Δημοσιεύθηκε το ΠΔ με την αύξηση οργανικών θέσεων των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.–Δείτε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε το ΠΔ με την αύξηση οργανικών θέσεων των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.–Δείτε το ΦΕΚ

Επίσης περιλαμβάνει αλλαγές στο π.δ. 24/1997 (Α' 29) αναφορικά με τα απαιτούμενα έτη προαγωγής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 98/22.04.2023 το Προεδρικό Διάταγμα 43/2023 με το οποίο αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των αξιωματικών της αστυνομίας κατά τροποποίηση του ν. 2800/2000 (Α' 41). Η αύξηση των οργανικών θέσεων θα ισχύει από την έναρξη των τακτικών κρίσεων του έτους 2024.

Το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει:

Α) Tην αύξηση των οργανικών θέσεων των Υποστρατήγων της ΕΛ.ΑΣ κατά 5, των Ταξιάρχων κατά 20 και των Αστυνομικών Διευθυντών κατά 30.

Β) Προαγωγές Αστυνόμων Α΄ ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων με τη συμπλήρωση 20 ετών πραγματικής υπηρεσίας ή 6 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό.

Γ) Μειώνονται τα απαιτούμενα έτη προαγωγής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ από το βαθμός του Α/Β΄ στον βαθμό του Α/Α΄, ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων με τη συμπλήρωση 14 ετών πραγματικής συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.

Ειδικότερα:

Με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2800/2000 (Α΄ 41)

Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 19 «Οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού» του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προ- έρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας:

αα. Αντιστράτηγοι Αστυνομίας 5 θέσεις
αβ. Υποστράτηγοι Αστυνομίας 25 θέσεις
αγ. Ταξίαρχοι Αστυνομίας 85 θέσεις
αδ. Αστυνομικοί Διευθυντές 260 θέσεις
αε. Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 500 θέσεις
αστ. Αστυνόμοι Α΄ 726 θέσεις
αζ. Αστυνόμοι Β΄ 1.300 θέσεις
αη. Υπαστυνόμοι Α΄ και Υπαστυνόμοι Β΄ 1.254 θέσεις».

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29)

1. Οι παρ. 2 και 2Α του άρθρου 15 «Γενικά τυπικά προσόντα» του π.δ. 24/1997, όπως αυτές ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «2. Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Υπαστυνόμος Β΄ 4 έτη.
β. Υπαστυνόμος Α΄ 3 έτη.
γ. Αστυνόμος Β΄ 7 έτη στον βαθμό ή 14 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 6 έτη στον βαθμό.
δ. Αστυνόμος Α΄ 6 έτη στον βαθμό ή 20 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στον βαθμό.
ε. Αστυνομικός Υποδιευθυντής 6 έτη στον βαθμό ή 25 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στον βαθμό.
στ. Αστυνομικός Διευθυντής 3 έτη στον βαθμό ή 28 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 2 έτη στον βαθμό.
ζ. Ταξίαρχος 2 έτη στον βαθμό ή 30 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 1 έτος στον βαθμό.
η. Υποστράτηγος 1 έτος στον βαθμό, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39.

2Α. Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων αυτοτελώς ή σε συνδυασμό και με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Υπαστυνόμος Β΄ 4 έτη.
β. Υπαστυνόμος Α΄ 3 έτη.
γ. Αστυνόμος Β΄ 7 έτη.
δ. Αστυνόμος Α΄ 6 έτη.
ε. Αστυνομικός Υποδιευθυντής 6 έτη στον βαθμό και 22 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.
στ. Αστυνομικός Διευθυντής 4 έτη στον βαθμό και 26 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.
ζ. Ταξίαρχος 3 έτη στον βαθμό και 28 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 42 «Προαγωγές ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων» του π.δ. 24/1997, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων προαγωγής κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, οι Υπαστυνόμοι Α΄, Αστυνόμοι Β΄, Αστυνόμοι Α΄ και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, προάγονται στον ανώτερο βαθμό, ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών θέσεων, εάν έχουν συμπληρώσει τον ακόλουθο χρόνο:

α. Οι Υπαστυνόμοι Α΄ 9 έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.
β. Οι Αστυνόμοι Β΄ 14 έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.
γ. Οι Αστυνόμοι Α΄ 20 έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού ή 6 έτη πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό.
δ. Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 29 έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, υπό την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 40 του παρόντος».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από το άρθρο 1 το οποίο ισχύει από την έναρξη των τακτικών κρίσεων του έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 31 του π.δ. 24/1997.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Διαβάστε επίσης:

α. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 43/2023 ΦΕΚ 98/Α/22-4-2023 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2800/2000 (Α' 41) και του π.δ. 24/1997 (Α' 29).

β. Νόμος 2800/2000 - ΦΕΚ 41/Α/29-2-2000 (Κωδικοποιημένος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

γ. Προεδρικό Διάταγμα 24/1997 - ΦΕΚ Α-29/28-2-1997 (Κωδικοποιημένο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Αυτή η χώρα δεν έχει πάτο. Ελπίζω τα πεζά περίπολα να στελεχώνονται από ανώτατους γιατί οι απλοί αστυνομικοί θα είναι λιγότεροι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή