ΕΚΟΕΜΣ: Διανομή Εσόδων Έτους 2022-Διατήρηση τιμής μεριδίου για 2023 – Δείτε την απόφαση

ΕΚΟΕΜΣ: Διανομή Εσόδων Έτους 2022-Διατήρηση τιμής μεριδίου για 2023 – Δείτε την απόφαση

ΑΠ Ο Φ Α Σ Η
«Διανομή των Εσόδων Έτους 2022
του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης
Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ)»
ΑΔΑ: 6Π416-31Χ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη διανομή, κατά το έτος 2023, του 87,83% των συνολικών καθαρών εσόδων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν το έτος 2022, ήτοι ποσού 40.000.230,00 €, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Την τήρηση του ποσού των 6.112.880,02 €, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο των καθαρών εσόδων χρήσης, ως Αποθεματικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το οποίο προκύπτει από το 12,17% των συνολικών καθαρών εσόδων (5.542.294,65 €), πλέον του πλεονάσματος που προέκυψε από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης έτους 2022 (570.585,37 €).

3. Τη διατήρηση της τιμής του μεριδίου για το έτος 2023, στο ύψος των 4,9383 €.

4. Την παρακολούθηση, με μέριμνα του ΕΚΟΕΜΣ, της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του, ως προς το σκέλος των εσόδων και την εξέταση εφόσον απαιτηθεί, ενδεχόμενης τροποποίησης της ως άνω καθορισθείσας τιμής μεριδίου.

5. Την αντιμετώπιση της πρόσθετης δαπάνης που θα προκύψει από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε όσους καθίστανται δικαιούχοι μετά την 31 Δεκ 22, στην περίπτωση που ο συνολικός ετήσιος αριθμός μεριδίων για το έτος 2023 υπερβεί την ως άνω εκτίμηση των 8.100.000, από τα χρηματικά ποσά αυτών που θα απωλέσουν το σχετικό δικαίωμα κατά το έτος 2023 και σε περίπτωση μη επάρκειας αυτών, από το Αποθεματικό του Κλάδου.

6. Τυχόν επιπλέον έσοδα, από τα ήδη αναγραφόμενα, τα οποία αφορούν τη Χρήση 2022, αλλά δεν εισπράχθηκαν εντός αυτής, να λογιστικοποιηθούν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και να αχθούν στο σύνολό τους υπέρ του Αποθεματικού του Κλάδου.

7. Υλοποίηση της παρούσας απόφασης με μέριμνα του ΕΚΟΕΜΣ.

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια