Νέο Προεδρικό Διάταγμα 73/2023: Οργανισμός Σχολών Αρχηγείου Στόλου – Δείτε το ΦΕΚ

Νέο Προεδρικό Διάταγμα 73/2023: Οργανισμός Σχολών Αρχηγείου Στόλου – Δείτε το ΦΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 73/2023
ΦΕΚ 127/Α/22-6-2023
Οργανισμός Σχολών Αρχηγείου Στόλου

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αποφασίζουμε

Κυρώνεται ο Οργανισμός των Σχολών του Αρχηγείου Στόλου (Ο/Σ.Α.Σ.), ο οποίος έχει ως εξής:

Σχολές Αρχηγείου Στόλου - Υπαγωγή

1. Οι Σχολές του Α.Σ., οι οποίες υπάγονται με σχέσεις διοικητικού και επιχειρησιακού ελέγχου στο Α.Σ. μέσω των προϊστάμενών τους Διοικήσεων και δεν διέπονται από ξεχωριστό Οργανισμό, είναι:

α. Η Σχολή Φρεγατών (ΣΦΓ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Φρεγατών.

β. Η Σχολή Ταχέων Σκαφών (ΣΤΣ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών.

γ. Η Σχολή Πλοίων Αποβάσεως (ΣΠΛΑ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Αμφίβιων Δυνάμεων.

δ. Η Σχολή Αμφίβιων Επιχειρήσεων (ΣΑΕ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Αμφίβιων Δυνάμεων.

ε. Η Σχολή Ναρκοπολέμου (ΣΝΑΡ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Ναρκοπολέμου.

2. Οι Σχολές του Α.Σ. οι οποίες διέπονται από ξεχωριστούς Οργανισμούς, στους οποίους και καθορίζεται η σχέση υπαγωγή τους στο Α.Σ., είναι:

α. Η Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (π.δ. 16/2001, Α' 13).

β. Η Σχολή Υποβρυχίων (ΣΥΒ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Υποβρυχίων (π.δ. 322/2003, Α' 271).

γ. Η Σχολή Αεροπορίας Ναυτικού (ΣΧΑΝ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού (π.δ. 27/2021, Α' 72).

δ. Η Σχολή Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ), δια του Διοικητή της Σχολής Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής (π.δ. 221/1984, Α' 83).

Αποστολή

1. Αποστολή των Σχολών του Α.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής, τεχνικής και πρακτικής εκπαίδευσης και η ανάπτυξη ενιαίου πνεύματος στο εκπαιδευόμενο προσωπικό, με σκοπό την απόδοση στελεχών ικανών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των μέσων και υπηρεσιών του Α.Σ.

2. Προς εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Σχολές του Α.Σ. αναλαμβάνουν τα παρακάτω έργα:

α. Τη συγκρότηση και λειτουργία κατάλληλων Σχολείων.

β. Τη σύνταξη και επικαιροποίηση των θεσμικών κει-μένων και εκπαιδευτικών βοηθημάτων που αφορούν στη λειτουργία τους.

Διοικητής

1. Ο Διοικητής της Σχολής είναι ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) και συνιστά το ανώτατο διοικητικό όργανο αυτής.

2. Ο Διοικητής έχει τη δικαιοδοσία, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες Διοικητή Ναυτικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το π.δ. 210/1993 (Α' 89). Ειδικότερα είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, προκειμένου αυτή να εκπληρώνει την αποστολή της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.

Υποδιοικητής

1. Ο Υποδιοικητής της Σχολής είναι αξιωματικός του Π.Ν. και άμεσος βοηθός και αναπληρωτής του Διοικητή. Όπου η φύση του εκπαιδευτικού έργου το επιτάσσει, τοποθετείται κατάλληλος αξιωματικός διαφορετικού Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), κατόπιν σχετικού αιτήματος του Α.Σ. που προωθείται ιεραρχικά στον κατά περίπτωση Κλάδο.

2. Ο Υποδιοικητής έχει τη δικαιοδοσία Υποδιοικητή Ναυτικής Υπηρεσίας και τις συναφείς ευθύνες και αρμοδιότητες σύμφωνα με το π.δ. 210/1993. Επιπλέον, εισηγείται στον Διοικητή την κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και εποπτεύει τη Διεύθυνση Σπουδών…

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό ΠΔ 73/2023:

Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια