Αναμένοντας τη νέα Διοίκηση του MTN

Αναμένοντας τη νέα Διοίκηση του MTN

Άρθρο του Π. Σταμάτη*

Θα πρέπει να ελπίζουμε ότι το νέο ΔΣ θα αντιληφθεί άμεσα τη δεινή οικονομική κατάσταση των μετόχων-μερισματούχων του Ταμείου και να δραστηριοποιηθεί αναλόγως για την ανακούφιση τους.

Κύριο μέλημα τους θα πρέπει να γίνει η πιστή εφαρμογή του καταστατικού του νόμου (άρθρο 29 του Α.Ν.1005/1937) που αναφέρεται στο προβλεπόμενο ποσό καταθέσεων στο αποθεματικό του Ταμείου, να σταματήσει με την συνεχή τοποθέτησή τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, τη δημιουργία υπερπλεονασμάτων.

Επίσης θα πρέπει ετησίως να εξετάζει και να παρέχει τα δύο έκτακτα μερίσματα στους μερισματούχους.

Οφείλει να απέχει από πρακτικές αθέμιτης κερδοφορίας, όπως είναι και αυτή της χορήγησης δανείων για έκτακτες ανάγκες με επιτόκιο 4% και ασφάλεια 0,50 %.

Είναι επιτακτική ανάγκη ο εξορθολογισμός και η επικαιροποίηση των δανειακών όρων, σύμφωνα με το ν.3586/10.7.2007, παρέχοντας μεγαλύτερες δόσεις με μικρότερο επιτόκιο (από 1.1.22 το ισχύον επιτόκιο 1,42%).

Ως προς την υπαγωγή του ΜΤΝ στο εκτελεστικό πλαίσιο του Ν. 4270/2014 Μνημόνια Συνεργασίας με ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και ΓΕΝ/ΟΕΠΝ, τονίζονται τα εξής:

Παρά την επιβεβλημένη αύξηση του μερίσματος, στο παρελθόν μη νομίμως, συμφωνήθηκε μνημόνιο συνεργασίας (άρθρ. 70 κι 147 του Ν. 4270/14) παρά τον καταστατικό νόμο του Ταμείου που ως ειδικός, υπερισχύει του Ν. 4270/14.

Το Ταμείο επικαλείται τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που προβλέπει ο ν. 4270/2014, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει εξέλθει από τα μνημόνια καθώς και από την οικονομική επιτήρηση, καθώς επίσης ότι ο νεώτερος νόμος ισχύει έναντι του προηγουμένου.

Σύμφωνα με το Άρθρο 35 ν. 4494/2017 «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» προστίθεται η παράγραφος 3 από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ειδικά για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, ως «καταθέσεις των μετόχων» νοούνται οι πάσης φύσεως καταβαλλόμενες εισφορές και οι τακτικές ή έκτακτες κρατήσεις που διενεργούνται επί των αποδοχών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μετόχων ή μερισματούχων υπέρ των οικείων Μετοχικών Ταμείων, ενώ ως «περιουσιακά στοιχεία των ταμείων» νοούνται οι λοιποί πόροι των Μετοχικών Ταμείων που χρηματοδοτούν τις χορηγούμενες παροχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Από την ισχύ της παραγράφου 1 δεν θίγονται οι διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των Ειδικών Λογαριασμών και Κλάδων των Ταμείων αυτών.».

Αλλά ακόμα και αν ήθελε να κριθεί ότι μέσα στα πλαίσια του ν.4270/2014 υπεγράφησαν Μνημόνια Συνεργασίας ΜΤΝ με ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και ΓΕΝ/ΟΕΠΝ, η διάταξη του άρθρ. 29 του Α.Ν.1005/1937 είναι «ειδική», έναντι της γενικής διάταξης των άρθρ. 70 κι 147 του Ν. 4270/14, δηλαδή δεν έπρεπε να υπάρχουν υπερπλεονάσματα.

Τα εκτεθέντα συμβαδίζουν με την γενικότερη αρχή ότι η ειδική διάταξη κατισχύει της γενικής και δεν επιδέχεται διασταλτικής ερμηνείας (ΣΕ 3884/2014, Απ. Γεωργιάδης, Γεν. Αρχές 2012, §6 αριθμ. 37, Κ. Σημαντήρας, Γεν. Αρχές 1988, σελ.127), ταύτα δε επιβάλλονται και από την αξίωση τήρησης της αρχής της ενότητας της έννομης τάξης, ώστε να αποφεύγονται οι αντινομίες (Engisch-Σπινέλλης, Εισαγωγή, 1981, σελ. 194), ο ανωτέρω νόμος άλλωστε ορίζει ότι τα νπδδ πρέπει να έχουν ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, όχι να έχουν υπερπλεονάσματα μειώνοντας τα μερίσματα των μετόχων.

Όταν εγώ ατομικά αλλά και ως μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ, εδώ και χρόνια κοινοποιούσα Εξώδικα προς το ΜΤΝ, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, όταν κατέθετα μηνυτήριες αναφορές για την παράνομη κράτηση του ν. 4093/12, το ΜΤΝ απαντούσε με (απειλητικά) εξώδικα και μελλοντικές αγωγές, στις νόμιμες απαιτήσεις μας.

Αναρωτιέμαι λοιπόν, τώρα που τα δικαστήρια μας δικαιώνουν, επιστρέφοντας έντοκα από το 2015-2019 τις παράνομες κρατήσεις, τι έχει να πει η απερχόμενη Διοίκηση του ΜΤΝ, σε όλους εκείνους του καλόπιστους μερισματούχους, που έχοντας εμπιστοσύνη στις διαβεβαιώσεις που έδινε, δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη;

Η νέα Διοίκηση του ΜΤΝ πρέπει συνειδητοποιήσει ότι το ΜΤΝ δεν είναι κερδοσκοπικό ίδρυμα, αλλά ταμείο αρωγής, η δε ίδρυση του έγινε για την υλική (οικονομική) ενίσχυση, αρωγή των μερισματούχων του και όχι για την αφαίμαξή τους, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση που τους βρίσκει στην ανάγκη, πολλώ δε μάλιστα λόγω της βαθειάς οικονομικής κρίσης που επικρατεί εδώ και 10 χρόνια και για την οποία οι μερισματούχοι δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Οι συνταξιούχοι αξιωματικοί, όπως κι εγώ, εξακολουθούμε να πληρώνουμε αδρά το μάρμαρο της ακρίβειας και της ασύδοτης κερδοσκοπίας, που ακολουθεί η επισιτιστική κρίση, η ενεργειακή φτώχεια, η επισφάλεια, οι μειωμένες συντάξεις, επιβιώνοντας στην ουσία με κοινωνικά επιδόματα σε μορφή pass…..

___________________
* Ο Παναγιώτης Δ. Σταμάτης είναι Πλωτάρχης ε.α, Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ και συγγραφέας.

Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια