ΓΕΣ: Δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης στα στελέχη ΕΔ–Προϋποθέσεις (ΕΓΓΡΑΦΑ)

ΓΕΣ: Δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης στα στελέχη ΕΔ–Προϋποθέσεις (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΟΙ σχετικά με την δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης στα στελέχη ΕΔ:

(Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ staratalogia.gr)

ΘΕΜΑ: Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης)

Σχετ.: α. ΠΔ 169/2007 (Α'210) «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων»

β. Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού - Συνταξιοδοτικού Συστήματος [...] και Άλλες Διατάξεις», Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει

γ. Αριθμ.Πρωτ.3121/03 Ιαν 23/ΥΠΕΚΑ/Γενική Δνση Εισφορών/Δνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα/Εγκϋκλιος 2 (ΑΔΑ: Ρ27Η46ΜΑΠΣ-ΩΘ3)

1. Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η (γ) όμοια εγκύκλιος, αναφορικά με τη δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των στελεχών των ΕΔ, καθώς και των τακτικών, μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου Τομέα (παλαιών και νέων ασφαλισμένων), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του (β) ομοίου.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του (β) σχετικού νόμου, από 01 Ιαν 17, δόθηκε η δυνατότητα στους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα, μετά τη λύση της υπαλληλικής τους σχέση ή αποστρατείας για τους στρατιωτικούς και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους, προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη συνταξιοδότησή τους.

3. Ειδικότερα, τη δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης έχουν τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Έχουν πραγματοποιήσει:

(1) Στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή χίλιες πεντακόσιες (1.500) ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή τριακόσιες (300) ημέρες ασφάλισης εντός της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, 5ετίας και η σχετική αίτησής του για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή τους σε Φορέα, Τομέα, Κλάδο ή Λογαριασμό Κύριας Ασφάλισης

ή

(2) Στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη ή τρεις χιλιάδες (3.000) ημέρες ασφάλισης, οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησής τους για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

β. Έχουν διακόψει ή διακόπτουν καθ' οιονδήποτε τρόπο την υποχρεωτική ασφάλιση στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), λόγω λύσης της υπαλληλικής τους σχέσης ή αποστρατείας για τους στρατιωτικούς.

γ. Κατά την υποβολή της αίτησης, οι ασφαλισμένοι δεν είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β' της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 1846/51, δηλαδή αναπηρία πάνω από 66,6%.

4. Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων:

α. Συνυπολογίζεται χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ Φορείς, Κλάδους και Λογαριασμούς.

β. Χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο υπολογίζεται μια φορά.

γ. Δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων.

5.Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι συμπληρώνουν με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσόμενους στον e-ΕΦΚΑ Φορείς, Τομείς, Κλάδους και Λογαριασμούς, τις ως άνω χρονικές προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον e-ΕΦΚΑ, προαιρετικά, σύμφωνα με τους κανόνες του τελευταίου εντασσόμενου Φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Σημαντική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που αφορά την ασφάλιση Στελεχών ΕΔ-ΣΑ

6. Διευκρινίζεται ότι:

α. Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης, καταβάλλεται το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς (εργαζομένου και εργοδότη), στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης (σήμερα 20%), επί του μέσου όρου των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών, επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

β. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για τους τακτικούς, μετακλητούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου Τομέα δύναται να πραγματοποιείται για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή/και για την Ασθένεια σε είδος και χρήμα, καθώς επίσης και για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης.

γ. Για την άσκηση του δικαιώματος της προαιρετικής ασφάλισης υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του, με σαφή αναφορά των Κλάδων επιλογής του και ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

δ. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος που διανύεται σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

ε. Ο ασφαλισμένος δύναται να υπαχθεί στο καθεστώς της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης μέχρι τρεις φορές.

7. Η διακοπή - λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται:

α. Με τη γραπτή αίτηση - δήλωση του ασφαλισμένου.

β. Με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή επ’ αόριστον αναπηρίας του ασφαλισμένου.

γ. Με το θάνατο του ασφαλισμένου.

δ. Με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτηση ιδιότητας ασφαλιστέας στον e-ΕΦΚΑ.

8. Επισημαίνεται ότι:

α. Σύμφωνα με τις ασφαλιστικές - συνταξιοδοτικές διατάξεις, κατά νόμο αρμόδιος φορέας για την εξέταση θεμελίωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων έκαστου ασφαλισμένου γενικά, καθώς και τον κανονισμό και την καταβολή τυχόν δικαιούμενης σύνατξης, βάσει του οικείου συνταξιοδοτικού φακέλου, είναι αποκλειστικά ο e-ΕΦΚΑ, ο οποίος με σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις, δύναται να ρυθμίζει ή να εξειδικεύει περαιτέρω το εν λόγω θέμα.

β. Για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων επί της εφαρμογής των διαλαμβανομένων στη (γ) σχετική εγκύκλιο, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

9. Παρακαλούμε για την ενημέρωση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Το σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ:

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ:

Δημοσίευση σχολίου

7 Σχόλια

 1. Ρε κάντε κάτι να ανακοινωθούν οι μεταθεσεις ρεεεεεεεε. Ξυπνήστε εεεεεε. Εδώ καράβια χάνονται βαρκούλες αρμενίζουν. Τι ωχαδερφισμος είναι αυτός ρε φίλε? Που μπλέξαμε το φελεκι μου μέσα με όλους τους άχρηστους ρε. Αι στα κομμάτια. Κουλη ψήφο δεν θα δεις. Τα επιτελεία υπεύθυνα για την χασούρα σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην λες ολο τετοια για τον Κυριακο.Του φερνεις γουρι δεν το καταλαβαινεις? Φιρι φιρι το παςς για εικοσιπενταποντο.-

   Διαγραφή
 2. Για ποιος εποπ χτυπάει η καμπάνα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι γι'αυτους που θα αποστρατευσει συτεπάγγελτα πάντως.

   Διαγραφή
  2. Τι λες ...Διάβασε καλά.Και για τις αυτεπάγγελτα αποστρατείες ειναι. Άντε τα ΕΠΟΠ να αρχίσετε να ψάχνετε για δουλειά μην πάθετε όπως και οι ΟΒΑ.

   Διαγραφή
  3. Μην ασχολείσαι με πράγματα που δεν είναι η δουλειά σου περισσότερο από ότι με την ίδια την δουλειά παλιοτεμπελχανά 11:31

   Διαγραφή
 3. 11:31 ρε παλιοκαραβανά κακέ άνθρωπε .Μόνε στον κόσμο ...ασχολήσου με τον εαυτό σου και δες πως θα βρείς τον εαυτό σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή