Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ για τα «ΠΛΕΥΣΙΜΑ» ΠΝ–Δείτε δικαιούχους-Ποσά (€/μήνα)-Προϋποθέσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ για τα «ΠΛΕΥΣΙΜΑ» ΠΝ–Δείτε δικαιούχους-Ποσά (€/μήνα)-Προϋποθέσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 3632/25.06.2024 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)  Φ. 841/22/290239 Σ. 1762/2024 που αφορά στο «Καθορισμό δικαιούχων, ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης για τα πληρώματα πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, που βρίσκονται σε αποστολή»

Άρθρο 1
Καθορισμός δικαιούχων και ύψους ειδικής αποζημίωσης πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή

1. Καθορίζουμε τους δικαιούχους και το ύψος της ειδικής αποζημίωσης πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, που βρίσκονται σε αποστολή, ανά βαθμό, ως εξής:

Κλικ για μεγέθυνση:

2. Τα ποσά της παρ. 1 καταβάλλονται στους δικαιούχους ανάλογα με τον τύπο του πολεμικού πλοίου ή της διεύθυνσης που υπηρετούν ως εξής:

α) σε ποσοστό 100% στα στελέχη με κύρια τοποθέτηση σε Φρεγάτες (Φ/Γ), Υποβρύχια (Υ/Β), Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ), Κανονιοφόρους (Κ/Φ).

β) σε ποσοστό 85% στα στελέχη με κύρια τοποθέτηση σε Αρματαγωγά (Α/Γ), Πλοία Γενικής Υποστηρίξεως (ΠΓΥ), Ναρκοθηρευτικά (Ν/ΘΗ), Παράκτια Περιπολικά (ΠΠ). γ) σε ποσοστό 70% στα στελέχη με κύρια τοποθέτηση σε Πλοία Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ), Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου (ΣΑΠ), Πετρελαιοφόρα (Π/Φ), Υδροφόρα (Υ/Φ), Υδρογραφικά - Ωκεανογραφικά (Υ/Γ-Ω/Κ), Πλοία Αλιείας Τορπιλών (ΠΑΤ). δ) σε ποσοστό 50% στα στελέχη με κύρια τοποθέτηση στο Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ), τα οποία στελεχώνουν τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Αξιολόγησης (ΑΣ/ΔΕΠΑ) και εκτελούν Ελέγχους Μαχητικής Ικανότητας (Ε.Μ.Ι.) και απορρέουσα εκπαίδευση σε πολεμικά πλοία.

3. Η ειδική αποζημίωση της παρ. 1 καταβάλλεται σε ποσοστό 200% στα στελέχη που αποτελούν πλήρωμα πολεμικών πλοίων της περ. α’ της παρ. 2 μόνο για τους μήνες που συμμετέχουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικών αποστολών του πέμπτου εδαφίου της παρ. ΚΔ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων της χώρας εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ.

Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις καταβολής

1. Η ειδική αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους, οι οποίοι συμμετέχουν σε πλόες με πολεμικά πλοία της παρ. 2 του άρθρου 1 για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, εντός εκάστου ημερολογιακού εξαμήνου. Το ποσοστό της ειδικής αποζημίωσης, που λαμβάνει το κάθε στέλεχος, που εκπληρώνει την ανωτέρω προϋπόθεση, εξαρτάται αποκλειστικά από τον τύπο πλοίου της κύριας τοποθέτησής του. Σε περίπτωση που η έναρξη εφαρμογής καταβολής της ειδικής αποζημίωσης δεν συμπίπτει με έναρξη ημερολογιακού εξαμήνου, το χρονικό όριο του πρώτου εδαφίου μειώνεται αναλογικά. Το ίδιο χρονικό όριο εφαρμόζεται αναλογικά και σε περιπτώσεις στρατιωτικού προσωπικού πολεμικών πλοίων, το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστου ημερολογιακού εξαμήνου.

2. Οι δικαιούχοι στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα Κυβερνήτη, Υπάρχου και Αου Μηχανικού στο σύνολο των πολεμικών πλοίων της παρ. 2 του άρθρου 1 για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης, εξαιρούνται από την προϋπόθεση του χρονικού ορίου του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος.

3. Η ειδική αποζημίωση καταβάλλεται σε στελέχη στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα Κυβερνήτη, Υπάρχου ή Αου Μηχανικού, για τους μήνες κατά τους οποίους τους έχουν ανατεθεί τα αντίστοιχα καθήκοντα με διαταγή του αρμοδίου οργάνου. Για τους λοιπούς μήνες του ημερολογιακού εξαμήνου, τους καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατεχόμενο βαθμό. Για αναθέσεις καθηκόντων, οι οποίες δεν καταλαμβάνουν το σύνολο ενός μήνα, για τη χορήγηση του δικαιούμενου μηνιαίου ποσού απαιτείται η άσκηση των εκάστοτε καθηκόντων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών εντός του ίδιου μήνα.

4. Σε περίπτωση που τοποθετήσεις δεν καταλαμβάνουν χρονικά το σύνολο ενός μήνα, για τη χορήγηση του δικαιούμενου μηνιαίου ποσού απαιτείται η συμπλήρωση στο πολεμικό πλοίο ή στη Διεύθυνση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών εντός του ίδιου μήνα.

5. Η ειδική αποζημίωση δεν καταβάλλεται στις παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού:

α) σε στελέχη με κύρια τοποθέτηση σε Ναυτικές Υπηρεσίες, ακόμα και αν αποσπώνται σε πολεμικά πλοία και συμμετέχουν σε πλόες για διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών εντός εκάστου ημερολογιακού εξαμήνου.

Κατ’ εξαίρεση η ειδική αποζημίωση καταβάλλεται σε στελέχη με κύρια τοποθέτηση σε υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου, τα οποία αποσπώνται και αποτελούν πλήρωμα πολεμικών πλοίων για το χρονικό διάστημα που συμμετέχουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικών αποστολών του πέμπτου εδαφίου της παρ. ΚΔ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ.

β) σε προσωπικό, που είναι τοποθετημένο σε Εκπαιδευτικά Πλοία, σε Βοηθητικά Βάσης (ΒΒ), σε Πλοία Μεταφοράς Προσωπικού (ΠΜΠ), σε Αποβατικά (Α/Β), σε Βοηθητικά Λιμένος (Β/Λ), σε Ρυμουλκά (Ρ/Κ), σε Πλωτούς Γερανούς (Π/Γ), καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία πολεμικού πλοίου ή σκάφους, που δεν αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 1.

γ) σε μαθητές παραγωγικών σχολών.

δ) σε οπλίτες θητείας.

ε) σε στελέχη, που είναι τοποθετημένα σε πολεμικά πλοία της παρ. 2 του άρθρου 1 και απουσιάζουν από αυτά με οποιαδήποτε άδεια, πλην της κανονικής άδειας και της άδειας μικρής διαρκείας, για συνολικό χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών εντός του ίδιου μήνα.

στ) σε στελέχη με κύρια τοποθέτηση σε πολεμικά πλοία της παρ. 2 του άρθρου 1 τα οποία απουσιάζουν από αυτά λόγω απόσπασης/διάθεσης/εκτέλεσης έργου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, σε μονάδα/υπηρεσία ή πλοίο, που δεν δικαιολογεί την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης, για συνολικό χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, εντός του ίδιου μήνα. Κατ’ εξαίρεση, η ειδική αποζημίωση καταβάλλεται στα στελέχη του πρώτου εδαφίου, εφόσον η απουσία τους αφορά σε κάλυψη επιτακτικών επιχειρησιακών και υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και εκπαιδεύσεων, όπως καθορίζονται από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής

Τα ποσά της ειδικής αποζημίωσης πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, που βρίσκονται σε αποστολή, καταβάλλονται απολογιστικά ανά εξάμηνο και για κάθε μήνα, εντός του εξαμήνου, κατά τον οποίο κάθε στέλεχος είναι τοποθετημένο στα πολεμικά πλοία και στη Διεύθυνση της παρ. 2 του άρθρου 1.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

Διοικητικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται με μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.06.2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ ή να το δείτε παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

12 Σχόλια

 1. Πολύ καλό μέτρο, μπράβο στον κ. Υπουργό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από τα 510 ευρώ που αναφέρει στο βαθμό ανθυπασπιστών σημαιοφόρων καταλήγουν στην τσέπη κάτι λιγότερο από 200 ευρώ από την μία τσέπη τα δίνει από την άλλη τα παίρνει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πιστεύω να είναι αφορολόγητα τα ποσά κι όχι με υπερφορολόγηση που ακούγεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πάλι απάτη φαίνονται τα περιβόητα πλεύσιμα.Δεν σώζεται η κατασταση στο ΠΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πολύ καλό μέτρο,αλλά τα ''πλεύσιμα'' και τα ''μαιμού''....ισχύουν κανονικά;;;;Γιατί το νέο ΦΕΚ το λέει ξεκάθαρα ''ειδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή''..................Πάντως είναι μία καλή αρχή, να κρατηθεί ο κόσμος στον Στόλο....Περιμένουμε και συνέχεια (Δ/Μ - Υγειονομική Περίθαλψη - Οικογένεια)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και του ΣΞ περιμένουμε επιδότηση ενοικίου, όταν ΔΕΝ είμαστε στα σπίτια μας ή στα ΣΟΑ (αναλογία 4.100 σπίτια διά 37.900 στελέχη= 11% κάλυψη στέγασης!!!)

   Διαγραφή
 6. Μαϊμού πάνε για κόψιμο.Και το επίδομα έχει πολλά ψιλά γράμματα.Παρα πολλά που δεν αναφέρονται στο έγγραφο.
  Τώρα να δείτε παραιτήσεις που η κοροϊδία είναι πλέων κατάμουτρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την Δεαμ και μάλλον το σκοπουν τα γυρίζουν πάλι μάλλον στα 17,60 ντροπή θα ταξιδεύεις 20 ημέρες σε μια λαμαρίνα για 360 ευρώ ντελιβερι ένα πενηνταρικο τσέπη και το βράδυ σπίτι απαραδεκτοι

   Διαγραφή
 7. Μην βλέπετε τα ποσά που λέει ο πίνακας και λέμε ωωωω μας εφτιαξαν καθώς το τελικό ποσό είναι πολύ διαφορετικό και για γέλια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Νέες παραιτήσεις πάλι 17.60 εντός και χωρίς οδοιπορικά 6-7 βάρδιες στα 20 χρόνια χωρίς να υπολογίζουν καν τους ΕΠΟΠ από εμάς τα τρώτε;60 ευρώ εξωτερικό και 160 σε αυτούς που πάνε στους χουθι για να προστατέψουν τα καράβια των εφοπλιστών πόσα θα είναι τα καθαρά που θα μπουν τσέπη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ean isxuei oti gyrizoun thn DEAM kai ta SKOPOUN sta 17.61 euro ,tote me apla mathimatika otan epairnes gia mia DEAM 20 hmeron me 40 euro thn pleysimh 800 me ta torina dedomena tha pairneis 300 euro to epidoma syn 350 euro ti's pleysimes kai sto synolo tha pairneis 150 euro ligotera.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Έταζαν αναδρομική ισχύ από 01/01/24 και τελικά το επίδομα της πλάκας είναι μόνο για τον μήνα Ιούνιο καθώς έχει ξεκινάει από 01/06/24.Αλλα τα πληρώματα βαραγαν άπειρες μέρες από τις αρχές του 24.
  Ελλάδα 2.0

  ΑπάντησηΔιαγραφή