση της ιδιότητας του/της τριτέκνου, ακόμη και σε ημερομηνία μετά την 01.01.2013 και εφόσον ο στρατιωτικός έχει την ιδιότητα αυτή κατά τον κρίσιμο χρόνο της αποχώρησης του/της από την υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, εντάσσουν τον/την εν λόγω στρατιωτικό /υπάλληλο/λειτουργό στην κατηγορία του τριτέκνου, και εφόσον η συμπλήρωση του ελάχιστου κατά περίπτωση χρόνου υπηρεσίας για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, έχει πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 2010, 2011 ή 2012, ο/η στρατιωτικός/υπάλληλος ή λειτουργός για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης του θα ακολουθεί το αντίστοιχο ηλικιακό όριο (είτε αυτό που εξακολουθεί να ισχύει με βάση τις διατάξεις του ν. 3865/2010 και του ν. 4336/2015 ή το νέο ηλικιακό όριο που προκύπτει πλέον με τις διατάξεις του ν. 4336/2015).

Κατόπιν των ανωτέρω, για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του Στρατιωτικού Προσωπικού γονέων με τρία τέκνα, από το 2014 και μετά εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των λοιπών στρατιωτικών, ενώ η ιδιότητα του τρίτεκνου είναι απαραίτητο να υφίσταται κατά το χρόνο αποχώρησης του στρατιωτικού από την υπηρεσία για να συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτής, πριν ή μετά την 1.1.2013.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΣHMANTIKO: Πώς βγαίνουν στη σύνταξη Στρατιωτικοί-Χρόνος Παραμονής στις ΕΔ – Τι ισχύει (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Δημοσίευση σχολίου

11 Σχόλια

 1. Δίκαιο! Ουδεμία εξαίρεση, ήδη έχουν πολλά προνόμια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Αυτοί θα είναι ευχαριστημένοι μόνο αν τους κάνουμε και αέρα .Απλά να τους πω ότι αν θέλουν αέρα να πάνε να υπηρετήσουν σε κανένα νησάκι που δεν το είδαν ποτέ.

   Διαγραφή
 2. Κύρια προϋπόθεση όμως να είναι παλιός ασφαλισμένος πριν το 93 παρόλο που οι 93 έχουν συμπληρωμένη Εικοσαετία το 2014.Γιατι δεν το αναφέρουν και δημιουργούν πάλι ερωτήματα;;;;;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποιος σήμερα θέλει από μόνιμη θέση εργασίας και μάλιστα με 3 παιδιά και στα 20 χρόνια να πάει να γίνει αξιοθρηνητος συνταξιουχος; Μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες και "αυτό απασχολούμενοι" που κατακλεβανε την ΑΑΔΕ αφού δήλωναν €6000 αφορολογητο συν κατακλεβανε το ασφαλιστικό αφού αντί να πληρώνουν την 10-12 τριετία που είναι στην εργασία τους αυτοί πλήρωναν ασφαλιστικόες εισφορές πρώτης τριετίας και όταν ήταν να συνταξιοδοτηθούν είχαν απαιτηση να πληρώνονται σύνταξη λες και είχαν πληρώσει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Μην παρατάτε την μόνιμη θέση εργασίας σας στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Δημόσιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ευεργετικά μέτρα και ΔΜ από την υπηρεσία απλά και ξεκάθαρα ΔΕΝ υπάρχουν.
  Κάποια χρόνια πριν,σε πασοκικές εποχές που όλοι παίρνανε από το βάζο (ή έπαιρναν και το βάζο)και εμείς ότι περίσσευε ή αν άφηνε κανεις κάτι στο βάζο πέρασαν ανεπιστρεπτί. Μόνο ένας έδωσε,έφαγε και μπήκε φυλακή. Οι υπόλοιποι μόνο λόγια και φαί. Ρε σεις θα με διώχνετε και δε θα φεύγω!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ 01 12:05, μην μιλάς για ΜΠΑΣΟΚ, ορθόδοξο ή ανορθόδοξο, έστω και αρνητικά, γιατί μάς τσάκισε! Εκεί στο 12% και πολύ τούς είναι!

   Διαγραφή
  2. Έδωσε....τα τρία του Καράμπελα έδωσε και το ξέρουμε καλά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, εκτός εάν θεωρείς το έδωσε 1 και σου πήρε 10...τότε βάρα παλαμάκια

   Διαγραφή
 5. <<<>>κουρασμενων ηλικιων 30 ετων και ανω<<<.ΚΟΥΠΕΠΕ-ΚΟΥΠΕΠΕ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΤΡΑ ΣΤΑ ΜΩΡΑ ????
  Ειδικα οσοι εχουν πολλα χρονια να παραμεινουν ειναι στο υψηλο κλιμακιο μισθοδοσιας και θελουν να φυγετε γιατι δεν εχουν τι να τους κανουν τους ρεμεπσκιεδες διεθνεις τεμπεληδες κανακαρηδες τους και εν αναμονη νεων αυξησεων μισθων (λογω νεας αυξησης κατωτατου μισθου επομενως επιδοματων ΔΥ-ενστολων ΣΑ-ΕΔ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εγώ απορώ ειλικρινά με αυτούς της ΓΔΟΣΥ που ζήτησαν διευκρινήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Ειλικρινά αναρωτιέμαι, εάν παρόλο που χειρίζονται θέματα συνταξιοδοτικού ενδιαφέροντος έχουν δει στα μάτια τους συνταξιοδοτική πράξη. Χωρίς δόση ειρωνείας, οι εμπλεκόμενοι με το ερώτημα χειριστές οφείλουν να περάσουν για 1,5 τουλάχιστον έτος ως βοηθοί στο αρμόδιο τμήμα συντάξεων του ΕΦΚΑ. Με 1,5 έτος θα αποκτήσουν τις στοιχειώδεις γνώσεις για να απαντούν μόνοι τους τέτοια ερωτήματα. Εκτός και εάν συντρέχει άλλος λόγος, όπως για παράδειγμα να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε και να δικαιολογήσουμε και κανά extraδάκι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δεν κατάλαβαν γιατί επαναφέρουν ένα θέμα που είναι γνωστό . Ασχοληθείτε με τίποτα ρε παιδιά τι διευκρινίσεις και κουραφεξαλα. Πέστε κάτι καινούριο αν ψηφιστεί και σταματήστε την δι ευκρινολογια. Έχετε κουρασει. Όσο για τους εδώ που βγάζουν χολη είτε το θέλουν είτε όχι οι πολοιτεκνους έχουν λόγο και δικαιώματα αναγνωρισμένα και μακάρι να κάνουν κάτι και στο συνταξιοδοτικό το μέλλον της χώρας βασίζεται Κυρίως σε αυτούς .Αρέσει δεν αρέσει είναι αυτοί που τραβάνε το μεγαλύτερο κουπί για την Ελλάδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Άχρηστες διευκρινίσεις. Άχρηστες. Να βγει η ΠΟΜΕΝΣ που να μας πει τι θα γίνει με την πλήρη απαξίωση των Σχολών των Υπαξιωματικών και τον εμετικό εμπαιγμό των ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΣΥ παρά τους ισχυρισμούς της για το αντίθετο. Όλα τα υπόλοιπα είναι μακαρόνια χωρίς τυρί. Οι παραιτήσεις είναι συνεχείς και η υποστελέχωση είναι πλέον παντού. Καμένας, μα κανένας δεν θα θέλει να γίνει μόνιμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή